Benestad

Namnet skrevs 1437 "Benitzstathe".
Pastorat:
Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Benestad
1952-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningen ingen existerad" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Benestad saknade byordning 1778
Stenby saknade byordning 1778
Nedraby byordning stadfäst 1739 10/5

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 134. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Benesta Sokn och By har:

Skatte 1/2  
Utsokne Frällse 1. 1/3 Örup 1/2, Ekeröd 1/16 och Högesta i Malmö Lähn 37/48.
Crono indelt 1/2  
Annex 1  
Insokne Frällse 4. 1/4 Örups Gård.
Gatehus 13   6 till Örup.

Skarp åker och äng, ey mera.

Stenby har:

Skatte 1/4  
Utsokne Frällse 5. 1/8 Högesta i Malmö Lähn.
Insokne Frällse 1 Örup.
Gatehus 11   Högesta 3, Örup 1.

Nödig åker och äng, tillräckelig surskog, något fiske.

Nedraby har:

Insokne Frällse 1. 1/2 Örup.
Gatehus 1   "

Andre delen belägen och beskrefwen i Öfraby Sokn.

Sqwatte Mölla 1   Ystads Hospital.
Nymölla 1   Örup.
Rå och Rörs Torp 2   Örup.
Örups Säteri (m) 2.1/4 Herrar Axell, Johan och Christian Rosencrantzer.

Soknen har 42 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör med Öfraby Sokn ett Regalt Pastorat.

(m) Herrar Rosencrantzarne, som Godset i bröstarf tillfallit efter afledne Herr Majoren Holjer Rosencrantz, ega en trediedels hwarthera därutinnan. Mangården består af ett stort stenhus 3:ne Etager högt och 2:ne flygelbygnader af korswärcke 2 wåningar höga med tegeltak försedde. Ladugården, ett stycke därifrån, har 3:ne korswärcks bygnader med halmtäkte. Borggården ligger kringsluten på en holme i en insiö, warandes en bro emellan Man och Ladugården. Omkring Ladugården ligga 2:ne Trägårdar försedde med frukteträn och häckar. Gården eger en wacker Situation till skog och siö, 6 och tre fierdedels Insokne, 19 och trettiosiu fyratioåttondedels Utsokne Frällse hemman, 19 st Gatehus, ett Priviligerat krog, 3:ne miölqwarnar, fiske i dammar samt uti en å af karp, rudor, giäddor samt abbor, tillräckelig skog af bok och ek så ock nödtorftigt utsäde och höbol.

Örups ägare:

  Släkten Hak
1437 Bröderna Lafrentz och David Araldsen Qvitzow upplåter gården på livstid till fadern, Arald Mattesen Qvitsow, g.m. Ingeborg Hak
Deras son David Araldsen Qvitzow
Hans systerdotter Birgitte Pdersdatter Fleming, g.m. Christian von Honford
1493 Genom gåvobrev på livstid hennes systerson Oluf Holgersen Ulfstand till Bönet, Falster
1529 Hans brorsöner Gregers och Börge Jensen Ulfstand
1538 Gregers Jensen Ulfstand
1546 Hans bröder Börge och Gert Jensen Ulfstand, och efter Gerts död Börge Jensen Ulfstand ensam, g.m. Magdalene Tygesdatter Krabbe
1558 Deras dotter Margrete Börgesdatter Ulfstand, g.m. Erik Rosenkrantz till Lanting
1582 Deras son Börge Rosenkrantz, g.m. Margrete Juel
1614 Deras son Palle Rosenkrantz
1635 Genom köp hans bror Holger Rosenkrantz, g.m. Vibeke Thott
1658 Deras son Corfitz Rosenkrantz, g.m. Maren Juel, barnlösa
1662 Hans mor Vibeke Thott 1/2 och hans bror Börge Rosenkrantz 1/2
1669 Börge Rosenkrantz hela gården, g.m. 1:o Maren Bielke
1679 deras son Axel Rosenkrantz (huldhetsed till svenske kungen 1684 16/12; AID: v446649.b120), g.m. 1:o Elsebe Helvig Huitfeldt, 2:o Else Morman
1712 Sönerna i 1:a giftet Holger och Henrik Georg Rosencrantz samt sonen i 2.a giftet Christian Rosencrantz
1714 Holger Rosencrantz 2/3 och Christian Rosencrantz 1/3
1736 Hela gården Holger Rosencrantz, g.m. Anna Magdalena Poppelman
1758 Deras söner Axel, Johan, Christian och Carl Jacob Rosencrantz i sambruk
1797 Carl Jacob Rosencrantz, g.m. Engel Elisabet Berg von Linde
1812 Deras son Holger Otto Rosencrantz, g.m. Ulrika Sofia Elisabet Schönström
1840 Deras son Carl Albert Holger Rosencrantz, g.m. Jenny Adéle Fredrique Sylvan
1913 Genom köp Kristianstads läns egnahemsförening
1914 Genom köp P. Paulson, huvudgården efter avstyckning av arrendegårdarna
1928 Genom köp Axel P:son Örup
1952 Arvid Örup
  Cecilia Swartz

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Benestad nr 1, 3/16 mtl 1762 febr. 1, skattebrev på 3/16 mtl
Benestad nr 4, 3/16 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 3/16 mtl (2 ex)
Benestad nr 8, 5/16 mtl 1790 mars 17, kvittens i landskontoret
Benestad nr 10, 5/16 mtl 1760 juli 3, skattebrev på 5/16 mtl
Stenby nr 7, 1/4 mtl 1759 dec. 18, skattebrev på 1/4 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 17 11/24 hemman, af hvilka 15 5/24 äro frälse, 1 1/4 skatte och 1 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Övraby och Benestads socknar
Vid distriktsindelningen tjänstgjorde nämndemannen Sven Mattsson i Övraby. Efter honom valdes Erland Wilhelmsson, Övraby, vald 18/9 1836;

Matts Svensson, Övraby, vald 1844;
Ola Nilsson, Stenby, entl. 1846;
Jöns Persson, Övraby, tjänstgjorde 1851-1853;
Ola Esbjörnsson, n:r 4 Benestad, vald 16/10 1853;
Ola Jönsson, n:r 5 Nedraby, vald 3/1 1856;
Nils Olsson, n:r 17 och 27 Övraby, vald 30/5 1858;
Kyrkovärden Nils Wilhelm Erlandsson, vald 1863;
Sven Persson, Benestad, vald 10/6 1870;
Sven Mattsson, Övraby, vald 7/10 1872;
Per Källner, Lunkagården, Övraby, vald 26/2 1912;
W. von Platen, Övrabyborg, vald 14/1 1918;
Johannes Paulsson å Örup, vald 1/7 1922, innehar fortfarande befattningen (1926)
Anders Quint, Benestads gård, 1927-

Benestad och Nedraby socknar år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Rusthållare och Giästegifware 1 Bennesta byy: Capitein Georg Jacob Raupach 1 Har 2 stycken små huusleng:r Åboen fattigh
Till Högestadh 2 Ingeman Pehrsson 1 ½ ödhe finns 3 små lengior bondhen fattigh
Prästens Anexe hem:n 3 Mårten Mårtensson och Nills Jönsson 1 Fins 5 små huuslengior bönderne fattige
Capit: Raupachs Rusthåldh 4 Jöns Olsson ½ Har 4 små huuslengior och bonden fattig
Wekudagz till Öhrup 5 Ibm Ingeman Thorsson 1/3 Fins Ett lijtet stycke huus ödhe och obrukadt
Underlagdt Capitein Georg Raupachs Rusthåld och hemman han Åboer 6 Deignefesten Swen Strickerss: Capitein Raupach Ibruk ¼ Afhyst Ringa bruuk kan såå 4 sk:r(?)_ Uthsädhe
Wekudag till Öhrup 7 Pehr Ibsson 1/3 Har 3 huuslengioer ähro små bonden fattigh
Capitein Raupachs Rusthåldh 8 Anders Tårstensson 1 Dito 3½ huuslengie och bonden fattig
Till Bollerup 9 Ingemar Jönsson ½ Har 2 längior wedh macht
Dito Capit: Raupachs Rusthåldh 10 Anders Pehrsson och Christopher Andersson 1 Har 2 g:le förfalne huuslengior bonden Uthfattigh
Insochne till Öhrup 11 Jöns Nilsson och Pehr Mårtensson 1/3 Detta uthi g:la Jordeboken stådt för 1 hemman som ofwanbem:te 2 Trediedehls Ibruk hafwa och denne 1/3 Afhyst och ödhe
-”- 12 Gathehuus Anders Thuass:

1

Har Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 13 Dito Christopher Jöranss:   Dito beskaffenheeth
Uthfrälse till Högesta 14 Nils Mårtensson ½ Har 3 små huuslengior bonden hielper sigh
Wekudagz till Öhrup Hr Axel Rosenkrantz 15 Pehr Hansson ½ Har 2 st: huuslängior bonden hielper sigh
-”- 16 Hans Nilsson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 17 Nils Olsson 1 Har 4 huuslängior och bonden sampt huusen wedh macht
-”- 18 Lasse Nilsson ¼ Dito beskaffenheet
-”- 19 Nils Erlansson ½ En Ung dräng har 2 huuslängior fattig
-”- 20 Suen Pehrss: nu Anders Hindrichsson ½ Har 4 st: små huuslengior bonden fattigh
-”- 21 Gathehuus: Pehr Nilsson

1

Nyligen Upbygdt Ett stycke huus fattig Åbo
Dito Insochne till Öhrup 22 Smedhehuuset: Jöns Thomass:

1

Ett lijtet stycke huuslengia Åboen fattigh
Till Ystadz Hospital 1 Squaltequarn: Swen Jönsson 1 Een lijten quarn finns 2 stycken huuslängior, fattigh
Uthfrälse till Högestadh 1 Steenbyy: Anders Arfuedtzon och Erich Olsson 1 Hafua 3 huuslengior och bönderne fattige
-”- 2 Anders Gummesson 1 Huardera Ett lijtet stycke huus, Åboen fattige
-”- 3 Jöns Nilss: huus 1 -”-
-”- 4 Lasse Carlsson ½ Har 4 st:n små huuslängior bonden hielper sigh
-”- 5 Pehr Lasson ½ Har 2 små längior och bonden fattigh
-”- 6 Anders Nilsson 1 Warit Afbrändt Upbygdt 3 små huusleng:r hielper sigh
Hr Otto Erichss: Rusthåldh 7 Mårten Jbsson ½ Har 4 små lengior och Åboen hielper sig
Dito Till Högestadh 8 Rasmus Pehrsson ½ Har 4 längior wedh macht
Insochne till Öhrup 9 Måns Carlsson ½ Har 3 st:n huuslengior Åbon hielper sigh
Dito Uthfrälse till Högestadz Gårdh 10 Clas Månsson 1 Dito beskaffenheeth
-”- 11 Pehr Jönsson ½ Har 4 små lengior hielper sig
-”- 12 Anders Månsson 1 Samma legenheeth
-”- 13 Mårthen Hansson ½ Har 3 små lengior och bonden fattigh
-”- 14 Tyke Håkansson ½ Huardera 4 huusleng:r hielpe sigh tembl.
-“- 15 Pehr Knuthsson ½ -“-
-“- 16 Nils Månsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behål: Åbo
Dito Insochne till Öhrup 17 Christen Gummesson ¼ Har 2 små längior bonden ähr fattigh
Ut Supra Uthfrälse till Högesta Gårdh 18 Lars Hansson ½ Har 3 huuslengior och bonden fattigh
-”- 19 Gathehuus: Nils Nilsson

1

Ett lijtet stycke huus fattig
-”- 20 Oluff Pehrsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behål:n bonde
-”- 21 Swen Olsson ½ Fins 2 st: huuslengior bonden giordt drååp bordtrymbdt
-”- 22 Gathehuus: Nils Bengtzon

1

Ett lijtet stycke huus öde Ingen Åboo
         
    Nährabyy:*    
Insochne wekudagz till Öhrup Gårdh 1 Nils Månsson ¼ Har 4 huuslengior wedh macht och behål:
-”- 2 Jeppe Isachsson ¼ Dito huus, hielper sigh
-”- 3 Måns Faddersson ¼ Dito huuskeng:r wedh macht
-“- 4 Christen Nilss: Ladufogde ¼ Dito beskaffenheeth
-“- 5 Knuth Pehrsson ¼ Dito 4 små lengior hielper sigh
-“- 6 Gathehuus: Siune Jönsson

1

Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattig
-”- 7 Jöran Mårtensson ¼ Har 4 längior wedh macht
-”- 8 Anders Nilsson ¼ Har 3½ st:n längia hielper sig
-”- 9 Ingwar Anderss: nu Jöns Mårtensson ¼ Haf:r 4 små lenger wedh macht
-“- 10 Gathehuus: Jöns Nilsson   Ett lijtet stycke huus fattig
-”- 11 Pehr Classon ¼ Har 2 små huuslengior hielper sigh
-”- 12 Gathehuus: Oluf Attesson

1

Ett lijtet stycke huus, fattig
Kyrkiornes 13 Kyrkiofestan   Afhyst j många Åhr
Dito Insochne till Öhrup 14 Swen Andersson ¼ Hafua hwardera 3 små huuslengior, hielper sigh
-”- 15 Pher Faddersson ¼ -”-

* NB detta är een sochen apart och holles predikan om stora högtijder i kyrkian

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 102 / sid 97 ff (AID: v98462.b102.s97)


"Samma dag [d 27 Maij 1693] reeste Commission [Jöran Adlersteens indelningskommission] ifrån Ingelstrup och till Öraby.
Utj Öraby tillstädes
g:l Capitein Ruback [=von Raupach], Pastoren Hr Pehr Pontopidan [Kyrkoherde enl. kungl. fullmakt 1688 17/3], och samptl: allmogen af Öhraby och Bennestad församblingar.

Näraby Sochn skall effter kong Christ: 4:ti bref wara förent och underlagt Öraby och Benestad Sochner, hafwandes ingen, af be:te bref någon Copia, uthan berettar Hr Pehr at Preste Enkan [Anna Pedersdotter Trälundh] som för honom war, då hon bort reeste# (#Nembl: öfw: till Fyn), af argheet tog alla brefwen med sig, Sochn(?) och kyrkiorne angående ehwad det war, så ingen den ringaste lapp lembnat oachtat han på åtskillige sät sökte det at förhindra.
...
Utj Näraby by hafwa dhe inga bohl uthan hemmanens egendommar liggia om hwar andras."

[Ett kungligt brev från år 1621 meddelar att Nedraby skulle sammanläggas med grannförsamlingen Övraby när prästen [Peder Christensen Morsianus, död 1635 11/5] avlider eller när han får förflyttning till annan ort.]

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:14 (1691-1693) Bild 104 / sid 2261 (AID: v117222.b104.s2261)
"Specification Uppå föliande hemman Såm finnes wtij Mina Anförtroede Befalning i Albo, Jeresta och Ingelsta hereder huilcka Ridderskappet och Adelen En deell Ennu Posideras som weckudagz En deel blefue A:o 1683 i fölia af höga öffverheetens Order till wthsockne Er kinede der om hoes hvert Gotz finnes Annotation.
...

Nereby
Per Jöhrrensson 1/4
Anders Nelsson 1/4
Per Chlausson 1/4
Jöhren Mårtensson 1/4
Knut Peddersson 1/4
Gathehuus
Håckon Håckonsson
Isack Ibsson

Huuruwell dessa Bönder i gamle Jordebochen Eree infört uthi Benesta Sochen och altså bruchade som insochne så befinnes de lichwell ligga utj Öraby Sochen och altså af Hans Ex:tz Hr Kongl: Rådet fältmarschalchen och Gen: Gouverneuren för utsochne erkiende nu wed utschrifninggen innewarande Åhr.

...
Datum Eljaröd
d: 26 Novembi 1685
Zacharias Stobaeus"

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIId:1 (1680-1685) Bild 81 / sid 75 (AID: v98466.b81.s75)

"Efftersom Näreby kircke, aff Hans kongl: May:tte er Casserit och Wnderleger Öraby och Binnestedh saa skal Nerreby Mänd werre fortenkt, at yde deris tionde och affgifft som aff deris gaarde kand falle till Öraby och Binnestedh kirke werger. Aff Bierseholm den 26 Aprilis 1650
Thage Thott

Leste paa Ingelstedh Herredz tingh
den 17 Junij 1650."

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIId:1 (1680-1685) Bild 100 / sid 95 (AID: v98466.b100.s95)


Åter till huvudmenyn