Ö Hoby

Pastorat: Borrby och Ö. Hoby
Härad: Ingelstad
År 1539 lade kung Christian III fiskeläget Skillinge under staden Åhus. Beslutet förnyades 1543. Ingen skulle få bygga och bo i Skillinge utom borgare och bymän i Åhus. År 1617 upphävde Christian IV stadsprivilegierna för Åhus till förmån för Christianstad (Kristianstad). Fiskeläget utgjorde båtsmanshåll med staden Kristianstad och var därför befriade från utskrivning. Folket på Skillinge lydde fram till år 1873 under Kristianstads domsrätt och hade inte att svara inför Ingelstads häradsrätt. Bouppteckningar m.m. för folket på Skillinge hittar man således i Kristianstad.
Kommun:
1863-1951 Östra Hoby
1952-1968 Borrby
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

1889-1964 Skillinge municipalsamhälle
1965-1968 Borrby
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga förrättade" [år 1762]
Enskifte: Kvarnby 1812

Byordningar:
Hoby hade byordning 1778
Kvarnby hade byordning 1778

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1777.

Litteratur:
Skillinge. Historisk m.m. Ö Hoby-Skillinge pensionärsförenings cirkel. 1978
Svensson, C. Ö Hoby kyrka. 1967
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 135. 1981
Östra Hoby kyrka. Bygdens nya klenod. Ö Hoby gamla tempel i restaurerat skick. 1954
Ö Hoby-Skillinge. 1982

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Lysningar och vigslar 1733, 1743 (Skriftserie 1)
Gravstensinventering
Skillinges hemsida

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Hofby Sokn och By har:

Skatte 1. 15/16  
Crono indelt 1. 1/8 Befall. Kiellman åbor 5/8
Hospitals 1/2 Chrsitianstads Hospital.
Prästegård 1/16  
Utsokne Frällse 5. 3/4 Giärsnäs 1, Tåsterup 1/2, Ryttm. Rosencrantz 3. 1/4, Glimminge 1/2 och Cornett Aspelin 1/2
Klåckarebohl 1/2  
Gatehus 24   Tåsterup 1, Rosencrants 2
Qwarn 1   Kyrckans.

Tillräckeligit utsäde, litet höbohl, någon torfjord ock ålfiske.

Qwarnby har:

Skatte 3/4  
Utsokne Frällse 5. 5/8 Giärsnäs 2, Ryttm. Rosencrants 3. 1/8 och Glimminge 1/2
Crono indelt 7/8  
Kyrcko (d) 1/2 Lunds Domkyrcka.
Qwarn 1    
Gatehus 10    

Tillräckeligit utsäde och höbohl samt ålfiske i saltsiön.

Skillinge fiske Läye har:

Hus 26    

Lyder under Christianstads Stads Jurisdiction och fångas här lax, torsk, sill, ål och marswin till trans beredande.

Förestående Sokn giör ett Regalt Pastorat och har 43 st. hemmansbrukare.

(d) 1349 är denne Gård donerad Domkyrckan af en Borgare Äncka i Lund Cerille wid namn.

Skatteköp 1700-1858
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Hoby nr 6, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas)
Hoby nr 8, 1/3 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/3 mtl
Hoby nr 10, 1/3 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 1/3 mtl
Hoby nr 16, 1/4 mtl 1766 mars 7, skattebrev på 1/4 mtl
Hoby nr 18, 5/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 5/16 mtl
Hoby nr 19, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/4 mtl (brev saknas)
Hoby nr 20, 3/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 3/16 mtl
Hoby nr 25, 1/4 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/4 mtl
Hoby nr 32, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Hoby nr 34, 3/16 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 3/16 mtl
Kvarnby nr 3, 3/8 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Kvarnby nr 7, 1/4 mtl 1792 mars 1, kvittens i landskontoret
Kvarnby nr 8, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Kvarnby nr 13, 1/8 mtl 1760 dec. 30, skattebrev på 1/8 mtl
Fiske åledrätt utan namn, 600 alnar 1858 november 1, skattebrev (AID: v566850.b430)

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 18 1/4 hemman, af hvilka 11 3/8 äro frälse, 5 7/16 skatte och 1 7/16 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Hoby socknar
(till år 1865 tillsammans med byarna Sandby och Blästorp av Borrby socken)
Efter den år 1825 tjänstgörande nämndemannen Anders Eriksson i Hagestad skulle valkretsen enligt indelningen välja, och utsågs, sedan Anders Eriksson 1851 avlidit,

Nils Henriksson, Kvarnby, vald 12/10 1851;
Ola Lasson i Hoby, vald 15/10 1854, ledamot av bondeståndet vid riksdagen 1863. Ledamot av riksdagens andra kammare 1869-1872, entledigad sommartinget 1872;
Mårten Svensson i Kvarnby, vald 8/10 1872;
Lasse Olsson i Hoby, vald 7/3 1885;
Per Olsson, n:r 32 Hoby, vald 2/9 1891;
Handlanden Anders Fredrik Norberg, n:r 15 Kvarnby (Skillinge), vald 31/12 1902;
Nils Andersson, n:r 10 Östra Hoby, vald 21/12 1904;
Jeppa Bengtsson, n:r 15 Kvarnby, vald 21/11 1910;
Ola Olsson, Helgenäs, vald 28/12 1916;
Handlanden Per Olof Persson, Nyhem (Skillinge), vald 29/1 1923, som fortfarande innehar befattningen (1944).

Ragnar Svensson, lantbrukare, Östra Hoby, -1957-.
Gösta Jeppsson, Skillinge, -1957-.

Östra Hoby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Uthfrälse till Glimminge 1 Hoby Gumme Persson 1/2 Hafwer 3 huuslänger wedh macht och bonden medh
Cronones Befallningzmannen på tiänst 2 Åke Mårtensson nu Befallningzman Stobaeus Ibruk ½ Fins 3½ g:l huuslängia något förfallen ingen Åboo 1684
Till Glimminge 3 Nills Jbsson ½ Har 4 huuslänger förfalne bondenhielper sigh
Klockare bohligh 4 Deignebohligen

1

Fins 2 huuslängiar små, haf:r lijtet brukk och Eet par lass Ängh om Åhret
Dito BefahlningzM: på tienst 5 Knuth Mårtenss: och Dito BefahlningzM: Ibruuk ½ Fins 3½ g:l och bröstfaldige huuslänger ingen Åboo 1684
Christianstads Hospital 6 Jöns Perss: ¼ Dito 3½ huuslängia wed macht och bonden hielper sigh
Uthfrälse till Tåsterup Gårdh 7 Per Rasmusson ell:r Madtz Michelsson ½ Öde Afhyst och obruukadt
Hr Ryttmäst: MondGummers Compag: till Anders Olss: Rusthåld 8 Tohr Persson ½ Fins Een Ny huuslängia Af öde Uptaget bonden fattigh
Cronans Ograverat 9 Gatehuus Carl Truhlsson

1

Afhyst Tomp uthi 30 Åhr
Rusthållare
Oförmöget Rusthåll karlen med Munteringen bortrymbdt
10 Anders Ollsson ½ Har 4 huuslängiar något bröstfäldige, och bonden hielper sigh litet, lijdet skada på Rusthållet, Rytt:n bordtrymbdt
Uthfrelse till Bollerup 11 Mårten Bengtzon nu Knudt Hindrichsson ½ Haf:r 1½ stycke huuslängia bonden Utfattig [AID: v884453.b550]
Cronans Lang:l till kyrckian 12 Qwarnen Nills Håkensson

1

Een lijten öfwerfalz Qwarn så som een sqwalta, intet bruuk Uthan Ährnähras af Fiskerij och Annat
Cronones Ograverat 13 Gatehuus Christian Möllare

1

Öde och Afhyst intet bruuk
Dito Cronans 14 Måns Mårtenss: Dito

1

Eett lijtet stycke huus Eet par golfs huus detta på byend
Till Glimminge 15 S: Nills Persson ¼ Har 2 små huuslänger bonden fattig
Rusthållare 16 Mårten Bengtsson ½ Har 2½ huuslängia wedh macht och bondhen
Anders Olss: Rusthåld Oförmöget 17 Per Bengtsson och Unge Mårten Bengtss: ½ Fins 2 små dollige huuslängier bönderne fattige
Mårten Bengtz Rusthåldh 18 Åke Jonsson ½ A:o 1683 Afbrändt Nyligen Upbygdt 1½ längia Uthfattigh
Christianstads Hospital 19 Thue Christensson ¼ Öde Afhyst Dito obesådt
Lang:le till kyrckian men Extraordin: på Mårten Bengtz Rusthåldh 20 Olluf Stenckellsson ½ Haf:r 2½ stycke huuslängiar bonden hielper sigh
[v331250.b11590]
Berättas wara på Cronones för 50 Åhr seedan Upbygdt 21 Gathehuus Esbiörn Michelss:

1

Een Ödhe och Afhyst tompt
Till Glimminge 22 S: Jöns Persson ½ Hafwer 2 huuslängier någorledes widh macht
Dito 23 Måns Esbiörnsson ½ Fins 1½ huuslängia hielper sigh lijtet, nyligen Antagit
Ifrån Tåsterup Udtlagt till Hr Jörans Enckia i Skabersiö 24 Mårten Jönsson ½ Fins 2 st: huuslängiar bröstfaldige bonden fattigh
Ifrån Söfde till Cronan förbyt Tohr Ingemans Rusthåldh 25 Jep Andersson nu Per Olsson ½ Fins 2½ huuslängia bröstfaldige Ung bondhe Uthfattigh
Till Glimminge 26 N:e Nills Persson ½ Fins 2½ huuslängia tembl: wid macht, hielper sigh
Dito till Glimminge 27 Madtz Nillsson nu Erich Nillsson ½ Har 3½ huuslängia tembl: widh macht Ung dreng Antaget
Ifrån Tåsterup till sahl: Hr Jörans Arfwingar i Skabersiö 28 Jöns Persson Midt i byen ½ Har 2½ huuslängia widh macht och bonden medh
[v331250.b10140]
Till Glimminge 29 Gathehuus Måns Nillsson

1

Eet lijtet stompa och Odogl: Uthfatig
Dito till Glimminge 30 Tue Christenss: eller Oluf Åkesson

1

Öde och Afhyst
Dito till Glimminge 31 Dito Lars Persson

1

Ödhe och afhyst i 10 Åhr
Ordin: till kyrckian men Extraord: på Mårten Bengtz Rusthåldh 32 Lasse Andersson och Nills Andersson ½ Fins 2½ g:l förfaldne huuslänger och bönderer Uthfattige
Hr Billingskiöldh 33 Mårten Madtzon ½ Fins 1½ huuslängia myket bröstfäldig, denne Åboo nylig antaget och fattig
[v331250.b10360]
Tohr Ingemans Rusthåldh 34 Jöns Nillsson ¼ Fins Dito 1½ huuslängia wähl Repareradhe bondhen hielper sigh
Prästestombnen 35 Prästestombnen   Fins 4:ra huuslängier tembl: widh macht
Kyrckians 36 Gathehuus: Nills Knudtsson

1

Ödhe och Afhyst
Dito 37 Smedhehuset Tue Nillsson

1

Eet lijtet stycke huuslängia hielper sigh lijtet
Dito 38 Swen Håkansson som heerden åboor

1

Eet lijtet på 1½ golfz huus Uthfattig
Dito 39 Nills Persson Hiulare

1

Dito lijtet stycke huus Uthfattigh
Dito 40 Jöran Holst

1

Eet par Golfz huus, Fattig Dragon
Dito 41 Per Nillss: Skräddare

1

Dito beskaffenheet, wahnför Skräddare
Till Tåsterup 42 Jönns Swennesson

1

Dito beskaffenheet Fattigh
    Qwarnby    
Till Glimminge 1 Madtz Nillsson

1

Hafwer 3½ huuslängia bonden wid macht
Domkyckians 2 Ingeman Andersson ½ Har 2½ st: huuslängiar wed macht
Olluf Måns Rusthåll 3 Oluf Stenckellsson ½ Fins 3½ bröstfeldig huuslängia hielper sig tembligh
Till Glimminge Gårdh 4 Truhls Persson 1 Har 3 huuslänger wed macht hielper sigh
Till Bollerup 5 Per Hannsson 1 Afhyst 30 Åhr och Ödhe
Till Glimminge 6 Jöran Sörensson 1 Fins 2½ bröstfäldig huuslängia Uthfattigh
Förbyt ifrån Söfde till Cronan, Tohr Ingemans Rusthåldh.
Fattigh tiggiare
7 Bengt Persson i bruuk
Måns Persson
½ Afhyst och i bruuk
Rusthållare 8 Tohr Ingemansson ½ Fins 4 små huuslängier widh macht och behållen
Till Glimminge 9 Gathehuus Jep Persson

1

Ett stycke huuslängia Fattigh
Dito Glimminge 10 Anders Persson 1 Har 3½ huuslängia widh macht och hielper sigh
Olluf Månsson Rusthållare 11 Oluf Månsson och Erlan Ollsson ½ Dito 3½ huuslängia widh macht och behållen
[v331250.b10220]
Till Glimminge 12 Erich Larsson ½ Fins 2½ huuslängia tembl: widh macht
Rusthållare 13 Thor Ingemansson I bruuk ½ Afhyst och i bruuk
Olluf Måns Rusthåll 14 Tohr Jönsson ½ Har 2 huuslängier wedh macht hielper sigh [v331250.b9980, v331250.b11510]
Hr Billingskiöldh 15 Lars Swensson nu Håkan Jepsson ½ Fins 2½ huuslängia hielper sigh lijtet
    Skiellinge Fiskaläÿe    
Till Borgmäster och Rådh i Christianstadh som derföre swarar 1 Sadtzer Wästesson

1

Fins Eett stycke huuslängia
-”- 2 Olluf Larsson

1

Dito på Een längia Fattigh
.”. 3 Truhls Carlsson

1

Dito
-”_ 4 Mattis Steenhuggare

1

Ödhe och Afhyst
-”- 5 Olluf Ingemansson

1

Dito Eet lijtet stycke huus
-”- 6 Anders Faddersson

1

Eett halftt Golfz huus
-”- 7 Mårten Jönsson

1

Har 2 små stumpar huuslängia Fattigh
-”- 8 Olluf Lasson

1

Eett lijtet dohligt stycke Uthfattig
-”- 9 Bengt Persson

1

Har 2 små stumpar Dito
-”- 10 Christopher Lasson

1

Ödhe tompt och Afhyst
  11 Håkan Andersson Bock

1

Een lijten huuslängia
  12 Bengt Swensson

1

Eett golfz huuslängia
  13 Arfwest Jönsson

1

Eett lijtet stycke huuslängia
  14 Nills Persson

1

Dito Eett stycke och Fattigh
        Här till finnes intet bruuk

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 76 / sid 71 ff (AID: v98462.b76.s71)

Åter till huvudmenyn