Ö Herrestad

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Östra Herrestad
1952-1968 Hammenhög
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften eij existerade" [år 1762]
Enskifte: Östra Herrestad 1806 (fastställd 1807)
Till "Historiska Kartor"  

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1806.

Litteratur:
Linné, C. Skånska resa 1749, sid.145-150. 1751
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.130-131. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1793, 1796, 1803-1805 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Östra Herrestads Sokn och By har: (f)

Skatte 2. 3/4 arbetshemman till Ingelsta.
Hospitals 1/2 Ystads Hospital.
Utsokne Frällse 1. 1/2 Giärsnäs 1. Rådman Wålin 1/2.
Prästegård 3/4  
Klåckarebohl 1/16  
Insokne Frällse 4. 1/4 Giärsnäs Gård.
Gatehus dito 10   "
Gatehus Crono 16    

Tillräckeligit utsäde och hö, men ej mera.

Rå och Rörs Torp 2   Giärsnäs Gård
Qwarnar 2   "
Giärsnäs Säteri (g) 6 Herr Landshöfdingen och Riddarn W. von Lindenstedt

Soknen har 39 st. hemmansbrukare, utom Säteriet, och giör med Ingelsta Sokn ett Regalt Pastorat.

(f) Floræus förmenar, att Princessan Hervor, konung Agantyrs Syster, härstädes haft sitt wistande, af hwilcken orten fådt sitt namn.

(g) Giärsnäs, fordom Gåsnäs kallat, är, efter gammal sägen, funderadt af en Dansk Öfwerste Lieutenant wid namn Falck Lycke. Senare Possessorerne hafwa warit en Fru Rantzau, och då denne Gård hemfallit Cronan för 6:te och 10:de pennings Gravationer hafwer en benembd Anders Ebeltoft hafwit den samma under arrende. Sedermera har framledne Herr Baron och Landshöfdingen Adlersten denne Gård sig tillhandlat, Hwars Dotter, framledne Fru M. Adlersten, ingådt äcktenskap med nu warande Possessorn, som således detta Gods under lifstids Possession Disponerar. Borg Gården består af en stor Caractairs Bygnad, grundmurad, tre Etager hög, utom kiällrarne och 3:ne st. korswärcks Bygnader med tegel täkte. Ladugården består af 3:ne st. stora grundmurade och 4:ra smärre korswärck Bygnader med halm täckte, hwarförutan finnes en apart inbygd Ladugård af 3:ne korswärcks Bygnader. Wid Corps de Logis är trägården belägen wäl indelt och i godt stånd, hwarförutan till Gården lyder, tillräckeligit fiske så uti 6 st. dammar, som uti en Å hwilcken framlöper wid Gården, af karp, rudor, giäddor, ål och laxar, en liten skogslund wid Gården af eke och andre slags löfträn så ock i Albo Härad 2:ne skogslåtter, hwilcka med ung bok och eke äro tätt bewäxte, både godt och ömnogt utsäde i 4:ra wångar med sten inhägnade, 13 till 1400 lass höbärgning, 4 och en fierdedels Insokne Frällse, 18 och tiugosiu trettiotwåendels Utsokne Frällse Frällse hemman, 14 st. Gatehus eller Torp och 3:ne st. miölqwarnar, samt willebrå af harar och åkerhöns. Norr om Gården finnes Rudera after en kyrcka, som fordom thärstädes stått.

Gärsnäs ägare:

1300-talets mitt Gjord Jensen Drefelt, g.m. Märta Egeside från Vittskövle
Niels Olofsen
1401 och 1407 Tuve Nielsen
1411 Gjord Gjordsen
1435 Saxe Karlsen
1444, 1445 Jens Gjordsen, g.m. Sissela Nebe
1447 Niels Gjorden, g.m. Ingeborg Holgersdatter Ulfstand
1400-talets slut Deras son Gjord Nielsen Drefelt, g.m. Kerstin Banér, och hans syster, som sålde sin del till Påvel Laxmand.
Deras dotter Ingeborg Gjordsdatter Drefelt, g.m. Peder Ebbesen Galt
1551 Deras dotter Anne Pedersdatter Galt, g.m. Erik Nielsen Kaas
Deras dotter Kirsten Kaas, g.m. Anders Sinclair
1630-talet Genom köp Falk Lykke, g.m. Kirsten Fransdatter Rantzau, barnlösa
1650 Hans änka Kirsten Fransdatter Rantzau
Hennes brorson Henrik Rantzau
Genom köp Gustaf Banér, men återgick därefter till de Rantzauska arvingarna
1680-talet Indrogs till svenska kronan för skuld
1702 Genom köp Jöran Adlersten, g.m. 2:o Maria Ehrenberg
1713 Deras döttrar Ingrid Margareta, g.m. Erik Gripenwald, Christina Beata, g.m. Olof Dagström, Ulrika, g.m. Albrekt Schönström, och Maria, g.m. Vilhelm Lindestedt, varvid gården delades i fyra lotter
1721 Genom köp av Schönströmska lotten Vilhelm Lindenstedt
1723 Genom köp av Gripenwalds lott Olof Dagström och Vilhelm Lindestedt
1771-1795 Genom testamente 1/13-del Albrekt Schönström, som inlöste samtliga lotter utom 1/13-del, g.m. Hedvig Sofia von Schantz
1796 Hans änka Hedvig Sofia von Schantz, som inlöste den återstående 1/13-delen
1816 Hennes barn Per Albrekt Georg Schönström, som vid sin död 1848 slöt ätten på svärdssidan, och Ulrika Sofia Elisabeth Schönström, g.m. 2:o Holger Otto Rosencrantz
1848 Genom arv broderns del Ulrika Sofia Elisabeth Schönström
1852 Hennes son Henrik Enok Alexander Rosencrantz, g.m. Ulrika Otiliana Rosencrantz
1908 Deras dotter Mette-Margarete Elsa Ulrika Rosencrantz, ogift
1923 Hennes sterbhus
1931 Genom köp T. Nilsson
Därefter gick gården i arv till:
Hilding Nilsson, Ingemar Nilsson och Inger Nilsson-Bernhoff
1994 Gärsnäs Slott AB (von Grothusen)
2003 Bettina och Erik Persson-Söndergaard
2009 Mikael Kretz

Skatteköp 1700-1841
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Östra Herrestad nr 2, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
Östra Herrestad nr 3, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
Östra Herrestad nr 4, 1/2 mtl - Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/2 mtl
Östra Herrestad nr 5, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)
Östra Herrestad nr 8 o 9, 5/16 mtl 1758 sept. 18, skattebrev på 5/16 mtl; ; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
Östra Herrestad nr 12, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
Östra Herrestad nr 15, 3/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
Östra Herrestad nr 18, 5/16 mtl 1759 maj 21, skattebrev på 5/16 mtl; ; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
Östra Herrestad nr 22, 1/8 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 1/8 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1330)
Östra Herrestad nr 29, gatehus 1841 mars 16, skattebrev (AID: v566850.b1320)
Östra Herrestad nr 34, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b1320)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 15 13/16 hemman, af hvilka 14 1/2 äro frälse, 1/2 skatte och 13/16 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Herrestads och Östra Ingelstads socknar
Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Anders Johnsson i Walleberga. Då han avgick valdes

Nils Persson i Östra Herrestad, vald 1831; därefter
Anders Andersson, Ingelstad, vald 1833;
Nils Jönsson, Östra Herrestad, vald 13/11 1836, död 1860;
Måns Larsson,Östra Herrestad, vald 1860, entledigad 1862;
Nils Larsson, Östra Herrestad, vald 1862 entl. ht. 1866;
Anders Månsson, n:r 22 Östra Herrestad, vald 21/1 1867, entl. 1871;
Erik Esbjörnsson, Ingelstad, vald 22/1 1872, entl. 1877;
Per Nilsson, n:r 3 Östra Herrestad, vald 5/11 1877;
Godsägaren C. Ganslandt å Ingelstads Nygård, vald 22/2 1902;
Nils Andersson, arrendator av Gärsnäs gård, vald 17/12 1906;
C. Ganslandt ånyo vald 21/1 1914;
Olof Johnsson, Axeltorp, vald 4/4 1916; innehar fortfarande befattningen (1926)

Nils Oscar Holger Ambuhm, Kristinedal, Gärsnäs, 1929-1944-
Rudolf Nilsson
, lantbrukare, Gärsnäs, -1957-.
Axel Olsson, lantbrukare, Östra Herrestad, -1957-.Östra Herrestads socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

    Öst:r Herresta Sochn och byy    
Insochne till Giärsnähz 1 Jöns Jacobsson ½ Har 4 små huuslengior wedh macht och bondhen behål:
Undher Arende till Ingelsta 2 Christopher Pehrsson 1 Nyligen Upbygdt Een huuslengia Gården för högt satt bonden fattig
Uthfrälse till Cronowåldh 3 Pehr Nilsson 1 Har 2 huuslengior bonden hielper sigh, gården för högt satt
-”- 4 Måns Bengdtzon ½ ½ öde, På frijheet Upbygdt een lijten huuslengia bonden fattig
Dito till Ingelsta Undr Arende 5 Lasse Nilsson 1 Har 3 små huuslengior den Eene förfal: för högt satt, Uthfattig
Förbytt ifrån Cronan till Sahl: Owe Tott till Skabersiö 6 Lars Pehrsson ½ Fins 2 små huuslengior och bonden hielper sig lijtet
[AID: v884456.b1350]
Insochne till Giärsnähs 7 Ifwer Jönsson ¼ Har 3 små länger bonden och huusen wedh macht
Undher Arende till Ingelsta gårdh 8 Nils Jönsson Ibruuk ¼ Afhyst och Ibruuk
-”- 9 Anders Pehrsson ½ Har 3 små g:l huuslengior och bonden hielper sigh
Till Giärsniähz ut supra wekudagz 10 Ibm: Jep Bengdtsson ¼ Hafuer 3 små längior och bonden hielper sigh
-”- 11 Dito Jeppe Ibruuk ¼ Afhyst och består aff ofuanstående bruk sammanlagdt
Undher Arende till Ingelstadh gårdh 12 Jeppe Pehrsson och Pehr Mårtenss: ½ ¼ öde och obrukadt, Jeppe har 3 g:l huuslängior och ähr fattigh
Till Giärsnähz 13 Pehr Erlansson 1 Har 3 stycken små huuslengior och bonden hielper sigh
-”- 14 Hans Andersson 1 Har 4 huuslengior bonden fattigh
Dito till Ingelsta Grdh 15 Nils Olufsson 1 Aff ödhe på frijheet Uptaget 1680 Upbygdt 2 Nya huuslengior ähr för högt satt, Ung dräng fattigh
Dito till Giärsnähz 16 Anders Trudtzon 1 ½ öde finns 2 st: längior, fattig
-”- 17 Håkon Mårtensson 1 Har 4 huuslängior och bondhen hielper sigh
Till Cronowåldh 18 Anders Pehrsson 1 Warit på frijheeth och finns Een huuslengia bonden fattigh
Till Giärsnähz 19 Trudt Mårtenss: och Nils Trudtzon 1 Haf:a 2 huuslengior och bönderne hielpa sigh
Präste gårdhen 20 Prästestombnen Hr Jacob Marcusson   Prästegårdhen för 40 Åhr sedhan Afbrändt, och denne Prästen aff kyrkioladhen Upbygdt sigh stugu, Cammar  och kiök, wedh macht
Till Giärsnähz 21 Nils Mårtensson 1 Unge Nils haf:r 2 dollige längior bonden Uthfattigh
Dito till Ingelsta 22 Nils Jönsson ¼ Har 2 st:n huuslengior bonden wedh macht
Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 23 Måns Jönsson ¼ ½ öde fins Ett stycke huus och bonden Uthfattig
-”- 24 Jöns Ifwarsson ¼ Fins 2 små huuslengior och bondhen hielper sigh
-”- 25 Gathehuus: Hans Thuasson

1

Ödhe och Afhyst
-”- 26 Pehr Thuasson nu Nils Pehrss: ½ Fins 2 små huuslengior warit 2:ne gathehuus nu sammanlagdt till bruk
Klåckare boligh 27 Deignebohligh   Här till finns Ett lijtet bruuk och har 3 st: små huuslengior wedh macht
Dhe Bråkenhuusers I Danm:k nu Assessoren Hans Nilss: i Kiöpenhambn sig tillhanladt 28 Ibm: Mårthen Joenss: Ibruuk ½ Upbygdt aff ödhe Een huuslenge som denne Mårten bruukar
På byens grundh 29 Smedhehuuset

1

Een lijten Jordh hytte, Uthfattigh Åboo
Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 30 Dito Gathehuus: Hans Mårtenss:

1

Ett lijtet stycke huus Åboen ähr fattigh
-”- 31 Esbiörn Carlsson

1

Dito beskaffenheeth
-”- 32 Håkon Rasmusson ½ Halfft ödhe finns 2 små huusleng: bondhen fattigh
-”- 33 Gathehuus: Pehr Jönsson

1

Fins 2 golfz huus Åboen fattigh
Till Ingelsta gårdh 34 Suen Jönss: nu Pehr Mathss: 1 ½ ödhe och obrukadt, finns Een huuslengia, bonden Uthfattig och nyligen tillkom:
½ till Giärsnähz och ½ Uthlagt till Clas Wirgman 35 Trudt Pehrsson ½ ½ Har 4 huuslengior wedh macht och behållen
Dito Wekudagz till Giärsnähz gårdh 36 Mårten Joensson ½ Dito 4 huuslengior wedh macht och wähl behål:
-“- 1 Giärsnähzmölla: Siune Satzersson

1

Een Undherfalz quarn fins 3 små lengior, wedh macht
-“- 1 Råkawadzmölla Torla Olsson

1

Fins 2 stycken små huuslen: Åboen Uthfattig, kan mahla höst och wåhr, ringa quarn

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 117 / sid 113 ff (AID: v98462.b117.s113)

Ur: 1719 års jordebok
Östra Herrestads socken

Kronohemman      
Ö Herrestad 2 Jöns Christophersson 1/4
Ö Herrestad 3 Trulls Nilsson 1.
Ö Herrestad 4 Nils Mårtensson 1/2
Ö Herrestad 5 Anders Larsson 3/8
Ö Herrestad 9 Hindrick Andersson 1/4
Ö Herrestad 12 Lasse Ohlsson 3/8
Ö Herrestad 15 Pär Christensson 3/8
Ö Herrestad 18 Jöns Pärsson 1.
Ö Herrestad 22 Mårten Christophersson 1/4
Ö Herrestad 34 Nils Andersson 5/16
Kronogatehus      
Ö Herrestad 29 Bebos af allmosehjon  
Kyrkohemman      
Ö Herrestad 20 Hr Pastoren Carl Dalgren 3/4
Ö Herrestad 27 Klockaren Oluf Jönsson 1/16
Utsockne Frälsehemman      
Ö Herrestad 6 Anders Ohlsson  
Ö Herrestad 28 Brukas under Gärsnäs 1/2
Ö Herrestad 35 Bengt Lasson 1/2
Insockne Frälsehemman      
Gärsnäs sätesgård   Sahl. Hr Landshöfding Adlerstens arfwingar  
Ö Herrestad 1 Nils Swensson 1/4
Ö Herrestad 7 Tyke Nilsson 1/8
Ö Herrestad 10,11 Jöns Swensson 1/4
Ö Herrestad 13 Hans Lambertsson & Ohla Eskilsson 3/8
Ö Herrestad 14 Bengt Hansson 3/8
Ö Herrestad 16 Tyke Andersson & Hans Jönsson 3/8
Ö Herrestad 17 Nils Håkansson 3/8
Ö Herrestad 19 Giert Jeppsson 3/8
Ö Herrestad 21 Hindrick Tuesson & Mårten Pärsson 3/8
Ö Herrestad 23 Brukas under No 13 1/8
Ö Herrestad 24 Christopher Andersson 1/8
Ö Herrestad 26 Öde 1/4
Ö Herrestad 32 Tue Bengtsson 1/4
Ö Herrestad 36 Anders Hindricksson 1/4
Rågevads mölla   Oluf Månsson 1/8
Gärsnäs mölla   Oluf Hindricksson  
Insockne Frälsegatehus      
Ö Herrestad 25 Bebos af allmosehjon  
Ö Herrestad 30 Öde  
Ö Herrestad 31 Öde  
Ö Herrestad 33 Bebos af allmosehjon  
Ö Herrestad-gatehus   Hans Eriksson  
Ö Herrestad-gatehus   Anders Pärsson  

Åter till huvudmenyn