Hammenhög

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1968 Hammenhög
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskifts delning är en hållen uti Hammenhög af Aspegren och geometrice ägorne aftagne; af stadnat för 2. år, åboerne kommo eij öfverens; wentat på riksdags slut" [år 1762]
Enskifte: Hammenhög 1806-1809
Till "Historiska Kartor"

Litteratur:
Ohlsson, C. F, Kring Hamundahögh. 1968
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 132. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Hammenhögs
Sokn och By har:

Skatte 6. 3/16 giöra arbete till Ingelsta Gård
Häradshöfdinge Boställe 1
Utsokne Frällse 7. 1/4 Tåsterup 3. 3/4, Gyllerup 1 och Bollerup 2. 1/2
Prästegård 7/8
Klåckarebohl 1/4
Gatehus 11 Tåsterup 1 och Bollerup 1.

Tillräckeligit utsäde och nödigt höbohl.

Soknen har 30 st hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1775
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Hammenhög nr 3, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl
Hammenhög nr 5, 7/16 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 7/16 mtl
Hammenhög nr 6, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
Hammenhög nr 8, gatehus 1818 april 22, skatteköp (AID: v566850.b320)
Hammenhög nr 12, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl
Hammenhög nr 19, 5/8 mtl 1761 dec. 1, skattebrev på 5/8 mtl
Hammenhög nr 22, 3/16 mtl 1761 juli 14, skattebrev på 3/16 mtl
Hammenhög nr 23, 5/16 mtl 1761 juli 14, skattebrev på 5/32 mtl
Hammenhög nr 24, ett gatehus 1761 juli 14, skattebrev

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 15 3/16 hemman, af hvilka 11 27/32 äro frälse, 1 7/32 skatte och 2 1/8 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Hammenshögs och Hannas socknar
Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Måns Petterson i Övraby, vilken avgick 1832. Då valdes Nils Jönsson, Hammenhög. Efter honom

Nils Mårtensson, Hannas, vald 1833;
Sven Jönsson, Hammenhög, tjänstgjorde 1837;
Ola Nilsson, Hannas, tjänstgjorde 1848;
Håkan Nilsson, Hammenhög, häradsdomare, vald 1852, entledigad vt. 1867;
Nils Lasson, Hammenhög, vald 14/10 1867;
Ola Larsson, Hannas, vald 3/1 1896;
Jöns Andersson, n:r 7 Hammenhög, vald 22/4 1903;
Per Hansson, n:r 7 Hannas, vald 24/7 1909;
Johannes Åkerman, Olofsfält, vald 1/2 1915; innehar fortfarande befattningen (1926)
Per Svensson, Nyhem, 1942-1944-

Hammenhögs socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Undher Arende till Ingelsta men landgille till kyrckian

1

Hammanhögh: Jöns Månsson

½

Har 2½ små husl: ödhe och obrukadt

Till Ingelsta gårdh

2

Jep Månsson

½

Haf:r 3 små husläng:r bonden fattigh

-”-

3

Åcke Thuasson

½

Een g:l bröstfeldigh husl: bonden Uthfattig

Till Tåsterup

4

Olof Larsson Ibruch

½

Har een lijten ruinerat huusläng:a obesådt och nästan ödhe

Under Arende till Ingelsta

5

Nils Giertzon

½

Har 3 huusl: och bonden hielper sigh lijtet

Till Gunnarlöf men 1684 till Cronan Förbytt

6

Pehr Ollsson

1

Dito 3 små läng:r bonden fattigh

Arende till Ingelsta gårdh

7

Thua Jönsson

1

Har 3 huusläng:r och bonden hielper sigh

Till Gunnarlöf Dito till Cronan Förbytt

8

Gathehuus: Nils Thorsson

1

Ett lijtet stompe hus åboen blindh och Uthfattigh

Till Tåsterup

9

Håckon Nilsson på Hans Pehrss: gårdh

¼

Har 2 odogl: huusläng:r bondhen Uthfattigh

-”-

10

Olof Larss: Gathehuus

1

Ett stompe huus Uthfattigh

Under Arende till Ingelsta

11

Satzer Nilsson

½

Een g:le huuslänge och bonden Uthfattigh

Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan

12

Nils Jönsson

¼

Een lijten huuslänge och bonden fattigh

Klåckarebohligen

13

Degnebohligen

¼

Haf:r 2 huusläng:r wedh macht

Till Ingelsta men landg:le till kyrckian

14

Thua Nilsson

½

Haf:r 2 små läng:r bondhen hielper sig

Till Ingelsta gårdh

15

Nils Larsson

¾

Har 2 huusläng:r och 2 golf bondhen hielper sigh

Cronans Ograverade

16

Gathehuus: Gunnar Thuasson

1

Afhyst och ödhe

-”-

17

Nils Skomackare nu Håckon Jönss:

1

Ett lijtet odogl: stompe huus, Uthfattigh

Till Tåsterup

18

Lars Truedtzon

1

Har 2½ länge bonden heilper sigh lijtet, Utfattigh

Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan

19

Lars Nilsson

1

Haf:r 2 huusläng:r bondhen Uthfattigh

Till Öhrup

20

Unge Matz Jönsson

1

Haf:r 2 små och ett odogl: huusl: Uthfattigh

Cronans

21

Nils Skomakares huus

1

Afhyst på 40 åhr

Till Ingelstadh

22

Nils Pehrsson

½

Haf:r 2 husläng:r bondhen fattigh

-”-

23

Pehr Ollss: och Måns Nilss: Ibruch

½

Afhyst och Ibruch

Warit till Gunnarlöf 1684 Förbytt till Cronan

24

Gathehuus Lasse Hanss: nu Måns Mårtensson

1

Ett lijtet g:l stycke huus Uthfattigh

Till Tåsterup

25

Bror Truedtzon
Noch Ibruch afhyst

½
½

 

Består af fyra stomper huusläng:r sammabygdt hielper sigh

Till Glimminge

26

Pehr Mårtensson

1

Fins 2 huusläng:r och Ett förfal: stycke huus fattigh

Prästestombnen

27

Präste gårdhen

 

Prästegård består af 3 huusläng:r Prästen fattigh

Till Tåsterup

28

Nils Andersson

1

Haf:r 3 bröstfeldige husl: bonden fattig

Till Bollerup

29

Håckon Esbiörnsson

½

Een stompa husl: bonden Uthfattigh

Till Ingelsta men landg:le till kyrckian

30

Satzer Mårtensson nu Jöns Madtzon

½

Fins 4 små förfalne huusläng:r

Till Ingelsta

31

Jepp Swenss: och Mårten Jönsson

1

Har 4 g:le husläng:r bonden hielper sigh lijtet, Jeppe Uthfattigh

Till Ingelsta men landg:le till kyrckian

32

Måns Nilsson

½

Haf:r 4 husläng:r hielper sigh lijtet

Till Bollerup

33

Pehr Madtzon

½

Haf:r 2 stomper husl: bonden fattigh

Till Ingelsta

34

Jöns Swensson

1

Haf:r 3 små husl: bonden fattigh

Till Ingelsta men landg:le till kyrckian

35

G:le Jöns Jönsson

½

Har 2 g:le bröstfeldige husl: fattigh

Till Bollerup

36

Joen Hansson

½

Haf:r een lijten stompa förfal: längia bonden Uthfattigh

A:o 1684 Förbytt ifrån Gunnarlöf till Cronan

37

Unge Jöns Jönsson

1

½ ödhe och afhyst på ½ dehlen fins 2 husläng:r och bonden hielper sigh

Kyrckians huus

38

Rasmus Smedh

1

Fins 2 husl: och Smedhen fattigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 108 / sid 103 ff (AID: v98462.b108.s103)

Åter till huvudmenyn