Eljaröd

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Eljaröd
1952-1968 Brösarp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar är eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år (1691), 1798 och 1875.

Litteratur:
Barup, K. Bondrum, Fågeltofta, Eljaröd. 1979
Eriksson, Acke. Eljaröds socken 1651-2017. Invånare, gårdar, torp, hus. 2017
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 141-143. 1991
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 123-124. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Dödlistor 1759-1850 (Skriftserie 3)
Eljaröds hemsida

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Eljaröds Sokn och By har:

Skatte 1. 1/2 till Torup 1. 1/16
Crono in och oindelt 1. 1/4 Torups Gård.
Utsokne Frällse 43/48 Torup i Malmö Lähn 1/4, Christinehof 1/8 och Mag. Rubens 25/48.
Gatehus 19   Torup 4, Christinehof 12 st.
Qwarn 1   Torups Gård.

Mager och stenig åker och äng, wacker eke- och nödig surskog.

Fiskabeck har:

Skatte 1 Christinehof.

Mycken men skarp åker, god äng någon bok-, eke- och surskog.

Ludaröd har:

Skatte 1/16 Torups Gård.
Crono indelt 7/12 till Torup 1/3
Utsokne Frällse 15/16 Christinehof 1/2, Giärsnäs 3/16 och Mag. Rubens 1/4.
Gatehus 12   Christinehof 3, Giärsnäs 1 och Mag. Rubens 4 st.

Skarp åker, liten äng, någon eke- och surskog.

Gumhusa har:

Crono indelt 7/16 Torups Gård.
Tiörnaröd har:    
Crono indelt 3/8 Cronowalls Gård.
Qwarn 1    

Hafwa swag åker, god äng, nödig bok-, eke- och surskog.

Siöhuset:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.

Swag åker, liten äng samt eke- och surskog.

Lille Mölla:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.

Liten åker och äng med bok- och ekeskog.

Halle Mölla:

Crono indelt 1/16 Torups Gård.
Stampeqwarn 1   Christinehof.
Miölqwarnar Utsok. Frällse 2   "

Liten åker, äng och surskog.

Qwihusa:

Utsok. Fräll. 1/3 Cronewall.

Liten och mager åker och äng, härlig bok- eke- och surskog.

Enstaka Uts. Fr. Torp af särskilte namn 9   Christinehof.

Soknen har 42 st. hemmansbrukare och giör med Andrarums Sokn ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1701-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Eljaröd nr 2, 1/4 mtl 1760 nov. 10, skattebrev på 1/4 mtl
Eljaröd nr 5, 1/16 mtl 1740 mars 6, skattebrev på 1/16 mtl
Eljaröd nr 7, 1/4 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835467.b4530.s537)
Eljaröd nr 19, 3/16 mtl 1726 okt. 24, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v835467.b4520.s536)
Eljaröd nr 20, 1/8 mtl 1760 sept. 27, skattebrev på 1/8 mtl
Fiskabäck nr 1, 1/2 mtl 1734 nov. 15, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835474.b6840.s763)
Fiskabäck nr 2, 1/2 mtl 1739 maj 16, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835468.b5500.s645; v835478.b6030.s701)
Hallamölla nr 2, 1/16 mtl 1790 aug. 25, kvittens i landskontoret
Ludaröd nr 7, 1/16 mtl 1736 april 12, skattebrev på 1/16 mtl (AID: v835474.b6820.s761)
Tiörnaröd nr 1, 5/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835481.b3710.s438)
Tiörnaröds mölla nr 2, 1/16 mtl 1742 aug. 24, skattebrev på 1/16 mtl (AID: v835481.b3710.s438)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 7 15/24 hemman, af hvilka 2 1/6 äro frälse, 4 23/24 skatte och 1/2 krono.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Livkompaniet nr 92-94 Livkompaniet nr 77-79 Simrishamns skvadron nr 64-66

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
(Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 103

Eljaröd socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Assessoren Hans Nilss: i Kiöpenhambn dess Uthfrälse 1 Elliaröd by: Mauridtz Johansson 1/3 Gårdhen medh 4 längiar bebygdt, wedh macht och bonden hielper sigh tembl:
Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 2 Pehr Ollsson 1/4 Dito bebygdt och 4 små längiar och bonden behållen
Detta ähr bygdt på byens Grundh 3 Gathehuus Nils Pehrsson Åbodt som berättes tillhöre byen

1

Fins Ingen Jordh eller Egendomb här till Ähr 1½ Golfz huus i bygning, fattigh
Simon Arentz i Helsingöhr 4 Lars Nilsson och Nils Månsson 1/4 Bygdt medh 4 små längar och stumper huus Lars heel oförmögen, den andra lijtet bättre
Lundhe Hospitahl 5 Håckon Håckonsson 1/16 Denne Ahldehles ruinerat och Inge huus Uthan een ödhe Tompt
Till Cronan förbytt Under Rustningh Befalningzmannen Stobaej 6 Johan Erlansson 3/16 Denne bonde ähr wedh macht, men Gårdhen någet ruinerat, aff 3 stomper huuslänger
Fru Sophia Krabbes 7 Mårten Ollsson 1/4 Gårdhen bebygdt medh 2 stomper huus, bonden hielper sigh lijtet nyligen Uptaget på Frijheet
På Carl Bergz Rusthåldh 8 Nils Swensson 3/16 Bebygdt medh 3 små stomper huus bonden Uthfattig Elacke huus
Fru Elsa Frijses Uthfrälse 9 Måns Joensson 3/16 Bebygdt medh 3 små längiar och hielper sigh
Dito Fru Elsa Frijs 10 Jeppe Pehrsson 1/4 Finnes ett lijtet ruinerat stycke huus, Gården Aldehles ödhe och ingen Åbo
Uthfrälse till Glimminge 11 Åcke Faijersson 1/8 Fins 2 små stomper huus och bondhen Uthfattigh
[Textförlust] 12 Arfwedt Danielsson 1/4 Ähr medh 2 små längior bebygdt och bondhen Uthfattigh
[Textförlust] 13 Olof Nilsson 1/16 Finnes een stompe huuslängia, Uthfattig. såsom ett Gathehuus
[Textförlust] 14 Gathehuus. S... [Textförlust]

1

Fins aff Een längia och någorlundha wedh macht
Cronones Ograverat 15 Trudt Winther

1

Bebygdt aff ett stycke huus Uthfattigh
Cronones på Carl Bergz Rusthåldh ähr Postbondhe 16 Pehr Winther 1/4 Ähr någorledhes wedh macht bygdt medh 4 små längior dhe 2 något ruinerade
Dito Bergz Rusthåldh Postbondhe 17 Nils Esbiörnsson 3/16 Medh 3 stomper huus bebygdt bondhen hielper sigh
Hr Christian Billes till Dybeck 18 Atzer Åckesson 3/16 Bebygdt med 2 stumper huus dett eene odogl: och bonden Uthfattigh
Fru Sophia Krabbes 19 Bengdt Mauridtzon 3/16 Ähr medh 4 små längiar bebygdt någorlundha wedh macht
Dito Godtz 20 Isach Mauritzon 1/8 Ähr heelt ödhe och fins allenast een odogl: längia
Kyrckians 21 Gathehuus: Olof Ryttare

1

Ett stycke huus hielper sigh lijtet
Dito Kyrckians 22 Mauritz Johansson ett ödhehus

1

Ähr ett aldehles ruinerat huus
Befalningzmannens Rustholdh 23 Befalningzmannen Zacharias Stobaej 1 1/3 Ähr bebygdt medh 4 längiar öfwer begge tompterne uthj ett belägit dock I g:le Jordebok för 2:ne 2/3 hem: Upfördt som ähro sammanlagdhe
Cronans Carl Bergz Rusthåldh 1 Gumhusa: Pehr Johansson 1/2 Består aff 4 längiat och tembl: wedh macht
Till Cronowoldh 1 Qwijhuusa: Joen Faijersson och Pehr Erichsson 5/16 Bebygdt medh 4 små längiar någet förfallan bonden hielper sigh
Fru Sophia Krabbes 1 Tiörnarödh: Mårten Ingwarsson 5/16 Bebygdt medh 4 små längiar bonden hielper sigh
Dito Fru Sophia Krabbes 2 Ibm qwarn: Jöns Pehrsson 1/16 Bebygdt medh 2 små läng:r Möllaren nyligen Antaget hielper sigh
Till Giärsnähz 1 Ludarödh: Anders Lasson 3/16 Bebygdt medh 4 små länger tembl: wedh macht
Anna Rasmusdotter sigh aff Borgemäst: Hindrich Johanss: i Cimbrishamn till handlat 2 Anna Rasmusdotter 1/4 Bebygdt medh 3½ längiar huus dhe 2:ne ähr något bröstfeldige, Åboen wedh macht
Doctor Christian Fosses Arffwinger tillhörigh 3 Lars Nilsson och Giörmun Jönsson 1/4 Består af 3 små läng:r dhen ene bröstfeldigh. Giörmun hielper sigh Lars Uthfattigh
Cronones Rustholdh för detta warit Jularnes Godtz 4 Rasmus Johansson 1/2 Bebygdt medh 4 läng:r tembl: wedh macht och behållen
Sahl: Doct: Fosses Arffwinger i Danmark 5 Bror Jönsson 1/4 Fins 4 bröstfeldige längiar bondhen Uthfattigh
För detta till Gunnarlöff på sidste Indehlningen så som Panthe Godtz Rytteriet Indeelte qwartermäst: Fried: Johan Påhls heste hemman 6 Pehr Nilsson Skomackare 1/4 Består aff 4 små längiar tembl: wedh macht
Sahl: Doct: Fosses Arfwing:r 7 Hans Jönsson 1/16 Består aff 4 små läng:r hielper sigh
Uthlagdt till Sahl: Hr Måns och Hans Arfwing:r i Broby och Hans Karup 1 Hallamöllar: Hans Pehrsson

1

Denne ähr allenast een qwarn beståendhe aff 2½ små stomper huus och lijten Jordh till 2 sk:r landh Ähr tembl: wedh macht
BergzInspectoren Johan Dimberg på Tiänsten 2 Arfwedt Pehrsson 3/32 Består aff 2 små läng:r och een Qwarn tembl: wedh macht
Hans Karupz Frälse 3 Nils Clemmedtzon

1

Ähr allenast Een qwarn hwartill ähr 4 skep:r Uthsädhe och 3 små läng:r hielper sigh
Förbytt ifrån Söfwedhe till Cronan och Ryttariet Indeelte Undr Rustholdh Pehr Skogh 1 Lillamölla: Jeppe Pehrsson 1/16 Består aff 3 små odogl: längiar ähr Uthfattigh
Corporal Rysses Säthe 1 Fiskabeck: Corporal Jacob Ryss och Måns Boosson 5/8 Består aff fyra länger huusen och åboen wedh macht och behållen
Inspect: Dimberg på Tiänsten Innehaf:r 2 Anders Danielsson 5/8 Dito aff 4 längar tembl: wähl wedh macht, och Åboen behål:n
Cronans Ryttaren Carl Bergz Rusthåldh 1 Siöhuuset: Nils Erlansson 3/16 Består aff 2 små läng:r tembl:n wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 6 / sid 1 ff (AID: v98462.b6.s1)

Födda, vigda och döda i Eljaröd åren 1749-1815, 1836-47:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
1749 17 9 8 0 0 4 5   8  
1750 26 13 13 0 1 4 9   9  
1751 22 10 12 1 3 2 8   10  
1752 23 10 13 0 4 2 11   3  
1753 20 12 8   1 3 9   7  
1754 22 13 9 0 0 7 10   5  
1755 20 12 8 0 0 3 13   18  
1756 24 13 11 0 0 6 12   8  
1757 17 11 6 0 1 3 4   3  
1758 18 10 8 0 0 4 8   4  
1759 20 10 10 0 0 3 6 1 5 2
1760 14 6 8 0 0 5 2   3  
1761 21 12 9 0 0 3 6   5  
1762 21 11 10 0 2 2 12   8  
1763 20 8 12 0 0 4 5   7  
1764 9 4 5 0 1 4 6   5  
1765               1   1
1766 18 9 9 0 0 6 4 1 6 2
1767 12 7 5 0 0 3 3   2  
1768 17 10 7 0 1 3 1   5  
1769 13 11 2 0 0 3 9 8 5 4
1770 15 5 10 0 0 1 12 3 13 4
1771 14 7 7 0 1 4 8   11  
1772 16 8 8 0 1 3 11   10  
1773 14 7 7 0 0 6 3   5  
1774 16 6 10 0 0 7 4   6  
1775 18 8 10 0 0 1 4   3  
1776 21 9 12 0 1 3 2   3  
1777 14 8 6 0 0 3 3   8  
1778 20 11 9 0 0 5 5   8  
1779                    
1780 24 12 12 1 0 3 1   5  
1781                    
1782 18 8 10 0 0 1 13   6  
1783 17 8 9 1 0 2 2   7  
1784 13 4 9 0 0 1 5   11  
1785 7 4 3 0 0 2 9   6  
1786 11 8 3 0 0 3 6   7  
1787 7 3 4 0 0 1 1   6  
1788 13 7 6 0 0 3 2   6  
1789 7 3 4 0 1 1 3   6  
1790 14 9 5 0 0 3 2   5  
1791 8 6 2 0 0 3 6   6  
1792 11 7 4 1 0 1 8   4  
1793 19 11 8 1 0 1 3   3  
1794 6 3 3 0 0 1 6   3  
1795 10 4 6 0 0 3 5   9  
1796 9 4 5 0 1 7 5   3  
1797 15 7 8 2 0 5 5   8  
1798 9 6 3 0 0 3 4   5  
1799                    
1800 5 2 3 0 0 4 2 0 3 3
1801 13 9 4 1 0 3 7   15  
1802 12 5 7 1 1 4 8   6  
1803 11 6 5 1 0 5 2   8  
1804 11 7 4 1 1 5 8 7 4 4
1805 14 8 6 0 0 4 9 5 5 3
1806 14 3 11 1 0 4 3 3 1 1
1807 16 11 5 2 0 2 4 4 4 4
1808 12 7 5 0 0 2 5 5 4 4
1809 10 2 8 0 2 4 7 7 5 5
1810 23 15 8 0 0 5 6 3 8 3
1811 8 2 6 0 0 5 3 2 5 3
1812 21 12 9 1 3 4 5 4 6 2
1813 12 7 5 2 0 4 3 3 6 6
1814 14 8 6 0 0 4 8 6 4 4
1815 12 7 5 0 0 1 6 6 4 4
1816               1   3
1817               4   8
1818               1   3
1819               2   0
1820               0   1
                     
                     
                     
1835               3   4
1836 18 9 9       5 3 6 5
1837 23 10 13 0 2 6 12 8 7 3
1838 22 14 8 2 0 1 8 1 6 0
1839 23 12 11 0 0 5 9 1 6 0
1840 25 12 13 1 1 4 11   7  
1841 22 11 11 1 1 6 4   3  
1842 19 8 11 2 0 6 4   7  
1843 28 10 18 1 1 6 2   6  
1844 24 12 12 1 1 5 5 2 7 2
1845 27 14 13 1 1 4 6   4  
1846 22 8 14 0 1 6 7   4  
1847 29 13 16 0 1 5 5   8  
1848               2   3
1849               1   2
1850               1   4

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Eljaröds kyrkoarkiv G:1 & 2, Andrarums kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn