Hörup

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1952-1970 Löderup
1971- Ystad

Storskifte: "Storskiften, inga" [år 1762]
Enskifte: Örum 1806, Hörup 1820

Byordningar:
Hörup hade 1778 ingen byordning "säga eij eller någon behöfwa, emedan byen är liten och de altid lefwat fredligt"
Örum hade byordning 1778

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 136-137. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Hörups Sokn och By har:

Crono indelt 1. 3/4  
Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
Annex 1/2  
Utsokne Frällse 1/2 Probsten Östman.
Qwarn 1   dito
Gatehus 8    

Tillräckelig utsädesjord, nödigt höbohl och ej mera.

Öhrum har:

Skatte 9/16  
Crono indelt 2. 1/4  
Utsokne Frällse 5. 9/16 Krageholm 3. 1/4, Gyllerup 1. 1/2, Bollerup 5/16 och Borgmästar Neander 1/2.
Corporals Boställe 1. 7/48  
Qwarn 1   Sokn kyrckans.
Gatehus 19   Tåsterup 2, Gyllerup 3.

Nödtorftigt utsäde och hö men ej mera.

Rå och Rörs Torp 21   Gyllerups Gård.
Gyllerups Säteri (c) 1. 1/3 Herr Ceremonie Mästarn Burenskiölds Arfwingar.

Soknen har 35 st. hemmansbrukare och giör med Löderups Sokn ett Regalt Patorat.

(c) År 1691 gienom kongl. Resolution förwandlat från Utsokne Frällse till Säteri. Mangården består af en Caractairs bygnad af korswärcke en wåning hög och täckt med tegel samt wäl indelt. Ladugården består af 4:ra korswärcksbygnader täckte med halm, trägården omgifwer Mangården på 3:ne sidor, är stor och wäl indelt samt försedd med flera hundrade frukteträn. Härförutan eger Gården fiske i saltsiön samt i 6 st. dammar af ål, rudor och karp, anseenligit och bördigt utsäde i 4:ra st. wångar med stengårdar infredade, tillräckeligit höbohl, godt muhlbete, ingen skog men tillräckelig och god torfjord, 6 och nio sextondedels Utsokne Frällse hemman, 29 st. Gatehus och Torp. 3:ne hela Crono Rusthåll, hwarföre Gårdens Possessor presterar Rustning och Åboerne däremot giöra arbete, så ock giöres Gårdens belägenhet wacker, af de däromkring giorde ansenliga Planteringar, och uti prydelig ordning inrättade alléer af allehanda Löfträn, samt igenom utsigt till fruktbärande åkrar och ängar.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Hörup nr 1, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Hörup nr 3, 1/2 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
Hörup nr 5, 1/2 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Hörup nr 6, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Hörup nr 7, 1/4 mtl 1790 maj 28, kvittens i landskontoret
Örum nr 2, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
Örum nr 4, 1/4 mtl 1758 okt. 30, skattebrev på 1/4 mtl
Örum nr 5, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
Örum nr 6, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
Örum nr 10, 1/4 mtl 1758 okt. 30, skattebrev på 1/4 mtl
Örum nr 12, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Örum nr 18, 1/4 mtl 1790 juli 20, kvittens i landskontoret
Örum nr 23, 1/16 mtl 1761 mars 3, skattebrev på 1/16 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 14 5/48 hemman, af hvilka 7 19/48 äro frälse, 4 5/16 skatte och 2 19/48 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Hörups socken
Efter Per Olsson i Hagestad, som avgick 1830, valdes samma år

Per Nilsson i Hörup, efter honom:
Henrik Nilsson i Hörup, vald 15/10 1854;
Nils Persson, n:r 10 Örum, vald 12/2 1860;
Åke Persson i Hörup, vald 1862;
Nils Månsson i Hörup, vald 6/9 1864, häradsdomare, tjänstgjorde ännu under hösttinget 1912;
Otto Larsson, n:r 24 Örum, vald 24/2 1913;
Johan Mattsson, arrendator av Eriksfälts gård, vald 19/6 1916;
Lars Månsson, n:r 22 Örum, vald 7/10 1922, vilken fortfarande innehar befattningen (1926)

Leon Lasson, lantbrukare, Örums Gård, 1942-1957-.

Hörups socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Rusthållare ähr eett ringa hålldh 1 Hörup Tue Jönnsson ½ Fins här 4 huuslängeer bonden lijtet wedh macht
Lunde Domkyrckia 2 Thue Larsson ½ Har 4 bröstfäldige längier Ungh bonde hielper sigh
Jeppe Larssons Rusthålldh 3 Madtz Mårtensson ½ Dito 4 förrutne g:le huuslänger bonden widh macht
Till Bollerup 4 Per Swennsson ½ Haf:r 3 huuslänger bonden hielper sigh
Thue Jönss: Rusthålldh 5 Madtz Jepsson ½ Haf:r 3 huuslänger bröstfeldige bonden förarmadt
Dito Rusthåldh 6 Ingeman Mårtensson nu Gumme Madtzon ¼ Har 2 Odugl: längier och bonden fattig
Dito Rusthåldh 7 Anders Månsson nu Thue Jönnsson i bruuk ¼ Fins 1 g:l stycke huus Swentiänaren Åboor
Annaexe hemman 8 Per Jönnsson ½ Fins 3 st: små huus längier och bonden fattigh
Domkyrckians 9 Gathehuus Mårten Jönsson

1

Ett lijtet g:l stycke huus tiggiare
Kyrckians 10 Per Stenkellsson

1

Dito beskaffenheet
Sahl: Hr Olufz Qwarn under Annaexe hemmanet 11 Ibm Qwarn Swen Jönnsson

1

Eett stycke huuslängia bonden g:l och fattigh, warit een lijten sqwatteqwarn af ingen Nyttia
Ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijns Arfwingar 1 Örum Olluf Swenss: ½ Uthlagt, Finns här på 3 huus längier bonden widh macht
Jöns Månss: Rusthåldh ringa och Oförmöget Rusthåldh 2 Jöns Truhlsson ½ Hälfften ödhe, finns 2 stumpar huus den bonden Uthfattig
Jep Larss: Rusthåldh Ord: till Kyrckian 3 Swen Ollss: och Gumme Madtzon ¾ Fins 2 små huuslänger Ung bonde hielper sigh lijtet
Corporal Frijses hästehemman 4 Offe Joensson ½ Dito 2 g:l förrutne huuslänger bonden fattigh
Rusthållare Dito ringa Rusthålldh 5 Jeppe Larsson ½ Har 2 stycken huuslänger bonden heilper sigh
Dito Rusthåldh 6 Nills Perss: och Truls Jönsson ½ Har 3½ huuslängia bönderne hielpa sigh tembl:
Ifrån Tåsetrup till Fru Karin Marswijns Arf:gar 7 Nills Madtzon ½ Fins 2 stumpar huuslänhia Ödhe och Obruukadt
Dito Härskap 8 Olluf Rasmuss: ½ Fins 2 stumpar huuslängiar bonden fattigh
Förbytt från Gundralöff till Cronan 9 Broor Erichsson ½ Har 3 huuslängier hielper sig tembl:
Corporal Frijs häst hem:n 10 Måns Truhlsson ½ Fins 2 små huslänger bonden hielper sig
Dito häste hem:n 11 Jöns Persson ½ Fins 2 små odugl: huuslängier Ödhe och Obrukadhe
Jöns Månss: Rusthåldh 12 Måns Rasmusson ½ Fins 2 små huuslängier och bonden fattigh
Fru Karin Marswijns Arf:gar i Danmark 13 Truhls Madtzon och Måns Perss: nu Anders Persson ¼ Fins 1 stycke huus bonden fattig
Dito Härskap 14 Madtz Persson ½ Har 3½ g:l Förrutne huuslängier bonden hielper sigh
A:o 1684 Förbyt till Crono ifrån Gundralöf 15 Madtz Mårtensson ¼ Fins 2 huuslängier hielper sigh tembl:
Dito Udtlagt ifrån Tåsterup till Fru Karin Marswijn 16 Håkan Nillsson ½ Har 2 länger och 1 golfz huus hielper sigh tembl:
Dito Härskap 17 Madtz Kiellsson ½ Har 3 huus längier och 1 stegers huus hielper sig lijtet
Jönns Månss: Rusthåldh 18 Madtz Nills Rusthål: Ibruuk ½ Har her på 2 golfs huus något wed macht det öfrige ruinerat
Udtlagt ifrån Tåsterup til S:l Rotstens Arf:ger i Danm:k 19 Per Lasson ½ Har 2 huuslängier een Ung drängh hielper sigh
Förbyt till Cronan A:o 1684 ifrån Gundralöf 20 Madtz Mårtensson ibruuk ½ Hälfften Ödhe finns 2 golfs huus i bruuk
Fru Karin Marswijns Arfwingar 21 Per Jonsson ½ Fins 2 huuslängior och bonden hielper sigh
Wedh Indeehlningen kiendt till Cronan warit Under Tåsterup Jöns Måns Rusthåldh 22 Ingeman Swensson ½ Fins här till 2 stumpar huusl:ger bonden fattigh
Corporalens häste hem:n Ordin: till kyrckian 23 Madtz Truhlsson ¼ Fins 1 stycke huuslängia och bonden fattigh
Rusthållare 24 Jönns Månnsson ½ Af Öde och på Frijheet Uptaget har 2 huuslänger Upbygdt bonden hielper sigh
Ifrån Gundralöf A:o 1684 Förbyt till Cronan 25 Hans Persson och Per Hansson ½ Fins Eet stycke huuslängia bonden Uthfattigh
Hr Billingskiöldh 26 Esbiörn Skräddare ½ Afhyst öf:r 40 Åhr och obruukadt
Till Fru Karin Marswijns Arfwingar i Danm:k ifrån Tåsterup Uthlagdt 27 Anders Persson ½ Fins 3 stumpar huuslänger bonden hielper sigh
Till Tåsterup 28 Gathehuus Clemmedt Persson

1

Affhyst uthj 6 Års tijdh finns här till Uthsädhe 2 skepp:r
Cronans ograverat 29 Wäderqwarn Truhls Påhlsson(?)

1

Afhyst Ödhe och ingen Åbo i 12 Åhrs tijdh
Hr Major Böhns uthi Malmöö 1 Gyllerup: Jöns Swensson
Ingemar Månsson
Jepp Madtzon
1 Består af 4 huuslängier tembl: wedh macht och behåldne

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 79 / sid 74 ff (AID: v98462.b79.s74)

Ur: 1719 års jordebok
Hörup socken

Kronohemman      
Hörup 1 Mårten Tuesson 1/4
Hörup 3 Lars Pärsson 1/2
Hörup 5 Mats Matsson & Mårten Nilsson 1/2
Hörup 6 Christen Mattsson 1/4
Hörup 7 Bengt Jönsson 1/4
Örum 2 Anders Jönsson 1/4
Örum 3 Swen Pärsson & Jöns Swensson 3/8
Örum 4 Truen Andersson 1/4
Örum 5 Jöns Mattsson 1/4
Örum 6 Nils Larsson 3/8
Örum 9 Jöns & Nils Swensson 1/3
Örum 10 Swen Larsson 1/4
Örum 11 Swen Andersson 5/16
Örum 12 Ohla Nilsson 1/4
Örum 15 Nils Håkansson 1/4
Örum 18 Trulls Ingemansson 1/4
Örum 20 Bror Eriksson 5/16
Örum 22 Håkan Larsson 1/4
Örum 24 Måns Jönsson 1/4
Örum 25 Anders Pärsson 1/4
Örum 23 Stenkel Mattsson 1/16
Kronogatehus      
Örum 30 Öde  
Örum 31 Öde  
Örum 32 Öde  
Kyrkohemman      
Hörup 2 Nils Mårtensson & Mats Nilsson  
Hörup 8 Mårten Mattsson  
Örum 29 Öde  
Qwarn 11 Knut Pärsson  
Kyrkogatehus      
Hörup 9 Öde  
Hörup 10 Öde  
Utsockne Frälsehemman      
Hörup 4 Mårten Pärsson 1/2
Örum 1 Lars Ohlsson & Jöns Ohlsson 1/2
Örum 7 Jöns Nilsson 1/2
Örum 8 Mårten Nilsson 1/2
Örum 13 Brukas under No 27 1/4
Örum 14 Måns Mattsson 1/2
Örum 16 Clemmet Håkansson 1/2
Örum 17 Erik Mattsson 1/2
Örum 19 Otto Månson & Mats Stenkelsson 1/2
Örum 21 Erik Håkansson 1/2
Örum 26 Nils Pärsson 1/2
Örum 27 Nils Mattsson 1/2
Utsockne Frälsegatehus      
Örum 28 Öde  
Gyllerupshus 1 Pär Christophersson  
Gyllerupshus 2 Öde  
Gyllerupshus 3 Öde  
Gyllerupshus 4 Anders Boosson  
Gyllerupshus 5 Jöns Pärsson  
Gyllerupshus 6 Öde  
Gyllerupshus 7 Jöns Hansson  
Gyllerupshus 8 Öde  
Gyllerupshus 9 Öde  
Gyllerupshus 10 Oluf Håkansson  
Gyllerupshus 11 Christopher Eriksson  
Gyllerupshus 12 Öde  
Gyllerupshus 13 Hans Larsson  
Gyllerupshus 14 Öde  
Gyllerupshus 15 Öde  
Gyllerupshus 16 Öde  
Gyllerupshus 17 Mårten Tuesson  
Gyllerupshus 18 Nils Nilsson  
Gyllerupshus 19 Öde  
Gyllerupshus 20 Ohla Jönsson  
Gyllerupshus 21 Öde  
Gyllerupshus 22 Öde  

Åter till huvudmenyn