Bolshög

Pastorat: Ö Tommarp och Bolshög
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Bolshög
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 113-114. 1991
Wallin, C, Vallby och Bolshög - en "Sighrafkyrka" och en "Tomarpskyrka". 1943
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 146-147. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Lysningar och vigslar 1733 (Skriftserie 1)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Bolshögs
Sokn och Glimminge By har:

Skatte 7/16
Crono indelt 3/16
Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
Utsokne Frällse 4. 1/4 Herr Ryttm. och Riddarn Hol. Rosencrants.
Gatehus 8 till dito

Mycken åker, godt höbohl, uhlbete och någon torfjord.

Gnalöf har:

Uts. Frällse 3 Herr Ryttm. och Rid Rosencrants
Gatehus 1 "

Ömnig åker, godt höbohl och muhlbete.

Wästanbeck:

Uts. Frällse 1. 1/2 Glimminge
Gatehus 3 "

God åker, litet höbohl, någon torfjord.

Bösehuset Enstaka

Utsokne Frällse 1 Glimminge

Soknen har 62 st. hemmansbrukare och giör med Wallby Sokn ett Consistorielt Pastorat.

Skatteköp 1700-1875
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Glimminge nr 4, 7/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 7/16 mtl
Glimminge nr 7, 3/16 mtl 1792 sep. 13, skattebrev på (3/8?) mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 9 7/8 hemman, af hvilka 8 3/4 äro frälse, 1 1/8 skatte.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholm nr 70 Svabesholm nr 73 Borrby skvadron nr 64

Södra Skånska Infanteriregementet:

Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani 4,5,102

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Bolshögs socken
Enligt indelningen skulle socknen välja efter Truls Sassersson i Borrby.

Jöns Nilsson, Glimminge, vald 1826;
Hans Persson, Glimminge, vald 20/4 1828;
Anders Jönsson, Glimminge, vald 1830;
Måns Christoffersson, Gnalöv, vald 1833;
Nils Jeppsson, Västanbäck, vald 1840;
Ola Henriksson, Gnalöv, vald 1845;
Mårten Jönsson, Gnalöv, vald 26/12 1853;
Andreas Pettersson, Västanbäck, vald 13/4 1856;
Åke Henriksson, Gnalöv, vald 12/1 1867;
Henrik Nilsson, n:r 2 Gnalöv, vald 15/1 1875;
Nils Svensson, n:r 2 Gnalöv, vald 7/2 1880;
Agronomen Sigfrid Ribbing, Glimminge, vald 8/1 1900;
Jöns Mårtensson, n:r 7 Västanbäck, vald 7/3 1911;
Yngve Olsson, Glimminge, vald 7/3 1917;
Johan Persson, Gnalöv 5, -1924-
Henrik Nils
, Gnalöv, vald 21/8 1924; innehar fortfarande befattningen (1926).

Nils Pettersson, Gnalöv, -1957-.

Bolshögs socken år 1684:

Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

1

Gnalöf: Michell Swensson

½

Fins 2 läng:r wedh macht hielper sig dock fattigh

-”-

2

Mårten Pehrsson

½

Dito 2 läng:r wedh macht bonden medelmåttigh

Uthsockne Wekudagz till Glimminge Gårdh

3

Mårten Nilsson

½

Har 4 små husläng:r hielper sigh så tembl:

-”-

4

Jöns Truetzon

½

Warit ödhe och på Frijheeth Uptaget och Upbygdt 2 små huuslängier fattigh

-”-

5

Jöns Madtzon

½

Dito beskaffanheeth

-”-

6

Anders Jönsson

½

Fyra små g:le huuslängior Ungh dräng hielper sigh lijtet

 

 

Östre Glimminge

 

 

Till Lundhe Domkyrckia

1

Boo Andersson

½

Har 4 g:le huusläng:r tembl:n wedh macht och bonden behål:n

Utsochne Wekudagz till Glimminge

2

Thua Hindrichsson

½

Har 3 läng:r något bröstfeldigt dock tembl: wedh macht

-”-

3

Nils Madtzon

½

Har 4 små husläng:r hielper sigh så hen

Cronones Rusthållare under Hr Ryttmäst: Mond:Gumris Compagnie har ett ringa Rusthåldh

4

Erich Nilsson

½

Har 3 små husläng:r något bröstfeldigh begår sigh så hen

Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

5

Madtz och Thua Nilsson

½

Fyra små läng:r wedh macht

-”-

6

Gathehuus: Lars Nilsson

1

Ett stycka huslänge husman:n Uthfattig

Erich Nilss: Rusthåldh

7

Olof Clemmetzon, nu Rusthållaren Ibruch

¼

Fins 2 stomper förfalne och g:le huusläng:r, ingen åboo

Till Bolshögh kyrckia

8

Gathehuus Asmun Ågesson

1

Ett stycke huus fattigh

Uthsochne Wekudagz till Glimminge

9

Hans Hindrichsson

¼

Har 2 små förfal: husl: bonden fattig

-”-

10

Åke Pehrsson

½

Har 4 husläng:r tembl: wedh macht

-”-

11

Nils Clemmetzon

½

Dito 4 husl: och ähr Nembdeman wedh macht

-”-

12

Olof Nilsson

½

Dito 4 läng:r och ähr tembl: wedh macht

-”-

13

Pehr Nilsson

½

Dito beskaffanheeth

-”-

14

Hans Swensson

½

Dito 4 små husläng:r wedh macht och hielper sigh

-”-

15

Gathehuus Thor Erichsson

1

Afhyst uthj 30 och några Åhr

 

 

Wästanbeck:

 

 

Uthsochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

1

Gathehuus: Pehr Skomakare

1

Ett stycke huus på 1½ golf, fattigh

-”-

2

Dito Swen Joensson nu Per Joenss:

1

Dito beskaffanheeth

-”-

3

Håckon Nilsson

¼

Fins 4 g:le ruinerade längior bondhen fattigh

-”-

4

Gathehuus: Hans Ollsson

1

Ett stycke huus på 2 golf åboen skal der ifrån till Wranerup

-”-

5

Jöns Larsson

¼

Har 4 huusl: wedh macht och hielper sigh

-”-

6

Mårten Åckesson

¼

Har 4 huusl: wedh macht och hielper sigh

-”-

7

Nils Bengdtzon

¼

Har 3 små dollige husl: bonden fattigh

-”-

8

Thor Andersson

¼

Fins 4 små dollige huusläng:r bonden fattigh

-”-

9

Tycke Ollsson nu Måns Nilsson

¼

Har 3 små stomper husläng:r nyligen antagen och fattigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 56 / sid 51 ff (AID: v98462.b56.s51)

Ur: 1719 års jordebok
Bolshög Socken

Cronohemman
Glimminge 4 Bengt Tuesson 7/16
Glimminge 7 Måns Jönsson 3/16
Kyrkiohemman
Glimminge 1 Oluf Nillsson 1/2
Gathus
Glimminge 8 Öde
Utsochne Frälse
Glimminge 14 Christopher Ingwarsson 1/2
Glimminge 13 Nills Ohlsson 1/2
Glimminge 12 Mats Olufsson 1/2
Glimminge 11 Pär Olufsson 1/2
Glimminge 10 Pär Åkesson 1/2
Glimminge 5 Jeppa Tuesson 1/2
Glimminge 3 Oluf Boosson 1/2
Glimminge 2 Öde 1/2
Gnalöf 1 Öde 1/2
Gnalöf 2 Öde 1/2
Gnalöf 3 Nills Mårtensson 1/2
Gnalöf 4 Nills Håkansson 1/2
Gnalöf 5 Öde 1/2
Gnalöf 6 Pär Tuesson 1/2
Wästanbeck 7 Tue Ohlsson 1/4
Wästanbeck 5 Hans Mårtensson 1/4
Wästanbeck 3 Rasmus Tuesson 1/4
Wästanbeck 6 Ingwar Eriksson 1/4
Wästanbeck 8 Bengt Larsson 1/4
Wästanbeck 9 Hindrick Ohlsson 1/4
Glimminge 9 Jöran Sörensson 1/4
Gathus
Glimminge 6 Öde
Glimminge 15 Öde
Springförby 1 Tue Pärsson
Wästanbeck 1 Öde
Wästanbeck 2 Öde
Wästanbeck 4
Kyrkiohuset 1

Åter till huvudmenyn