Gladsax

Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
Folkbokföringshandlingar 1895-1991 finns på landsarkivet i Lund
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Gladsax
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

1889-1951 Baskemölla municipalsamhälle
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften är ingen begynt" [år 1762]
Enskifte:

Byordning/byskrå:
Gladsax by 1722 19/2 [AID: v331250.b9560; se även: v331250.b9660, v331250.b9680]
Gladsax byordning stadfäst 1754 11/2
Baskemölla saknade byordning 1778

Litteratur:
Falk, I P. Fru Ida til Gladsax testamente av år 1398. 1932
Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 91-93. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 134-136. 1751
Wallin, C. Ide Pedersdatter Falk till Gladsax. 1954
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143-144. 1981
Gladsaxehus - Österlens bortglömda kungaborg. 2011

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Gladsax Sokn och By har: (m)

Skatte 3. 7/12  
Crono indelt 3/16  
Länsmans Boställe 7/16  
Provincial Schefferns Boställe 1/2  
Profoss Boställe 1/2  
Corrnets Boställe 1/2  
Hospitals 1/4 Christianstads Hospital.
Utsokne Frällse 3. 2/3 Glimminge 2. 2/3, Hand. Ovenius 1.
Prästegård 2/3  
Klåckarebohl 1/6  
Gatehus 30   5 till Glimminge.

Godt utsäde, hö och muhlbete samt nödig torfjord.

Grödstorp har:

Skatte 9/16  
Crono indelt 1/4  
Qwartermästar Boställe 1/8  
Gatehus 9    

Den andre delen ligger i Giäresta Sokn och där beskrefwen.

Baska Mölla har:

Skatte 7/8  
Qwarnar 2    
Gatehus 21   idka saltsiöfiske.
Åledrätter 4    
Tobisdrätter 16    

Skarp åker, ingen äng, swagt muhlbete.

Karlaby har:

Skatte 2/3  
Crono indelt 1. 1/6  
Qwartermästar Boställe 1/4  

Andre delen är i Wämmerlöf och Tommerups Soknar belägen och beskrefwen.

Bräknaröd har:

Crono indelt 1/4  

Nödig åker och äng, någon surskog och torfjord.

Örneberga:    
Crono indelt 1  
Långaröd:    
Crono indelt 3/16  
Tiörnedala:    
Crono indelt 3/16  
Åledrätt 1    
Östretorp:    
Crono indelt 1/8  

Desse hafwa skarp åker, swag äng, någon surskog och torfjord till Örneberga.

Cimbershamns bo har:

Åledrätt 1   Handels. Holmströms Äncka.
Tobisdrätter 13   1 till Giäresta, 2 till Cimbershamn.

Sokn har 50 st. hemmansbrukare och giör med Tommarp Sokn ett Regalt Pastorat.

(m) Här i Byn har fordom ett Frällse Säteri warit belägit, hwaraf ännu Rudera synes. Wid år 1380 har Torckel Nilsson till Gladsax däref warit egare och hans Fru Idda som donerat Lunds Domkyrckan åtskillige hemman, har kort därefter stiftat ett Jungfru Closter af S:t Bengts orden i Gladsax, som Påwen Bonifacius IX autoricerat 1398; men 1400 blefwo Nunnorne, med Påwens och Fru Iddas samtycke af Drottningen Margaretha flyttade till Gabnö Closter på Säland, då Gladsax Gården och Godset kom i Kronans händer och någon tid därefter warit Kongsgård, som stryrkes med Tommerups Stads Privilegiers fastställelse af Konung Christian den I i Dannemarck, daterat å Gladsax Slått år 1449. Sedermera har Godset kommit i privata händer och befinnes, att Knut Bilde år 1531 däraf warit ägare, härefter Hans Spiell 1586, änteligen Anders Sinckler och ytterst Jacob Beck, från hwilcken tid det åter warit Kronans till däss afledne Herr Majoren och Riddaren Corfits Lud. Beckfris wid 1756 års Riksdag återwant någon del däraf, som ännu under utsokne frällse Tittul innehafwes af beckfrisiska Familien, hwilcken här äger en Familie Graf åfwan jorden uppmurad. På denna Bys egor synes ock stenbrått, samt Bly-Malm.

Skatteköp 1700-1844
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Baskemölla nr 2, mjölkvarn 1798 dec. 15, kvittens i landskontoret
Baskemölla nr 3, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölla nr 5, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölla nr 6, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölla nr 7, 1/8 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölla nr 8, 1/8 mtl 1756 sept. 1, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölla nr 9, kvarn 1797, skattevärdering
Baskemölla nr 10, 1/8 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 1/8 mtl
Baskemölle sätteret, åledrätt 1789 december 18, skattebrev (AID: v566850.b1590)
Krok sätteret, åledrätt 1789 december 18, skattebrev (AID: v566850.b1590; v835468.b5420.s637)
Bräknaröd nr 1, 1/8 mtl 1796 maj 10, kvittens i landskontoret
Bräknaröd nr 1, 1/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1600)
Karlaby nr 7, 1/3 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/3 mtl
Karlaby nr 14, 2/3 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 2/3 mtl
Karlaby nr 18, 3/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/8 mtl
Cimbritshamns bo åledrätt 1734 okt. 24, skattebrev (AID: v835468.b5480.s643)
Gladsax nr 4, 1/8 1790, skattevärdering
Gladsax nr 6, 3/4 mtl 1762 juni 23, skattebrev på 3/8 mtl
  s.d., skattebrev på 3/8 mtl
Gladsax nr 8, 1/2 mtl 1789 oktober 14, köpt till skatte för upplåten skatterätts fordran (AID: v566850.b1580)
Gladsax nr 11, 7/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 7/16 mtl
Gladsax nr 12, 1/3 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/3 mtl
Gladsax nr 18, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
Gladsax nr 19, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
Gladsax nr 23, 3/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev å 3/16 mtl
Gladsax nr 25, 3/8 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 3/8 mtl
Gladsax nr 26, 1/2 mtl 1759 nov. 19, skattebrev på 1/2 mtl. "Enligt Skatte Brefvets Lydelse utgifvit den 19:de November 1759 är Åboen å detta hemman ålagd årligen underhålla 20 Spanska får och nödige Planteringar af Alm, Lind, Lön med flere Trädsorter, samt att anlägga Plantage af Medecinske Örter och färgegräs" (AID: v566850.b1580)
Gladsax nr 27, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas)
Gröstorp nr 5, 1/4 mtl 1791 februari 2, skattebrev (AID: v566850.b1580)
Gröstorp nr 7, 5/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 5/16 mtl
Gröstorp nr 10, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
Långaryd nr 1, 3/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
Oderbäcks ålesätt 1726 (AID: v835468.b5420.s637)
Tjörnedala nr 1, 3/16 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 3/32 mtl
  s.d., skattebrev på 3/32 mtl
Tjörnedala, ett ålerätt 1766 juli 8, skattebrev på 1/2
  s.d., skattebrev på 1/2
Örnaberga nr 1, 1/8 mtl 1815 juni 29, skattebrev (AID: v566850.b1590)
Örnaberga nr 1, 1/8 mtl 1820 mars 2, skattebrev (AID: v566850.b1590)
Örnaberga nr 2, 1/4 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b1610)
Östra Torp nr 1, 1/8 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b1610)

Sjövant folk på Österlen år 1742Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 15 15/16 hemman, af hvilka 3 2/3 äro frälse, 9 301/384 skatte och 2 187/384 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Gladsax socken I   Gladsax socken II
Efter Ola Mårtensson i Gladsax, som tjänstgjorde 1825, valdes   Enligt indelningen skulle socknen välja även nämndeman efter då tjänstgörande Lars Nilsson i Tomarp (Vranarp), som avgick 1832; efter honom valdes
Hans Jönsson, Gladsax, vald 1827, därefter   Lars Jönsson, Karlaby, vald 1832;
Anders Håkansson, Gladsax, vald 1830;   Bo Persson, Karlaby, vald 1841
Nils Bengtsson, Gladsax, vald 1833;    
Bo Olsson, Gladsax, vald 1836;    
Lars Olsson, Gladsax, vald 6/1 1854, häradsdomare;    

Efter det Bo Persson i Karlaby, som senast tjänstgjorde 1864, avgått, synes socknen haft allenast en nämndemansplats. Efter Lars Olsson valdes

Jöns Larsson, Karlaby vald 3/5 1875;
Olof Olsson, Gladsax (Marianelund), vald 12/4 1891;
Jöns Mårtensson, Gladsax, vald 26/1 1908;
Per Eriksson, Ängagården, vald 29/12 1914;
Sven Johnsson, Gladsax, vald 25/8 1924 och innehar fortfarande befattningen (1926).

Einar Eriksson, lantbrukare, Gladsax, -1957-.
Sture Erlandsson, lantbrukare, Gladsaxgården, - 1957-.

Gladsax socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Cronones Sätherij Hr Gen: Major Kock med Arende   Gladsax Gårdh   består af Ett lijtet steen hus och 2 små stycken husl: g:le och förfalne och ladugården apart
Upbygdt på Gladsax Gårdz Grundh till een smedie 1 Gladsax Byy
Gathehuus: Truls Snedkare
1 Ett stycka huslänge intet bruk fattigh husman
Kyrkians 2 Ett huus Kirstena Månsses 1 Dito Ett stycke förfallit och Änkian fattigh
Klåcker Degnebohligen 3 Deignen Mårten Mårtensson 1/6 Har 2 stomper huus
Till Gladsax medh dagzwärke 4 Gathehuus Didrich Skomakare 1 Ett lijtet stycke huus, fattigh
Brukadt och Egendombenen Underlagdt Gladsax Hofgårdh 5 Een öde platz kalladt Hållegården   Finnes Allenast tompten hwarest gård warit Upbygdt, Ungeferligt 60 Åhr sedan dett blef ruinerat
Rusthållare 6 Anders Håckonsson 7/8 Har 4 g:le husl: bonden hielper sigh tembl:
Cronan till Gladsax Egendomb underlagdt Hofgårdhen 7 Gathehuus Olof Hermansson 1 Ett stycke hus fattigh
Till Gladsax medh dagzwärke 8 Swen Thuesson 1 Ett stycke huus fattigh
Bruukadt Underlagdt Hofgårdhen för 60 Åhr sedhan 9 Knuth Swenss: Gårdz platz   Fins 1 ödhe tompt huars Egendomb underlagdt Hofgården
Dito beskaffanheth 10 Dito Hans Kudskes fäste   Dito beskaffanheeth
Undher Arende 11 Lasse Nilsson 2/3 Haf:r 3 stomper huus odogl: bonden fattigh haf:r 2 Åhrs frjhet 1683 och 1684
-”- 12 Michel Nilsson och Åche Pehrss: ½ Dito husl: bönderne Uthfattige
Egendombnen Underlagdt Hofgårdhen 13 Nils Christophersson   Een ödhe tompt brukadt Underlagdt för 60 Åhr sedan
-”- 14 Nils Andersson   fins ett stycke förfallit hus fattigh [v331250.b9750]
Under Arende till Gladsax 15 Åcke Perss: nu Rasmus Perss: och Esbiörn Jbsson 5/6 Fins 3 huusl: bönderne Uthfatt:ge
Brukadt och Underlagdt Egendombmen till Hofgården 16 Wäfware gårdhen   Een ödhe tompt och för många Åhr sedhan ruinerat
-”- 17 Nils Christopherss: platz   Dito ödhe tompt och beskaffanheeth
-”- 18 Anders Kiällare 1 Finns Ett stycke huus på ödhe gårdhztompten, fattigh
Till Gladsax medh dagzwärke 19 Mårten Nilsson 1 Ett lijtet odogl: stycke huus, fattigh
Under Arende till Gladsax 20 Pehr Jbsson ½ Een stompe länge förfalen, och bonden Uthfattigh
-”- 21 Nils Håckonsson och Hans Pehrsson ¾ Haf:r 2 g:le bröstfeldige huusläng:r. Nils fattig och Hans aldehles Utharmadt
Anders Håckonss: Rusthåldh 22 Hans Nilsson 1/4 Haf:r een husl: g:l bröstfeldig wedh macht, hielper sigh
-”- 23 Nils Hansson, Hans Nilss: Ibruch 1/4 Dito een huslänge Underlagdt det andra brukadt
Under Arende till Gladsax 24 Pehr Andersson ½ Een bröstfeldig huslänga bonden Uthfattigh
Anders Håckonss: Rusthåldh 25 Clemmet Mårtensson nu Olof Clemmetzon ½ Haf:r 2 stycken husläng:r hielper sig
Egendomb Underlagdt Hofgården och swara medh dagzwärke 26 Mattis Swensson 1 Upbygdt et stycke förfallit hus Uthfattigh Åboo
Till Christianstadz Hospit: 27 Hans Madtzon nu Pastoren Ibruch Clas Pehrsson Åboer ¼ Ett stycka huuslängia men Prästen brukar Jorden
Under Arende Till Gladsax 28 Clas Pehrss: nu Lasse Håckonss: 5/6 1684 Uptaget Emoth 2 Åhrs frijheeth der han skall Upkomma fins 2 stomper husl: ruinerade i Åhr reparerat
berättas denne fäste höra Under of:nbem:te 5/6 hemman, men wetha inga huustompt   Dito Clas Pehrss: för een fäste som Lasse brukar 1/8 Denne fäste sorterar under of:nbem:te bruk hwartil Ingen huus el:r tompt Ähr att finna
Prästestombnen 29 Präste gården 2/3 Består af 4 behålne och wähl bebygdhe huusläng:r [v331250.b9900]
Nils Ollssons Rusthåldh 4 Carleby
Joen Kiellare nu Nils Olss: Ibruch
½ Ähr afhyst och inga hus men Rusthållaren Ibruch [v331250.b9750]
Qwartermästarens Säthe 5 Måns Joensson 3/8 Har 2 stomper huus och bondhen fattigh
Nils Ollss: Rusthåldh 6 Anders Pehrsson 2/3 Dito 2 stomper hus och bonden Uthfattigh
-”- 14 Nils Ollsson 2/3 Har fyra huusl: och bondhen, behål:
Detta ligger på Corporal Törners Rusthåldh 20 Gathehuus Olof Madtzon 1 Har Ett lijtet stycke hus fattigh
Cronans till Gladsax Gårdh med dagzwärke 22 Joen Kiellare 1 Ett stycke ruinerat huus Uthan taak
Desse Arende bönder medh dess stora afwel ruineras, Till Gladsax Gårdh 1 Grödstorp
Christopher Håckonss:
1/3 Har 2 små stycken hus bröstfeldige och bonden fattigh
-”- 2 Gathehuus: Thua Andersson 1 Består af 2 stomper husläng:r åboen fattigh
-”- 5 Bengdt Swenss: nu Nils Clemetz 3/8 har 3 st:n Elake husl: bonden Uthfattigh
Dito Under Arende, men denne afhyst. Gården bör efter Rothe frijheet Upbyggias 7 Hans Jönss: och Joen Nilss: IBruch ½ Denne Gårdh A:o 1680 tilsat Rothe som Hans Jönss: skohle bebyggia, men Hr Kocken beordrat Hans byggia på een annan platz Joen Nilss: åboedt, och denne afhyst
Dito till Gladsax Under Arende 10 Hindrich Pehrsson och Hans Andersson ½ Fins härtil 4 stycken små husl: den ena å nyo Upbygdt, de andra g:le och bönderna blifwa ruinerade och ähro fattige
Hr Lieutnant Dahlpijhls Rusthåldh 1 Öhrnaberga
Pehr Trulsson
1/3 Har 4 huusläng:r wedh macht hielper sigh lijtet, dock fattigh
-”- 2 Åstredh Bengdtzon 3/8 Dito 3 små huslänger hielper sigh tembl:
-”- 3 Nils Hanss: 3/8 Dito 3 husl: hielper sigh tembl: wähl wedh macht
-“- 4 Olof Frännesson 3/8 Haf:r 4 huusläng:r wedh macht
Jöns Ollssons Rusthåldh i Brägnarödh 1 Östre Torp:
Pehr Ollsson
¼ Haf:r 4 små husläng:r Gambla bröstfeldigh bonden Uthfattig
-”- 1 Brägnaröd: Jöns Ollsson 3/8 Haf:r 4 små läng:r den Eena bröstfeldigh hielper sigh
-”- 1 Långarödztorp: Anders Pehrss: ½ Warit på Rothe af Hr Gen: Major Kock Uptaget och Upbygdt Ett stycke länge uthan tak och wägar, som i fiohr blef bortstullet, och ähr nu afhyst och Rusthållaren Ibruch
-”- 1 Tiörnadahl
Thua Nilsson
1/3 Fins 4 husl: bonden wedh macht
Under Arende till Gladsax Gårdh 1 Baskamölla:
Nils Anderss: ett huus
1 Fins ett stycke hus bröstfeldigh
-”- 2 Qwarn Mårten Riggorss: 1 Een stompa huslängia och ofuanfals qwarn
-”- 3 Anders Pehrsson 1/8 Fins 2 stomper hus bröstfeld: fattig
-”- 4 Gathehuus: Swen Perss: nu Måns Perss Ibruch 1/8 Ett:g:lt bröstfeldigt hus, men brukadt af Gen: Majoren under lagdt Möllan, denne Uthfattigh
Under Arende till Gladsax Gårdh hehla detta FjskeLeye 5 Pehr Swensson Torn 1/8 Fins 2 stomper g:le huus lijtet förbetrat fattigh
-”- 6 Anders Andersson 1/8 Har 3 g:le odogl: hus stomper den ena nederfallit fattigh
-”- 7 Knuth Andersson 1/8 Har 3 st: hus hielper sigh lijtet
-”- 8 Anders Rasmusson 1/8 Har ett stompe hus, fattig
-”- 9 Qwarn: Måns Pehrss: Möllare 1 Har 2 st: huus hielper sigh desuthan brukar 1/8 apart, quarn:n
-”- 10 Nils Remmertt 1/8 Har 3 stomper huus wedh macht hielper sig lijtet

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 45 / sid 40 ff (AID: v98462.b45.s40)

Ur: Från sockenstämma till storkommun - Kristianstads län och Blekinge

Gladsax
I Protocoll hållit å allmän Sockne-Stämma med Gladsax Socken, den 13:de December 1808, efter förut skedd kallelse och kundgörelse från Prediko-stolen, rörande Landtvärnsmanskapets beklädnad, med det mera, i detta ärende ingående och dithörande.

S. D. Sedan för de tilstädes komne Socknemännen Konungens Höga Befallnings Hafwandes Kundgörelse af den 3:dje dennes ånyo blifwit upläsen, och ärendet, under gifne upmuntringar, med dermed warande nogsamt och liksom af sig sjelf öfwertalande bewekande skäl framstäldt blifwit, och man däer öfwer något samtalat, affattades fölljande beslut.
§ 1.
Herr Krono Länsman Thornberg, tillstädes, åtog sig at besörja om insamlingen af de särskildt erfordeliga persedlar till Landtwärns beklädningen; och skulle de åt honom antingen in natura, eller efter utsatt, och öfwerenskommit, här nedan till intagit wärde i penningar af Socknens hemmansbrukare öfwerlämnas, nu nästinfallande fredag, då Socknemännen klockan 9 på dagen härstädes, samma dag, eller den 16:de dennas till widare öfwerläggning i Prästegården sammanträda.
§ 2.
De, å de särskildte landtwärns beklädnings persedlar, åsatte priserna, som öferenskomne äro, warda här upptagne, nemligen:
En Skjorta af blågarn till 1 Rdr 24 sk. Rks Gd
En halsduk af swart wadmal med tilbehör 16 sk. d:o
En kapp- eller öfwerråck till 10 Rdr - d:o
En tröja med ärmar till 5 Rdr - d:o
Ett par byxor af skin till 2 Rdr 24 sk. d:o
Ett par strumpor till 1 Rdr 8 sk. d:o
Ett par skor till 2 Rdr 4 sk. d:o

At sålunda å Socknestämman i dag wara belefwat och beslutadt af samtelige Sockne männen intygar. Ut supra
In fidem
L. Gadd

Protocollet upläst, justerat och erkändt intyga. Ut Supra.
Ohla Larsson, Tuve Andersson för Gladsax

Hans Nilsson, Måns Olsson för Grödstorp och N:o 5 ct 15 Gladsax i Karlaby

Per Andersson för Baskemölla

Åter till huvudmenyn