Glemminge

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1971-- Ystad

Storskifte: "Storskiften. Gliminge by begiert, men är ey wärkstält" [år 1762]
Enskifte: Glemminge 1807
Benämns "Stora Glemminge" 1714 (källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:139 (1714) Bild 4520 (AID: v331201a.b4520).

Byordningar:
Glemminge byordning stadfäst 1734 9/2
Spjutstorps byordning stadfäst 1757 9/6
Tågarp saknade byordning 1778

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1826.

Litteratur:
Alfredsson, L. Glemminge - pärlan på Österlen. 1981
Althin, E. Om Glemminge och Tosterups församlingar i gången tid och nu. 1925
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 138-139. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Dödlistor 1809-1810, 1815-1823 (Skriftserie 3)
Gårdarna i Glemminge 1658-1804 (Skriftserie 4)

Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Glämminge Sokn och By har:

Skatte 4. 11/16 Inspector Winge 1. 1/2
Crono indelte 4. 9/16  
Corporals Boställe 1. 1/8  
Hospitals 1 Ystads Hospital.
Häradsskrifware Boställe 1/3  
Prästegård 1. 3/8  
Utsokne Frällse 5. 1/2 Tåsterup 1. 1/2, Bollerup 2. 1/2, Örup 1/2 och Borgmästar Neander 1.
Klåckarebohl 1/4  
Mensal, Utsok. Fräll. 1 Pastorns.
Gatehus 29   Tåsterup 2, Insp.Winge 5

Mycken och bördig åker, nödig äng och någon torfjord.

Tågarp har:

Skatte 1  
Crono indelt 3/4  
Utsokne Frällse 3. 1/2 Tåsterup 2. 1/2, Bollerup 1.
Mensal, Utsok. Fräll. 1/4 Pastorns.
Gatehus 1    

God och tillräckelig åker samt skarp och widlyftig äng.

Spiutstorp har:

Skatte 3/8  
Crono indelt 3/16  
Utsokne Frällse 4 Tåsterup 3. 1/2, Bollerup 1/2.
Gatehus 1   Tåsterup.

God och tillräckelig åker samt nödig äng.

Soknen har 60 st. hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1843
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Glemminge nr 1, 1 mtl Anges i 1825 års jordebok som skatte: "Å detta hemmans Grund har hittills Glemminge Bys Gästgifveri varit beläget, men Åboen å hemmanet yrkar genom Process dess afflyttning från egorne"; (AID: v835464.b810.s116)
Glemminge nr 2, 5/16 mtl 1812 oktober 16, skattebrev (AID: v566850.b200)
Glemminge nr 5, 1 mtl 1739 mars 14, skattebrev på 1 mtl; (AID: v835467.b4540.s538)
Glemminge nr 8, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge nr 9, 1/8 mtl 1790 aug. 1, kvittens i landskontoret; 1792 november 20, skattebrev (AID: v566850.b200)
Glemminge nr 10, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge nr 18, 1/4 mtl 1833 december 10, skatteköp (AID: v566850.b220)
Glemminge nr 19, 1/2 mtl 1759 maj 21, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v884449.b650)
Glemminge nr 20, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev (AID: v884449.b650)
Glemminge nr 21, ett gatehus 1759 maj 3, skattebrev
Glemminge nr 22, 2/3 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210)
Glemminge nr 23, 1 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1 mtl
Glemminge nr 25, 1/16 1770 maj 29, skattebrev på 1/48 mtl
  s.d., skattebrev på 1/48 mtl
  s.d., skattebrev på 1/48 mtl
Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1790 apr. 6, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 31, 1/6 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210 se även v566850.b220)
Glemminge nr 32, 1/2 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 35, 5/16 mtl 1837 januari 7, skatteköp (AID: v566850.b230)
Glemminge nr 37, 1/2 mtl 1790 maj 22, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 40 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1828 juni 3, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)
Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1843 mars 7, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 29 43/48 hemman, af hvilka 14 1/4 äro frälse, 12 9/16 skatte och 3 1/12 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Glemminge och Tosterups socknar
Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde nämndemannen Lasse Månsson i Glemminge. Efter hans avgång år 1859 valdes

Per Svensson i Glemminge, vald 25/5 1859, entledigad sommartinget 1868;
Jöns Ingvarsson, n:r 22 Glemminge, vald 27/9 1868;
Jöns Månsson, n:r 13 Glemminge, vald 23/1 1872;
Bengt Nilsson, n:r 18 Glemminge, vald 4/2 1879;
Per Nilsson, n:r 3 Glemminge Tågarp, vald 7/6 1881;
Lars Ingvarsson, n:r 38 Glemminge, vald 28/5 1888;
Måns Persson, Glemminge, vald 28/7 1900;
Per Andersson, Glemminge Tågarp, vald 26/8 1906;
Arrendatorn Nils Persson, Larsbo, vald 2/8 1914
Mårten Månsson, Römöllan, vald 24/10 1920, död 1923;
Kommunalordföranden Per Nilsson, n:r 22 Glemminge, vald 8/7 1923, död 1926;
Nils Nilsson, n:r 35 Glemminge, Ljungabron, vald 11/4 1926, innehar befattningen (1926)
Anders Göransson, n:r 19 Glemminge-Tågarp, 1932-1944-Glemminge socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr LeÿonCrantzes 1 Glemminge byy: Erich Pehrsson 1 Har 3½ huuslängia wedh macht
[v98384a.b1170]
Jöns Håckonss: Rusthåldh 2 Swen Knuthss: nu Erich Nilss: 1 Har 4 husl: bonden wedh macht
Undherlagdt Anders Swenss: Gårdh och på Corporalens hestehemman 3 Gathehuus: Pehr Ifwarss:
Anders Swenss: Ibruch

1

Ett lijtet stycke huus och hielper sigh
-”- 4 Dito Swen Knuthsson och Atzer Swenss:

1

Ett stycke huus apart ifrån huuset, fattige
Hr LeÿonCrantzes 5 Swen Andersson 1 Har 4 huusläng:r wedh macht
Rusthållare 6 Jöns Håckonsson ½ Har 3½ huuslängia hielper sigh tembl: wähl
Cronans Ograverade 7 Gathehuus: Hans Thommass:

1

Een lijten huslängia fattig åbo
-”- 8 Mårten Swensson

1

Dito 2 små husläng:r fattig åbo
Jöns Håckonss: Rusthåldh med Ordin:e till kyrckian 9 Nils Åkesson 1 Haf:r 4 huuslängior och bonden hielper sigh
Cronans Ograverat 10 Gathehuus: Swen Pehrsson

1

Ett lijtet stycke husl: fattig åbo
Jöns Thuass: Rusthåldh 11 Bengdt Nilsson ½ Har 4 huusl: wedh macht bonden fattigh
Till Tåsterup 12 Nils Mårtenss: Änckia ½ Har 2 huusläng:r åboen fattigh
Anders Bellingz Rusthåldh 13 Jöns Thronsson nu Hans Nilsson ½ Har 2 stycken små husläng:r Åboen hielper sigh
Till Bollerup 14 Nils Månsson 1/2 Fins 2½ stycke huslängia bonden Uthfattigh
Rusthållare 15 Anders Nilss: Bellingh ½ Har 4 husl: tembl: wedh macht
Till Bollerup 16 Thron Jönss: nu Jöns Anders: 1 Har 3 husl: bonden hielper sigh
Rusthållare 17 Jöns Thuasson ½ Dito 3 läng:r wedh macht
Anders Bellingz Rusthåldh 18 Nils Anderss: nu Jöns Håckonss: ½ Har Een huslängia nyligen antagen
Anders Månss: Rusthåldh 19 Unge Nils Swensson 1 Haf:r 2 läng:r och 2 stomper bonden fattig
Cronans Ograverat 20 Gathehuus: Thua Åkesson

1

Ett lijtet stycke huus fattigh åbo
Dito Cronans och Jöns Håckonss: Rusthåldh 21 Swen Andersson

1

Ett lijtet stycke huus, Uthfattig åbo
Isach Pehrss: Rusthåldh 22 Olof Pehrsson 1 Har 4 husläng:r wedh macht
Ifrån Cronan till Ystadz Hospitahl 23 Matz Andersson 1 Dito 4 husl: wedh macht
Till Bollerup 24 Nils Frösslingh ½ Har 2 små stycken förfalne husläng:r bonden Uthfattig
Anders Ingwarss: Rusthåldh 25 Simon Smedh ¼ Har 2 små stycken husläng:r fattigh åbo
Till Bollerup 26 Jöns Håckonss: nu Håckon Isachss: ½ Fins 3½ huslängia wedh macht och bonden hielper sigh
Rusthållare 27 Anders Månsson 1 Har 4 huusl: wedh macht och bonden behål:
Till Tåsterup 28 Jöran Ingwarsson ½ Har 2 husläng:r bonden fattigh
Jöns Thuass: Rusthåldh 29 Pehr Atzersson 1 Har 2½ stycke huslängia, Ungh fattigh
Prästens Mensal effter landeboken 30 Jöns och Simon Thuasson 1 Haf:r 4 huslängior wedh macht
Rusthållare 31 Isach Pehrsson 1 Haf:r 3 huslängior wedh macht
Rusthållare 32 Anders Ingwarsson 1 Har 4 huuslängior wedh macht
Corporalens Säthe 33 Anders Swensson och Esbiörn Månsson 1 Har 4 husläng:r och hielper sigh
-”- 34 Pehr Ollsson 1 Har 3 husläng:r wedh macht
Förbytt ifrån Cronan till Frälse och sedhermehra blif:n Cronans Ograverat 35 Clas Nilsson 2/3 Denne består aff 3 husläng:r som måste Separeras och hielper sigh tembl:
Hr LeÿonCrantzes 36 Swen Åkesson 1/3 -”-
Anders Ingwarss: Rusthåldh 37 Swen Jönss: nu Jöns Ingwarss: 1 Har 3½ huuslängia och hielper sigh
Till Bollerup 38 Matz Swenss: och Esbiörn Swenss: 1 Har 3 huusl: och bönderne hielper sigh
Klåckarebohligen 39 Degnebohligen ¼ Har 2½ huuslängia
Cronones 40 Gathehuus: Swen Larss: Giöngh

1

Ett lijtet stycke huslängia, Uthfattig åbo
Till Tåsterup 41 Pehr Mårtensson ½ Har 3 små husläng:r bonden hielper sigh
Anders Månss: Rusthåldh 42 Matz Månsson
Erich Nilsson Ibruch
1 Haf:r 2 läng:r och Ett stycke huus, Ähr Een Uthfattigh åboo
Till Öhrup 43 Påhl Bengtzon ½ Een huslängia bonden Uthfattigh
Prästestombnen 44 Präste Gårdhen   Består aff 4 huuslängior wähl wedh macht
    S: Spiudstorp    
Till Tåsterup 1 Swen Stenckellsson ½ Haf:r 2 huslängior bondhen wedh macht
Dito berättas wara förmedlat 2 Nils Andersson 1 Har 2½ huslängia och bonden hielper sigh
Dito Till Tåsterup 3 Åke Pehrsson ½ Har 3 stycken husläng:r bonden fattigh
-”- 4 Pehr Classon och Anders Perss: ½ Har 4 husl: wedh macht
Rusthållare 5 Måns Nilsson 1 Haf:r 2 husl: bonden hielper sigh
[v331250.b10220]
Till Tåsterup 6 Gathehuus Jöns Jönss:

1

Een ödhe platz Afhyst
-”- 7 Nils Pehrsson

1

Ett stycke huus fattigh
Måns Nilss: Rusthåldh 8 Nils Håckonsson ½ Een huslängia bonden fattigh
Till Tåsterup 9 Jöran Andersson ½ Har 4 huusl: wedh macht
-”- 10 Hans Jöranss: ½ Fins Een längia bonden wedh macht
Till Bollerup 11 Pehr Lasson ½ Har 2 stycken husläng:r Ungh drängh
Kongl: May:tz breff på Lijfztijdz Frijheeth 1 Tågerup: Häradzdomaren Christen Nilsson 1 Består aff 4 husl: wedh macht
[v98384a.b1230]
Måns Nilssons Rusthåld 2 Dito Christen Nilss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
-”- 3 Kruse Ollsson ½ Haf:r 2 stycken huusläng:r wedh macht och bonden hielper sig
Prästens hemman 4 Anders Madtzon ¼ Dito och 2 små längior
Till Tåsterup 5 Olof Thomasson 1 Har 1½ huslängia ½ ödhe bonden fattigh
Till Bollerup 6 Clas Andersson ½ Har 2 husläng:r wedh macht
Måns Nilss: Rusthåldh Landg:le till kyrckian 7 Plogh Thommasson ½ Dito 2 läng:r och hielper sigh
Till Bollerup 8 Zacharias Lasson ½ Har 2 huusl: wedh macht
Måns Nilss: Rusthåldh ringa Rusthåldh 9 Thuas Thommasson ½ Har Een längia bonden Uthfattig
Till Tåsterup 10 Matz Ollsson 1 Har 3½ huslängia bonden hielper sig
-”- 11 Olof Pehrsson Giöngh ½ Har 3 husl: bonden hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 96 / sid 91 ff (AID: v98462.b96.s91)Födda, vigda och döda i Glemminge åren 1806-1826:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
1806 19 14 5 0 0 8 11   6  
1807 18 7 11 0 0 5 9   15  
1808 29 17 12 0 0 9 18   15  
1809 19 8 11 0 0 7 22 7 19 5
1810 31 21 10 2 0 6 11 3 14 3
1811 28 17 11 0 0 7 7   4  
1812 24 11 13 0 2 6 8   3  
1813 19 8 11 0 0 7 3   11  
1814 23 12 11 0 0 5 5   4  
1815 23 13 10 0 0 8 7 2 8  
1816 31 13 18 1 0 7 9 6 7 4
1817 21 7 14 0   5 7 3 7 5
1818 20 9 11 0 0 7 5 2 4 1
1819 26 16 10 1 0 11 4 2 3 1
1820 28 16 12 1 0 8 7 3 8 4
1821 28 16 12 1 1 8 8 0 14 2
1822 29 15 14 1 0 5 8 1 8 2
1823 30 15 15 0 1 14 9 2 4  
1824 30 15 15 1 1 13 12   17  
1825 39 22 17 0 1 10 10   8  
1826 22 12 10 0 0 6 8   11  

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Glemminge kyrkoarkiv G:2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn