Byggmästare Liljedahl från St Olof fick uppdraget att jämna Knäbäck med marken på villkor att få det bästa materialet av husen. Med detta material uppförde han en del hus på annan plats. Liljedahl köpte mark vid Rörums strand och byggde upp Knäbäckshusen, som består av nitton hus.

Platsen valde han med Knäbäck som förebild: hedlandskap och havsnära. Liljedahls ambition var att skapa ett 'Skansen', men då husen redan från början blev privatägda var detta inte möjligt. Husen såldes efterhand som de färdigställdes och 1959 stod alla nitton husen klara.

Österlens första sommarby Knäbäcksborna blev först erbjudna att köpa hus i Knäbäckshusen, men endast en var intresserad av detta erbjudande. De övriga tidigare boende spreds till närliggande byar. En orsak till att Knäbäcksborna inte flyttade till den nya byn, trors vara att de nyuppförda husen var påkostade med bl a rinnande vatten, el, WC och elspis, vilket blev dyra att köpa. Knäbäckshusen fick redan från början karaktären av sommarby och var Österlens första fritidsby. Husen såldes till människor från hela Sverige och har oftast stannat inom släkterna då husen är mycket åtråvärda. I en artikel i SDS 1969-06-29, säger byggmästare Liljedahl, som själv hade hus i Knäbäckshusen, att husen såldes alldeles för billigt. Inget gick för mer än 50 000 kr. Redan 1969 var de värda en förmögenhet. I samma artikel framgår att familjen Birger och Britta Eriksson från Simrishamn var åretruntboende i Knäbäckshusen vid denna tid. "Vi tycker det är lika bra att bo här året om när vi ändå tillbringar mer tid här än i lägenheten i stan", säger Erikssons. Idag fins det endast en familj som bor i Knäbäckshusen.

I Ystads Allehanda den 6 juli 1968 gjordes ett reportage om Österlens första fritidsby, Knäbäckshusen, som då fyllde tio år. I artikeln säger byggmästare Liljedahl att det aldrig var meningen att skapa någon kopia av det ursprungliga Knäbäck, utan endast att bevara de gamla husen. Byggandet av Knäbäckshusen signalerade nya metoder när det gällde planerandet av byar av detta slag.

Genom Knäbäckshusen går en sandig bygata i väst-östlig riktning ner mot havet. Husen lades längs bygatan som fått sin riktning för att man så litet som möjligt skulle inkräkta på själva stranden, och hussamlingen drogs också en bit bort från havet. De flesta husen i Knäbäckshusen är korsvirkeshus som från början hade halmtak.

Branden 1960

1960 brandhärjades fem hus i byn vilket ledde till en reglering, som säger att endast vartannat hus får ha halmtak. Som en följd av detta har endast ett fåtal halmtak idag. Vid ett besök i Knäbäckshusen får man känslan av att det är en gammal by som legat där sedan länge.

Fiskebodar och kapell Nere vid stranden, ingrävda i strandvallen, finner man fem fiskebodar, vilka är kopior av de gamla Knäbäcksorginalen. Fiskebodarna är till formen lika dem i Knäbäck, men deras funktion har ändrat karaktär från att ha inrymt fiskeredskap till andra ändamål. Två av bodarna tillhör idag Rörums kyrkoförsamling, varav ett är Kapell St Nicolai. En bod tillhör Hedgården i Knäbäckshusen, och den har på sommaren de senaste åren fungerat som kiosk. Den fjärde boden är inredd till bastu och den femte används som redskapsbod av fiskare. Den enda verksamhet som förekommit, förutom kiosken, är konfirmationsläger, som anordnades av prästen på Hedgården.

Varubuss

För femton år sedan kom en varubuss en gång i veckan till Knäbäckshusen, men idag finns närmaste service i Kivik eller Simrishamn. Tidigare har det även funnits affärer i Rörum, Vik och Baskemölla. I byn finns en pumpstation, ifrån vilken man tar sitt eget vatten. Denna byggnad är den gamla smedjan från Knäbäck.

Miljön

Miljön i Knäbäckshusen är av sådant värde att den i kommunens redovisning av riksintressen anses ha mycket höga naturvärden och värdefulla byggnader. Alla husen är på en detaljplan från 1989-05-19 märkta med q, vilket betyder att det är en värdefull miljö och följs av texten: "Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till omgivningens egenart." Detaljplanen har bekostats av några familjer, som var intresserade av att bygga ut sina hus. Husen saknar tomt utåt bygatan och en av ägarna anser att de har haft ganska fria händer när det gäller att ändra och bygga om inom rimliga gränser. Efter detaljplanens tillkomst är det fler husägare i Knäbäckshusen som gjort ändringar och tillbyggnader. Hus som är registrerade som fritidsbebyggelse får inte byggas ut hur som helst. Det finns regler för hur stora de får vara, vilket kan försvåra ett åretruntboende om man är många i ett hushåll.

Fritidsbyn

Strax norr om Knäbäckshusen ligger Rörums strand. Rörums strand byggdes som enbart ett fritidshusområde på 1960-talet och har därefter byggts ut i omgångar. Den första detaljplanen över området är från 1964, och då fanns det fyra fritidshus där. Än idag sker en utbyggnad av området.