Borrby

Pastorat: Borrby och Ö Hoby
Härad: Ingelstad och Järrestad
Kommun:
1863-1968 Borrby
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

1934-1958 Borrby municipalsamhälle
1959-1968 Borrby
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskifts delningar inga förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Borrby byordning stadfäst 1734 31/1
Sandby byordning stadfäst 1773 i juni
Blästorps byordning stadfäst 1743 12/3

Litteratur:
Alebo, A. Utvandring. En jämförelse mellan två socknar i sydöstra Skåne. 1982
Borrby Idrottsförenings jubileumsskrift. 1926-1966. 1966
Borrby IF 50 år. 1926-1976. 1976
Borrby kyrka i äldre beskrivningar. 1943
Borres bygd. Några berättelser från Österlen, saml. av C. F Ohlsson. 1966
Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 115-116. 1991
Malmberg, H. En socken berättar. Glimtar från Borrby socken genom tiderna. 1945
Malmberg, H N. Näringsliv i Borrby socken. 1945
Wallin, C. Sydöstra Skånes medeltida prästerskap. 2 Borrby kanikförsamling. 1977
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 142-143. 1981
Åberg, G. Mästersmederna i Borrby. 1968

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Borby Sokn och By har: (g) [Järrestad härad]

Skatte 3. 5/8  
Kyrcko 2. 1/4 Lunds Domkyrcka.
Crono indelt 4. 11/16  
Utsokne Frällse 4. 17/24 Glimminge 7/8, Torsiö i M. Lähn 1. 17/24, Borreby kyrcka 1. 5/8 och Hillebrandska Arfwingarne 1/2.
Prästegården 3/4  
Klåckarebol 1/8  
Gatehus 46   Gundralöf 2, Herr Rytt. Rosencrants 12 och kyrckan 4.
Watnqwarn 1    
Wäderqwarn 1   Herr Rytt. Rosencrants

God åker, nödig äng, någon torfjord och skog till Prästegården allena.

Tullstorp:

Utsok. Fräll. 2. 1/4 Herr Ryttm. och Rid. Rosencrants.
Qwarn 1    

Godt utsäde och mulbete samt nödtorftigt höbol.

Borreby Crono

Säteri (h) 3. 1/4 indelt Ryttmäst. Boställe.

Soknen har 48 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör ett Regalt Pastorat.

(g) Denne By ligger ganska wäl belägen omgifwen på 2:ne sidor af höga backar. Byns wackra belägenhet har i synnerhet Herr Probsten Engstedt härstädes ansenligen förökt med Pile Planteringar på åtskilliga platser. Straxt wid Byn säges fordom en Herregård legat som nedsjunckit: sagan lämnar man i sitt wärde, men platsen som är en sexkantig plan kallas ännu Herregården, wid hwilcken ligger en kiella, S:t Ceciliæ killa kallad, som af gemene Man hålles i mycken helighet.

(h) Indelt til Ryttmästare Boställe wid södra Skånska Regementet till häst. Gården har en grundmurad Caractairs Bygnad, en wäl inrättad Stall jemte några camrar, 3:ne st. förfallna uthusbygnader af korswärcke, 10 st. Gatehus eller Torp i Löderup och Borreby Soknar belägne, som giöra arbete, tillräckeligit utsäde och höbohl, nödig torfjord men den beswärligheten underkastad, att dess åkrar och ängar ligga i tegeskifte med Borreby By, dåck likwäl finnes warje skifte till Ren och Rågång med stora stenar utmärckt, warpå står uthuggit ett C med fyra tal inuti, som gifwer tillkiänna att denna gård tillhört Cronan uti konung Christian den IV:s tid af Dannemarck, ehuru eljest af Hvitfeldt p. 1409 är klart, att denna Gård i äldre tider warit i Privata händer och tillhört Erckebiskoppen i Lund. Nu innehafwes denne Gård af Herr Ryttmästaren och Riddarn Holger Rosencrants, hwilcken under Fidei Commiss äger åtskillige utsokne Frällse hemman, hus och Lägenheter i Albo, Ingelsta och Giäresta Härader utförde.

Borby Sokn och Sandby by har: [Ingelstad härad]

Skatte 5/8  
Crono indelte 5. 7/8  
Corporals Boställe 1  
Profoss Boställe 1  
Munsterskrifwar Boställe 3/16  
Gatehus 24   8 giöra arbete till Borreby Gård
Åledrätter 2    

God åker, nödigt höbohl och godt muhlbete.

Blästorp har:

Skatte 1. 7/16  
Hospitals 1. 1/2 Ystads Hospital.
Utsokne Frällse 1/2 Pastor Eurenius

God åker men swag äng.

Soknen har 33 st. hemmansbrukare och den andra delen ligger i Järesta Härad.

Borrbyhus

Den sydligaste av de fyra vägar, som från hamnplatserna vid Sydskånes ostkust riktar sig in mot slättlandet, går längs de åssträckningar, nedanför vilka kustlandet sänker sig mot Kåsehuvud och Sandhammaren över Borrby, Löderup och Ingelstorp mot Nybroån. På denna linje låg Borrbyhus, där en sänka går fram mot Hammenhög.

Rektangulärt område omgivet av gravar. En gräsbevuxen upphöjning markerar ännu borgens forna plats. I slutet av 1600-talet användes sten från Borrbyhus till byggnadsarbeten för Borrby kyrka. Lämningar kvarstodo ännu i mitten av 1700-talet [där Borrby nr 25 nu är]. De fasta fornlämningarna ”Borgen” omedelbart norr om kyrkan och ”Herregården” norr om ”Prästabacken”.

Ryttmästarebostället bestod 1694 av ”4:ra lenger een Wåningz längia av Körsswärck och dhe andre 3:ne till Stall och Ladugårdz hwss, medh opklente wäggar aff leer”.

  Jens Kanne
1540/50 I samband med reformationen lades ärkebiskopsgodset Borrby in under kronan
1567-1596- Hindrik von Lyneborg
1613- Anders Sinclair
1625- Enevold Kruse
1627-1640 Jörgen Hundorp
1644 Nerbränt av svenskarna under Horn
1640-1660 Jochum Grubbe (Grabow)   
1660-1674 Sten Bielke, friherre
1674 Bartold de Mortaigne, friherre
1674 Dennes son Gustav de Mortaigne
1680-talet I samband med indelningsverket blev Borrbygård ryttmästareboställe

Ryttmästare på Borrby: - 3 major från år 1814(?)

(1679)-1702 Christian Kohlmäter adlad Riddersköld
1702 Johan Orrfelt
1702-1709 Daniel Björkman
1709-1710 Johan von Segern
1711-1723 Nils Ratzwill
1723-1733 Georg Gustaf von Schlippenbach
1733-1748 Henric Johan Wolffelt
1748-1755 Kjell Christoffer Bennet
1757-1759 Hans Mörner
1760-1761 Christian Georg de Delwig
1761-1763 Otto Reinhold Vult von Steijern
1764-1773 Holger Anders Rosencrantz
1773-1776 Carl Jacob Rosencrantz
1776-1780 Edvard Ulric von Hauswolff
1780-1784 Christian Fredric Lindencrona
1784-1791 Otto Fredric Wrangel af Sauss
1791-1796 Adolph Ludvig Hallenborg
1796-1811 Carl Fredric Bennet
1811-1813 Jacob Kiell Bennet
1814 David von Stjernkrona
1816-1820 Justus Christopher von Schoting
1821-1827 Henric Ludvig Rosencrantz
1827-1834 Axel Tott
1834-1844 Nils Silfversköld
1844-1851 Sebastian af Petersens
1851-1858 Lars Fredrik af Petersens
1858-1892 Ernst Bogislaus von Segebaden
1893-1896 Axel Fredrik Engelbrecht Hartman
1897-1898 Sigvard Olof Beck-Fris
1898-1904 Otto Fredrik Wihlborg
1904-1908 Axel Wilhelm Leopold Brunnström
1908-1917 Hjalmar Stellan Mörner
1917-1923 Oskar Samuel von Krusenstierna
1923-1926 Reinhold Didrik von Essen

Skatteköp 1700-1855
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Blästorp, Hörups kyrkas utjord 1761 mars 3, skattebrev
Blästorp nr 6, 1/2 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl
Blästorp nr 7, 3/16 mtl 1761 jan. 19 skattebrev på 3/16 mtl
Blästorp nr 10, 1/2 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl
Borrby nr 5, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
Borrby nr 6, 5/8 mtl 1796 maj 10, kvittens i landskontoret
Borrby nr 6, 1/48 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 6, 1/32 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 6, 1/96 mtl 1849 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 6, 1/64 mtl 1849 oktober 15, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 6, 5/64 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 6, 5/64 mtl 1853, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 10, 1/2 mtl 1790 juni 25, kvittens i landskontoret
Borrby nr 12, 1/4 mtl 1802 mars 19, skattebrev (AID: v566850.b1430)
Borrby nr 14, 3/8 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
Borrby nr 15 1/8 mtl 1845 oktober 27, skattebrev (AID: v566850.b1450)
Borrby nr 17, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
Borrby nr 19, 1/4 mtl 1816 mars 14, skattebrev (AID: v566850.b1430)
Borrby nr 22, 1/16 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 1/16 mtl
Borrby nr 25, ett gatehus 1846 september 22, skattebrev på halva gatehuset (AID: v566850.b1480)
Borrby nr 30, ett gatehus 1758 sept. 25, skattebrev
Borrby nr 38, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Borrby nr 47, 3/8 mtl 1833 januari 22, skattebrev (AID: v566850.b1460)
Borrby nr 47, 1/8 mtl 1848, skattebrev (AID: v566850.b1460)
Borrby nr 49, ett gatehus 1758 sept. 25, skattebrev
Borrby nr 50, 5/16 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 5/16 mtl
Borrby nr 51, 5/16 mtl 1833 mars 29, skattebrev (AID: v566850.b1460)
Kylsdrätten nr 1, åledrätt 392 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
Kylsdrätten nr 2, åledrätt 600 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
Kylsdrätten nr 3, åledrätt 480 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
Kylsdrätten nr 4, åledrätt 800 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1470)
Sandby nr 3, 1/2 mtl 1839, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 6, gatehus 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
Sandby nr 7, gatehus 1776 nov. 12, kvittens i landskontoret
Sandby nr 7, gatehus 1790 apr. 21, kvittens i landskontoret
Sandby nr 8, 1/4 mtl 1826 november 20 (AID: v566850.b150)
Sandby nr 9, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Sandby nr 10, 1/8 mtl 1838 november 13, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 11, 3/16 mtl 1842, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 11, 3/16 mtl 1848, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 12 & 14, 1/2 mtl 1841 februari 16, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 15, 1/4 mtl 1789, skattevärdering
Sandby nr 16, 1/2 mtl 1785 maj 4, skatte i Åboens hand (AID: v566850.b140)
Sandby nr 17, 1/2 mtl 1785 maj 4, skatte i Åboens hand (AID: v566850.b140)
Sandby nr 19, 3/8 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
Sandby nr 20, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
Sandby nr 22, 1/4 mtl 1847, skatteköp (AID: v566850.b150)
Sandby nr 23, 1/4 mtl 1761 jan. 19, skattebrev på 1/4 mtl
Sandby nr 26, 1/4 mtl 1838 oktober 18, skatteköp på 1/8 (AID: v566850.b160)
Sandby nr 29, gatehus 1790 mars 23, kvittens i landskontoret
Sandby nr 32, gatehus Skattevärdering
Sandby åledrätt nr 1, 420 alnar 1855 september 3, skatteköp (Sandby 22) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 2, 240 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 3) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 3, 470 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 4) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 4, 468 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 4) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 5, 1100 alnar 1855 september 3, skatteköp (Sandby13) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 6, 378 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 7, 490 alnar 1853 april 11, skatteköp (Sandby 12 &14) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 8, 360 alnar 1852 augusti 6, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 9, 300 alnar 1855 maj 23, skatteköp (Sandby 20) (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 10, 300 alnar 1855 september 3, skatteköp (AID: v566850.b170)
Sandby åledrätt nr 11, 300 alnar 1855 september 3, skatteköp (AID: v566850.b170)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 33 37/48 hemman, af hvilka 7 11/24 äro frälse, 19 3/4 skatte och 6 9/16 krono. 12 1/8 mtl tillhöra Ingelstads härad. 21 31/48 tillhöra Järrestads härad.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Borrby socken
Socknen hade enligt indelningen att välja nämndeman efter Hans Mårtensson i Borrby och valde, sedan han avgått,

Sasser Sassersson, Borrby, vald 1840, ent. 1849; därefter
Rusthållaren Mårten Hansson, Borrby, vald 1849, häradsdomare;
Per Esbjörnsson, n:r 57, Borrby, vald 14/12 1867, ent. 1870;
Anders Olsson, n:r 61 Borrby, vald 25/4 1870, entl. 10/10 1885;
Per Ingemansson, Borrby, vald 30/10 1885;
Esbjörn Persson, Borrby, vald 31/8 1895, ledamot av riksdagens andra kammare;
Mårten Månsson, Raftasten (n:r 46 Borrby), vald 30/7 1901, död 1919;
Esbjörn Månsson, Borrby, kommunalordförande, vald 11/12 1919, död 1925;
August Göransson, Borrby, vald 31/8 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

Wilhelm Larsson, Lunds gård, Borrby, 1940-1957-.

Sandby och Blästorps byar av Borrby socken
Av anledning, som i den inledande texten [av boken] angives, utgjorde dessa byar nämndemans distrikt från hösten 1865 till dess den då valde nämndemannen avgick.

Erik Eriksson, Sandby, vald å kommunalstämma i Borrby den 20/10 1865, tjänstgjorde sista gången 1893.Borrby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Warit Cronones Sätherij nu Hr Ryttmäster Ridderskiöldh på löhnen så som Arende 1 Borby Gård: Wälb:ne Hr Ryttmester Ridderskiöldh   Består aff fyra huusläng:r aff Ryttmästaren halftredie ladugårdzlänger Upbygdt
-”- 1 Watnqwarn: Åcke Skräddare

1

Een lijten qwarn kan mahla höst och wåhr
Jöns Rusthållare 1 Borby: Jöns Satzersson och Pehr Satzersson 1 Fins 4 g:le huusl: något bröstfeldige och bönderne Uthfattige
Domkyeckians i Lundh 2 Nils Madtzon 1 Fins 2 dolliga huusl: bondhen Uthfattigh
Hr Öfwerste Jönsses von Leyonklous 3 Nils Nilsson Gylle  

¾

Halffödhe och fins Een stompe huusl: Uthfattigh
Till Gunnarlöff 4 Matz Christenss: nu Anders Joensson 3/8 Haf:r 2 små husl: och bonden fattig [v98384a.b840]
Rusthållare 5 G:le Nils Larsson 5/8 Har 4 huusläng:r och bonden wedh macht här på finns ett Gathehuus
Lieutnanskan Dorotha Jönsdotters Rusthåldh Ifrån Söfde förbytt 6 Biörn Swensson och Lars Ollss: 1 Finns 4 stycken g:le huusl: Uthfatig
Till Öhrup Gårdh 7 Pehr Pehrsson 1 Har 3 stycken huusl: och en stomp, nyligen antagen och fattigh
Hr Öfwerste Jönssens 8 Olof Pehrsson 1/3 Ödhe och afhyst
Till Borreby kyrckia och berättas bonden Pehr Hansson samma hus på dess grundh för 4 Åhr sedhan Upbygdt 9 Gathehuus: Olof Jepsson

1

Ett stycke huus på 5 binding:r
G:le Nils Larssons Rusthåldh 10 Mårten Månsson 5/6 Fins 4 stomper dollige husl: och halfft ödhe
Hr Ryttmästarens hestehemman 11 Erlan Ollsson ¼ Fins 2 små stycken huuslängio bonden fattigh
Nils Larss: Rusthåldh 12 Nils Håckonsson 3/8 Har 4 g:le bröstfeldiga husl: och bonden Uthfattigh
Till Gunnarlöff 13 Pehr Pehrsson 1/8 Haf:r 2 stomp er Elacka huus bondhen fattigh [v98384a.b840]
Jöns Satzerss: Rusthåldh 14 Thua Nilsson 5/8 Har 2 stomper läng:r läng:r bonden fattig
Ifrån Söfde förbytt Och ähr Lieutnantskans Rusthåldh 15 Thua Madtzon nu Ibruch aff Lieutnantskan Dorotha Jönsdotter 1/3 Een stompe förfallit huus
Till Borby Gårdh medh dagwärcke 16 Gathehuus: Håckon Esbiörnss:

1

Ett lijtet stycke hus 2½ golff
Jöns Satzerss: Rusthåldh 17 Mårten Ollsson ¼ Een stompe huus och bonden Uthfattigh
Hr Rommels till Ugerup nu Hr Billingskiöldz 18 Nils Håckonss Ibruch ½ Een ödhetompt och obrukat Underlagdt dess gårdzbruk
Satzer Pehrss: Rusthåldh 19 Nils Staphansson 3/8 Finns 3 ruinerade huusleng:r bonden Uthfattigh
Till Bollerup 20 Matz Anderss: och Madtz Nilss: 5/8 Af ödhe på Frijheeth Uptagetz har 2 stomper nya husläng:r fattige
Sadtzer Pehrss: Rusthåldh 21 Unge Nils Larss: Rusthållaren Ibruch 3/8 Finns 2 stomper husläng:r och een ruinerat, Uthfattigh åboo
Hr Ryttmäst: hestehemman Ordinaria till kyrckina 22 Pehr Pehrsson 1/8 Finns Een stompa huuslängia, och Een ruinerat, bonden hielper sigh
Dombkyrckians i Lundh 23 Thor Ollsson ½ Finns 4 g:le huuslängiar och bonden behållen
-”- 24 Hans Ollsson 2/3 Dito beskaffanheeth och bonden hielper sigh
Till Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 25 Gathehuus: Swen Pehrsson nu Joen Grundt

1

Ett stycke huslängia, fattigh åboo
Hr Gen: Lieutnant Mortagnies Uthfrälse 26 Een Wäderqwarn Hans Möllare

1

Ett stycke huslängia, bonden fattigh
Till Hr Ryttmästaren medh dagzwärke 27 Truedt Gummesson

1

Dito ett stycke huus och fattigh åboo
-”- 28 Olof Clemmetzon

1

Dito beskaffanheeth
-”- 29 Jöns Pehrsson Skräddare

1

Finns Ett stycke huus Åboen fattigh
-”- 30 Pehr Madtzon

1

Ett stycke g:le ruinerat huuslängia
-”- 31 Bengdt Pehrsson

1

Finns 3 binding:r huus
-”- 32 Pehr Nilsson

1

Dito 3 bindinger huus
Dito Hr Ryttmäst: men Ordinarie till kyrkian 33 Pehr Hansson 5/8 Har 3 stomper hus wedh macht, och behållen bondhe
Kyrckians 34 Boel Kudskens

1

Ett stycke huslängia, Uthfattigh Åboo
Dombkyrckians 35 Anders Madtzon ½ Finns 2 huuslängiar, Uthfattigh Åboo
Hr Billingskiöldz 36 Håckon Christensson 3/8 Een huslängia af ödhe Uptaget bonden fattigh
-”- 37 Unge Nils Håckonsson ½ Har 3 husläng:r bonden hielper sigh
Förbytt ifrån Hiularödh Hr Ryttmäst: hestehemman 38 Mårten Bengdtzon 5/8 Finns 2 huuslängiar warit af ödhe Uptaget och bonden fattigh
Kyrckians huus 39 Kyrckioladhan Hans Ollsson

1

Een g:l stenhuuslängia Åboen ähr Länsman och flytt till Jerresta warit kyrckioladha
-”- 40 Smedhen Hans Andersson

1

Ett stycke huslängia fattigh Åboo
Klåckarebohligen 41 Dagnebohligen 1/8 Finns 3 små g:le förfal: huuslängior
Prästestombnen 42 PrästeGårdhen ¾ Warit Afbrändt och nyligen Upbygdt 3 husläng:r
Förbytt ifrån Söfde till Cronan och Hr Ryttmästarens hestehemman 43 Olof Hanss: nu Jöns Nilsson ¾ Dito warit Afbrändt och finns 2 stycken huslängiar, fattigh Åboo
Hr Öfwerste Jöns von Leÿonklous 44 Kassegårdhen, Prästen Ibruch 5/8 Afhyst och Ibruch
Hr Ryttmäst: hestehemman 45 Ingemar Larsson ½ Finns 3 små husläng:r och bonden Uthfattigh
Pehr Rusthållare 46 Pehr Ingemanss: och Nils Pehrss: 1 Finns 4 förfal: husläng:r, Nils Uthfattigh
Per Ingemanss: Rusthåldh 47 Pehr Carlss: och Mårtens Ollsson ¾ Finns 3½ g:le förfal: husl: Uthfattigh Åboo
Dombkyrckians 48 Fadder Truedtzon 1/3 Dito 3 husläng:r hielper sigh finns ett gathehuus på dess grundh Upbygdt
Ähr bygdt på Hofgårdens grundh 49 Thor Swensson

1

Ett lijtet stycke huus Uthfattigh Åboo
Ryttmästarens hestehemman 50 Unge Nils Pehrsson ½ Finns 3 små Elake husläng:r bonden fattigh
Lieutnantskans Rusthåldh 51 Nils Jönsson ½ Dito beskaffanheeth
Hr Ryttmästarens med dagzwärke till Borby gårdh 52 Gathehuus Lars Jönsson

1

Ett stycke huus Åboen Uthfattigh
-”- 53 Åcke Skräddare nu Mårten Pehrss:

1

Dito beskaffanheeth och Åboen fattigh
-”- 54 Pehr Jacobsson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 55 Påhl Åckesson

1

Ett stycke huuslängia fattigh Åboo
Till Gunnarlöff 56 Nils Brorsson

1

Afhyst och obrukadt
Hr Ryttmästarens hestehemman 57 Pehr Swensson ½ Finns 3 små stycken husl: bonden fattigh
-”- 58 Lasse Lasson 3/8 Har 4 stycken små husläng:r bondhen hielper sigh
-”- 59 Ingemar Håckonsson 3/8 Finns 3 små huslängiar Åboen hielper sigh
Hr Ryttmästarens hestehemman 60 Ibm: Lars Nilsson ½ Har 4 huusläng:r nyligen antagen Åboen fattigh
Satzer Rusthållare 61 Satzer Perss: och Truls Mårtenss: 1 Fins 4 husläng:r bonden hielper sigh tembl:
Uthfrälse till Glimminge Gårdh 1 Tulstorp: Pehr Hansson 5/8 Har 4 husläng:r, bonden hielper sigh tembl:
-”- 2 Pehr Jöransson ½ Dito 3 husl: och bonden wedh macht
-”- 3 Olof Månsson ½ Dito 3 huskl något bröstfeldige Åboen hielper sigh
-”- 4 Swen Andersson 5/8 Finns 4 små husläng:r wedh macht och bondhen hielper sigh
         
    Ingelsta Häradh
Borby Sochn
   
Hr Rytmäst: hästehemman 1 Blästorp by Jönns Larsson ½ Een lijten huuslängia bröstfäldigh bonden Uthfattigh
Till Chronowåldh 2 Lasse Nillsson Skreddare ½ Har 2 stumpar huus af öde Uptaget bonden fattigh
Hr Rytmäst: ut supra 3 Lasse Persson ½ Har 2 stumpar huus bonden Utfattig häfften ödhe
Hr Billingskiöld 4 Swen Håkensson
Mårten Anders Änkia
Axsell Nillsson
½ Har 2 stycken g:l längiar och lijtet wedh macht
[v98384a.b730]
Hr Rytmäst: hästhemman 5 Bengt Bengtsson ½ Dito 2 stumpar huus och bonden fattig
Till Cronowåldh 6 Unge Jöns Persson ½ Finns 2 små stycken huuslängier den Eena i bygning bonden fattig
Hr Rytmästar: hesthem:n 7 G:le Jöns Persson ½ Har 3 g:l Ruin: huuslängier, bonden Uthfattigh
Dito hemman 8 Per Nillsson Giöngh ½ Har 1½ st: huuslänger bonden fattig
Dito hemman 9 Mårten Ollsson ½ Har 3 små stycken g:l huuslänger bonden fattig
Till Chronowåldh 10 Håkan Persson Skreddare ½ Har 2 små g:le huuslänger bonden fattig
Per Erfwedsons Rusthåldh 1 Sanby: Mårten Nillss: 1 Haf:r 4 g:l huuslänger bonden hielper sigh
Thue Pers Rusthåldh 2 Måns Christensson 1 Dito Fyra huuslänger bonden fattig
Rusthåll: 3 Thue Persson 1 Har Dito Fyra länger och bonden widh macht
Måns Persson Rusthåldh 4 Olluf Larsson 1 Dito 4 g:l huuslänger hielper sigh
Trumpett: hästehemman 5 Reigner Ingwarsson 1 Har 4 små stycken huuslänger bonden fattig, Ung bonde
Cronans Ograverat 6 Gathehuus Måms Hyre

1

Afhyst och ödhe tompt
Dito och swarar till Borby medh dagzwärke 7 Måns Persson nu Per Christophersson

1

Eett stycke g:l huus fattigh
Rusthållare 8 Oluf Persson nu Måns Persson ½ Hafwer 4 st: huuslänger wedh macht
Per Arfwedz Rusthåldh 9 Christopher Persson ½ Har 3 stumpar Odoglige huuslänger bonden Uthfattigh
Habor Swensson Rusthål: 10 Tue Åckesson 1 Har 2 stumpar g:l huuslänger bonden fattigh
Dito Rusthållare 11 Swen Ingemarss: och Habor Swensson 1 Har 4 g:l bröstfäldige huuslänger wedh macht
Rusthållare 12 Måns Månss: 1 Haf:r 4 huuslänger bonden behåldhen
Mårten Biörnss: Rusthåll 13 Olluf Hanss: ½ Haf:r 3 små huuslänger Af öde Up taget och wähl Reparerat hielper sigh tembl:
Rusthållare 14 Ibm: Måns Månss: i bruuk 1 Afhyst i många Åhr
Prophoss hemman 15 Swen Persson ½ Een huuslängia bröstfeldigh och bonden fattigh
Dito hemman 16 Swen Larsson 1 Haf:r 3 små huuslänger tembl: wedh macht
Dito Prophosshemman 17 Nills Andersson och Mårten Andersson 1 Finns bröstf: huuslänger hielper  sigh lijtet, Mårten Uthfattigh
[v331250.b10970; v331250.b11510]
Rusthållare 18 Mårten Biörnsson 1 Har 4 små g:l huusl: bonden fattigh
Dito Rusthåldh 19 Ingeman Christensson 1 Dito 4 huuslänger hielper sig litet
Trumpett: hästhemman 20 Per Persson 1 Haf:r 3 stumpar huuslänger bonden widh macht
Måns Månss: Rusthåll: 21 Per Åkesson 1 Har 2 stycken huuslänger hielper sig lijtet
Måns Perss: Rusthål: 22 Per Sadtzersson ½ Haf:r 1½ huuslänge och bonden hielper sig
Trumpett: hästehemman 23 Per Christophersson ½ Finns inga huus Uthan 3 bindinger huus Uthan taak, Öde lijtet såådt
Måns Persson Rusthål: 24 Nills Månsson nu Rasmus Persson ½ Hafwer 2 stumpar huuslänger bonden fattigh
Rusthåll: 25 Per Arfwedsson 1 Haf:r 4 stycken g:l huuslänger bonden lijtet wedh macht
Habor Swenss: Rusthåll: 26 Truhls Erlansson ½ Haf:r 2½ små stycke huuslänger bonden fattigh
Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 27 Gatehus: Tue Jonsson
Inger och Boell

1

Ett lijtet stycke huus
Een lijten häija på Mårten Biörns grund
-”- 28 Lars Jönsson

1

Eett Golfs huus Uthfattigh
-”- 29 Jönns Truedsson

1

Dito
-”- 30 Esbiörn Thuesson nu Madtz Christenss:

1

Dito
-”- 31 Nills Hyra

1

Dito
Obefindtl: - Nills Håkansson   Berättes ingen Tompt eller Grundh här till funnitz uthi Manna minne

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 69 / sid 64 ff (AID: v98462.b69.s64)

Åter till huvudmenyn