Eljaröd

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Eljaröd
1952-1968 Brösarp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar är eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1875.

Litteratur:
Barup, K. Bondrum, Fågeltofta, Eljaröd. 1979
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 141-143. 1991
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 123-124. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Dödlistor 1759-1850 (Skriftserie 3)
Eljaröds hemsida

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Eljaröds
Sokn och By har:

Skatte 1. 1/2 till Torup 1. 1/16
Crono in och oindelt 1. 1/4 Torups Gård.
Utsokne Frällse 43/48 Torup i Malmö Lähn 1/4, Christinehof 1/8 och Mag. Rubens 25/48.
Gatehus 19 Torup 4, Christinehof 12 st.
Qwarn 1 Torups Gård.

Mager och stenig åker och äng, wacker eke- och nödig surskog.

Fiskabeck har:

Skatte 1 Christinehof.

Mycken men skarp åker, god äng någon bok-, eke- och surskog.

Ludaröd har:

Skatte 1/16 Torups Gård.
Crono indelt 7/12 till Torup 1/3
Utsokne Frällse 15/16 Christinehof 1/2, Giärsnäs 3/16 och Mag. Rubens 1/4.
Gatehus 12 Christinehof 3, Giärsnäs 1 och Mag. Rubens 4 st.

Skarp åker, liten äng, någon eke- och surskog.

Gumhusa har:

Crono indelt 7/16 Torups Gård.
Tiörnaröd har:
Crono indelt 3/8 Cronowalls Gård.
Qwarn 1

Hafwa swag åker, god äng, nödig bok-, eke- och surskog.

Siöhuset:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.

Swag åker, liten äng samt eke- och surskog.

Lille Mölla:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.

Liten åker och äng med bok- och ekeskog.

Halle Mölla:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.
Stampeqwarn 1 Christinehof.
Miölqwarnar Utsok. Frällse 2 "

Liten åker, äng och surskog.

Qwihusa:

Utsok. Fräll. 1/3 Cronewall.

Liten och mager åker och äng, härlig bok- eke- och surskog.

Enstaka Uts. Fr. Torp af särskilte namn 9 Christinehof.

Soknen har 42 st. hemmansbrukare och giör med Andrarums Sokn ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Eljaröd nr 2, 1/4 mtl 1760 nov. 10, skattebrev på 1/4 mtl
Eljaröd nr 5, 1/16 mtl 1740 mars 6, skattebrev på 1/16 mtl
Eljaröd nr 7, 1/4 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 1/4 mtl
Eljaröd nr 19, 3/16 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 3/16 mtl
Eljaröd nr 20, 1/8 mtl 1760 sept. 27, skattebrev på 1/8 mtl
Fiskabäck nr 1, 1/2 mtl 1734 nov. 15, skattebrev på 1/2 mtl
Fiskabäck nr 2, 1/2 mtl 1739 maj 16, skattebrev på 1/2 mtl
Hallamölla nr 2, 1/16 mtl 1790 aug. 25, kvittens i landskontoret
Lundaröd nr 7, 1/16 mtl 1736 april 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tiörnaröd nr 1, 5/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 5/16 mtl
Tiörnaröds mölla nr 2, 1/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 1/16 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 7 15/24 hemman, af hvilka 2 1/6 äro frälse, 4 23/24 skatte och 1/2 krono.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Livkompaniet nr 92-94 Livkompaniet nr 77-79 Simrishamns skvadron nr 64-66

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
(Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 103

Eljaröd socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Assessoren Hans Nilss: i Kiöpenhambn dess Uthfrälse

1

Elliaröd by: Mauridtz Johansson

1/3

Gårdhen medh 4 längiar bebygdt, wedh macht och bonden hielper sigh tembl:

Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark

2

Pehr Ollsson

1/4

Dito bebygdt och 4 små längiar och bonden behållen

Detta ähr bygdt på byens Grundh

3

Gathehuus Nils Pehrsson Åbodt som berättes tillhöre byen

1

Fins Ingen Jordh eller Egendomb här till Ähr 1½ Golfz huus i bygning, fattigh

Simon Arentz i Helsingöhr

4

Lars Nilsson och Nils Månsson

1/4

Bygdt medh 4 små längar och stumper huus Lars heel oförmögen, den andra lijtet bättre

Lundhe Hospitahl

5

Håckon Håckonsson

1/16

Denne Ahldehles ruinerat och Inge huus Uthan een ödhe Tompt

Till Cronan förbytt Under Rustningh Befalningzmannen Stobaej

6

Johan Erlansson

3/16

Denne bonde ähr wedh macht, men Gårdhen någet ruinerat, aff 3 stomper huuslänger

Fru Sophia Krabbes

7

Mårten Ollsson

1/4

Gårdhen bebygdt medh 2 stomper huus, bonden hielper sigh lijtet nyligen Uptaget på Frijheet

På Carl Bergz Rusthåldh

8

Nils Swensson

3/16

Bebygdt medh 3 små stomper huus bonden Uthfattig Elacke huus

Fru Elsa Frijses Uthfrälse

9

Måns Joensson

3/16

Bebygdt medh 3 små längiar och hielper sigh

Dito Fru Elsa Frijs

10

Jeppe Pehrsson

1/4

Finnes ett lijtet ruinerat stycke huus, Gården Aldehles ödhe och ingen Åbo

Uthfrälse till Glimminge

11

Åcke Faijersson

1/8

Fins 2 små stomper huus och bondhen Uthfattigh

[Textförlust]

12

Arfwedt Danielsson

1/4

Ähr medh 2 små längior bebygdt och bondhen Uthfattigh

[Textförlust]

13

Olof Nilsson

1/16

Finnes een stompe huuslängia, Uthfattig. såsom ett Gathehuus

[Textförlust]

14

Gathehuus. S... [Textförlust]

1

Fins aff Een längia och någorlundha wedh macht

Cronones Ograverat

15

Trudt Winther

1

Bebygdt aff ett stycke huus Uthfattigh

Cronones på Carl Bergz Rusthåldh ähr Postbondhe

16

Pehr Winther

1/4

Ähr någorledhes wedh macht bygdt medh 4 små längior dhe 2 något ruinerade

Dito Bergz Rusthåldh Postbondhe

17

Nils Esbiörnsson

3/16

Medh 3 stomper huus bebygdt bondhen hielper sigh

Hr Christian Billes till Dybeck

18

Atzer Åckesson

3/16

Bebygdt med 2 stumper huus dett eene odogl: och bonden Uthfattigh

Fru Sophia Krabbes

19

Bengdt Mauridtzon

3/16

Ähr medh 4 små längiar bebygdt någorlundha wedh macht

Dito Godtz

20

Isach Mauritzon

1/8

Ähr heelt ödhe och fins allenast een odogl: längia

Kyrckians

21

Gathehuus: Olof Ryttare

1

Ett stycke huus hielper sigh lijtet

Dito Kyrckians

22

Mauritz Johansson ett ödhehus

1

Ähr ett aldehles ruinerat huus

Befalningzmannens Rustholdh

23

Befalningzmannen Zacharias Stobaej

1 1/3

Ähr bebygdt medh 4 längiar öfwer begge tompterne uthj ett belägit dock I g:le Jordebok för 2:ne 2/3 hem: Upfördt som ähro sammanlagdhe

Cronans Carl Bergz Rusthåldh

1

Gumhusa: Pehr Johansson

1/2

Består aff 4 längiat och tembl: wedh macht

Till Cronowoldh

1

Qwijhuusa: Joen Faijersson och Pehr Erichsson

5/16

Bebygdt medh 4 små längiar någet förfallan bonden hielper sigh

Fru Sophia Krabbes

1

Tiörnarödh: Mårten Ingwarsson

5/16

Bebygdt medh 4 små längiar bonden hielper sigh

Dito Fru Sophia Krabbes

2

Ibm qwarn: Jöns Pehrsson

1/16

Bebygdt medh 2 små läng:r Möllaren nyligen Antaget hielper sigh

Till Giärsnähz

1

Ludarödh: Anders Lasson

3/16

Bebygdt medh 4 små länger tembl: wedh macht

Anna Rasmusdotter sigh aff Borgemäst: Hindrich Johanss: i Cimbrishamn till handlat

2

Anna Rasmusdotter

1/4

Bebygdt medh 3½ längiar huus dhe 2:ne ähr något bröstfeldige, Åboen wedh macht

Doctor Christian Fosses Arffwinger tillhörigh

3

Lars Nilsson och Giörmun Jönsson

1/4

Består af 3 små läng:r dhen ene bröstfeldigh. Giörmun hielper sigh Lars Uthfattigh

Cronones Rustholdh för detta warit Jularnes Godtz

4

Rasmus Johansson

1/2

Bebygdt medh 4 läng:r tembl: wedh macht och behållen

Sahl: Doct: Fosses Arffwinger i Danmark

5

Bror Jönsson

1/4

Fins 4 bröstfeldige längiar bondhen Uthfattigh

För detta till Gunnarlöff på sidste Indehlningen så som Panthe Godtz Rytteriet Indeelte qwartermäst: Fried: Johan Påhls heste hemman

6

Pehr Nilsson Skomackare

1/4

Består aff 4 små längiar tembl: wedh macht

Sahl: Doct: Fosses Arfwing:r

7

Hans Jönsson

1/16

Består aff 4 små läng:r hielper sigh

Uthlagdt till Sahl: Hr Måns och Hans Arfwing:r i Broby och Hans Karup

1

Hallamöllar: Hans Pehrsson

1

Denne ähr allenast een qwarn beståendhe aff 2½ små stomper huus och lijten Jordh till 2 sk:r landh Ähr tembl: wedh macht

BergzInspectoren Johan Dimberg på Tiänsten

2

Arfwedt Pehrsson

3/32

Består aff 2 små läng:r och een Qwarn tembl: wedh macht

Hans Karupz Frälse

3

Nils Clemmedtzon

1

Ähr allenast Een qwarn hwartill ähr 4 skep:r Uthsädhe och 3 små läng:r hielper sigh

Förbytt ifrån Söfwedhe till Cronan och Ryttariet Indeelte Undr Rustholdh Pehr Skogh

1

Lillamölla: Jeppe Pehrsson

1/16

Består aff 3 små odogl: längiar ähr Uthfattigh

Corporal Rysses Säthe

1

Fiskabeck: Corporal Jacob Ryss och Måns Boosson

5/8

Består aff fyra länger huusen och åboen wedh macht och behållen

Inspect: Dimberg på Tiänsten Innehaf:r

2

Anders Danielsson

5/8

Dito aff 4 längar tembl: wähl wedh macht, och Åboen behål:n

Cronans Ryttaren Carl Bergz Rusthåldh

1

Siöhuuset: Nils Erlansson

3/16

Består aff 2 små läng:r tembl:n wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 6 / sid 1 ff (AID: v98462.b6.s1)

Födda, vigda och döda i Eljaröd åren 1749-1815, 1836-47:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
1749 17 9 8 0 0 4 5   8  
1750 26 13 13 0 1 4 9   9  
1751 22 10 12 1 3 2 8   10  
1752 23 10 13 0 4 2 11   3  
1753 20 12 8   1 3 9   7  
1754 22 13 9 0 0 7 10   5  
1755 20 12 8 0 0 3 13   18  
1756 24 13 11 0 0 6 12   8  
1757 17 11 6 0 1 3 4   3  
1758 18 10 8 0 0 4 8   4  
1759 20 10 10 0 0 3 6 1 5 2
1760 14 6 8 0 0 5 2   3  
1761 21 12 9 0 0 3 6   5  
1762 21 11 10 0 2 2 12   8  
1763 20 8 12 0 0 4 5   7  
1764 9 4 5 0 1 4 6   5  
1765               1   1
1766 18 9 9 0 0 6 4 1 6 2
1767 12 7 5 0 0 3 3   2  
1768 17 10 7 0 1 3 1   5  
1769 13 11 2 0 0 3 9 8 5 4
1770 15 5 10 0 0 1 12 3 13 4
1771 14 7 7 0 1 4 8   11  
1772 16 8 8 0 1 3 11   10  
1773 14 7 7 0 0 6 3   5  
1774 16 6 10 0 0 7 4   6  
1775 18 8 10 0 0 1 4   3  
1776 21 9 12 0 1 3 2   3  
1777 14 8 6 0 0 3 3   8  
1778 20 11 9 0 0 5 5   8  
1779                    
1780 24 12 12 1 0 3 1   5  
1781                    
1782 18 8 10 0 0 1 13   6  
1783 17 8 9 1 0 2 2   7  
1784 13 4 9 0 0 1 5   11  
1785 7 4 3 0 0 2 9   6  
1786 11 8 3 0 0 3 6   7  
1787 7 3 4 0 0 1 1   6  
1788 13 7 6 0 0 3 2   6  
1789 7 3 4 0 1 1 3   6  
1790 14 9 5 0 0 3 2   5  
1791 8 6 2 0 0 3 6   6  
1792 11 7 4 1 0 1 8   4  
1793 19 11 8 1 0 1 3   3  
1794 6 3 3 0 0 1 6   3  
1795 10 4 6 0 0 3 5   9  
1796 9 4 5 0 1 7 5   3  
1797 15 7 8 2 0 5 5   8  
1798 9 6 3 0 0 3 4   5  
1799                    
1800 5 2 3 0 0 4 2 0 3 3
1801 13 9 4 1 0 3 7   15  
1802 12 5 7 1 1 4 8   6  
1803 11 6 5 1 0 5 2   8  
1804 11 7 4 1 1 5 8 7 4 4
1805 14 8 6 0 0 4 9 5 5 3
1806 14 3 11 1 0 4 3 3 1 1
1807 16 11 5 2 0 2 4 4 4 4
1808 12 7 5 0 0 2 5 5 4 4
1809 10 2 8 0 2 4 7 7 5 5
1810 23 15 8 0 0 5 6 3 8 3
1811 8 2 6 0 0 5 3 2 5 3
1812 21 12 9 1 3 4 5 4 6 2
1813 12 7 5 2 0 4 3 3 6 6
1814 14 8 6 0 0 4 8 6 4 4
1815 12 7 5 0 0 1 6 6 4 4
1816               1   3
1817               4   8
1818               1   3
1819               2   0
1820               0   1
                   
                   
                   
1835               3   4
1836 18 9 9       5 3 6 5
1837 23 10 13 0 2 6 12 8 7 3
1838 22 14 8 2 0 1 8 1 6 0
1839 23 12 11 0 0 5 9 1 6 0
1840 25 12 13 1 1 4 11   7  
1841 22 11 11 1 1 6 4   3  
1842 19 8 11 2 0 6 4   7  
1843 28 10 18 1 1 6 2   6  
1844 24 12 12 1 1 5 5 2 7 2
1845 27 14 13 1 1 4 6   4  
1846 22 8 14 0 1 6 7   4  
1847 29 13 16 0 1 5 5   8  
1848               2   3
1849               1   2
1850               1   4

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Eljaröds kyrkoarkiv G:1 & 2, Andrarums kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn