Andrarum

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Andrarum
1952-1968 Brösarp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar inga förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1798 och 1875.

Litteratur:
Ehrenberg, A. Andrarums alunbruk. 1941
Jönsson, Swen. Andrarum. 1940
Lagerstedt, Gert. Andrarums socken. Invånarna, med gårdar och torp, under 300 år, del 1 & 2. 2016
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 141-143. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 120-124. 1751
Nihlén, J. Andrarums alunbruk. Kulturhistoria från gångna sekler till början av 1900-talet. 1956
Nihlén, J. Om enskiftet i Sillaröds byalag för 100 år sedan, YA 27/12 1933
Stoltz, E. Andrarums alunbruk, en försvunnen bruksbygd. 1933
Stoltz, E. Jockum Beck och Andrarums alunbruk när Skåne var danskt. 1979
Wallin, C. Kalkugnen i Andrarum 1550-1621. 1980
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 122-123. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Kyrkoböcker 1722-1734 (DDSS)
Bergmästare och Bergsfogdar på Andrarums alunbruk
Lysningar och vigslar 1735-1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1759-1850 (Skriftserie 3)
Gravstensinventering (2014)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Andrarums Sokn och By har:

Prästegård 3/8  
Klåckarebohl 1/16  
Insokne Frällse 5. 1/4 Christinehofs Gård.
Gatehus 8   "

Skarpt utsäde, nödigt höbohl med ung eke- och surskog.

Blästorp har:

Skatte 1/4  

Liten dåck god åker och äng samt nödig bok-, eke- och surskog.

Ilstorp har:

Skatte 11/16  
Crono indelt 1. 11/48  
Utsokne Frällse 9/16 Christinehof 1/4 och Inspector Troberg 5/16.
Insokne Frällse 5/8 Christinehof.
Gatehus 5   "
Qwarn 1   Inspector Troberg

Skarp och stenig åker, tillräckelig äng med surskog och torfjord.

Agusa har:

Crono indelt 7/16  

Liten och god åker och äng med tillräckelig bok-, eke och surskog.

Järstorp har:

Crono indelt 15/16  
Utsokne Frällse 3/16 Christinehof.
Gatehus 2    

Liten åker, tillräckelig äng, med surskog och torfjord.

Saxhusa har:

Crono indelt 3/4 Christinehof.
Utsokne Frällse 1/4 "
Gatehus 1   "

Liten åker, tillräckelig äng med nödig surskog.

Biörnesta har:

Crono indelt 3/8  
Gatehus 2    

Liten och god åker och äng samt nödig boke-, eke- och surskog

Sillaröd har:

Crono indelt 2/3 till Torup 1/3.
Utsokne Frällse 3/8 Christinehof.
Gatehus 7   5 till Christinehof.

Skarp åker, god äng, och någon surskog.

Lönshult har:

Crono indelt 1/4  
Utsokne Frällse 7/16 Söfdeborg i Malmö Lähn.

Liten och god åker och äng med nödig bok-, eke- och surskog.

Strå har:

Crono indelt 1/8 Cammerer Bromme.

Mager åker, liten äng, någon bok-, eke- och surskog.

Breabeck har:

Utsokne Frällse 11/16 Christinehof.
Gatehus 1   "

Skarp åker, god äng, ansenlig bok-, eke- och surskog.

Snärpe har:

Utsokne Frällse 3/8 Örups Gård.
Gatehus 1   "

Liten åker, god äng, tillräckelig bok-, eke- och surskog.

Rugeröd har:

Utsokne Frällse 3/16 Örups Gård.
Djuröd har:    
Insokne Frällse 2/3 Christinehof.
Gatehus 11    

Desse hafwa liten och mager åker, god äng, nödig bok-, eke- och surskog.

Skartofta har:

Insokne Frällse 1/2 Christinehof underlagt.
Pännemölla:    
Insokne Frällse 1/8 Christinehof.

Liten åker och äng men ej mera.

Nybygget:

Insok. Fräll. 1/8 Christinehof.

Liten åker, äng och surskog.

Öremölla:    
Utsok. Fräll. qwarn 1   Giärsnäs.
Lappehuset:    
dito 1   Giärsnäs.
Enstaka ut och insokne Frällsetorp af särskilte namn 11   Christinehof.
Sågqwarn 1   "
Alundbruk (h) 1   Herr Gref. Præsidenten Ridd. och Commendeur. af kungl. Maj:ts orden Carl Fried. Piper.
Christinehofs Säteri (i) 7/8 "

Soknen har 81 st. hemmansbrukare utom Säteriet och Alundbruket.

(h) Andrarums Alunbruk Possiderar Præsidenten Riddarn och Commendeuren af kongl. Maj:sts orden, högwälborne Grefwen Herr Carl Friederich Piper under Fidei Commiss natur efter den Disposition Dess Fru Moder framledna Riksråd. och Öfwerste marschalckinnan Fru Grefwinnan Christina Piper giort, sedan Beckiske Arfwingarne det samma sig afhändt.
Detta Frällsebruk finnes för 130 år sedan wara anlagt af framledne och Wälborne Herr Joachim Beck, efter den anledning en dess betient händelsewis kommit at gifwa, om en på denna orten både god och tillräckelig Alunskifwers tillgång, hwarföre och de Privilegier Herr Beck innahade att anlägga Alunbruk wid enstaka hemmanet Fuglasång uti Malmöhus Lähn och Harreberga Sokn belägit, blefwo efter ansökning, Transporterade till Andrarum såsom en mera beqwäm och fördelaktig ort, därpå ett dylikt wärck att inrätta.

Efter handen har detta Bruk blifwit förökt till 22 st. Enckla Pannors Nummer, af hwilcka de 20 uti Panthafwarens händer warit många öden underkastade, som förordsakat sista 2:ne Possessorerne dryg kåstnad att sättat i stånd, sådant som det nu befinnes.

3:ne fullkomliga kare, 3:ne Panne och 3:ne Packhus till större delen grundmurade; Ett stort magazin till 2:ne Wåningars högd af tegelstens mur uppdragit för spannemål och victualie waror med tillräckelige kiällrar, som för 20 år sedan är upbygt, jemte hus för Magazins Betienten dels af grundmur och dels af korswärcke; Ett wackert Directeurs hus nyligen inrättat af tillräckelige rum, dels grundmurat och dels af korswärcke; Ett Inspectors hus nyligen grundmurat af gråsten, Ett Hospitalshus grundmurat och af nu warande Egaren inrättat för 8:ta st. personer, sådane, som blifwit under Bruksarbete bräklige, eller af ålder medtagne, hwilcka thärstädes till sin död underhållas; Ett scholehus för fattige Barn till underwisning inrättadt, jemte nödige rum för en Läromästare, hwilcken och dageligen förrättar 2:ne gångor allmen Bön för Bruksfolcket. Ett wackert Bergstingshus af korswärcke, hwarutinnan hålles Bergsting en gång om året, samt ett af gråsten med 2:ne hwalfda rum därwid nyligen inrättat arrestehus; En Bruks Smedja med materialhus af gråsten uppmurat; En stapel med en tämmelig stor klåcka uti hwarmed arbetesfolcket gifwes tekn till Böne och arbetesstunderne allesammans med tegeltak försedde, förutan mångfaldige smärre hus, dels för den öfwriga Betieningen, dels för ett antal Bruksarbetare wid 300 st. dels ock för Böckare, Smeder, Skräddare och Skomakare med flere nödige handtwäckare inrättade, äro the Bygnader, som giöra thetta Bruk, wackert, stort och anseenligit, liknandes en Stad.

Det anseenliga skifwerbråttet om några tusende alnars fäldt, af tillräckelig tillgång, att Alun Malm i alla tider ey tryta kan, är uti 3:ne särskilte och så kallade norra, södra och wästra brått, i en sträckning från öster till wäster, tätt wid Bruket belägit, hwarest skifwerstenens högd från jorden lodrätt nedbruten är 3 till 5 famnar, öfwer hwilcken Damjorden ligger af 2. 3. till 6 famnars tjåcklek, hwars nödwändiga bortförande medförer en dryg och årlig ökande kåstnad, medelst afförnings Platsarnes tilltagande, så att de, jemte sammanbrackte högder af utlakad, liffärgad och rödaktig skifwerjord, såsom största berg, jemte de många kåstsamma stenlagde Canaler och en i sielfwa berget gienom huggen stolgång för wattnets afledande mellan, norra, södra och wästra brott, så wäl som flere under jorden inrättade Trummor med Pipståckar så till watnets som Alun Lutens aflopp, bära icke allenast wittne om den otroliga kåstnad och möda som här blifwit nederlagd, utan ock föröka detta wärckets anseende.

Alunskifweren som här brytes är helt swart till färgen, har uti sig, dels swartbållar ifrån en hasselnöts till och med några skippunds tyngd af skapnad med Linser eller Glober, dels kjes, som håller järn och swafwel samt gifwer eld mot ståhlet, dels en fin spat, som är Rhombisk och gienom skinande som ett watn, dels kalck af 2:ne slag mörckare och liusare, dels ock Pretrificater, liknandes Insecter ej större än Flugor, hwilcka hwarftals kunna klyfwas och minskas utan att förlora sin skapnad. Af thenne skifwer tillwärckas Alunen sedan then warder Bokad, Råstad, Lutad samt i Alun pannorne kokad och uttappad i kar, hwarest första Alunen gifwes gienom Chrystalisation som sedermera Rafineras och i stora Fat formeras till en Solid kropp i form af Conus truncatus, som änteligen sönderhugges och i tunnor inpackas á 17 Lispund 4 marcker Victualie wigt å tunnan.

Wid detta wärck underhålles och lönes årligen, utom en stor Betiening så wäl till Brukets drift som skogarnes wårdande och många slags nödige handtwärckare, wid 300 st. Bruksarbetare och arbetorskor, som med deras Barn och orckeslösa föräldrar utgiör ett ansenligit antal folck, de där i spannemål allenast Consumera långt öfwer 2.000 tunnor årligen, som till någon del tages af Bruksegarens omkringliggande Gods, men en stor del warder därtill upphandladt. Bruksförlaget har således i anseende till all slags underhåll och flere ärforderliga Materialier samt Reqvisita, särdeles i de förflutna åren, warit ganska drygt, och af all Brukets tillwärckning njuter Kongl. Maj:t och Cronan hwarje 30:de tunna utom landt och siötull samt Bewillgning.

Af skogarne så wäl som torfmåssarne under Herr Bruks Egarens Christinehofs och Torups Frällse Gods och därunder lydande samt i senare åren dyrt tillkiöpte hemman fourneras Bruket till största delen, och kommer den mindre delen af weden ifrån de inom 2:ne mils district på alla sidor belägne kronoskogar (Alunbruks Lineen kalladt) som efter kongl. brefwen och förunte nödigste Privilegier äro till Bruket anslagne, å hwilcka kronones Bergs Embetsmänn hafwa tillbörlig wård och omsorg, warandes för allom synligt, att den wed som från desse ställen till försälgning wid Bruket framkommer, består uti qwist och forna Trän, som i anseende till en sådan beskaffenhet af Herr Bruks Egaren nog dyrt inlöses.

Herr Bruksegaren har likwäl haft den nitfulla uppmärksamhet för framtiden, samt att därigenom förekomma en och annan beswärande omständighet, att han anwändt all flit, möda och omkåstnad på skogarnes besparing, tillwäxt och wårdande, och till den ändan, dels med månge tusende Dal. S:mts kåstnad innom stengård låtit freda flere hundrade Tunnoland af den så kallade Kongsohran, hwilcken Plantering årligen wårdas och underhålles, samt redan framwiser Milioner unga trän och telningar, mellan en till 6 och flere alnars högd, warandes härföruthan många och smärre Planterhagar mäst med stengård inhägnade, hwarigenom äfwen mycken skog sparas, så att den icke i otid och späd warder fäld, samt till giärdesgårdar anwänd att om sider förruttna; Dels har han med mycken kåstnad gienom djupa Canaler låtit uttappa en Insiö tätt wid Bruket, Gamlegårds siö kallad, hwarest nu årligen uppskiäres flere tusende lass torf till Alunpannornes behof, så ock nyligen upptagit en mycket stor torfmåsse wid ett dess Frällsehemman, Brostorp benämt och i Malmöhus Lähn belägit, till förmodeligit understöd för Alunbruket, tå then med granlaga hushållning handhafwes, fast likwäl torfwen i anseende så till torfmåsans aflägsenhet samt inrättade torflador, som skiörden i wåta och ostadiga somrar, medförer dryg omkåstnad, så ock i anseende till nyttiandet förmedelst dess swafwelaktiga hetta förtärer warande järnbiälkar och plåtar under Alunpannorne, till nog kiänbar förlust; dels hafwa icke eller alla pannorne uti senare åren blifwit brukade, utan allenast 12 st. Enckla, till hwilcka Herr Bruks Egarens egna Bönder framfört den mästa weden; dels har i flere år blifwit brukat stenkohl i smedjerne i stället för träkohl till skogens besparing; dels ock förskaffes, till Aluntunnornes förfärdigande boketimber från andra aflägsne ställen, hwilcken lofwärda hushållning och osparda kåstnad, ofelbart för efterwärlden Conserverar en ädel och dyrbar inrättning, hwaraf dett allmenna tillflyter så möcken båtnad och winning.

Detta Bruk glorierar sig öfwer Swea konungars allernådigste besök såsom först af konung Carl XIs uppå hwars allernådigste befallning år 1670 anstältes försök om Alunmalmens förhållande i diupet gienom en Schacht, benemt Caroli Schacht, till 60 famnars djup, hwaraf åminnelsen ännu förwaras gienom en upprest och uthuggen sten, men hwilcket år Hans högst Salige kongl. Maj:st benådat detta Bruk med sin höga närwarelse kan ey med wisshet gifwas.

2:o Storwördigste konung Carl XII:s år 1700. Strorwördigste konung Friedrichs år 1745 samt 4:o af wår nu Regerande allernådigste konungs Adolph Friedrichs och dess gemål wår allernådigste Drottnings Lovisa Ulricas år 1754, hwilcka alle till åminnelse af sin höga kongl. närwarelse hafwa huggit några hugg med en till så hög nåd ämnad hacka å ett packfärdigt alunfat, hwaraf 3:ne hackor allenast finnes på Christinehofs Gård förwarade, hwilcka äro förgylte på sielfwa hackan, och skaften med blått sammet öfwerdragne.

(i) Detta Gods innehafwes såsom Fidei Commiss och har tillförene hetat Andrarums Gård, sammanlagd af 2:ne Gårdar neml. Siöstorp och Kullstorp. Gården war aldeles förfallen då Riksråd och Öfwerste Marschalkinnan Fru Grefwinnan Christina Piper den emottog, hwilcken år 1737 lät bygga en ansenlig stor Corps de Logis med 2:ne Flyglar 3 wåningar höga, grundmurade, med glaserat stentak försedde och mycket wäl samt sirligt inrättade och indelte fram för flyglarna äro 2:ne grundmurade Pavillioner, den ena till stall och Camrar, samt den andra till Brygghus och wagnshus indelte: södra sidan af Borg Gården är med en hög och massif stenmur inhägnad. Omkring Corps de Logien och flyglarna ligger trägården uti 2:ne afsättningar afdelt med qwarter, häckar, Ritningar och Frukteträn, alt omlagt med en hög stenmur. Öster om borggården är en grundmurad Bygnad för trägårdsmästaren och wäster om Gården, ett stycke, ligger Ladugården bestående af 3:ne grundmurade Bygnader till stall, loga, brygghus och Logementer för betieningen samt där bakom en wäl anlagd humblegård. Emellan Borg och Ladugården ligga 2:ne fiskedammar belägne. Till åker och ängmarckens förbättrande och utwidgande wid denne Gård är ansenlig kåstnad giorder gienom Rothuggning, stenars uppbrytande, alla egornes infredande med dubla stengårdar, ängarnes Dykande, kiärr samt oländige platsars upfyllande och Planerande så ock en siös förwandlande till torfmåsse medelst wattnets afledande gienom Diupa Canaler m.m. warest flere tusende lass årligen uppskiäres och nyttias för wed under Alundpannorne wid Bruket, skogarne till mycken besparing.

Gårdsens utsäde i 4:ra wångar indelt är skarp och icke stort. Höbolet är däremot ansenligare som ock tarfwas till att underhålla de många hästar hwilcka fordras till Alundbrukets drift, och är indelt i 5 särskilte intäppen. Beteshagarne äro äfwen tillräckeliga och 4:ra till antalet. Under Gården är gammal, men mera ung och tillwäxande bok, eke och surskog, alt med stenmur inhägnadt, emedan Egaren på alt sätt om dess tillwäxt sig wårdar. Under detta Säteri lyder, efter jordebokens föranledande 6 och nitton tiugofierdedels Insokne Frällse, 7 och en tolftedels Utsokne Frällse, 2 och en sextondedels Crono och Skatte hemman af Ståndspersoner för Alundbrukets skull dyrt inlöste, 55 st. Gatehus och Torp, 5 st. Miölqwarnar, 1 Sågqwarn och en Stampeqwarn, alt till Alundbrukets underhållande som fordrar mycket arbete och många kiörslor, så att der till anwändes icke allenast detta Gods, emedan Gårdens egor drifwes mäst med Drängar och lägt folck, utan ock Torups Gård och underliggande Gods. Situationen wid Gården är wackert till skog och slätter. Till Andrarums kyrcka har wäl Gården icke Jus, men är dåck dit tillskiänckt af framledne Fru Grefwinnan Piper, en stor klåcka, en wäl arbetad och förgylt Altare Tafla och Predikostol en stor förgylt silfwer kalck, en silfwer kanna och sammets altarkläde med Gull Galloner.

Christinehovs ägare:

1300-talets senare del Riddaren Snakenborg ägde Sjöstorp
1400-talets början Köpte Jacob Axelsen Thott Sjöstorp
1419 Brorsdottern Kirsten Thott
1574 Byter Herluf Skave till sig Sjöstorp av Frederik II
1637 Genom köp Jochum Beck
1682 Jochum Becks arvingar
1725 Genom köp Christina Piper (född Törne 1673, hennes far Olof Hansson Törne blev adlad Törnflycht år1698), änka (1716) efter Carl Piper
1747 Stiftade fideikommisset Högesta, Christinehov, Baldringe och Torup
1752 Deras son Carl Fredrik Piper
1770 Hans son Carl Gustaf Piper
1803 Hans son Carl Claes Piper
1850 Hans son Carl Erik Piper
1875 Hans bror Claes Gustaf Fritz Piper
1897 Hans brorson Claes Gustaf Tom Piper
1899 Hans farfars brors sonson Erik Carl Alfred Piper
1910 Hans son Erik Alfred Wolfgang Piper
1923 Hans son Erik Alfred Gustaf Piper
1939 Hans son Carl Erik Gustaf Piper
1946 Hans son Carl Gustaf Erik Alfred Piper
1999 Högestad Christinehof Fideikommiss AB

Skatteköp 1701-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Agusa nr 1, 7/32 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Agusa nr 1, 7/32 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Björnestad nr 1, 3/16 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Björnestad nr 1, 3/16 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Blästorp nr 1, 1/4 mtl 1738 aug. 17, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835477.b6800.s617)
Blästorp nr 2, 1/2 mtl, Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
  s. d., skattebrev på 1/4 mtl
Illstorp nr 5, 1/4 mtl 1755 febr. 12, skattebrev på 1/4 mtl
Illstorp nr 7, 7/32 mtl 1823 mars 4, skatteköp (AID: v567030.b4380.s427)
Illstorp nr 9, 1/3 mtl 1796 apr. 1, kvittens i landskontoret
Järstorp nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 20, kvittens i landskontoret
Lönshult nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Lönshult nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 22, kvittens i landskontoret
Sillaröd nr 2, 1/12 mtl 1767 jan. 28, skattebrev på 1/12 mtl
Sillaröd nr 2, 1/6 mtl 1767 dec. 10, skattebrev å 1/6 mtl (1/3 mtl enl brevet)
Sillaröd nr 2, 1/12 mtl 1812 oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4390.s428)
Sillaröd nr 3, 1/3 mtl 1790 aug. 25, kvittens i landskontoret
Stråe nr 1, 1/8 mtl 1790 feb. 20, kvittens i landskontoret

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 17 17/48 hemman, af hvilka 11 11/48 äro frälse, 3 25/32 skatte och 2 11/32 krono.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Livkompaniet nr 95-99 Livkompaniet nr 80-84 Sallerups skvadron nr 66-70

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
(Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 8-11, 15-16, 76, 102

Andrarums socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

    Andrarum Sochn    
Donerat ifrån Fru Kirstena Rantzou till heydarijderen Måns Simonss: I Flagabromölla 1 Öhremölla: Hindrich Pehrsson 1 Ähr een lijten qwarn består aff 2 små läng:r tembl: wedh macht, Intet bruk
    Sillarödh    
Hans Nilsson i Kiöpenhambn 1 Gumme Ollsson 3/8 Består aff 4 länger tembl: wedh macht
Rytt: Lars Walls Rustholdh 2 Mårten Rasmusson och Rytt: Lars Wall ½ Består aff 4 längior tembl: wedh macht
Rasmus Johanss: Rusthåldh i Ludarödh ifrån Jularne till Cronan 3 Biörn Ollsson ½ Består aff fyra förfalne läng:r hielper sigh
    Saxhusa    
Hans Nilss: i Kiöpenhambn 1 Lars Nilsson 1/4 Består aff 4 läng:r bröstfeldige hielper sigh
Rytt: Jonas Månss: Rustholdh och ähr Nembdeman 2 Pehr Jönsson 7/16 Består aff 4 behålne läng:r huusen wedh macht sampt Åboen
Dito Rusthåldh 3 Truedt Madtzon och Helge Åckess: 9/16 Dito aff fyra läng:r och bondhen hielper sigh
    Ihlstorp    
Rusthål: Rytt: Bertell Krååkas Rusthåldh 1 Olof Pehrss: nu Bertell Krååka ½ Består aff 2 små förfalne läng:r Rytt reparerat något i Åhr sedan han kom
Ifrån Jularne hemfallit till Cronan, Ograverat 1684 2 Eskell Månsson ½ Finns allenast en stompe huus alldehles ödhe och obrukadt
Dito Godtz Ograverat 3 Åcke Jönsson och Bengdt Pehrsson ½ Består aff 3 läng:r tembl: wedh macht hielper sigh
Simon Arentz i Helsingöhr 4 Pehr Swensson ¼ Fins 2 små läng:r och hielper sigh
Rytt: Jonas Månss: Rusthåldh 5 Nils Nilsson nu Ryttaren Jonas Månsson ¼ Ryttaren sielff Een länge Upbygdt och een stufwa
Hr Axel Uhrnes 6 Joen Månsson 5/16 ½ ödhe består aff 2 läng:r tembl: wedh macht
Rytt: Olof Qwistes Rustholdh 7 Nils Jönsson ½ Består aff 3 läng:r och hielper sigh
Rytt: Bertell Krååkas Rustholdh 8 Rasmus Jönsson Falck 5/8 Fins 3 st:n behålne läng:r och Een något förfallen bonden hielper sigh
Aff LijffCompagniet och Lars Walls Rusthåldh 9 Jöns Pehrsson 1/3 Fins 2 små huusläng:r Uthfattigh huusen wedh macht
    Jerstorp    
Olof Qwist Rusthåldh Dito 1 Jöns Nilsson 1/4 Fins 4 läng:r den ene bröstfeldigh och förfallan
Nils Katteboos Rusthåldh 2 Sonne Ollsson 1/16 Består aff 2 stompe huus och hielper sigh
Lars Walls Rustholdh 3 Hans Tysk ¼ Fins 2 stompe huus Uthfattigh
Uthfrälse till Söfde 4 Olof Nilsson 3/16 Fins 3 stomper huus och bondhen Uthfattigh
Rytt: Nils Kaatheboos Rustholdh 5 Samuel Pehrsson 3/8 Fins 2½ länge hielper sig någorledes [v98384a.b8410.s19a]
Dito Katteboos Rustholdh 1 Biörnesta: Lars Åckesson och Olof Madtzon 9/16 Består aff 4 läng:r behållen
Dito Rustholdh 1 Lönshult: Mårten Arfwedtzon 3/8 Består och aff fyra längiar hielper sigh
Till Söfdhe 2 Börgie Hansson och Olof Jönss: 7/16 Dito aff 4 längior hielper sigh
Olof Qwistes Rustholdh 1 Agussa: Pehr Jönsson ½ Består aff 4 läng:r den Eene något bröstfeldigh, hielper sig
Fru Elsa Frijs och dess Arfwing:r 1 Nybygget: Måns Ollsson 1/8 Fins 3 små läng:r Åboen fattigh
Till Öhrup 1 Rugarödh: Lasse Swensson 3/16 Fins 4 små längiar wedh macht och bonden behål:
Dito till Öhrup 1 Snärpa: Olof Tyckesson 3/8 Fins 4 läng:r den Eene bröstfeldigh och förfal: hielper sigh
Till Öhrup 1 Breabeck: Jöns och Pehr Nilsson 7/16 Består aff 4 läng:r wedh macht
Dito till Öhrup 2 Nils Jacobsson nu Jöns Christensson ¼ Fins 3 läng:r tembl: wedh macht och bonden behål:
Corporal Rijses heste hemman 1 Blästorp: Nils Jacobsson 1/3 Består fyra längiar bondhen behållen
Bertell Kråkes Rusthåldh 1 Stråå: Pehr Håckonsson 3/16 Fins 2 små odogl: längiar bondhen Uthfattigh
Fru Else Frijses ligger till Kulstorp in wedh wärket arbeter på wärket 1 Kudskehuset: Lars Hahn

1

Består aff een stompe huuslänga
Ifrån Jularne Crono hemfalen Ograverat 1 Penamölla: Måns Joensson 1/8 Består aff 3 små stumpar huuslengior bröstfeldige Uthfattigh Åbo
Dito ifrån Jularne till Crono hemf: 1 Skartoffta: Nils Larsson ½ Fins 3 små läng:r bröstfeldige någorl: wedh macht
Till Giärsnähz 1 Loppehusset: Gierdt Bödcker

1

Odogl: sädhes mark består aff Ett stycke huus, och fattig Åbo
Fru Elsa Frijs såsom Insochne 1 Görödz Gården Fru Elsa Frijs Ibruch 2/3 Består aff 2 läng:r och Een Nyligen Upbygdt
    Andrarums Byy    
Pastoren Niuther frijth 1 Präste stombnen 3/8 Består aff fyra behålne läng:r wähl wedh macht
Ifrån Jularne Crono hemf: Ograverat 2 Olof Ibsson Ståhl ½ Fins een odogl: länge och 2 stomper huus bonden fattigh
Dito Godtz Ograverat 3 Anders Joensson 1/4 Dito finns 3 små stomper huus och Åbon hielper sigh
Warit Jularne tillhörig och för detta Insochne till Kulstorp 4 Olof Jöransson ½ Dito 3 små stomper huus, nyligen på frijheeth Uptaget, hielper sigh
Dito Ifrån Jularne till Crono hemfal: 5 Måns Duncke nu Wollemar Nilss: ett hus Men Ibruch medh Jöns Perss: ¼ Består aff 3 små stomper huus odogl: nyligen antagen Uthfattigh
Dito Wekudagz till Kulstorp 6 Lasse Scharte ½ Ödhe och Afhyst
Ifrån Jularne Crono hemfal: 7 Pehr Jepsson ½ Denne Per Jepsson berättes wara ½ hemman består aff 2 små stomper huus warit afbrändt I ofreden, bondhen fattig
Dito Wekudagz till Kulstorp 8 Askegården Nils Månsson och Bengdt Pehrsson ½ Fins 2 stomper huusläng:r och bönderne Uthfattige
Gathehuus Under Präste Gården 9 Gathehuus Olof Bengdtzon

1

Består een stompe huus Uthfattigh
Dito Wekudagz till Kulstorp 10 Anders Smedh ½ Består aff 4 behål: läng:r bondhen beh:ln
Dito Wekudagz till Kulstorp 11 Ibm: Swen Lasson ½ ½ ödhe och Elliest finns Een längia Uthfattigh Åboo
Dito Insochne och Hr Jularnes Godz 12 Gathehuus: Sahl: Olof Jönsson nu Jöran Adam

1

Består aff Een länga behållen Åboo och huuslängian
Ifrån Jularne Cronan hemfallit Ograverat 1684 13 Nils Jepsson Bleck ¼ Fins 2 små läng:r och Uthfattigh bonde
Dito ifrån Jularne till Cronan Ograverat 14 Jöns Pehrsson ½ Aff detta hemman haf:r Woldemar Nilsson ½:a Gårdzbruk som för ähr Upfördt, består aff 2 små läng:r och ett bryggiare huus
Dito och Ograverat 15 Pehr Hansson ¼ Fins 3 små läng:r hielper sigh
Dito och Ograverat 16 Jacob Månsson ½ Här till fins 3 ruinerade små längior ödhe och obrukadt
Dito Ograverat 17 Olof Nilsson ¼ Dito 3 små läng:r den Eena odogl: fattigh hielper sigh lijtet
Dito Ograverat 18 Måns Nilsson ½ Dito 3 små läng:r bröstfeldigh bondhen fattigh och i Åhr emoth taget ½ parthen aff hemmanet warit Öde, Sollit: Frijheeth
Dito Ograverat 19 Olof Smedhz Gårdh ¼ Fins 2 små odogl: huus längior Uthfattigh
Dito Ograverat 20 Fayer Swensson ¼ Dito 2 läng:r bonden hielper sigh
Dito Ograverat 21 Nils Mårtensson 1/8 Dito 2 läng:r bonden hielper sigh
Degnebohl: Niuter frijth på Tiänsten 22 Degnebohligen 1/16 Ödhe och afhyst j några Åhrs tijdh
Dito Ograverat 23 Pehr Ollsson nu Pastoren Ibruch ¼ Fins 2 små läng:r och Prästen Ibruch
Dito Ograverat 24 Klåckaren Nils Lars Änckia ¼ Fins 3 små läng:r och hielper sigh
Wekudagz till Kulstorp 25 Fougde Gården Anders Anderss: ½ Ähr Een ruinerat länge uthan weggiar och tak, ödhe och obrukadt
Dito Ograverat 26 Pehr Andersson ¼ Fins ett g:l stompe huus, berättas Intet bruk uthan ett par skiep:r landh fattig
Jularnes Wekudagz till Kulstorp och Hr Beckerne sig tillhålla 27 Gathehuus Lars Ryttare

1

Intet bruk finns Een stompe huus
-”- 28 Mårten Pehrss huus och Pehr Christophersson[?] Dito

2

Åboor Uthfattige
Hwardera ett huus ödhe och Afhyst
-”- 29 -”-   -”-

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 9 / sid 4 ff (AID: v98462.b9.s4)

Födda, vigda och döda i Andrarum åren 1752-1835:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav oäkta födda pojkar Varav oäkta födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön  i Skriftserie nr 3
1752 63 32 31 1 0 15 22   23  
1753 61 36 25 1 1 11 15   14  
1754 64 34 30 0 1 15 17   15  
1755 60 30 30 0 0 9 29   25  
1756 52 30 22 0 0 13 37   32  
1757 56 33 23 0 0 12 16   12  
1758 50 25 25 0 0 6 15   21  
1759 48 23 25 0 0 12 21 1 23 3
1760 57 30 27 0 1 9 6   23  
1761 55 28 27 2 1 11 17   18  
1762 51 28 23 1 2 6 31   28  
1763 50 27 23 2 0 8 15   17  
1764 39 17 22 0 1 18 8   18  
1765 49 19 30 1 0 14 21 7 25 6
1766 50 28 22 1 0 17 22 2 23 1
1767 61 31 30 1 2 13 18   28  
1768 49 28 21 0 0 13 27   16  
1769 43 22 21 1 0 15 11 7 30 13
1770 62 34 28 0 0 13 29 5 31 3
1771 45 25 20 1 0 18 35   21  
1772                    
1773 45 25 20 0 1 13 19   20  
1774 61 38 23 3 0 11 21   20  
1775 60 31 29 1 0 9 22   18  
1776 48 25 23 3 1 12 20   15  
1777 54 27 27 2 0 15 16   18  
1778 54 23 31 0 0 16 32   27  
1779                    
1780 59 28 31 1 1 20 8   10  
1781                    
1782 39 20 19 2 0 9 17   19  
1783 53 27 26 0 0 10 11   13  
1784 42 20 22 0 1 5 20   18  
1785 38 15 23 0 0 11 21   15  
1786 44 27 17 2 0 8 15   19  
1787 46 25 21 0 0 7 11   13  
1788 43 20 23 0 0 13 15   28  
1789 45 29 16 2 1 15 16   13  
1790 39 19 20 2 2 14 25   18  
1791 48 21 27 0 2 7 20   18  
1792 42 18 24 1 3 11 12   15  
1793 36 19 17 1 2 9 17   15  
1794 34 15 19 1 1 8 25   22  
1795 25 10 15 1 1 12 13   17  
1796 32 14 18 1 0 17 10   22  
1797 38 15 23 1 1 17 9   16  
1798                    
1799 50 23 27 0 1 11 20   14  
1800 31 19 12 0 0 5 11 4 28 8
1801 35 19 16 0 0 13 12   16  
1802 32 17 15 2 0 12 16   20  
1803 28 11 17 0 0 6 14   14  
1804 36 18 18 1 2 5 9 5 13 11
1805 23 12 11 1 2 5 16 11 11 9
1806 29 17 12 1 0 6 18 18 20 20
1807 26 18 8 0 0 8 15   12  
1808 34 14 20 0 3 14 19   10  
1809 30 17 13 0 2 14 15   14  
1810 34 18 16 0 0 12 16   19  
1811 34 19 15 1 1 17 11   9  
1812 39 22 17 1 1 11 16   20  
1813 37 23 14 1 0 12 20 20 23 23
1814 44 25 19 1 0 13 10 10 18 18
1815 39 18 21 2 1 10 17 17 16 16
1816 32 14 18 0 0 14 9 8 10 7
1817 46 29 17 4 2 11 13 12 13 13
1818 36 13 23 1 2 7 8 5/6 9 7/8
1819 45 25 20 2 1 9 11 1 10 6
1820 36 18 18 0 1 13 11 1 16 3
1821 47 25 22 0 1 9 15   14  
1822 42 24 18 3 1 10 23   19  
1823 48 24 24 0 0 7 17   12  
1824 55 21 34 0 1 13 7   11  
1825 47 27 20 1 3 11 14   16  
1826 42 23 19 0 0 13 13   16  
1827 45 21 24 0 1 6 12   15  
1828 42 26 16 0 2 11 23   18  
1829 43 27 16 1 0 8 34   28  
1830 37 16 21 0 0 7 23   27  
1831 38 21 17 1 0 12 13   20  
1832 44 19 25 1 1 6 22   15  
1833 36 13 23 1 1 5 14   9  
1834 47 23 24 1 2 7 9   7  
1835 33 20 13 4 0 9 5 2 8 4
1836               7   10
1837               7   10
1838               6   3
1839                   1
                     
1844               1   1
1845               2   0
                     
1848               2   9
1849               7   4
1850               5   3

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Andrarums kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn