Fågeltofta

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Fågeltofta
1952-1968 Brösarp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskiftsdelning ingen existerad" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1744.

Litteratur:
Barup, K. Bondrum, Fågeltofta, Eljaröd. 1979.
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 124-125. 1981.

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Fulstofta Sokn och By har:

Insokne Frällse 7/8 Cronewals Gård.
Gatehus 21   "

Liten och mager åker och äng, någon bok, surskog och torfjord.

Bonderum har:

Skatte 2. 1/8 Cronewall.
Utsokne Frällse 1/4 "
Gatehus 13   "

Skarp och mager åker, god äng, nödig bok, surskog och torfjord.

Månslunda har:

Skatte 9/16 Cronewall
Insokne Frällse 1. 1/5 "
Crono indelt 13/16  
Frörum har:    
Skatte 1. 1/16  
Crono indelt 1. 3/8  
Utsokne Frällse 3/16 Cronewall
Insokne Frällse 9/40 Cronewall.
Gatehus 7   till Cronewall 2.
Lilla Topphem:    
Skatte 3/16 Cronewall
Stora Topphem:    
Hofslagare Boställe 5/16  
Tiörneröd:    
Utsok. Fräll. 3/8 Christinehof.
Insokne Frällse 3/8 Cronewall.

Förestående hafwa liten och mager åker, tillräckelig äng, någon skog och torfjord till Månslunda och Frörum.

Bontofta:

Insok. Fräll. 4. 1/4 Cronewall.
Gatehus 4   "

Sidländ och sur åker, god äng, någon bok- och surskog.

Cronowals qwarn 1   Cronewals Gård.
Kalckebruk 1   "
Cronewals Säteri (m) 1 Stads Majoren och Riddarn Herr Georg J. von Essen.

(m) är ett uhrgammalt Frällse Säteri belägit inuti tjåcka eke och bokeskogen på en backe, som gienom 2:ne starcka fördämningar och en grafwen Canal warit kringsluten, hwarföre på wästra sidan om Gården finnes bygd en stenbro 80 alnar lång med fyra st. stora och starcka hwalfbågar och dess utom en öppning mitt på bron till windbryggan, hwaröfwer endast inkiörselen till Gården warit då watnet eller siön däromkring stådt uppdämd. Hwem som bygt denna kostsamma bro, eller anlagt de starcka fördämningar till watnets uppdämmande omkring Gården, är obekant, emedan sådant tyckes skiedt för mycket lång tid tillbaka. För 20 år sedan, fans ännu qwarliggande ett par ekestolpar på bron wid windbryggan som woro swedda, och tyckes wisa, att bron blifwit afbränder, kan hända i förra krigstider, då snapphanar, för den tjåcka skogen, häromkring haft sitt starcka tillhåld, och af hwilcka en, för 90 åt tillbaka skall wara nedskuten på Gårdsens åker, därest stället ännu utwises. Denne bro är sedermera, i så måtto, nyttig gjorder att öppningarne af hwalfwen blifwit igenmurade och inrättade till brygghus, mälthus, twättstufwa och andre nödige rumm i hushållningen och rummet åfwan på hwalfwen till Materialshus apterat. Af denne kåstbara Brobygnad kan slutas, att då warande Egaren, som förmenes warit en Dansk Adelsman wid namn Falck Lycke, wäl ämnadt någon ansenlig bygnad på sielfwa gården anlägga, men krig eller dödsfall synes hafwa sådant hindrat till år 1740, då en stor grundmurad Caractairs bygnad, 2 wåningar hög utom kiällrarne började anläggas af framledne Cammarherren Pähr Palmcreutz och är inuti försedd med wäl inrättade och tillräckeliga rumm. Ladugården som ligger på samma backe belägen är kringbygd på alla fyra sidorne, hwaraf den wästra och norra sidan är försedd med grundmurade, och den södra samt östra med korswärcksbygnader.

Wid Caractairs bygnaden är början giorder att Planera ett fält till trägård. Något litet fiske hafwer Gården, dels uti qwarndammen, dels ock uti några större och mindre fiskedammar. Åkerbruket till Gården är knapt och skarpt uti 4:ra st. wångar indelt, men höbohlet däremotansenligit, och egorne med stengårdar infredade. Gården hafwer tillräckelig bok-, eke- och surskog, en Miölqwarn som går med watn, tillräckelig torfjord och muhlbete utom 2:ne infredade beteshagar, ett kalkbruk försed med ett grundmurat kalckskrifware och Materials-hus, 6 och trettiosiu fyratioåttondedels Insokne, trettiosiu fyratioåttondedels Utsokne Frällse, 3 och fem åttondedels Cronoskatte hemman, 40 st. Gatehus och Torp alt uti Albo Härad belägit, och jus Patronatus har Gården fordom haft till S:t Olofs kyrcka men det i senare tider icke nyttjat. Om gårdens förra Possessorer under den Danska Regeringen hafwer man ingen säker underrättelse, fast det är kunnigt at en Anders Sincler, hwars Wapn sitter på Prediksstolen i Sokne kyrckan, däraf warit egare. Sedermehra säges, at Lindenoviska Familien Gården Possiderat, men det är säkert att Fru Rosencrantz, som till Herre ägt Herr Otto Thott, war egarinna af Godset 1658, då Landet blef Swänskt. Hon sålde det till kongl. Rådet, Fäldtmarschalcken och General Gouverneuren i Skåne Herr Baron Gustaf Banér år 1668, hwilcken åter förpantade det sine Borgenärer, en Gyllenpalm och Hans Karup, och änteligen blef det 1692 för skiette pennings gravationer indragit till Cronan, samt bort arrenderat och illa fördärfwat till 1709, då en fröken Ebba Banér det under bördsrätt från Cronan återlöste och inbytte mot gods i Finland. Hon sålde det samma straxt till Riddarhus Fischalen Borring af hwilcken framledne krigsrådet Pähr Palmcreutz. år 1739, hwars äncke Fru, Friherrinnan Frisenheim ifrån år 1744 det under morgongåfwa rättighet sedermera Disponerade. Efter henne tillföll det deras Son Håfjunkarn Palmcreutz såsom Fidei Commiss, år 1754, och efter honom, med hwilcken den Palmcreutziske Familien på mans sidan utslåknade, hafwer det tillfallit dess syster, nuwarande Egarens Fru, år 1765.

Kronovalls ägare:

  Anders Sinclair g.m. Kirsten Kaas
  Genom köp Falck Lykke, g.m. Kirsten Rantzau
1658 Dorte Rosenkrantz, g.m. Otte Thott
1668 Genom köp Gustaf Banér
1692 Indraget till kronan
1709 Genom bördsrätt inlöst av Ebba Banér, Gustaf Banér dotter
1718(?) Genom köp Peter Malmberg, adlad Palmcreutz, g.m. Christina Balck
1738 Deras son Per Palmcreutz, g.m. Christina Frisenhielm
1744 Hans änka
1754 Deras son Per Palmcreutz, död ogift
1764 Hans syster Christina Palmcreutz, g.m. Georg Johan von Essen af Zellie
1769 Deras dotter Beata Elisabeth von Essen af Zellie, g.m. Axel Hamilton
1818 Deras son Axel Hugo Raoul Hamilton, g.m. Anna Mary Russel-Cruise
1875 Deras dotter Alexandrine Anna Maria Hamilton, g.m. 2:o Carl Gustaf Sparre af Söfdeborg
1933 Deras sonsöner Erik Carl Johan Louis och Axel Gustav Raoul Armand Sparre af Söfdeborg
1962 Erik Carl Johan Louis Sparre af Söfdeborg
1991 Eric och Angelica Sparres stiftelse (Stiftelsen förvaltas av Riddarhuset)

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Bondrum nr 1, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 2, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
Bondrum nr 3, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 4, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 5, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 6, 1/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 7, ett gathus 1755 april 29, skattebrev, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
Bondrum nr 10, 1/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 11, 1/4 mtl 1755 april 29, skattebrev på 1/4 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Bondrum nr 12, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s462)
Frörum nr 2, 3716 mtl 1790, skattevärdering
Frörum nr 3, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Frörum nr 4, 3/16 mtl 1755 juni 5, skattebrev på 3/16 mtl
Frörum nr 5, 3/8 mtl 1788 december 19, från krono till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4730.s462)
Frörum nr 7, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Frörum nr 8, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Frörum nr 9, 5/16 mtl 1755 juni 5, skattebrev på 5/32 mtl
  s.d., skattebrev på 5/32 mtl
Frörum nr 12, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Frörum nr 13, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
Frörum nr 14, 3/16 mtl 1768 maj 4, skattebrev på 3/16 mtl
Frörum nr 15, 1/8 mtl 1755 mars 7, skattebrev på 1/8 mtl
Månslunda nr 2, 1/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Månslunda nr 4, 7/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Månslunda nr 4, 7/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Månslunda nr 5, 5/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Månslunda nr 5, 5/32 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Månslunda nr 11, 3/8 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/8 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
Slätteberga nr 1, ett gatehus 1755 april 29, skattebrev, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)
Lilla Tophem nr 1, 3/16 mtl 1755 april 29, skattebrev på 3/16 mtl, 1806 augusti 4 inlöst till utsockne frälse under Kronovall (AID: v567030.b4740.s463)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 15 7/40 hemman, af hvilka 11 3/10 äro frälse, 3 9/16 skatte och 5/16 krono.

Fågeltofta år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 1 Bonrum: Måns Sonnesson 1/4 Fins 2 små huslängiar dehls bröstfeldigh och ähr någorlunda wedh macht
Corporal Braskes Rusthåldh 2 Måns Pehrss: Änckia 3/16 Fins 2 huuslängiar tembl: wedh och Änckian hielper sigh
Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danmark 3 Olof Håckonsson 1/4 Har 2 längiar wedh macht
-”- 4 Håckon Bengdtzon 3/16 Fins Eeen längia bonden fattigh
-”- 5 Truedt Jepsson 1/4 Fyra huusläng:r och bondhen tembl: wedh macht
-”- 6 Hans Smedh 1/8 Ödhe och Afhyst denne ståedt i g:le Jordeboken medh Per Jönss: för ¼ hem:n och Ähr dock separerade ifrån hwar Andra
-”- 7 Jacob Castenss: Ett huus   Fins 1 stompe hus Aff 3 golff
Corporalens Rusthåldh 8 Corporal Lars Brask 3/8 Fins 4 behålne huusläng:r wedh macht
Fru Sophia Krabbes Uthfrälse i Danm:k 9 Åcke Nilsson 1/4 Fins 2 små husläng:r hielper sigh
-”- 10 Pehr Jönss: nu Torckell Påhlss: 1/8 Denne Gårdh består af 3 små husläng:r hwilke fins i g:le Jordeboken medh Hans Smed wara Upfördt för ¼ hemman, dock särskildt bygge
-”- 11 Lars Truedtzon 1/4 Fins 2 läng:r den Eena ny Uthan taak ähr tembl: wedh macht
-”- 12 Madtz Pehrsson 3/16 Fins 3 st: läng:r tembl: wedh macht
-”- 1 Sletteberga: Pehr Håckonsson

1

Fins 2 stomper hus, kan såå 4 sk: Bough och Korn och 4 lass Ängh hielper sigh
    Fulstoffta:    
Warit Uthlagdt til Jochum Sernou i Malmö sedher mehra igien aff Hr PihlCrona skall wara Inlöst 1 Nils Pehrss: och Olof Jöransson 1/2 Består aff 4 läng:r något bröstfeldig hielper sigh
-”- 2 Håckon Jönsson 1/4 Har 3 husläng:r
-”- 3 Jöns Håckonsson 1/4 Een länge warit ödhe och nyligen Upbygdt
Wekudagz till Cronowåldh 4 Gathehuus: Pehr Mattiasson

1

Een g:l länge Åboen hielper sigh
-”- 5 Dito Gammal Ollsson

1

Dito ett stycke hus wedh macht
-”- 6 Dito Lasse Bengdtzon

1

Dito ett stycke hus mannen hielper sig
-”- 7 Joen Nilsson

1

Dito en husl: hielper sigh
Dito till Cronowoldh 8 Ibm: Jöns Pehrsson

1

Dito Ett stycke huus fattigh
Dito Uthlagdt till Jochum Sernou 9 Bengdt Månsson

1

Fins 1 stomper hus bonden fattigh
Till Cronowåldh 10 Margreta Lars Joenss:

1

Fins 2 stomper hus hielper sigh
-”- 11 Pehr Nilsson

1

Ett g:l stycke hus fattigh
-”- 12 Måns Håckonsson

1

Ett stycke huus g:l och fattigh
Uthlagdt till Jochum Sernou 13 Olof Jbsson 1/2 Finnes 4 små husl: något bröstfeldige hielper sigh
Till kyrckian 14 Gathehuus: Jöns Ollsson

1

Ett stycke hus wanför och odogl:
Till Cronowåldh 1 Frörum: Måns Åstredhsson nu Frosten Esbiörnsson 1/4 Een huuslänge, gandske bröstfeldig nyligen kommen fattig
Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 2 Pehr Lasson 3/16 Fins här til 3 läng:r wedh macht, och bonden medh
-”- 3 Måns Ollsson 3/16 Dito 3 läng:r hielper sigh
Jöns Anderss: Rusthåldh 4 Olof Jönsson 3/16 Har 2 odogl: huusl: fattigh
Corporal Braskes Rusthåld 5 Jöns Bengdtzon 3/8 Har 2 huusläng:r warit ödhe nyligen Uptaget, fattigh
Jöns Anderss: Rusthåldh 6 Swen Joensson 3/8 Har 3 läng:r wedh macht
Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 7 Ingwar Mårtensson 5/16 Dito har 3 läng:r wedh macht, bonden hielper sigh
-”- 8 Joen Månsson 3/16 Haf:r 2 små läng:r någet bröstfeldigh bonden swensk, hielper sigh
Jöns Anderss: Rusthåldh 9 Bengdt Nilsson 5/16 Har 3 husl: hielper sigh
Hr Rosenhannes 10 Jöns Andersson Een Ryttare 3/16 Har 4 husläng:r fattigh mycket g:l och bröstfeldigh
Wekudagz till Cronowoldh 11 Pehr Joensson 1/2 Har 2 läng:r wedh macht
Regementz Fäldtskiärarens heste hemman 12 Jöns Arfwedtzon 1/16 Fins 2 huusläng:r hielper sigh lijtet
Corporal Braskes Rusthåldh 13 Nils Pehrsson 3/16 Har Dito 2 husläng:r hielper sigh tembl:
Jöns Anderss: Rusthåldh 14 Pehr Ollsson 3/16 Haf:r 2 stomper husläng:r wedh macht hielper sigh
Effter g:le Jordeboken Fru Dorotea Gåås sedermehra Bastian Florentz Donerat, och intet wettat aff härskapet i några Åhr, Altså tilwijdare höga öf:rheetens Ratificat: kiennas detta till Cronan 15 Dito Pehr Ollss: Ibruch 3/16 Een huslänge uthan taak och sparer Ibruk sedan A:o 1680 han stedde och intet mehra bygdt, bonden wedh macht
Hofslagarens heste hemman 1 Stora Tophem: Olof Nilsson nu Thron Jönsson 3/8 Haf:r 3 små husläng:r wedh macht, bonden g:l och hielper sigh
Fru Sophia Krabbes 1 Lilla Tophem: Pehr Nilsson 3/16 Har 3 huusläng:r wedh macht och behål:
Wekudagz till Cronowoldh 1 Månslunda: Nils Ollsson och Bodell Nilsson 1/2 Fins 3 små husläng:r fattigh
Hr PihlCronones Rusthåldh 2 Thommas Nilsson 1/16 Har 3 huusläng:r och bondhen hielper sigh
Wekudagz till Cronowoldh 3 Isach Esbiörnsson 1 Har 4 läng:r wedh macht, bonden behål:n
Hr PijhlCronones Rusthåldh 4 Nils Pehrsson och Swen Torstenss: 1/2 Dito 4 läng:r och wedh macht
-”- 5 Nils Håckonsson nu Påhl Udder Ibruch 5/16 Här tel fins 2 husläng:r och ett Nytt Uthan spare och taak nyligen Upbygdt
Wekudagz til Cronowoldh 6 Bengdt Tryggesson 1/2 Fins 4 små husl: wedh macht
-”- 7 Nils Håckonss: och Anders Perss: 1/2 Har 2 huslänger tembl: wedh macht
Cronones Ograverat berättas Påhl Udder sigh tillhåller såsom på dess Rusthåldh 8 Gathehuus Måns Pehrsson

1

Een huslängia hielper sigh tillsamman bygdt, 2:ne Åboo
-”- 9 Lasse Bengdtzon nu swentiänaren

1

-”-
Hr PijhlCronones Rusthåldh 10 Andhers Mårtensson 3/16 Har 4 huusl: wedh macht, och wedh macht
Fru Sophia Krabbes 11 Torckell Andersson 3/8 Dito 4 läng:r och wedh macht
Wekudagz till Cronowoldh 12 Olof Månsson 1/2 Fins 2 stycken huus Uthan taak och leer, fattigh
Uthlagdt till Maren Sahl: Rasmus Klipping I Malmö och Hr PijhlCrona nu Igien Inlöst 1 Bontoffta: Anders Månss: och Åcke Lasson 1/2 Har 3 husläng:r wedh macht
-”- 2 Pehr Swenss: nu Nils Swensson 1/2 Dito 3 wage huslängiar bondhen wedh macht
Uthlagdt til Jochum Sernou nu Igien Inlöst 3 Måns Andersson och Swen Nilsson 1/2 Har 4 huusläng:r något bröstfeldige bönderne hielper sigh
Menas intet wara Uthlagdt effterfrågas Dito Maren Klippingz wekud: till cronowåldh 4 Måns Swenss: och Olof Ollsson 1/2 Een wåg huuslänge, Uthfattig
-”- 5 Lars Arfwedtzon 1/2 Har 4 huusl: wedh macht och bonden hielper sigh
Wekudagz till Cronowoldh 6 Anders Ollsson 1/4 Fins 2 huusl: wedh macht och bonden också wedh macht
-”- 7 Nils Swensson och Påhl Nilsson Ibruch 1/2 Har 2 husläng:r ½ ödhe
-”- 8 Isach Frännesson och Isach Mårtenss: 1/2 Har 4 husläng:r wedh macht och bönderne medh
-”- 9 Pehr Lasson 1 Dito 4 elacke husl: bonden wedh macht
-”- 10 Olof Nilsson och Pehr Andersson 1/2 Fins 2 små odogol: huusläng:r Gårdhen ödhe och obruckadt
Uthlagdt ifrån Dito till Maren Klippingz som sägas aff Hr PijkhlCrona wara Inlöst 11 Ifwar Trulss: och Truls Ifwarss: 1/2 Fins 3 huuslänger wedh macht och bönderne medh
Wekudagz till Cronowoldh 12 Ett Gathehuus Påhl Nilsson

1

Een huslänge odogl: fattigh
-”- 1 Tiörnaröd: Pehr Jöransson 1 Har 2 st: huslänger bonden wedh macht ½ ödhe
Gierdt Franckessons i Malmö 2 Jöran Pehrsson 3/8 Har 4 huslänger och bondhen wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 29 / sid 24 ff (AID: v98462.b29.s24)

Åter till huvudmenyn