Glemminge

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1971-- Ystad

Storskifte: "Storskiften. Gliminge by begiert, men är ey wärkstält" [år 1762]
Enskifte: Glemminge 1807
Benämns "Stora Glemminge" 1714 (källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:139 (1714) Bild 4520 (AID: v331201a.b4520).

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1826.

Litteratur:
Alfredsson, L. Glemminge - pärlan på Österlen. 1981
Althin, E. Om Glemminge och Tosterups församlingar i gången tid och nu. 1925
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 138-139. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Dödlistor 1809-1810, 1815-1823 (Skriftserie 3)
Gårdarna i Glemminge 1658-1804 (Skriftserie 4)

Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Glämminge Sokn och By har:

Skatte 4. 11/16 Inspector Winge 1. 1/2
Crono indelte 4. 9/16
Corporals Boställe 1. 1/8
Hospitals 1 Ystads Hospital.
Häradsskrifware Boställe 1/3
Prästegård 1. 3/8
Utsokne Frällse 5. 1/2 Tåsterup 1. 1/2, Bollerup 2. 1/2, Örup 1/2 och Borgmästar Neander 1.
Klåckarebohl 1/4
Mensal, Utsok. Fräll. 1 Pastorns.
Gatehus 29 Tåsterup 2, Insp.Winge 5

Mycken och bördig åker, nödig äng och någon torfjord.

Tågarp har:

Skatte 1
Crono indelt 3/4
Utsokne Frällse 3. 1/2 Tåsterup 2. 1/2, Bollerup 1.
Mensal, Utsok. Fräll. 1/4 Pastorns.
Gatehus 1

God och tillräckelig åker samt skarp och widlyftig äng.

Spiutstorp har:

Skatte 3/8
Crono indelt 3/16
Utsokne Frällse 4 Tåsterup 3. 1/2, Bollerup 1/2.
Gatehus 1 Tåsterup.

God och tillräckelig åker samt nödig äng.

Soknen har 60 st. hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1843
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Glemminge nr 1, 1 mtl Anges i 1825 års jordebok som skatte: "Å detta hemmans Grund har hittills Glemminge Bys Gästgifveri varit beläget, men Åboen å hemmanet yrkar genom Process dess afflyttning från egorne"
Glemminge nr 2, 5/16 mtl 1812 oktober 16, skattebrev (AID: v566850.b200)
Glemminge nr 5, 1 mtl 1739 mars 14, skattebrev på 1 mtl
Glemminge nr 8, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge nr 9, 1/8 mtl 1790 aug. 1, kvittens i landskontoret; 1792 november 20, skattebrev (AID: v566850.b200)
Glemminge nr 10, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge nr 18, 1/4 mtl 1833 december 10, skatteköp (AID: v566850.b220)
Glemminge nr 19, 1/2 mtl 1759 maj 21, skattebrev på 1/2 mtl
Glemminge nr 20, ett gatehus 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge nr 21, ett gatehus 1759 maj 3, skattebrev
Glemminge nr 22, 2/3 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210)
Glemminge nr 23, 1 mtl 1772 juli 1, skattebrev på 1 mtl
Glemminge nr 25, 1/16 1770 maj 29, skattebrev på 1/48 mtl
s.d., skattebrev på 1/48 mtl
s.d., skattebrev på 1/48 mtl
Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1790 apr. 6, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 29, 7/32 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 31, 1/6 mtl 1815 juni 2, skattebrev (AID: v566850.b210 se även v566850.b220)
Glemminge nr 32, 1/2 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 35, 5/16 mtl 1837 januari 7, skatteköp (AID: v566850.b230)
Glemminge nr 37, 1/2 mtl 1790 maj 22, kvittens i landskontoret
Glemminge nr 40 1759 maj 21, skattebrev
Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1828 juni 3, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)
Glemminge-Tågarp nr 7, 1/8 mtl 1843 mars 7, skatteköp 1/16 mtl (AID: v566850.b230)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 29 43/48 hemman, af hvilka 14 1/4 äro frälse, 12 9/16 skatte och 3 1/12 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Glemminge och Tosterups socknar
Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde nämndemannen Lasse Månsson i Glemminge. Efter hans avgång år 1859 valdes

Per Svensson i Glemminge, vald 25/5 1859, entledigad sommartinget 1868;
Jöns Ingvarsson, n:r 22 Glemminge, vald 27/9 1868;
Jöns Månsson, n:r 13 Glemminge, vald 23/1 1872;
Bengt Nilsson, n:r 18 Glemminge, vald 4/2 1879;
Per Nilsson, n:r 3 Glemminge Tågarp, vald 7/6 1881;
Lars Ingvarsson, n:r 38 Glemminge, vald 28/5 1888;
Måns Persson, Glemminge, vald 28/7 1900;
Per Andersson, Glemminge Tågarp, vald 26/8 1906;
Arrendatorn Nils Persson, Larsbo, vald 2/8 1914
Mårten Månsson, Römöllan, vald 24/10 1920, död 1923;
Kommunalordföranden Per Nilsson, n:r 22 Glemminge, vald 8/7 1923, död 1926;
Nils Nilsson, n:r 35 Glemminge, Ljungabron, vald 11/4 1926, innehar befattningen (1926)
Anders Göransson, n:r 19 Glemminge-Tågarp, 1932-1944-Glemminge socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr LeÿonCrantzes

1

Glemminge byy: Erich Pehrsson

1

Har 3½ huuslängia wedh macht

Jöns Håckonss: Rusthåldh

2

Swen Knuthss: nu Erich Nilss:

1

Har 4 husl: bonden wedh macht

Undherlagdt Anders Swenss: Gårdh och på Corporalens hestehemman

3

Gathehuus: Pehr Ifwarss:
Anders Swenss: Ibruch

1

Ett lijtet stycke huus och hielper sigh

-”-

4

Dito Swen Knuthsson och Atzer Swenss:

1

Ett stycke huus apart ifrån huuset, fattige

Hr LeÿonCrantzes

5

Swen Andersson

1

Har 4 huusläng:r wedh macht

Rusthållare

6

Jöns Håckonsson

½

Har 3½ huuslängia hielper sigh tembl: wähl

Cronans Ograverade

7

Gathehuus: Hans Thommass:

1

Een lijten huslängia fattig åbo

-”-

8

Mårten Swensson

1

Dito 2 små husläng:r fattig åbo

Jöns Håckonss: Rusthåldh med Ordin:e till kyrckian

9

Nils Åkesson

1

Haf:r 4 huuslängior och bonden hielper sigh

Cronans Ograverat

10

Gathehuus: Swen Pehrsson

1

Ett lijtet stycke husl: fattig åbo

Jöns Thuass: Rusthåldh

11

Bengdt Nilsson

½

Har 4 huusl: wedh macht bonden fattigh

Till Tåsterup

12

Nils Mårtenss: Änckia

½

Har 2 huusläng:r åboen fattigh

Anders Bellingz Rusthåldh

13

Jöns Thronsson nu Hans Nilsson

½

Har 2 stycken små husläng:r Åboen hielper sigh

Till Bollerup

14

Nils Månsson

1/2

Fins 2½ stycke huslängia bonden Uthfattigh

Rusthållare

15

Anders Nilss: Bellingh

½

Har 4 husl: tembl: wedh macht

Till Bollerup

16

Thron Jönss: nu Jöns Anders:

1

Har 3 husl: bonden hielper sigh

Rusthållare

17

Jöns Thuasson

½

Dito 3 läng:r wedh macht

Anders Bellingz Rusthåldh

18

Nils Anderss: nu Jöns Håckonss:

½

Har Een huslängia nyligen antagen

Anders Månss: Rusthåldh

19

Unge Nils Swensson

1

Haf:r 2 läng:r och 2 stomper bonden fattig

Cronans Ograverat

20

Gathehuus: Thua Åkesson

1

Ett lijtet stycke huus fattigh åbo

Dito Cronans och Jöns Håckonss: Rusthåldh

21

Swen Andersson

1

Ett lijtet stycke huus, Uthfattig åbo

Isach Pehrss: Rusthåldh

22

Olof Pehrsson

1

Har 4 husläng:r wedh macht

Ifrån Cronan till Ystadz Hospitahl

23

Matz Andersson

1

Dito 4 husl: wedh macht

Till Bollerup

24

Nils Frösslingh

½

Har 2 små stycken förfalne husläng:r bonden Uthfattig

Anders Ingwarss: Rusthåldh

25

Simon Smedh

¼

Har 2 små stycken husläng:r fattigh åbo

Till Bollerup

26

Jöns Håckonss: nu Håckon Isachss:

½

Fins 3½ huslängia wedh macht och bonden hielper sigh

Rusthållare

27

Anders Månsson

1

Har 4 huusl: wedh macht och bonden behål:

Till Tåsterup

28

Jöran Ingwarsson

½

Har 2 husläng:r bonden fattigh

Jöns Thuass: Rusthåldh

29

Pehr Atzersson

1

Har 2½ stycke huslängia, Ungh fattigh

Prästens Mensal effter landeboken

30

Jöns och Simon Thuasson

1

Haf:r 4 huslängior wedh macht

Rusthållare

31

Isach Pehrsson

1

Haf:r 3 huslängior wedh macht

Rusthållare

32

Anders Ingwarsson

1

Har 4 huuslängior wedh macht

Corporalens Säthe

33

Anders Swensson och Esbiörn Månsson

1

Har 4 husläng:r och hielper sigh

-”-

34

Pehr Ollsson

1

Har 3 husläng:r wedh macht

Förbytt ifrån Cronan till Frälse och sedhermehra blif:n Cronans Ograverat

35

Clas Nilsson

2/3

Denne består aff 3 husläng:r som måste Separeras och hielper sigh tembl:

Hr LeÿonCrantzes

36

Swen Åkesson

1/3

-”-

Anders Ingwarss: Rusthåldh

37

Swen Jönss: nu Jöns Ingwarss:

1

Har 3½ huuslängia och hielper sigh

Till Bollerup

38

Matz Swenss: och Esbiörn Swenss:

1

Har 3 huusl: och bönderne hielper sigh

Klåckarebohligen

39

Degnebohligen

¼

Har 2½ huuslängia

Cronones

40

Gathehuus: Swen Larss: Giöngh

1

Ett lijtet stycke huslängia, Uthfattig åbo

Till Tåsterup

41

Pehr Mårtensson

½

Har 3 små husläng:r bonden hielper sigh

Anders Månss: Rusthåldh

42

Matz Månsson
Erich Nilsson Ibruch

1

Haf:r 2 läng:r och Ett stycke huus, Ähr Een Uthfattigh åboo

Till Öhrup

43

Påhl Bengtzon

½

Een huslängia bonden Uthfattigh

Prästestombnen

44

Präste Gårdhen

 

Består aff 4 huuslängior wähl wedh macht

 

 

S: Spiudstorp

 

 

Till Tåsterup

1

Swen Stenckellsson

½

Haf:r 2 huslängior bondhen wedh macht

Dito berättas wara förmedlat

2

Nils Andersson

1

Har 2½ huslängia och bonden hielper sigh

Dito Till Tåsterup

3

Åke Pehrsson

½

Har 3 stycken husläng:r bonden fattigh

-”-

4

Pehr Classon och Anders Perss:

½

Har 4 husl: wedh macht

Rusthållare

5

Måns Nilsson

1

Haf:r 2 husl: bonden hielper sigh

Till Tåsterup

6

Gathehuus Jöns Jönss:

1

Een ödhe platz Afhyst

-”-

7

Nils Pehrsson

1

Ett stycke huus fattigh

Måns Nilss: Rusthåldh

8

Nils Håckonsson

½

Een huslängia bonden fattigh

Till Tåsterup

9

Jöran Andersson

½

Har 4 huusl: wedh macht

-”-

10

Hans Jöranss:

½

Fins Een längia bonden wedh macht

Till Bollerup

11

Pehr Lasson

½

Har 2 stycken husläng:r Ungh drängh

Kongl: May:tz breff på Lijfztijdz Frijheeth

1

Tågerup: Häradzdomaren Christen Nilsson

1

Består aff 4 husl: wedh macht

Måns Nilssons Rusthåld

2

Dito Christen Nilss: Ibruch

½

Afhyst och Ibruch

-”-

3

Kruse Ollsson

½

Haf:r 2 stycken huusläng:r wedh macht och bonden hielper sig

Prästens hemman

4

Anders Madtzon

¼

Dito och 2 små längior

Till Tåsterup

5

Olof Thomasson

1

Har 1½ huslängia ½ ödhe bonden fattigh

Till Bollerup

6

Clas Andersson

½

Har 2 husläng:r wedh macht

Måns Nilss: Rusthåldh Landg:le till kyrckian

7

Plogh Thommasson

½

Dito 2 läng:r och hielper sigh

Till Bollerup

8

Zacharias Lasson

½

Har 2 huusl: wedh macht

Måns Nilss: Rusthåldh ringa Rusthåldh

9

Thuas Thommasson

½

Har Een längia bonden Uthfattig

Till Tåsterup

10

Matz Ollsson

1

Har 3½ huslängia bonden hielper sig

-”-

11

Olof Pehrsson Giöngh

½

Har 3 husl: bonden hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 96 / sid 91 ff (AID: v98462.b96.s91)Födda, vigda och döda i Glemminge åren 1806-1826:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda kvinnkön i Skriftserie nr 3
1806 19 14 5 0 0 8 11   6  
1807 18 7 11 0 0 5 9   15  
1808 29 17 12 0 0 9 18   15  
1809 19 8 11 0 0 7 22 7 19 5
1810 31 21 10 2 0 6 11 3 14 3
1811 28 17 11 0 0 7 7   4  
1812 24 11 13 0 2 6 8   3  
1813 19 8 11 0 0 7 3   11  
1814 23 12 11 0 0 5 5   4  
1815 23 13 10 0 0 8 7 2 8  
1816 31 13 18 1 0 7 9 6 7 4
1817 21 7 14 0   5 7 3 7 5
1818 20 9 11 0 0 7 5 2 4 1
1819 26 16 10 1 0 11 4 2 3 1
1820 28 16 12 1 0 8 7 3 8 4
1821 28 16 12 1 1 8 8 0 14 2
1822 29 15 14 1 0 5 8 1 8 2
1823 30 15 15 0 1 14 9 2 4  
1824 30 15 15 1 1 13 12   17  
1825 39 22 17 0 1 10 10   8  
1826 22 12 10 0 0 6 8   11  

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Glemminge kyrkoarkiv G:2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn