Ö Ingelstad

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Östra Ingelstad
1952-1958 Hammenhög
1959-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifte är eij förrättadt" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1806.

Litteratur:
Barup, K, Ö Ingelstad. 1982
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 131-132. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, (1743) (Skriftserie 1)
Dödlistor 1795, 1803-1805 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Ingelsta Sokn och By har:

Skatte 3. 5/16 arbetshemman till Ingelsta Gård
Gatehus 18   Ingelsta Gård [Se AID: v566850.b540]
Qwarn 1   "

Möllegården här under begrepen.
Tillräckeligit utsäde, höbohl och torfjord samt fiske i åhn.

Ingelsta Crono

Säteri (e) 12. 1/2 arrenderas af Herr Ryttmästarn och Riddarn von Schantz.

Soknen har 14 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

(e) Enligit kongl. Cammar Collegii arrende Contract af d. 20 Julii 1757, är Gården förmedlad till 6 och siu åttondedels hemmantal. Gården förmenes wara anlagd af en konung Inge, efter hwilcken så wäl Gården som Häradet fådt sitt namn. Denne konung Inges Graf, bestående uti några uppresta stenar ett stycke från Gården wises af ortens Inwånare, och en åttondedels mil från Gården wises äfwen några stora uppresta stenar i rundel, hafwandes en till 4 à 5 alnars hög sten mitt uti, hwilcket ställe kallas för konung Gårms graf. Mangården består af 2:ne korswärcks bygnader och är en Corps de Logis, som skall blifwa grundmurad, tillämnad. Ladugården består af en grundmurad och 2:ne korswärcks bygnader, warandes Man och Ladugården skilde gienom en gammal mur. Trägården ligger öster om Ladugården försed med goda frukteträn och i öfrigit hafwer dena Gård, 4:ra st. fiske dammar, waruti finnes karp, giäddor och abbor. tillräckeligit utsäde och höbohl i 2:ne wångar med sten inhägnad, 28 st. underlagde arbetes hemman, 18 st. Gatehus ellet Torp, en miölqwarn och nödig torfjord.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Östra Ingelstad nr 1, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 2, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 8, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 9, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 10, 1/4 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 11, 3/16 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 3/16 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 15, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 16, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 17, 1/4 mtl 1761, aug. 19, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 18, 1/4 mtl 1758, sept. 18, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 19, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 20, 1/4 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 1/4 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b530)
Östra Ingelstad nr 21, 3/16 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b540)
Östra Ingelstad nr 22, 3/16 mtl 1756, dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; "den 5:te april 1823 tillägnades Åboen å detta hemman af Ingesta Gårds  Egare frälse Räntan och frihet från arbete till Gården" (AID: v566850.b540)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 9 15/16 mantal, som alla äro af frälsenatur.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Herrestads och Östra Ingelstads socknar
Enligt indelningen skulle distriktet välja nämndeman efter Anders Johnsson i Walleberga. Då han avgick valdes

Nils Persson i Östra Herrestad, vald 1831; därefter
Anders Andersson, Ingelstad, vald 1833;
Nils Jönsson, Östra Herrestad, vald 13/11 1836, död 1860;
Måns Larsson,Östra Herrestad, vald 1860, entledigad 1862;
Nils Larsson, Östra Herrestad, vald 1862 entl. ht. 1866;
Anders Månsson, n:r 22 Östra Herrestad, vald 21/1 1867, entl. 1871;
Erik Esbjörnsson, Ingelstad, vald 22/1 1872, entl. 1877;
Per Nilsson, n:r 3 Östra Herrestad, vald 5/11 1877;
Godsägaren C. Ganslandt å Ingelstads Nygård, vald 22/2 1902;
Nils Andersson, arrendator av Gärsnäs gård, vald 17/12 1906;
C. Ganslandt ånyo vald 21/1 1914;
Olof Johnsson, Axeltorp, vald 4/4 1916; innehar fortfarande befattningen (1926)

Östra Ingelstads socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Undher Arende till Ingelsta Gårdh 1 Ingelsta byy: Åke Jönsson ½ Har 4 huuslengiar wedh macht och Bondhen hielper sigh
-”- 2 Erlan Månsson ½ Haf:r 3 små huuslengior bonden hielper sig
-”- 3 Lars Pehrsson 1/16 Ett lijten huuslengia Åboen fattig
-”- 4 Oluf Pehrsson 1/16 Dito beskaffenheeth
-”- 5 Johan Olsson Orre 1/16 Dito Ett stycke huus
-”- 6 Erlan Skomakare 1/16 Dito beskaffenheeth
-”- 7 Håkon Månss: nu Pehr Nilss: 1/16 Dito och Åbon fattigh
-”- 8 Jöran Nilsson ½ Een huuslengia och 1 stycke mindre bonden fattigh
-”- 9 Jöns Håkonsson ½ Haf.r 2 små längior och fattig
-”- 10 Pehr Madtzon ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
-”- 11 Tron Lasson ½ Har 2 stycken små förfalne huusläng:r bonden fattigh
Dito Undher Arende till Ingelsta Gårdh 12 Ibm: Jöran Jakobsson 1/16 Ett lijtet stycke huuslengia Åbon fattigh
-”- 13 Swen Andersson 1/16 Har 2 små stycken huuslengior bonden fattigh
-”- 14 Måns Olsson 1/16 Een lijten huuslengia och Åboen fattigh
-”- 15 Jöns Madtzon ½ Har 3 huuslengior och een stompa bonden hielper sigh
-”- 16 Mårtehn Trulsson ½ Har 2 huuslengior bonden fattigh
-”- 17 Jacob Jöransson ½ Har 4 huusleng:r och wedh macht
-”- 18 Lars Tykesson ½ Haf:r 2 huuslengior Åboen hielper sigh
-”- 19 Måns Håkonsson ½ Har 2½ huuslengia bonden hielper sigh
-”- 20 Erich Andersson ½ Haf:r 3 huuslengior bonden fattigh
-”- 21 Hans Nilsson ½ Dito 3 huuslengior hielper sigh lijtet
-”- 22 Mölla Gårdhen Tron Lasson ½ Afbrändt och ödhe sampt obruukadt
-”- 1 IngelstaMölla: Lars Jönss: 1 Ett stycke huuslengia och ähr een of:nfals quarn, hielper sigh lijtet

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 114 / sid 109 ff (AID: v98462.b114.s109)

Åter till huvudmenyn