Ingelstorp

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1971- Ystad

Storskifte: "Storskiften eij begierte, äro otienlige" [år 1762]
Enskifte: Ingelstorp 1806

Byordningar:
Ingelstorps byordning stadfäst 1771 6/3
Hammars byordning uppbränd vid vådelden 1776

Litteratur:
Andersson, H. Klockarna i Ingelstorp och Valleberga
Flensmarck, Tor, Ingelstorps tidiga ägare och brukare, SAXO nr 21, sid. 151-176
Ingelstorp ett och ett halvt sekel. 1976
Strömberg, M. Bondesamhällen under Ingelstorps forntid. 1977
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 137-138. 1981
Wallin, C. Tommarps Urkundsbok 1085-1600, del V, sid. 101-111
 

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Ingelstorp Sokn och By har:

Skatte 1. 1/2  
Crono in och oindelt 1. 3/4  
Utsokne Frällse 11. 1/2 Tåsterup 5, Giärsnäs 2. 1/2, Bollerup 3, Öfw. Lieut. Herr Baron Stael von Hollstein 1/2 och Inspector Calman 1/2.
Prästegård 1  
Klåckarebol 1/2  
Gatehus 31   Tåsterup 6, Giärsnäs 1, Bollerup 1, Calman 5.
Qwarn 1   Tåsterups Gård.

Tillräckelig och god åker och äng samt torfjord.

Hammar har:

Skatte 6. 1/16  
Crono indelt 9/16  
Gatehus 2    

Sandig och skarp åker, swagt höbohl, någon torfjord och fiske.

Soknen har 49 st. hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1855
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Hammar nr 1, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 2, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 3, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 4, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 5, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 6, 1/4 mtl 1769 mars 3, skattebrev på 1/4 mtl
Hammar nr 7, 1/16 mtl 1769 mars 3, skattebrev på 1/16 mtl
Hammar nr 8, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 9, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 10, 1/16 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/16 mtl
Hammar nr 11, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 12, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 14, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Hammar nr 15, 1/2 mtl 1760 nov. 24, skattebrev på 1/2 mtl
Ingelstorp nr 3, ett gatehus 1733 nov. 26, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
Ingelstorp nr 10, 2/3 mtl 1690 juli 22, donerat skatte till framlidne bokhållaren Montans arvingar av Kungl. Maj:t (AID: v566850.b570)
Ingelstorp nr 12, 1/4 mtl 1762 mars 3, skattebrev på 1/4 mtl
Ingelstorp nr 18, 1/4 mtl 1733 nov. 26, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835469.b5480.s633)
Ingelstorp nr 19, 1/8 mtl 1819 december 15, skattebrev (AID: v566850.b570); 1855 skatteköpt 1/16 (AID: v566850.b580)
Ingelstorp nr 22, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
Ingelstorp nr 23, ett gatehus 1733 nov. 20, skattebrev
Ingelstorp nr 24, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
Ingelstorp nr 36, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Ingelstorp nr 37, ett gatehus 1734 jan. 18, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
Ingelstorp nr 38, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Ingelstorp nr 42, 1/4 mtl 1815 januari 13, skattebrev (AID: v566850.b570)
Ingelstorp nr 45, 1/4 mtl 1836 mars 8, skatteköp 5/22 mtl (AID: v566850.b580)
Ingelstorp nr 46, 1/2 mtl 1836 februari 2, skatteköp (AID: v566850.b580)
Ingelstorp nr 49, 1/3 mtl 1690 juli 22, donerat skatte till framlidne bokhållaren Montans arvingar av Kungl. Maj:t (AID: v566850.b570)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 23 5/8 hemman, af hvilka 12 1/2 äro frälse, 9 53/88 skatte och 1 23/44 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Ingelstorps och Walleberga socknar
Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde Per Hansson i Ingelstorp. Han avgick 1853. Efter honom valdes

Sven Persson, n:r 13 Ingelstorp, vald 16/10 1853;
Ola Nilsson, n:r 24 Walleberga, vald 28/9 1865, tjänstgjorde ännu 1893;
Nils Svensson, n:r 48 Ingelstorp, vald 30/9 1893;
Anders Larsson, Walleberga, vald 14/4 1900;
Nils Henriksson, Walleberga, vald i juli 1909;
Kvarnägare Måns Svensson, Ingelstorp, vald 7/8 1915;
Nils Henriksson, Walleberga, åter vald 1922;
Per Nilsson, n:r 48 Ingelstorp, vald 2/8 1924, vilken fortfarande innehar befattningen (1944-)

Ingelstorps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Christian Bille på Dybeck el:r Fru Karin Marswijns Arfwing:r i Danm:k 1 Hammar Byy: Mårten Hansson ½ Fins 3 små husläng:r wed macht, bonden hielper sigh
-”- 2 Nils Pehrsson Skräddare ½ Haf:r 2 g:le små husläng:r, bonden fattigh
-”- 3 Mårten Månsson ½ Fins 4 små stycken huus, bonden hielper sig
-”- 4 Olof Månsson ½ Dito beskaffanheeth
-”- 5 Måns Mårtenss: och Olof Jacobss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
-”- 6 Cordt Ingwarsson ½ Har Ett stycke huslängia bonden fattig
-”- 7 Matz Pehrsson 1/16 Fins 4 små stomper hus, bonden fattigh
-”- 8 West[ra]: Nils Pehrsson ½ Een huslängia fattigh
-”- 9 Jöns Madtzon ½ Har 3 stomper huusläng:r hielper sigh tembl.
-”- 10 Unge Pehr Pehrsson 1/16 Har een lijten huslängia hielper sigh tembl.
-”- 11 Jeppe Swensson ½ Haf:r 2 husläng:r heilper sigh lijtet
-”- 12 G:le Pehr Pehrsson ½ Har 3 g:le förfalne huusläng:r bonden fattigh
-”- 13 Pehr Jönsson ½ Dito 4 g:le små stomper husläng:r bonden hielper sigh
-”- 14 Jacob Jönsson ½ Haf:r 2 dollige stomper hus, bonden fattig
-”- 15 Matz Perss: Ibruch ½ Fins 1½ golfz huus hälften ödhe, Ibruch halfparten
Till Tåsterup Gårdh 1 Hammars Wedherqwarn Jöns Möllare 1 Till qwarnen Ähr Ett stycke huus Åboen fattigh
Prästestombnen 1 Ingelstorp byy: Präste Gårdhen   Består af fyra huslängior så tembl: wedh macht
Klåckarebohligen 2 Degnebohligen ½ Fins 2 stycken husläng:r degnen fattig
Förbytt ifrån Buckwaldt på Länsmannens Säthe 3 Gathehuus Anders Christenss: 1 Ett stycke huus Åboen fattigh
Kyrkiornes 4 Smedhehuset Bengdt Smedh 1 Har 2 stomper huus, Åboen fattig
-”- 5 Gathehuus Jöns Andersson 1 Warit Afbrändt Ähr afhyst för 8 Åhr sedhan
Hr Arel Swabs Uthfrälse 6 Hans Mårtenss: och Nils Hanss: ½ Har 3 små husläng:r bönderne hielper sigh [v98384a.b1270]
Ifrån Tåsterup Uthlagdt till Sahl: Borgmäst: Terning Hanss: i Malmö och hans Arfwing:r 7 Nils Larsson ½ Warit Afbrändt, Upbygdt 2 små stycken huus bonden fattigh
Cronans Ograverat 8 Gathehuus: Carl Carlsson 1 Ett lijtet stycke huus Dito Afbrändt
Terning Hanss: i Malmö och hans Arfwing:r 9 Jacob Jönsson Hofgården 1 Afbrändt och Ähr nu afhyst, bestådt af Tuå halfwa Gårdzbruuk
[v331250.b10090]
Länsmannens Rusthåldh 10 Lars Christopherss: och Cronones Länsman Erich Tranman 1 Länsmannen reparerat Een längia Noch 1½ huslängia, Nils Anderss: hielper sigh
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Sahl: Terningh Hanss: Arf:r 11 Jöns Andersson ½ Fins 3 st: förfalne huusläng:r bonden fattigh
½ Mårten Madtzons Rusthåldh
½ Pastorens Dito
12 Jöns Anderss: Åboer
Fingh Persson Ibruch

Caniche stådt för frelse

½ Består af een längia bönderne fattige
Till Tåsterup Gårdh 13 Jacob Andersson 1 Har 4 huusläng:r wedh macht
-”- 14 Hindrich Skräddare, Nils Joenss:
Anders Bengdtzon och Lars Månsson
½ Afhyst och Ibruch
-”- 15 Gathehuus: Christen Skräddare 1 Ett lijtet stycke huus, Uthfattig Åboo
-”- 16 Pehr Nilsson ½ Fins 3 stycken huslängior tembl: wedh macht
Till Bollerup 17 Jeppe Pehrsson ½ Haf:r 2 st: husläng:r bonden fattig
Ifrån Buckwaldt förbytt 1684, och till Länsmans Gårdh och Säthe anslagen 18 Anders Andersson ½ Haf:r 2 stycken huusläng:r, fattig Åbo
Hr Pastorens Rusthåldh 19 Bendt Ollsson ½ Fins 3 små husläng:r bonden wedh macht
Prästens Mensal el:r Anexe hemman 20 Anders Pehrsson 1 Haf:r 3½ huuslängior wedh macht, Åboen hielper sigh
Cronans och på Anexe hemmanet Upbygdt 21 Gathehuus: Nils Åckesson 1 Ett lijtet förfallit stycke huus, Uthfattig Åbo
Cronans och på byens Grundh 22 Anders Pehrss: Skräddare 1 Een lijten st: huusl: Uthfattig Åbo
Cronones Ograverat 23 Christen Kielss: Måhlare   Ett stycke huus sielf Upbygdt Åboen hielper sigh
Ifrån Hr Buckwaldt Förbytt och hörer till Länsmans hemmanet 24 Dito Anders Larsson 1 Ett stycke huuslängia, Åboen fattig
Till Bollerup 25 Anders Madtzon 1 Haf:r 4 st: läng:r bonden fattigh
Till Tåsterup 26 Hindrich Skräddare 1 Haf:r 2 st: husläng:r Uthfattig Åbo
Till Tåsterup 27 Gathehuus: Anders Bengdtzon 1 Dito 2 st: huusläng:r fattig Åbo
-”- 28 Ingwar Lasson 1 Ett lijtet stycke huslängia, fattigh Åbo
-”- 29 Dito Nils Skräddare 1 Haf:r 2 små st: huuslängior
-”- 30 Håckon Pehrsson 1 Dito ett styck; huslängia
Ifrån Tåsterup till Terning Hanss: Arfwing:r i Malmö 31 Anders Joenss: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
-”- 32 Måns Thuasson ½ Har 2 st: dollige husläng:r, bonden fattig
Till Tåsterup 33 Gathehuus: Nils Månsson 1 Ett par golfz huus, fattigh Åbo
Till Borgmäster Terningh Hanss: Arfwinger 34 Östre Nils Pehrsson ½ Har 3 st:n g:le huusläng:r bonden hielper sigh
Till Bollerup 35 Thua Bengdtzon ½ Fins 2 små st: huusläng:r bonden Uthfattig
Rusthållare 36 Pastoren Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
Cronans Ograverat 37 Gathehuus: Eskell Christophersson 1 Ett lijtet stycke odogl: huusl: fattigh Åbo
Pastorens Rusthåldh 38 Pehr Eskelsson ½ Har 2 st: huusläng:r bonden Uthfattigh
Till Tåsterup 39 Måns Nilsson ½ Har 2 små husläng:r bondhen fattigh
Till Bollerup 40 West: Nils Pehrsson ½ Har 3 små husläng:r hielper sigh
Till Borgmäster Terningh Hansson i Malmö 41 Bengdt Larsson ½ Har 3 st: små huuslängior bonden hielper sigh
Pastorens Rusthåldh 42 Pehr Anderss: nu Pehr Trulsson ½ Afhyst och Afbrändt
Till Swanneholm 43 Swen Jönsson ½ Warit Afbrändt och sedhermehra Upbygdt 2 stycken små huusläng:r hielper sigh
Till Bollerup 44 Nils Bengdtzon 1 Har een lijten huuslängia
Mårten Matz Rusthåldh 45 Hans Månsson nu Nils Larss: och Pehr Lasson ½ Har 3 stycken huus något bröstfeldige bönderne fattige
Rusthållare 46 Mårten Madtzon 1 Fins 3 huuslängior warit Afbrändt och sielf Upbygd, hielper sigh tembl:
Till Tåsterup 47 Joen Hindrichsson ½ Har Een längia och ett odogl: stycke huus, bonden fattigh
Hr Brockenhuuses i Danmark el:r Hans Nilss: i Kiöpenhambn 48 Mårten Pehrsson ½ Har 3 stycken huusläng:r bonden wed macht
Länsmannen Tranmans Rusthåldh 49 Fingh Pehrss: och Jöns Anderss: ½ Haf:r 2 stomper huusl: hielper sigh
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Terningh Hanss: i Malmö 50 Jöns Mårtensson ½ Dito 2 stycken små huslängior

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 91 / sid 86 ff (AID: v98462.b91.s86)

Åter till huvudmenyn