Bollerup

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Bollerup
1952-1970 Glemmingebro
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar eij förrättade" [år 1762], Gärarp åren 1764-1765
Enskifte: Gärarp år 1819 av T. Fryberg

Byordning:
Bollerup saknade byordning 1778 - "emedan de alla äro husmän"

Litteratur:
Rydbro, H, Min hemsocken Bollerup. 1. 1967
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 141-142. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Bollerups Sokn och By har:

Insokne Frällse 10 Bollerups Gård.
Inrättade till Gathus 50   Bollerups Gård.
Qwarn 1   "

God och tillräckelio åker och äng.

Gerarp:

Insok. Frällse 1. 1/2 Bollerups Gård.
Gatehus 1    

Nödig åker liten äng, ey mera.

Rå och Rörs Torp 10   Bollerup.

Bollerups

Säteri (n) 9. 3/8 Herr Commercie rådet N. Salgren

Soknen har 6 st. hemmansbrukare, utom Säteriet och Husen, och giör med Ulstorps Sokn ett alternatift Pastorat kongl. Maj:t och Gården emellan.

(n) På Borg Gården finnes 2:ne stora bygnader i godt stånd war af den norra är 4 Etager hög, och wisar, gienom en uthuggen sten att detta hus warit af en Dansk Öfwerste Lieutenant wid namn Falck Lycke, som haft en Rantzow till Fru, år 1628 uppbygt. Den wästra bygnaden är 2 wåningar hög och de öfrige bygnader, som wisa att Borggården warit innesluten, äro mäst nedtagne. Öster om gården är en liten trägård försedd med frukteträn, och är så wäl borg- som trägården af en watengraf omgifwen, hafwandes ock denne Gård i förra tider warit befäst med dubbla wallar och grafwar samt haft 2:ne Redoutter. Mitt uppå Borgagården är en watn konst som springer året igenom 1 aln öfwer jorden. Ladugården, i norr utom grafwen, belägen, består af 3:ne stycken stora stenhus bygnader, hwarförutan Gården äger, fiske uti grafwen, en liten insiö och 4 dammar, af karp och rudor, wid pass 350 tunnors utsäde i 4:ra wångar med sten gårdar infredade, inemot 1500 lass höbärgning, 11 och et halft Insokne Frällse hemman, hwaraf 10 st. äro indelte till 50 Husmen, 35 och nio sextondedels Utsokne Frällse hemman, In- och Utsokne Gatehus 23 st. 2:ne Miölqwarnar, ett fiskarehus, liten skog af bok, men har 2:ne wackra Planter-hagar och Jus Patronatus till Bollerups Sokn. Den förste eller älsta bekante Egaren till detta Gods är den förr nembde Falck Lycke uti hwilckens slägt Gården sedan länge warit. 1753 blef Godset såldt till en Herre benembd Milvius och dess Fru Wagtmejster, af hwilcka nuwarande Egaren det änteligen gienom kiöp ärhållit. Uti Sokne kyrckan är en wacker Graf 1649 uppbygd för Ranzovske Familien.

Ägare Bollerup:

  Den förste ägaren var Bulle, som gav sitt namn åt bygden - Bullathorp (1310)
1200-talets mitt och slut Peder Nielsen Due
1340, 1345 Hans söner Niels, Martin och Anders Pedersöner Due, barnlösa
1341 Martin Due utfärdar skötebrev på sin del i Bollerup "undantagandes sin huvudgård, som han bor på, med dens tilliggelse"
Deras brorsdotter Margrete Jensdatter Due, g.m. Ib Axelsen Thott till Krageholm.
1401 Genom köp till Stig Pedersen Krognos till Krapperup
Hans son Oluf Stigsen Krognos d.ä., kallad "den rike"
omkring 1426 Hans son Stig Olufsen Krognos, g.m. Barbara Brahe
omkring 1460 Deras son Oluf Stigsen Krognos, d.y., g.m. 2:o Anne Gyldenstierne
1515 Deras son Mourids Olufsen Krognos, g.m. Elin Gjöe
1550 Hans änka Elin Gjöe
1553 Deras son Oluf Mouridsen Krognos, g.m. Anne Hardenberg, barnlösa
1573 Hans moders halvbror Christoffer Gjöe, g.m. Beate Eriksdatter Bölle, barnlösa
1584 Hans brorson Mogens Gjöe, g.m. Hillebora Krase, barnlösa
1624 Hans systerson Falk Lykke, g.m. Kirsten Rantzau
1649 Hans svågers änka Ide Skeel, g.m. Frederik Rantzau
Deras son Otte Rantzau, g.m Sofia Amalia Krag
1709-1720 Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark och såsom förläning åt Johan August Meijerfelt [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039187_00074 ]
1720 Efter fredsslutet återställt till Otte Rantzau
Samma år Hans döttrar Judith Birgitta och Henrietta Amalia Rantzau, ogifta
1753 Genom köp Karl Fredrik Mevius, g.m. Vilhelmina Eleonora Antoinetta Wachtmeister
1757 Genom köp Niclas Sahlgren, som till säteriet lade Övrabyborg
1766 Hans svärson Klas Ahlströmer
Genom köp Erik Ruuth
1798 Genom köp Achates Carl von Platen
1818 Genom köp Karl XIV Johan, varvid Övrabyborg såldes till Vilhelm B. von Platen
1825 Genom arrende Nils Bark
1839 Genom arrende Tage Ludvig Sylvan
1844 Genom köp Tage Ludvig Sylvan
1879 Genom testamente Stiftelsen Lagman Tage Ludvig Sylvans Landtbruksinstitut

Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 57
Bollerup hade 1676 en alldeles förfallen hufvudbyggnad utan både tak och golf, fullkomligt obrukbar; gårdens andra boningshus, uppfördt af naturlig sten med murar om 3 alnars tjocklek, var i nedra våningen försedt med några hvälfda gemak: rummen i öfversta våningen begagnades till sädesvind. Öfrige smärre hus, af hvilka Falk Lycke låtit uppbygga några, voro mycket förfallna och nästan obrukbara. Gården omgafs af en grund vattengraf om 38 fots bredd: utanför denna vid båda utkörsvägarne låg en stark vall, försedd med en rått uppkastad bastion, från hvilka den flacka omgifningen kunde med skott bestrykas och ett angrepp någorlunda afvärjas. Gården tillhörde vid denna tid grefve Otto Rantzow på Själland.

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 20 7/8 hemman, hvilka alla äro frälse.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Ullstorps och Bollerups socknar
jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926)Bollerups socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Insochne Wekudagz till Bollerup, Hr Rantzou  I Danm:k 5 Giärerup: Oluff Esbiörnss: ¼ Een lijten huuslengia bondhen ähr fattigh
-”- 6 Per Håkonss: nu Nils Åkesson ¼ Dito beskaffenheeh
-”- 11 Pehr Knuthsson ¼ Har 4 huuslengior wedh macht
-”- 13 Gathehuus: Pehr Håkonsson

1

Een lijten stompa huus, Åboen fattig
-”- 19 Thuas Larsson ½ Hafua hwardera 2 huusleng:r och bönderne hielper sigh
-”- 20 Hindrich Clemedtzon ½ -”-
-”- 1 Bollerup: N:re Knuth Pehrsson ½ Dito hwardera 2 små huuslängior och bönderne hielpe sigh
-”- 2 Pehr Knuthsson ½ -”-
-”- 3 Swen Mårtensson ½ Dito huardera 3 st: huuslängior hielper sigh
-”- 4 Oluff Jonsson ½ -”-
-”- 5 Gathehuus: Jöns Pantare

1

Huardera Ett lijtet stycke huus, Uthfattige
-”- 6 Månns Giöngh

1

-”-
-”- 7 Knuth Gudmunsson

1

Har 2 små st:n huus och åboen fattigh
-”- 8 Pehr Andersson ½ Dito 2 små lengior hielper sigh
-“- 9 Måns Mårtenss: nu Anders Erichss: ½ Afhyst och Ibruuk
-”- 10 Pehr Mårtensson ½ Har 3 små huuslengior och hielper sigh
-”- 11 Hans Pehrsson ½ Haf:r 2 små längior och Åboen fattigh
Dito Insochne och Wekudagz till Bollerup Gårdh 12 Ibm: Jöns Ollsson ½ Har 3 huusläng:r bonden wedh macht
-”- 13 Erich Nilsson ½ Dito beskaffanheeth
-”- 14 Anders Jönsson ½ Dito beskaffanheeth
-”- 15 Mårten Andersson ½ Dito
-”- 16 Jöns Månss: nu Hans Swenss: Ibruch ½ Afhyst och i Åhr på Frijheet Uptaget
-”- 17 Gathehuus: Christen Ollsson

1

Een lijten stompa huuslänga
-”- 18 Hans Jönsson

1

Dito uthj een längia
-”- 19 Lars Nilssons Änckia ½ Har 4 g:le förfalne husläng:r fattigh
-”- 20 Gathehuus: Mårten Månsson

1

Ett stycke huslängia ähr fattigh
-”- 21 Lars Jönsson ½ Har 2 stycken Elake husläng:r Uthfattigh
-”- 22 Olof Skäddare

1

Ett stycke huslängia fattigh
-”- 23 Hans Pehrsson ½ Finns 2 stomp: huusläng:r Uthfattigh
-”- 24 Nils Christenss: nu Tage Nilsson ½ Har 3 små husl: och hielper sigh
-”- 25 Pehr Ollsson ½ Fins 2 stomp: husläng:r och hielper sigh
-”- 26 Nils Larsson ½ Haf:r 2 stomper huslängior
-”- 27 Anders Erichsson ½ Har 3 husläng:r och wedh macht
-”- 28 Gathehuus: Pehr Clemmetzon

1

Ett lijtet stycke huuslängia
-”- 29 Pehr Månsson

1

Dito beskaffanheeth uthj een länga
-”- 30 Qwarn: Pehr Nilsson 1 Har 2 stomper husläng:r hielper sigh lijtet, kan mahla höst och wåhr

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 111 / sid 106 ff (AID: v98462.b111.s106)

Bollerups gård år 1682:

Relation Öffver Setterien och Herregårdernes Beskaffenhed udj Ingelsted Herrad, effter medgiffne Instruction, Ifran Laglig Commisson, af den som fölger Anno 1682 .p.
/.../
Bolderup Gård
Thilhörer Welb: Fru Idde Skiehl och er Arenderad bort til Welagt Jens Halss, af hanom bruges.

För: gårdh er et gamelt Urmines hefdh och Setterij.

Borgegården
Består i 4: Grundmuret lenger, huer af den Store lenge, som kaldes det Gewelfftehus, som Jens Halss holder daglig huuss udj, sampt brögers lengen, de ere begge wed magt. Dett andet store huss som står Östan på gården, er gandske ödde och Uden Tag och Tömmer. Den Anden liden lenge Westan till, er thaget Wed magt öfwer, Mens IndWendige Warelserna ödde, efftersom det intet brugis til andet, End at legge gårdsens brende Weedh udj.

Ladegården
Består udj 3 Store och lange Lenger, Nemblig, en Grundmuret Troskelade thegel hengdt som er Wed Magt. En Öxenstaldh Westan til, Muuret emellan stolper, och med Halmn thegt, wd magt. En koolade Östan till, och en Hestestaldh udj samme Lenge, och saa med Langhalmbtagh. Undentagen Stalden som er Theigel hengdt.

Bolderup gård liger i Nöra Side af Bolderup bye, haffuer sin serskild 3 Wånge alle Under gårdsens Egen hegn och lycke, och der foruden 2 stöcker hafre Jord, som liger udj Wångh med Bolderup byes Marck.

Bolderup Sogn och Bye, består i 20 heman, huaraf 2 ere ödde. gadehuusse 9 styken. Itemb en Wandquren bygdt, så och 5 heman i Gierrerup och Bolderup Sogen, Huilcke tilligge med Bolderup by, Altid och Urmines här Werrit Uggedagz til Bolderup.
Itemb er ochså Uggedags tienere til Bolderup gårdh. Udj Nöre Querested Sogn och bye_3 hemman. En öde Feste, och et gadehuss. Sampt Kiedemölle. Udi Söndre Querestedh i samme Sogn_7 heman, och et gadehuuss, Så och et heman udj Toerup i Ulstrup Sogen. Sampt _2 heman udj Store Kiöpinge Sogen, och Lille Kiöpinge bye, Alle Uggedags thinnere.

Udsäde til Bolderupgård Åhrligen
Rugh 46 T:r, Biug 52 T:r, Hafre 140 thunder
Eng En temmeligh partij, kand ingen forklaring giöress omb i less tahl, såsom det aldrig har werret Maner der at thelle Lassen p.
/.../
Disse ofvanskreffne Herregårder och Setterij, hafr Wj Undertegnede ofwerseet och Werrett på Åstederne, Så och UdRandsaget, Saavit Vj kunde faa Udspörge och faa WnderRettelse omb. Attesteres medh Woress Henders Underskrifft. Datum ut Supra.
Christen Thoustrup Nillssen Haand - Olof Svendsson Min haand"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00222

Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

Åter till huvudmenyn