Järrestad

Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Järrestad
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga" [år 1762]
Enskifte: Järrestad 1810

Byordningar:
Järrestads byordning stadfäst 1757 8/2
Grödstorps byordning stadfäst 1756 9/10

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2, Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 95-97. 1991
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 144-145. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Järestad Sokn och By har: (b)

Skatte 3. 9/16  
Crono indelt 3/4  
Utsokne Frällse 3. 2/3 Giärsnäs 3. 1/24 och herr Ryttmästar Hol. Rosencrants 5/8
Corporals Boställe 1. 1/16  
Profoss Boställe 1/4  
Gatehus 17    
Qwarn Skatte 1    

Tillräckeligit och godt utsäde samt liten äng.

Grödstorp har:

Skatte 1. 5/16  
Crono indelt 1/8  
Utsokne Frällse 1/8 Giärsnäs

Tillräckeligit och godt utsäde samt liten äng.

Den andre delen af denne By ligger i Gladsax Sokn. Sokn har 30 st. hemmansbrukare och är Annex till Cimbricehamns Stad.

(b) En gammal sägen är, att här ligga begrafwen en Ridders man, som antingen warit af de fordna Jarlar eller åtminstone haft det namnet. En mycket stor sten omgifwen af 6 st. andra stenar utwisar denne herrens Grafställe nära in wid Byn och kallas stora Stendöset. Icke långt härifrån ses en annan Stenhög, lilla stendöset kallad, där Jarlens Fru säges hafwa sitt Grafställe. Af denne Jarl tror man Byn så wäl som häradet fådt sitt namn.

Skatteköp 1700-1875
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Gröstorp nr 4, 1/4 mtl 1761 april 14, skattebrev på 1/4 mtl
Gröstorp nr 9, 3/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 3/16 mtl
Gröstorp nr 11, 1/8 mtl 1791 mars 1, sklattebrev på 1/8 mtl
Järrestad nr 1, 1/2 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/2 mtl
Järrestad nr 3, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
Järrestad nr 4, 1/2 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/2 mtl
Järrestad nr 10, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Järrestad nr 11, 1/2 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/2 mtl
Järrestad nr 12, 1/4 mtl 1790 nov. 30, skattebrev på 1/4 mtl
Järrestad nr 14, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Järrestad nr 15, 3/16 mtl 1790 nov. 16, skattebrev på 3/16 mtl
Järrestad nr 18, 5/16 mtl 1790 nov. 30, skattebrev på 5/16 mtl
Järrestad nr 19, 5/16 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 5/16 mtl
Järrestad nr 20, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
Järrestad nr 24, 1/2 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/2 mtl
Järrestad (nr 1), en kvarn 1751 maj 28, skattebrev (AID: v835485.b4110.s472)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 10 47/48 hemman, af hvilka 3 19/24 äro frälse, 5 3/4 skatte och 1 5/6 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Järrestads socken
Socknen skulle enligt indelningen välja efter Per Persson i Gislöv (Nöbbelöv), som avgick 1826. Efter honom valdes

Per Jeppsson, Järrestad, vald 1826;
Därefter Per Fadersson, Järrestad 12, vald 18/2 1829;
Jeppa Henriksson, Järrestad, vald 1831;
Anders Bengtsson, Grödstorp, vald 2/5 1838;
Nils Mårtensson, Järrestad 20, vald 18/12 1853;
Mårten Nilsson, Grödstorp (Carlstorp), vald 1861;
Hans Mårtensson, Järrestad 8, vald 6/1 1867;
Kyrkovärden Ola Nilsson, Järrestad 2, vald 30/10 1876;
Wilhelm Andersson, Järrestad, vald 27/1 1902;
Johan Henning Persson, Järrestad 2, vald 27/12 1913;
Martin Olof Mårtensson, Järrestad 10, vald 27/12 1915; innehar fortfarande befattningen (1926).
Herman Sigfrid Ericsson, Ängagården, Järrestad, 1929-1944-


Järrestads socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Bengdt Jönss: Rusthåldh 3 Grödstorp: Mårten Isachsson och Olof Ollsson Ibruch 2/3 Eeen huslänge till Mårten Isachss: den andra åboen hos andra i torpen Inhyst och intet will byggia
Under Arende till Gladsax anslagen på Indeelningen 4 Anna Sahl: Jacob Larss: Inhyses Jöran Nilsson 5/8 Fins ett gammalt stycke huus bröstfeld: ödhe och obrukadt
Till Giärsnähs 6 Hindrich Strup och Olof Ryttare Ibruch 3/8 Fins 3 stomper hus någet bröstfeldige, fattig, Olof Upsagdt sit bruk alltså nu halft ödhe
Rusthållare 8 Bengdt Jönsson 5/8 Har 4 behållne huusläng:r
Landg:le till Kyrkian under Arende till Gladsax 9 Joen Nilsson och Hans Nilsson ¼ Fins 4 stomper husläng:r dhe 2 Ruinerade och fattigh, den ena Hans bygdt Een länge på gården efter Hr Gen: Major Kocks befal: som dock bordt warit det andra gårdz grund dher Rothen blef satt
Bengdt Jönss: Rusthåldh 11 Olof Ryttare 1/6 Här tilfins 2 stycker husl: wedh macht och behål:
Rusthållare 1 Jerresta byy
N:[or]re Jöns Andersson
¾ Har 4 huusläng:r wähl wedh macht och bonden behållen
H:r Billingskiöldz 2 Pehr Madtzon 5/6 Dito 3 läng:r och Een stompe wedh macht hielper sigh
Rusthållare 3 Truls Ollsson ¾ Har 4 huusläng:r något bröstfeldige hielper sigh
Rusthållare 4 Erich Swensson 7/8 Dito husläng:r wedh macht och behol:
Corporal Dahlpijhls hestehemman och säthe 5 Håckon Andersson 7/8 Består af 4 husl: men dhe 2 mycket bröstfeldige, fattigh Åbo
Hr Billingskiöldz 6 Pehr Swensson 1/8 Har 2 små husläng:r och bonden fattigh
Corporal Dahlpijhls hestehemman 7 Åcke Bengdtzon nu Anders Bengdtzon 3/8 Fins 3 små läng:r och ett stycke ruinerat, Ung fattigh bondhe
Warit Clas Wigmans nu Hr Gen: Major Kock: sigh tilhandlat 8 Mårten Nilsson 5/6 Dito 3 läng:r och ett golfz huus hielper sigh något
½ till Hr Billingskiöldh
½ till Hr Gen: Major Kock
9 Östre Jöns Andersson 3/8 Een huslänge Ung karl hielper sigh så tembl:
N:re Jöns Anderss: Rustholdh 10 Pehr Olss: på Bengdt Swenss: gårdh 3/8 Har 3 g:le huusläng:r och bonden ähr Ungh dräng hielper sig lijtet
Rusthållare 11 Erich Jönsson ¾ Dito 3 läng:r g:le bondhen wedh macht
Truls Olss: Rusthåldh 12 Röfgården: Hindrich Åckess: för detta Anders Bengdtzon 3/8 Denne Anders Bengdtzon bekommit på Rothe och Frijheeth A.o 1680 en afhyst tompt, ligger Uthan för byen och förmedelst dess obeläglighet bygdt Een länga på gatheplatzen och Jöns Skräddares Gathehus, som Hindrich Ågess: Smedh antaget och åboer
Hr Billingskiöldz Uthfrälse 13 Måns Nilsson ½ Har 3 g:le bröstfeldige länger bonden fattigh
N:re Jöns Anderss: Rusthåldh 14 Swen Bengdtzon nu Olof Swensson 3/8 Har 1½ länga wedh macht hielper sigh lijtet, een Ungh drängh
Erich Jönss: Rusthåldh 15 Jöns Erichsson ¼ Fins 2 stomper läng:r haft Rothe som Gen. Major Kock ifrån taget haf:r och lagdt till Långarödh
[AID: v331250.b9730]
Cronans Ograverat 16 Gathehuus Jöns Skräddare nu Hindrich Åckesson Smedh

1

Een g:l huuslänge till huset dessuthan Een ny längia af Rothen Upbygdt til Röfgården
Truls Ollss: Rusthåldh 17 Pehr Joensson 3/8 Har 2 g:le förfalne husl: ödhe och obrukat
Erich Jönss:  Rusthåldh 18 Swen Ollsson 1/2 Har 3 små huslängiar hielper sig lijtet dock fattigh
Corporalens hestehemman 19 Håkon Lasson ½ Har 2 små g:le läng:r bonden fattigh
Cronones Länsman på Tiänsten 20 Länsmannen Hans Ollsson på Olof Anderss: gårdh ½ Fins 3 ½ g:le bröstfeldige husläng:r mycket förfallit af förra Åboen Jöns Andersson
Till Glimminge 21 G:le Anders Bengdtzon 5/8 Har 3 längia och 1 stompe huus [v331250.b9760]
Hr Billingskiöldz 22 Nils Jönss: Möllare 3/8 Har 3 små g:le stomper huusl: bonden fattigh [v331250.b9730]
Corporalens hestehemman 23 Matz Joenss: nu Lars Pehrss: ½ Haf:r 2 g:le huusl: Ungh drängh fattigh
Erich Jönss: Rusthåldh 24 Jöns Ollsson ¾ Har 4 g:le bröstfeldige läng:r Uthan tak, bonden fattigh
Kyrkians 25 Gathehuus: Åcke Nilss: nu Olof Andersson 1 Ett lijtet stycke huslängia Uthfattig Åboo
Till Pastoren 26 Jöns Torckelsson 1 Ett half golfzhuus wedh kyrckio muran uthe ladan(?) ähr. Uthfattigh Åbo
Hr Billingskiöldz 27 Hindrich Lasson 1 Dito ett lijtet stycke huus på 1½ golf, fattigh Dito
Cronans ograverat 1 Qwarnan: Knuth Möllare 1 Een husl: Möllaren fattig Resolu: på ½ landg:l
Landg:le till kyrckia ähr een Enskylt kyrkioJordh   Efter Nya Jordeboken och Jordrefningen befinnes bönderne Olof Nilsson och Erich Swenss: I bruch 1/6 Berättas intet wetha någon gårdztompt, Uthan skal wara een kyrkio Uthjordh på een T:a landh och ett par lass Ängh. Ähr nu ödhe och ingen emoth dhen Räntta wil sigh dett antaga

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 48 / sid 43 ff (AID: v98462.b48.s43)

Järrestads kyrkobok omtalas vid Järrestads häradsting hösten 1695:

"13. Crohno Ländzmannen Magnus Löfbergh inlade i Rätten een af Pastore i Cimrishambn Hr Andrea Berglijn honom tillskrefwit bref och swar uppå dess anhållande hoos honom om kyrkiobooken hwaruthi Jerestadh sochns barns ålder skohla införde finnas, dat: Cimbrishambn d: 25 Sept 1695 williandes ländzmannen dett samma bruka till Uppliusningh uthi saaken som för incaminerad är, honom och nämbdemannen Erich Swensson i Jerestadh emillan, angående een Erich Swenssons sohn Arfwast, som skall warit uthesluten af Crohnones skattelängder, der han förmehnas lijkwäll så gammal wara att han der bordt stådt för både mantahls och annan skatt intechnadt, föregifwandes ländzmannen sigh eij kunnat effter Rättens förra Tinget uthfallne Interlocutorie sluuth sielfwa kyrkiobooken framskaffa, emedan förre pastoris änkia den skall förhålla som ofwanbem:te Pastoris bref uthwijsar, föregifwandes parterne intet wijdare i saaken hafwa att andraga, uthan åstunda Rättens sluth."

Idag finns födelsebok fr.o.m år 1689 bevarad.

Järrestads socken år 1670
Jordrevningsprotokoll (revning=mätning)

Jerrestadh sochn

Anno 1670, Till den 23 Augustj war JordrefningzCommissionen medh dee wederbörande åter tilsamman beordrat uthi förbem:te Hierestadh Häradh att möta, hwilket och skedde; Ty kommo dee sampteligen tilhopa uthi Cimbris Prästegårdh d. 24 Dito.
Den 25 Dito bleff Instructionen företagen och der uthaff extraherat dee Quastioner [=frågor] som Commissarierna hadhe i sinnet och funne nödigtt att förestella Allmogen, til ett sluuth af hwar Sochn, iempte andra Consulationer dee den dagen medh hwar andra förehadhe, imedler tijdh blefve Landtmätarne beordradhe att gå hwar till sitt arbete igen.

Den 26 Augustj blefve Jerrestedh Sochnemän framkalladhe till examen uthi förb:de Cimbris Prästegårdh, att förhöra hoos dem hwadh effter Instructionen kunde återstå, och frågades dem först om Tingfougden och Tingskrifvaren i Häradet hadhe någon wiss Löhn åhrligen; Swarades att Tingfougden intet har någon wiss Löhn, uthan allenast gifves honom åhrligen af heela Sochnen 2½ mark S.M:t som kallas Landztingzpeningar, och berettades derhoos samma 2½ mark penningar att blifva tilstelte Landztingz skrifvaren, effter dee ähre frij för Landztingz Ridare eller opwachtare, som bör hållas widh hwart Landzting I hwart Häradh och i Danske Regeringens tijdh har warit brukligit; Men Tingzskrifvaren får allenast om Åhret Een schilling Dansch. Frågades om dee mehra sådana uthlagor åhrligen hadhe, hwar på dee svaradhe, att dee till SkarppRättaren i Christianstadh Åhrligen erleggia af hwar Gårdh, ware sigh heel, halff eller mindre 1½ öre Smt Och af hvart Gatehuus Ett öre S.m:tt. Bro- och Wägepeningar berettades inga her til wara uthlagde; Men till Mijhlestenar hadhe dee för 8 Åhr sedhan giffvit till förra Befallningzmannen Christen Jönsson i Ystedh 4 öre S.m:tt af een heel gårdh, och af dee mindre proportionaliter. Till Tingzhuuset samblas, när det ähr bröstfälligt aff dee 12 Häradzmän, och gafz för 4 Åhr sedhan af hwar heel och halff gårdh 3 schilling till reparation.
Till Sochnen finnes någon Allmenningh eller Muhlbeet, som doch intet synnerligh godh ähr och intet kan brukas till att såå elliest hösta höö på. Fiskewatn eller fiskerie ähr intet. Skogh och torfskiär finnes aldeles intet i denna sochn, Uthan Cronones bönder måste köpa sitt Bygningztimber, täpperis och Brennewedh hwarest dhe kunna bekomma för peningar.
Skoghwachtare och Heideridare har å denne orthen aldrig warit, derföre eij heller någon Löhn bekommit.
Frågades hwar dee tienstedrängiar wore, som öfwer sommaren hadhe tient hoos Håkan Andersson och flerestedz och nu intet ähre tilstädes medh dhe andra. Svarades att dhe straxt wedh inhöstandetz sluuth gått uthur deras tienst och fantz nu een Åke Trudsson hoos Jacob Erichsson i Tommerup och een annan Jon Nillsson som ähr een gårdman, hoos Anna Peder Anders i Grötstorp by, den andre drängen som ähr Nils Persson, hoos Jöns Olsson, Mårthen Hemmingsson hoos Erich Jonsson [=N:o 11] och Jöns Andersson som giffter är, hoos sin fadher Anders Nillsson[=N:o 1], war tilstädes och alle währbare karlar, den fierde dreng Mårthen Jönsson hoos Erich Swensson Comparerade intet, blef derföre befalt att personligen instella sigh.

När detta war passerat, examinerades hwar bonde á part och framkom först uthi

Jerrestedh By

[=N:o 24 fr.o.m år 1684] N:o 1 Jöns Oluffson
Bornholms Wederlagh kom till Ingelstedh Gårdh 1668 till refusion emot Sandby gårdars afträdande hemman 1
Jöns Oluffson som ähr een Bornholms wederlagz, kom A:o 1668 till Ingelstadh Gårdh, frågades huru mycket han åhrligen kan uthså, han swaradhe, Femb Tunnor Rogh, Femb T:r korn och Elfva Tunnor hafra. Widare frågades huru många lass höö han höstar Åhrl: Swaradhe för den stora tårkan skuld, som han i Åhr allena fådt i Öster Wång 8 lass i Wäster wång 4 lass i Engewagn Ett lass. Har elliest inga humblestenger, Trägårdh eller swins ollon. Berettadhe wijdare uppå tilfrågan, att han till Prästen åhrligen Åhrs til Tiende uthlägger Rogh 2 traf:r korn Ett lass, hafra Ett lass, som Prästen medh sin Inlaga tilkennagifwer.
CronoTionden /.../
Kyrkiotienden /.../
Uthi dee Danske tijdher höltz Gården för Ett heelt hemman, Skattadhe och i begynnelsen till Cronan Swerige för ett heelt; Men blef uthaff Hans Excell:tz Hr Feltmarschalken och GeneralGouverneuren Hr Gustaff Baner förmedlat sedan A:o 1666 d: 10 Martij till ett halfft, effter Document sub: N:o 7 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 26 (AID: v113682.b26)] til dess Landtmätarne kunde besee Gårdhens Egendomb. Finnes effter Jordrefningen Uthsädhe att wara Rogh och Korn 15 1/3 Tun:r, hafra 6 Tunnor 4 5/6 scheppa, Höö 16 ½ lass, och sättes effter Jordrefningen till Hemman 3/4

Denne Bondens fänat
2 håppor, 2 fölliör, 1 mährföll, 2 gambla stutar, 2 ungstutar, 2 kiöör, 1 qwiga, 2 kalfvar, 8 fåår, Een währ, 10 st: swijn, 6 st giäs.

Manskap
Bonden Jöns Olofsson ungh och währbar, har een tienstedräng Nils Peersson och wärbar

Har städt halff Gården i Danske tijdher, och förledet åhr den andre halffparten af Befallningzmannen Giertt Jonsson, gaff til stedzmåhl 10 D:r S.m:tt, fougdepeng:r 4 D:r
Än bekinde denne Jöns Olsson, att då hans fadher förledet åhr bleff dödh och skiffte höltz effter honom blef först Uthtaget aff Boet till Prästen för Lijkpredikan och tienst Een ungh stuut i 4:de Åhr i stelle för Nije daler S.m:tt
Klåckaren eller degnen begerte och fick för sin sångors omak uthi reda penningar 11 mark S.m:tt. Befallningzmannen bekom Een stuut i 6:te åhr. Häradzskriffvaren fick 3 st fåår och 3 lamb, fougdekarlen Ett fåår och ett Lamb. Elliest beswärar sogh denne bonde, att han sin Landgille sädh har altijdh måst betala för hwar Tunna 9 mark S.m:tt bådhe till Chronefougden, så wäl som nu till Ingelstedh. Begärar att han her effter måtte medh spanmåhl det effter Jordboken lefverera, helst effter spanmåhlen desse åhren har warit af ringa prijs.
Frågades när han bleff lagder til Ingelstedh Gårdh. Swarade nu förleden Midsommar 2 åhr, som war A:o 1668.
Frågades wijdare om honom war skiedt någon öffwerlast uthaff Öffwerstl: Lillienbergh. Swarade han att een hans tienare Peder Örtegårdzman och Hr Öffwerste Kåckz trumpeter hadhe sökt att köpa någon Rogh af Bymännerna och omsidher nödgat dem att sällia skeppan för 10 schilling dansk.
Sedan att be:te Örtegårdzman har begärt och fådt af dee 6 bönder i Jerrestedh by till Ingelstedh gårdh, Een sängedyna, Två hufwudhdynor, 2 lakan och Ett Uldan sängeklädhe medh löffte att dem derföre skulle skiee betahlningh eller och kläderne dem igen tilstellas, som ännu intet skedt är, uthan att Rogen dem medh 10 schilling för skeppan betalt är; Noch hadhe samma Örtegårdzman bekommit ett Lamb, låfvat derföre betahlning, men ähr intet effterkommet. Hr Lillienbergh svarade att han intet har wist af alt detta för än han för dee högh: Kongl: General Commissariers Excell:ie Excell: blef anklagat, och tilbudet sigh tilförenne, sedan han har fådt wettat här af, att gifva satisfaction bådhe för sängekläderne och lambet, men Rågen weet han aldeles intet uthaff, effter icke hans, uthan Hr Öfwerste Kåcks tienare der om hadhe handlat.
Och då Jöns Olofsson wijdare tilspordes, om han icke strax i begynnelsen hadhe gifvet Hr ÖffverstLieutnanten tillkenna, att hans tienare hadhe fådt sängekläderne och lambet men intet betalt; Swaradhe han Neij, men wille dee gierna ..... betalning när dee kunna få, hver på Hr ÖffverstLieut:n åter swaradhe att dem war budit betahlning tilförenne, allenast hadhe dhe instelt sigh att emottagan.


[=N:o 15] N:o 2 Lasse Jönsson
Bornholms wederlagh till Ingelstedh gårdh, ödeshemman 1/2
Lasse Jönsson Bornholms wederlagh och under Ingelstedh Gårdh, blef frågadee huru mycket hans uthsäde är till gården medh annat mehra, hvar på han swaradhe att uthsädhe till hans fästa åhrl: kunde wara Rogh 2 1/3, Korn 2 1/3 Tun:r, Hafra 6 Tun:r, Höö kan bergas 6 á 8 lass på det högsta.

Tionden afgår åhrligen när gården är i bruuk
Prästen /.../
Till Chronan /.../
/.../
Sättes effter föreschrefne Uthsädhe till hemman 1/4.
Såsom denne gården som sagt ähr, aldeles ödeligger, frågades hwem som har warit wållande ther till. Bonden swarade att då han blef lagdh medh dee andra bönder till Ingelstedh gårdh, hadhe han hwarken Oxar, kiöör eller fåår, allenast 4 stycker Öök, att drifva sin wåhr och höst medh, men effter som han skulle till Ingelstedg gårdh plöia och nu göra tilbörligh Ecker och arbete, emedan Hr ÖffverLieut:n den halfwe Terminskatt för honom effter Hr General Gouverneurens Undfången resolution, betalte åhrl: kunde han medh så ringa ökier och macht intet uthså, uthan måste skillia sigh så wäl för den brist som annan armodh ifrån hemmanet strax den påfölliande winteren, hwarföre Gårdsens åker är blefven liggiande odyrkat, men EngeJorden är af Befallningzmannen Giertt Jonsson A:o 1669 bortlegt till Sochnepresten Hr Holger i Cimbrishambn, som menas för 2 D:r och Innewarande åhr till Hans Erichsson i Jerrestedh.
Föll elliest samma klagemåhl och swar för honom som medh Jöns Olsson, och effter det ähr skiedt Hr Öffverstl: owitterligit, och han lijkwäl tilbiuder sigh betala honom som dhe andra blef bonden aldeles tilfredz der medh, räckiandes hwar annan handen, säiandes sigh intet wijdare i någon måtto hafva öfver Hr ÖffverstLieutnanten att klaga eller beswära.

Boskap och manskap är intet
Effter bonden Lasse Jönsson är ifrån Gården, Gammal, döff, wahnför och odugligh, är een gårdman hoos Oloff Andersson i Jerrestedh by.

Huru denne gården af Jöns Andersson igen på 4 åhrs frijheet är uptagen, finnes der neder in Protocollo, widh denne Sochns sluth.


[=N:o 1] N:o 3 A. Anders Nilsson
Bornholms wederlagh till Ingelstadh gårdh. Hemman 1. Kom der till A:o 1668 til refusion emot Sandby gårdars afträdande.

Anders Nillson, Bornholms wederlagh til Ingestedh, bekiende sigh att kunna så uthi Norre wagn 6 Tunnor Rågh eller korn, Wester wang 6 tunnor Rogh eller korn, wore uthsädhe åhrligen när den 3:ie wangen afdrages, Elleffva tunnor twå skieppor Rugh och korn, och dess föruthan 8 tunnor hafra åhrl: sampt 12 lass höö om åhret, har inga humblestänger, trägårdar eller någon annan herligheet.

Tionde giffwer han till Prästen
/.../
Tijonden till Cronan är ytt till Giersnäs pro A:o 1670
/.../
Till kyrkian /.../
Uthi dansche tijdher räknades denne gårdh för en heel gårdh, men förmedlat A:o 1666 uthaff hans Excell:z Hr General Gouverneuren til en halff gårdh effter Document N:o 7 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 26 (AID: v113682.b26)], emedan han medh dee andre gårdar förmedelst Tingzwitne, intet kunde uthstå en så stor Extraord: Ränta effter Document N:o 8 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 27 (AID: v113682.b27)].
Uthsäde effter Jordrefningen ähr, Rugh och korn 16 Tunnor 2/3 schep., Hafra 5 Tunnor 4 skep., Höö 13½ Lass, blifver hereffter Hemman 3/4.

Denne gårdh war och lagdh till Ingellstedh A:o 1668 wedh Johannis tijdh, frågades om han hade något sigh öffwer Hr ÖffverstLieutt:n att beswära, der på han swaradhe, att hwadh som wore är tilförenne under pennan fattat och inlagdt, och wille han stå för samma ordh och klagemåhl så lenge Lijff och blodh uthi honom wore. Klagar allenast det samma som Jöns Olsson och swarades honom äfwen såsom Jöns Olofsson af Hr ÖffverstLieutnanten blef swarat. Då sade Anders Nillsson, att han intet klagadhe på Hr ÖffverstLieutnanten, uthan på Hans Örtengårdz man, och att Eckerne till gården faller dem för swåra, Men kunde han intet neka att Hr ÖffverstLieut: honom så wäl som dee andre hade tilbudit betahlning, medh hwilken han wäl wille wara tilfredz och affodra den samme.
Hwadh Tingfougden, Tingskriffvaren och mestermannen Åhrligen bekomma, sampt hwadh till Måhlstenar och Tinghuset ähr uthlagdt, finnes i begynnelsen uthi samptlige sochnemännernes relation der om.
Berettadhe att haffwa städt sin gårdh för 30 åhr sedhan, och hadhe intet att klaga hwarken öffwer Befallningzmannen eller hans tienare.

Bonden Boskap
3 håppor, 1 häst, 1 fåhla, 1 föllia, 2 gambla stutar, 2 kiöör, 2 qwigor, 11 fåår, 10 swijn, 8 giess.

Manskap
Bonden Anders Nilsson gammal, hans son Jöns Andersson är gifft, währbar, och på 4 åhrs frijheet har antaget Lasse Jönssons ödegårdh [N:o 15] i Jerrestedh, Sup. N:o 17.


Den 27 Augustj

[=N:o 2] N:o 3 B. Peder Matzson
Frelse Uthfrelse tilhörer Quitzoerne Hemman 1
Peder Matzson framkom, tillförenne Peder Nillson, som ähr en gammal frälse Uthsochne, dee Quitzoer tilhörigh, har warit i förra tijder en heel gårdh, men ähr A:o 1657 effter Tingzwitne på föregående granskningh uthgiffvet, N:o 8 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 27 (AID: v113682.b27)] till halff förmedlat, blifver nu effter Jordrefningen frelsehemman 5/6

Har uthsädhe effter Jordrefningen, Rugh och korn 16 Tunnor 2/3 sch., hafra 5 5/6 Tun:r, höö 13 ½ lass.

Berettadhe uppå tilfrågan att han åhrligen kunde så Rogh och Korn 11 T:r 2 schepp:, hafra 8 T:r och höstar hwart åhr 12 lass höö.

Gifwer Tionde till prästen
/.../
Kyrkiotionden
/.../
Cronotionden
/.../

Haffwer Boskap
4 håppor, 2 kiöör, 1 qwighkalff, 6 st: fåår, 6 swijn

Manskap
Bonden Peer Matzsson ungh man och währbar


[=N:o 3] N:o 3 C. Oluf Trullson
Bornholms wederlaghzbonde liggiandes til Ingelstedh gårdh hemman 1. är til refusion emott Sandby gårdars afstående uthlagdh 1668
Dereffter framstodh Oluff Trullson, som bekiende at hafva warit i dee danske tijder een heel gårdh, blef förmedlat A:o 1657 effter Tingz witne N:o 8 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 27 (AID: v113682.b27)], doch sedhan 58 till 1665 rächnat för en heel gårdh, in till han medh dee andre 5 sine medhbröder A:o 1666 d: 10 Martij igen blef förmedlat uthi ExtraOrdinarie till halfft, effter Document N:o 7 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 26 (AID: v113682.b26)], Uthladhe sin skatt dee första åhren till Chronefougden Christen Jönsson och Giert Jonsson, men blef A:o 1668 lagd til Ingelstedh gårdh.
Berächnas nu effter Jordrefningen för 3/4 hemman.
Uthsädhe blifver her effter Rugh och korn 16 Tunnor 2/3 Skiepp., hafra 5 5/6 Tunnor, höö 13 1/2 Lass
Berettar att kunna så åhrligen Rugh och korn 11 1/3 Tu:a, hafra 8 T:a, höstar 12 Lass höö.
Har elliest inga humblestenger eller någon annan herligheet.

Hafwer Boskap
4 håppor, 1 p:r u[nga]. stutar, 2 kiöör, 1 qwigekalff, 8 fåår, 1 währ, 8 st: swijn, 5 giess

Manskap
Bonden Oluff Trullsson, ähr 65 åhr gammel

Giffwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Crono Tionden pro 1670
/.../

Gården har han städt för några och trettio åhr, men giffwit husbondhåldh Ungefähr A:o 1660 till 4 daler, som berettas een Commissarius i Malmö skall hafva anammat. Wiste intet att beswära sigh öffwer Chrobefougden eller hans tienare i någon måtto.


[=N:o 4] N:o 4 a. Erich Svensson
Bornholms wederlagz Uthsochne bonde till Kongl: Maij:tz Gårdh Gladsax hemman 1
Erich Svensson finnes i Jordboken för ett heelt hemman, är kommen först genom Bornholms wederlagh till Cronan, och sedan Donerat till Fru Barbro och Beata Åkesdöttrar, effter Hr General Gouverneurens den Höghwälborne grefwes och herres Hr Gustaff Otto Stenbockz till wälb:ne Hr Landzhöfdingen Peder Hammarsköldh d: 19 Septemb: 1662 gifne Immission, effter Document N:o 9 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 29 (AID: v113682.b29)] beropandes sigh på Hans Kongl: Maij:tz Nådigste gifne Donation d: 5 Junij 1662, och wijdare effter Hans Kongl: Maij:tz gifne Confirmation d: 21 Novemb: 1662 Sub Document N:o 10 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 32 (AID: v113682.b32)] under Norkiöpingz besluth, och som Adelen i Skåne sine godz besittia, så att han allena 9 D:r betalar i Terminskatt, doch ähre wekudagz till Gladsax aldeles frij för Terminskatten effter Document Sub N:is 11 och 12 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 34-35 (AID: v113682.b34, v113682.b35)].

Bliffwer uthsädhe effter Jordrefningen Rogh och korn 18 1/3 Tunna, hafra 6 :T:r _ skeppa, 20 Lass Engh.

Kan effter berettelse så åhrligen, Rogh och korn 10 T:r, hafra 12 T:r bergar om åhret 20 Lass höö. Sättes nu effter Jordrefningen till 7/8 Hemman.

Hafwer Boskap
4 håppor, 2 föllior, 1 mährföll, 1 p:r g. stutar, 1 p:r Unga Dito, 2 kiöör, 1 qwiga, 2 kalfvar, 11 st: fåår, 6 swijn, 13 giess.

Manskap
Bonden Erich Swensson ung och wärbar, hans dräng Mårthen Jönsson wärbar, och har uthi Carleby i Tommrup Sochn 1 koo på leige och dess föruthan 2 unga öök.

Giffwer Tionde till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTionden pro 1670
/.../
Städt gården för 11 åhr sedhan, då han war Cadue til Cronan, uthaff då förwaltaren Måns Blick, för 10 D:r stedzmåhl och fougdepenningar 1 RijchzD:r. Och då gården för Bornholms wederlagh kom aldeles till Cronan, betalt han till husbondhåldh, som Johan Arctander effter quitantz Sub N:o 14 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 36 (AID: v113682.b36)] emothtog 8 D:r S.m:tt. Hadhe intet wijdare att beswära sigh, uthan Arrendatoren Lars Jönsson på Gladsax intet will anamma Landgille kornet uthi skeppan, uthan fordrar 9 mark för tunnar som dhe intet har warit wahne tilförenne. Sedhan att han Arrendatoren fordrar 4 D:r till Eckepenningar, ehuru wäl han praesterar höst- och wåhrarbetet.

Denne bonde, Erich Swensson tillijka medh Håkan Andersson som nedhan föllier, producerade ett Tingzwitne, uthgifvit A:o 1658, att wara frij för halfft, hwar på A:o 1659 Hans Excell:tz Hr General Gouverneuren låtit bestella, att Befallningzmannen skulle Inqvirera om dess beskaffenheet, som intet befinnes wara skiedt, effter Document Sub N:o 13 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 35 (AID: v113682.b35)].
Ty pålades nerwarande Befallningzman, att hålla sigh effter Jordboken, til Jordrefningen war fullbordat.


[=N:o 5] N:o 4, 6 Håkon Andersson
Wederlagz Uthsochne till Gladsax gårdh hemman 1
Håkon Andersson Bornholms wederlagh Uthsochne till Gladsax gårdh, ähr i lijka måtto till wederlagh för Tåckelfördh i Lifflandh gifven Fru Barbro Åkesdotter, såsom den näst före stående Erich Swensson, har warit och står ännu för een heel gårdh, men effter denne Jordrefning satt för 7/8 hemman.

Uthsår effter hans berettning Rogh och korn Åhrligen 10 T:r på det högsta, hafra 12 T:r, höstar af sin Eng hwart åhr 20 Lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 18 1/3 T:r, hafra 6 T:r _ Schepp:, höö 20 Lass

Hafwer Boskap
4 håppor, 2 föllior, 2 u. stutar, 2 köör, 1 kalff, 12 fåår, 4 swijn, 9 giess

Manskap
Bonden Håkon Andersson 58 åhr gammal odugligh, har och hafft 2 drängiar, som hade gått uthur tiensten strax inhöstat war, hwarom deroppe finnas noterat.

Gifwer Tiende till prästen
/..../
Till kyrkian
/.../
Till Cronan
/.../

Stedt sin gårdh för 25 åhr sedhan, gaff husbondhåld 1660, 10 D:r S.m:tt och 2 T:r hafra, som een Commissarius hadhe upburit.
Elliest berettade han der hoos beständigh, att Chronefougdens upbördz karl Jacob Rasmusson, begier hwart åhr 1 skeppa korn af hwar bonde till fougdeskieppa, och förmenar att fougden den sielff intet der uthaff weet eller niuter. Och dess föruthan att han tager skiutz eller Ecker för sin privat uthaff bönderne. Item låtet plöia någon Jordh i Wemmerlöff mark, som berättas wara ödhe, hwarom lärer förnimmas när Wämmerlöff Sochn förekommer.
Föregaff widare att den tijdh skiffte stodh effter hans Sahl: förra hustru, bekom Inspectoren på Gladsax Erich Andersson Tadman för sin person Ett par stallstutar så godha som 40 D:r S.m:t, Sedan gaff han prästen för Lijkpredikan 8 D:r och Degnen 2 D:r, hwar igenom han och hans styfbarn ledh stor skadha och afsaknadh. Beklagadhe yttermehra att Arrendatoren ändteligen will haffva 9 mark för en tunna Landgille korn, sampt 4 D:r till Eckepenningar, oachtat han tilförenne sitt Landgille uthi skieppan wanligen har ydt, sampt sine Ecker til gården praesterar.


[=N:o 7] N:o 5 a. Hans Erichson
Bornholms wederlagz bonde til Ingelstedh gårdh hemman 1/2. ähr gifven till refusion emot Sandby gårdars afträdande 1668.
Denne bonde ähr och har warit stadigt 1/2 gårdh, blifver och effter Jordrefningen satt för 3/8 hemman.
Ähr kommen till Ingelstedh gårdh A:o 1668 wedh Johannis tijdh. Uthsädhe till gården som han berettar, ähr Åhrligen, Rogh 3 T:r 2 schepp:, korn 4 2/3 T:r, hafra 6 T:r. Höslagh 10 Lass.
Effter Jordrefningen ägr Uthsädhe Rogh och korn 8 T:r 1 1/3 Skeppa, hafra 6 Tunnor 1 1/6 sk., höstar 10 Lass höö.

Hafwer Boskap
Een gillingh, 3 håppor, 1 föllia, 1 mährföll, 2 u[nga]. stutar, 2 stutkalfvar, 2 kiöör, 1 qwigkalff, 8 fåår, 6 swin, 8 giess.

Manskap
Bonden Hans Erichsson, ung, ogiffter och wärbar, har ingen dreng.

Giffwer Tionde till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
/.../

Städde sin gårdh för 3 åhr sedan af Befallningzmannen Giertt Jonsson, gaff till stedzmåhl 30 D:r och fougdepeng:r 5 D:r.
Elliest mins han att hans fadher för 10 åhr sedhan gaff husbondehåldh, men huru mycket, wiste han intet. Hadhe intet widare att beswära sigh, uthan svaradhe uppå tillfrågan, att han åhrligen hadhe giffwit och giffwer Een skeppa korn till Chronefougdens karl som han har begärt.
Berättade och att han effter sin fadhers dödh, förmedelst han icke wille hålla skiffte medh sin modher, effter han war eendeste Arffwingen, har måst giffwit till Befallningzmannen Giert Jonsson een stuut god som 10 D:r och häradzskrifvaren een om 4 D:r. Och fougdekarlen Anders Gunnarsson pantadhe tvenne sängaklädhen, in til dess han och fick Een tunna hafre, der till medh fick prästen 4 D:r och degnen 1 D:r. Öffwer husbonden Hr Lillienbergh wiste han nu intet att klaga emedhan i mårgon honom såsom dee andra har låfvat satisfaction för det hans Tienare hoos honom hadhe optaget.


Den 29 Augustj

[=N:o 10] N:o 5 b. Sven Bengsson.
Bornholms wederlagh Cronohemman 1/2. Infanterie tilslagen för 3 åhr.
Nota. Denne 1/2 gårdh är medh Månstrup Hofgårdh för Bornholms wederlagh gifven, och sedan uthaff Hans Ex:tz Hr Rickz Ammiralen Greff Gustaff Otto Stenbok, hwilken be:te Månstorps gårdh och godz bleff Donerat, igen til Cronan emot andra Cronans bönder i Hötoffta och Mellum Grefvie bytt, men att den i Jordboken finnes satt för hemman 1. ähr der uthaf, att den andra halfparten som är frelse till Glimminge, under ett satt, och nu in fra medh N:o 9 åthskildtz och förklarat är.
Sven Bengsson Bornholms wederlagh, denne gården finnes i Jordboken uthaff förseende kan skee, satt för ett heelt ehmman, men effter han haffwer lijka Egendomb medh Hans Erichsson som är i bohl medh honom, och Hans Erichsson finnes i Jordboken för 1/2, så har han Swen Bengsson her till intet heller mehr skattat, än för halfft uthi Dansche tijdher, och sedan någre åhr under Cronan Swerige, har hållit sigh til den interims förmedlingen effter Document Sub N:o 7 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 26 (AID: v113682.b26)], och giffwit allena Terminskatt på några åhr för een fierding Nembl: 6 D:r. Haffwer för armodh skull A:o 1669 intet mehra kunnat sått än 7 skeppor korn som han i åhr har inhöstat.
Sättas nu effter Jordrefningen för hemman 3/8. och till uthsädhe Rogh och korn 8 T:r 1 1/3 skeppa, hafra 6 T:r 1 1/6 skeppa, höö 10 Lass.

Berettar att kunna så åhrligen Rågh 3 1/3 T:r, korn 3 1/3 T:a, hafra 8 Tunnor, höstar 10 Lass höö.

Hafwer Boskap
4 håppor, 1 föllia, 1 koo, 6 fåår, 3 st: swijn, 3 st: giess.

Manskap
Bonden Swen Bengsson, några och 40 åhr gammal währbar, har een son på det fiortonde åhr, ingen gårdman.

Giffwer Tionde till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
/.../

Stedde sin gårdh i danska tijder af sin husbonde. Betalt sedan husbondhåldh till den som togh af dee andre, 5 D:r och 1 gåås. Hadhe elliest öfver fougden sigh intet att beswära, uthan att han måste uthgifva till fougdekarlen fougdeskeppa för än han bleff Militien anslagen, men sedan 2 schilling för hwar zedell frågades hwar igenom han är blefven för[k]unnat, Swaradhe att Regementz skrifvarens uthskickadhe hafva warit så strenge förledet åhr, medh skattens opbärande, i det dee intet wille gifva honom någon Dilation, uthan kommo till honom 14 dagar effter Michialsmessa, då han skulle bestella sin åker att så sin wintersädh, och emedhan han måste uthtröska något till att betala sitt Landgille medh, så och hafva til sädeskorn, togo desse uthskickadhe 2 hans hästar och woro medh dem bårta i 5 dagar, hadhe aldeles uthtröttat dem, så att han intet kunde bruka dem för plogen, i medler tijdh satte dee sina hoos bonden dem han måste fodra det bästa han kunde med höö och hafra och sedan på en söndag mårgon tröska någon haffra som dee togo medh sigh på återreesan måste gifva dem 7½ D:r penningar för ett pundh Landgille han åhrligen skyllar, effter dee intet wille taga spanmåhl och måste altså sällia sin sädh i otijdh, fick icke mehr än 7 öre för skeppan. Gaff dem och D:r Terminskatt, sampt 16 ½ mark för öfrige Landgillepertzeler. Sammalunda togo dee een fåhle i 3:ie åhr för 4 D:r och ett föhl för 6 mark, Och då dee hadhe fådt tillsamman till 24 D:r, måste han gå till Tinget medh dem, och skaffa dem Tingzwitne att han 10 D:r som dee ännu kräfde, och han icke wiste att wara skyldigh, ty hans Åhrlige Landgille effter Jordboken är 11 D:r 16 öre, Terminskatten 6 D:r, är tillsamman 17 D:r 16 öre ./., intet hadhe widare förmågo att betala, och nödgades af dem att gifva för Tingzwitne 3 mark. Will gerna bli wedh gården allenast han kunde niuta någon förmedling förmedelst hans små barn skuld, helst effter han sileff mäst har bygdt gården op, Och emedan samptlige sochnemännerna om hans altijd praestarde flijt giorde försäkring, och det förnams att han det förledne åhret intet kunde bruka sin gårdh som han gierna wille, pröfvades nödigt, der gården skulle conserveras, att honom ett Åhrs frijheet måtte förunnas, och gafz honom frijheetzbreef på ett åhrs tijdh för Ord:e och Extraord:e undantagandes Tionden och kåppskatten.


[=N:o 8] N:o 6 A. Oluff Nilson
Uthfrelse dee Quitzoer tilhörigh hemman 1/2
Oluff Nillson medh Nils Matsson bruka denne halfva gården som således war räknadh i dansche tijder och nu finnes i Jordboken, Berettar att kunna så åhrligen Rogh och korn 7 1/3 T:a, hafra 11 T:r, höstar 13 Lass höö. Men effter Jordrefningen ähr Uthsädhe Rogh och korn 16 T:r 7/12 skeppa, hafra 5 T:r 5 sk., höö 12 Lass och blifwer hereffter hemman 5/6.

Boskap
Oloff Nillson, 1 gilling, 1 håppa, 1 föhl, 2 u[nga]. stutar, 1 qwiga, 1 kalf, 5 fåår, 4 swijn, 4 gies.
Nils Matzsson, 2 håppor, 1 koo, 4 fåår, 1 swijn, 3 st: gies.

Manskap
Bonden Oluff Nillsson, 66 åhr gammal, ingen son eller drängh.
Nils Matzsson, 43 åhr gammal wärbar, har heller ingen son, drengh eller gårdman.

Erleggia tillsamman Tionden till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CroneTienden pro 1670
/.../

Hadhe intet att klaga öffwer Crono betiente, uthan att dee gifva fougdekarlen Jacob Rasmusson hwar een skeppa korn till fougdeskeppa, men deras egen fougde Peer Jönsson i Ystedh tager ingen fougdeskeppa af them.


KyrkeJorden brukas under
Föreschrefne bonde Oloff Nillsson tillijka medh Erich Swensson bruka dess föruthan någon kyrkieJordh liggiandes i westre och östre wagn, Nembl: Uthi Öster wagn 4 schepp: kornlandh och i Wäster wagn 6 t:r hafre Jordh, som hwart tridie åhr berächnas. Beretta att kunna såå åhrl: korn 2½ sk:, hafra 2 T:r, hösta 2 Lass höö.
Blifver Uthsädhe effter Jordrefningen som inf: N:o 13 förklaras.
Hafva städt samma Jorden, den förra sin halffpart af en fougde Lars Waltersson i Danske tijder för 6 D:r och Een RD:r fougdepeng:r
Den andre Erich Swensson sin halfpart af Lars Christensson på Borby för 6 D:r stedzmåhl och 1 R:D fougdepeng:r. Gifva tilsamman åhrligen til Landgille 16 öre S.m:tt till Jerrestedh kyrkia och 2 skepp: hafra till hwilken Hans Excell:tz Hr Steen Bielke Jus Patronatur Excercerer.


[=N:o 11] N:o 6 B. Erich Jönsson
Canikebonde. D:r Christian Foss tilhörigh hemman 1/2
Erich Jönsson ett gammalt Canike hemman, har altijdh warit hållet och satt för Ett halfft.
Blifver efter Jordrefningen, hemman 3/4. Kan såå effter berettning Rogh och korn 7 1/3 Tunna, hafra 10 Tunnor, höö 11 Lass. Men effter Landtmätarnes Uthrächning har han uthsädesmark. Rogh och korn 16 T:r 7/12 skeppa, hafra 5 T:r 5 sch:, höö 12 Lass.

Boskap
Een gilling, 3 håppor, 2 föllior, 2 g. stutar, 2 u[nga]. stutar, 3 ungnöt, 10 st: fåår, 8 st: swijn, 8 st: gies

Manskap
bonden Erich Jönsson emoth 40 åhr gammal, währbar, hans dreng Mårthen Henningsson wärbar, ingen gårdman.

Tionden til prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CroneTienden
/.../
Städt gården fär 15 åhr sedhan, gaf stedzmåhl 40 D:r och till fougdepenningar 10 D:r. Giffwer åhrligen till Chronefougdens tienare 1 skeppa korn, men tilförenne 2 sk: för hwar zedell, war 12 öre om åhret och för koppskatz zedelen 4 sk. som nu emoth den skeppa korn her oppe nemnes ähr ophäffwen. Hadhe elliest intet något wijdare att beswära sigh öffwer.


[=N:o 13] N:o 7 a. Måns Nillson
Uthsochne frelse dee Qwitzores, hemman 1/2
Måns Nillson gammal Uthsochne frelse och Qwitzoernes tienare, har altijdh skattat för 1/2 gårdh, Effter Jordrefningen rächnas han och för hemman 1/2
Berettar sigh kunna så åhrl: Rogh och korn 10 T:r, hafra 8 T:r, hösta 8 Lass höö. Har inga bijståckar, humblastenger eller annan legenheet till gården.
Uthsädhe effter Jordrefningen blifver åhrligen, Rogh och korn 10 T:r 2/3 schep., hafra 5 T:r 5 sch:, höö 8 lass

Hafwer Boskap
1 häst, 3 håppor, 1 föll, 2 unga stutar, 2 kiöör, 1 kalff, 6 fåår, 1 swijn, 1 gåås.

Manskap
bonden Måns Nillsson, frisk, ung och währbar.

Tionden till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
/.../
Wiste intet att beswära sigh i någon måtto öfwer Cronefougden eller hans tienare, har eij heller fougdedrengen begärt fougdeskeppa af honom, effter han war förarmat.


[=N:o 23] N:o 7 B. Jon Matzson
Bornholms wederlagh och Uthsochne till Gladsax hemman 1/2
Jon Matzsson i Jerrestedh by, har altijdh warit een halff gårdh, blifver effter Jordrefningen hemman 1/2.
Bekenner att kunna så uthi alla 3 wangerna 17 2/3 TunnaRogh och korn, hafra 11 T:r, mehr eller mindre, men beklagar sigh att han ingen mackt hafwer att bruka sin Jordh, höslagh om trent 7 lass, hafwer elliest ingen annan lägenheet.
Effter Jordrefningen blir Uthsädhe åhrligen Rogh och korn 10 T:r 2/3 scheppa, hafra 5 T:r 5 sch., höö 8 lass.

Haffwer Boskap
4 håppor, 1 föhl, 1 ung stuut, 1 koo, 1 kalff, 8 fåår, 4 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Jon Matzsson, 55 åhr gammal, wärbar, ingen dreng men 3 söner som eij ähre währbare, men den fierde son tienar i Carleby och Wämmerlöff Sochn hoos Trulls Knutzsson ibidem.

Tionden till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Till Cronan
/.../
Stedde gården för 20 åhr tilbakars, gaff sedhan husbondehåldh tillijka medh sin åbo som den tijdh halfva gården medh honom brukte, 4 D:r till Johan Arctander.
Till Cronefougdens Tienare Jacob Rasmusson har han giffvit förledet åhr 1 skeppa korn.
Arrendatoren på Gladsax, will åhrl: hafwa 5 D:r Eckepeningar och 9 mark för hwar tunna Landgille, och tager doch ful Eckert och arbete.


[=N:o 14] N:o 8 a, Knut Nillson,
Donerat till Hans Excell:t Hr Stem Bielke, hemman 1/2
Lars Torkillsson och Nils Oluffsson finnas i Jordboken satt för 1/2 hemman, som det och har warit i danska tijdher, uthi hwars stelle nu boor denne Knut Nillsson som är i Bohl medh 3 andra, brukar nu den för 1/4 gårdh, effter een A:o 1661 föregången granskning och förmedlingh, som A:o 1666 d: 9 Maij blef Confirmerat effter Document sub N:o 15 och 16 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 37-52 (AID: v113682.b37 ff).
Kan så åhrligenRogh och korn 5 T:r, hafra 5 T:r, höstar 10 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 7 T:r 4 5/6 scheppa, hafra 2 T:r 4 ½ schep:, höö 10 ½ lass. Och blifver her effter hemman 3/8.

Hafwer Boskap
1 ung gilling, 3 håppor, 1 stut, 1 koo, 1 kalff

Manskap
Bonden Knut Olofsson wärbar, har hwarken son eller dräng

Tionden
Till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Crone Tienden
/.../

Städt sin fästa förgången wåhr, giffvit stedzmåhl 6 mark och Lars Christensson til fougdepeng:r 1 mark.
Hafwer elliest intet att klag, uthan förmenar 8 åhrs frijheet att niuta effter fougdens Lars Christenssons frijheetzbref när allena Landgille till Husbonden afleggias, Sub Document N:o 6 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 25 (AID: v113682.b25)].


[=N:o 17] N:o 8 b. Oluff Pederson
wederlagz Uthsochne til Ingelstedh gårdh hemman 1/4, ödhe är kommen til refusion emot Sandby gårdars afstående 1668
Oluff Persson i Jerrestedh Bornholms wederlagz bonde, lagdh til Ingelstedh gårdh 1668 wedh Johannis tijdh, finnes i Jordboken såsom han har warit i dee danske tijdher opfördh för ett 1/2 hemman, har intet mehra på någre åhrs tijdh giffvit till Terminskatt än för Een fierding, beropandes sigh på Hans Excell;tz Hr Gen: Gouverneurens A:o 1666 d: 10 Martij Interims förmedlingh effter Document N:o 7 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 26 (AID: v113682.b26)]. Och effter han har giordt Ecker till Ingelstedh gårdh, har han allenast betalt Extraord: för 1/8, hwaremoth Hr Lillienbergh godtgörer Cronan 1/8.
Berettar att kunna så åhrligen Rogh och korn doch icke fyllest 5 Tunnor, hafra 6 T:r och höstar in emoth Elleffva Lass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 7 T:r 4 5/6 sch., hafra 2 T:r 4 ½ sch:, höö 16(?) Lass. Och blifver här effter 3/8 hemman.

Hafwer Boskap
1 fåhla, 2 håppor, 1 koo, 4 fåår, 1 soo, 1 gåås.

Manskap
Bonden Oloff Peersson, 46 åhr gammal, wärbar, har ingen dreng eller wuxen son

Tionden till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
gifwes effter åhrswäxten, men i detta här har han ingen Tiende giffwit effter han intet har sådt, står altså gården Öde, ehuru wäl bonden håller sigh i huusen att dhe icke skole förfalla. Engen har i åhr warit bortlegd till Erich Swensson och Anders Nillsson Uthaff Befallningzmannen Giert Jonsson.

Frågades hwarigenom gården war blefven ödhe, hwarpå bonden swaradhe, att han i fiohl höst intet hadhe mehr än, ett par ök, medh hwilka han måste drifva husbondens afvel och göra hans Ecker, som han war skyldigh, effter husbonden betalar för honom den halffva Terminskatten, och derföre måste han låta liggia sin åker obrukadt i höstas och fick ingen Rågh så effter tijdhen war förluppen. Tilspordes wijdare, hwarföre han icke nestförleden wåhr kunde så något korn och bruka gården på något sätt, effter han wäl har kunat drifva medh det ena par öök så mycken Jord, I kornwagn, att han nu kunde hafft något att leffva af.
Svarade, att han intet hadhe till bästa att köpa sädes korn före; Än frågades honom, om han icke hadhe till bästa, då han bleff lagdh till Ingelstedh gårdh; Swaradhe, han hadhe intet mehra boskap än han nu har uthan allena hadhe han då 2 par öök, och effter han war bort skyldigh till een och annan, för än han kom under Ingelstedh gårdh, måste han sällia det ena paret och betala sin skuldh medh. Bonden tilbiuder sigh att gerna wela bli wedh gården, om han kunde bekomman någre frijheetz åhr, hwar på honom 2 åhrs frijheet föruntes, der om wijdare infra wedh Sochnens sluth omtahlas.


[=N:o 22] N:o 8 c. Nils Möllere
Utsochne frelse Quitzoerne tilhörigh hemman 1/2.
Nils Möllnare Uthsochne frelse dee Qwitzoer tilhörigh, ligger i bohl medh dhe nestföregående 2 bönder, har altijdh warit och ännu håller för 1/2 gårdh.
Uthsår som han berettar Rogh och korn 5 T:r, hafra 5 T:r, höstar 11 Lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 7 Tunnor 4 5/6 skeppa, hafra 2 T:r 4 1/2 skeppa, höö 10 ½ Lass. Och blifver her effter hemman 3/8.

Hafwer Boskap
4 håppor, 2 unga stutar, 1 koo, 1 qvigkalff, 8 fåår, 5 swijn, 2 st: giess.

Manskap
Bonden Nils Möllnare, 40 åhr gammal, wärbar, ingen sohn eller dreng.

Giffwer Tiende
Till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTionden
/.../

Städt gården af Qwitzoernes Palle Larsson för 3 åhr sedhan på frijheet som han berettar, men ingen stedzmåhls zedell hadhe att framwijsa. Hadhe elliest intet att beswära sigh öffwer någon.


[=N:o 9] N:o 8 d. Oluf Nillsson
Uthsochne frelse dee Quitzoers hemman 1/2
Ähn hafva Oloff Nillsson, Nils Matzsson och Nils Möllare
Een ödegrundh som har warit räknadt tilförenne för 1/2 gårdh och ähr uthfrelse Qwitzoerne tilhörigh, men finnes intet i Cronones Jordbook infördh.
Uthsås på samma ödegrundh, lijka så mucket som på Nils Möllares Eenskijlte gårdh, Nembl: Rogh och korn 5 T:r, hafra 6 T:r hösta 11 Lass höö. Ähr elliest ingen annan legenheet till, har eij heller något huus eller bygning warit här på i 20 åhrs tijdh, är lijkwäl Jorden brukte 1/3 part af Oluf Nillsson i 34 åhr, aff Nils Matzsson i 14 åhr och af Nils Möller på det siette åhr, och bekenna dee att hwar har giffwit sitt stedzmåhl till husbonden.
Effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 7 Tun:r 4 5/6 skeppa, hafra 2 T:r 4 ½ skeppa, höö 10 ½ Lass. Och blifwer här effter hemman 3/8.

Boskap och fänadh har hwar af desse bönder på sine Eenskijlta gården som dee hafva i bruuk, ähr derföre intet heller något manskap på denna grundh.


[=N:o 18] N:o 9 a. Sven Olufsson
Bornholms wederlagh Uthsochne till Gladsax hemman 1.
Sven Olufsson i Jerrestadh Bornholms wederlaghz godz finnes i Cronones Jordbook satt för een heel gårdh, uthan twifvel så högt uthi Bornholms wederlagh tillslagen, men finnes uthi danske tijdher, af då Adels fougden på Gladsax Måns Simonsson A:o 1656 d: 22 Martij för een half till be:te Sven Olsson att wara stedd, såsom uthaff Document Sub N:o 17 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 53 (AID: v113682.b53)] kan sees.
Och berättar bonden att skatta intet högre uthi Extraordinarie till Cronan, än för en half gårdh.
Berättar att kunna så åhrligen Rogh och korn 6 Tunnor, hafra 5 T:r, höstar 9 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 12 Tunnor 3 skep:, hafra 2 Tunnor 3 schepp:, höö 9 ½ Lass. Och blifwer häreffter hemman 1/2

Hafwer Boskap
4 håppor, 1 föllia, 2 köör, 9 st: fåår, 5 st: swijn, 6 st: giess.

Manskap
Bonden Sven Olufsson man på 46 åhr, wärbar, ingen dreng eller son.

Tionden giffwer han till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
/.../

Giffwit huusbondhåldh 4 D:r till Johan Arctander effter qvitantz sub Document N:o 14.
Beswerer sigh denna Sven Olufsson att Arrendatoren på Gladsax änteligen will hafva 9 mark för en tunna Landgille korn, så och 4 D:r Eckepeningar, oachtat han tillijka med dee andra praesterer sitt Eck och arbete. Hadhe sigh elliest öffwer Cronones Befallningzmannen eller hans tienare intet att beswära, men giffwer till Gladsax 1/2 tunna hafra till fougdehafra.
Denne gårdh fans omsider uthi Häradzskrifvarens Jordbook för een halff gårdh, ähr altså försatt uthi den inlefvereradhe Jordbook.


den 30 Augustj

[=N:o 19] N:o 9 b. Nils Nillson
Bornholms wederlagh till Ingellstedh, hemman 1/2 kom der til emoth Sandby gårdars afstående 1668.
Nils Nilsson i Jerrestedh Bornholms wederlaghz godz lagdt till Ingellstedh gårdh A:o 1668, finnes i Cronones Jordbook Cronan tilslagen för 1/2 gårdh, som han och har warit i dansche tijdher, då han för 14 åhr sedhan effter bondens berettelse steddes.
Berettar att kunna så åhrligen, Rogh och korn 6 Tunnor, hafra 5 T:r, höstar höö 9 Lass. Men effter Jordrefningen är uthsädhe Rogh och korn 12 T:r 3 sch:, hafra 2 T:r 3 schepp:, höö 9 ½ Lass. Och blifwer hemman 1/2.

Hafwer Boskap
Een gilling, 4 håppor, 1 koo, 1 stutkalff, 5 fåår, 1 soo, 1 gåås.

Manskap
Bonden Nils Nilsson öfver 40 åhr gammal, wärbar, har ingen dreng eller wuxen son.

Giffwer Tienden till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Cronotionden
/.../

Giffwit i denne Regeringh till husbondhåldh 3 D:r och 1 gåås, hwilket af samma person wore opburet som tilförenne är nembt. Fougdeskeppan har han her till intet uthgiffvit, effter han intet hadhe medell der till.
Wiste öfwer intet sigh elliest att beswära. Det lilla han har ydt till Ingelstedh gårdh, har han fådt Satisfaction före, och war dermedh tilfredz.


[=N:o 20] N:o 9 c. Oluff Andersson
Bornholms wederlagh till Gladsax gårdh hemman 1/2
Oluff Anderson i Jerrestedh Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax gårdh, har warit i danske tijdher 1/2 gårdg såsom han Cronan finnes i Jordboken tilslagen.
Bekenner att kunna så åhrligen Rogh och korn 6 Tunnor, hafra 5 T:r, höstar 9 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 12 T:r 3 skeppa, hafra 2 Tun:r 3 skepp., höö 9 ½ Lass. Och blifver här effter till hemman 1/2.

Hafwer Boskap
4 håppor, 2 Unga stutar, 2 kiöör, 2 stuutbemlingar i annat åhr, 9 st: fåår, 4 st: swijn, 4 gies.

Manskap
Bonden Oluff Andersson 56 åhr gammal, har ingen dreng eller son som wärbar är.

Gifwer Tiende till prästen
Af denna gårdh så wäl såsom af den fästa han medh Jon Matzsson brukar tilsamman, Rugh 2 Trafver, korn 1 Lass, hafra 1 Lass.
Till kyrkian
/.../
CronoTienden
/.../
Har stedt sin gårdh för 20 åhr sedhan, gifvit till stedzmåhl 30 D:r fougdepeng:r 6 mark. Och i denne Regeringen till husbondehåldh 6 D:r effter quitentz N:o 14.

Hadhe intet wijdare sigh att beklaga öfwer Cronones Tienare, men faller honom beswerligit, först att han skall betala sitt landgille medh 9 mark för Tunnan, will helst som han har warit wahn ytta sitt Landgille i skieppan, ehurur wäl dee på Gladsax opmåla hwar Tridie skieppa, sedan att han skall gifwa för denne gården och den halfva fästan 5 D:r Eckepenningar, oachtat han gör sitt wåhr- och höstearbete til gården.


[=N: 21] N:o 9 d. Anders Bengson
Uthfrelse till Glimminge gårdh hemman 1/2
Anders Bengtsson i Jerrestedh Hr Måns Rosenkrantz Uthfrelse till Glimminge gårdh, war 1/2 gårdh uthi dee dansche tijdher finnes i Jordboken medh Cronebonden Swen Bengsson, hvar om der oppe under N:o 5 b är omrördt, opfördt tillsamman för ett heelt hemman, men säger att han aldrigh medhhonom Swen Bengsson är sökt af Regementz Quartermestaren att uthleggia medh honom Terminskatten, som förnimmes att han Regementz Quartermest:n har låtit kräfia för ett heelt hemman hoos Swen Bengsson, och att han hadhe sin part af Terminskatten som ähr åhrligen 4 ½ D:r altijdh till Cronefougden richtigt erlagdt.

Uthsår åhrligen som han berettar Rogh och korn 6 Tunnor, hafra 5 T:r, höstar 9 Lass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 12 Tunnor 3 skeppa, hafra 2 T:r 3 skeppor, höö 9 ½ Lass, Och blifwer här effter hemman 5/8.

Hafwer Boskap
1 gilling, 5 håppor, 1 föll, 2 u[nga]. stutar, 2 kiöör, 6 fåår, 2 swijn.

Manskap
Bonden Anders Bengsson in emot 50 åhr gammal, wärbar har ingen son eller dreng.

Giffwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CroneTienden pro A:o 1670
/.../
Har aldeles sigh öfwer ingen att beswära.


[=N:o 12] N:o 10. Jon Matzon och Oluff Andersson
Bornholms wederlagh Utsochne till Gladsax hemman 1/2 ödhe
Denne Jon Matzsson och Oluff Andersson i Jerrestedh, hafva föruthan deras Eenskijlte gårdar i bruuk 1/2 ödesgrundh, som således genom Bornholms wederlagh tillijka med Gladsax gårdh Cronan är anslagen, men effter böndernas berettning hafwer den i dansche tijder allenast warit een fästa och i manna minne icke warit bebygd, uthan när dee stedde sina gårdar är denne fästan altijdh till stedt under ett stedzmåhl, som för 20 åhr sedhan skedt är.

Bönderna bekenna att kunna uthså åhrligen her till Rogh och korn 5 2/3 Tunna, hafra 3 T:r, hösta höö 5 ½ Las. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 T:r 2 ½ skeppa, hafra 2 1/4 Tunna, höö 6 Lass. Och bliffwer hereffter hemman 3/8,

Om Boskap och manskap, är nembdt deroppe widh deeras gårdar, så wäl såsom om Tionden och annat mehra.


[=N:o 6] N:o 11 Jöns Mårtensson
Uthfrelse och Quitzoerne tilhörigh, hemman 1/8.
Jöns Mårthensson i Jerrestedh Uthsochne frelse dee Qwitzoer tillhörigh, har warit [i] dansche tijdher hållen för 1/8 gårdh.
Kan så åhrl: som han bekenner Rogh och korn 1 2/3 T:r, hafra 1 ½ T:a, hösta 3 lass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 3 T:r, hafra 2 1/3 skep:, höö 2 1/2 lass. Och blifver her effter hemman 1/8.

Haffwer Boskap
2 håppor, 1 koo, 4 fåår, 6 giess.

Manskap
Bonden, Jöns Mårthensson, som han bekenner, emoth 60 åhr gammal, lijkwäl wärbar, ingen dreng, sonen tienar hoos Erich Swensson som för är annoterat N:o 4 a. Gårdman Knut Peersson gammal och wahnför.
Tionden giffwer han till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CronoTionden
/.../
Har intet att beswära sigh öffwer någon.


[=Järrestad mölla N:o 1] N:o 12 Jerrestadh Mölla som Knut Nilsson brukar och Cronan bespard är.
Denne Knut Nilsson har dessföruthan Jerrestedh Mölla som han har stedt nest förleden Jull uthaff Befallningzmannen Giertt Jonsson, gaff till städzmåhl 12 D:r S.m:t och fougdepeningar 7 mark. Giffwer till åhrligit Landgille för 3 pundh miöhl 22 ½ D:r S.m:t Hafwer elliest ingen Egendomb der till liggiandes, uthan kan wara 3 skep: Landh Men fult af steen, så att det så gott som obruligit ähr. Och derföre intet kan skattleggias. Beswärar sigh att Landgille faller för högt, emedhan 18 qwarnar på en mijhl när omkring honom liggia, och såsom qwarnen och dammen mycket ähre bröstfaldne, söker han förlindring på Landgille eller hielp till reparation. Eftter Jordrefningen af uthsädes mark, skarp sandJordh 1 T:a 4/5 skep: Hwilken för den stora qwarnRäntan skull intet á part kan Considereras.


[=Kyrkojord] N:o 13 Oloff Nilson och Erich Swensson
för Jerrestedh kyrkie Jordh brukas under
Jerrestedh kyrkia har een Eenskijlt kyrkieJordh, liggiandes i Öster och Wester wengen och brukas aff Oloff Nillsson och Erich Swensson supra N:o 4 och 6 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 21, 23 (AID: v113682.b21, v113682.b23)]. Hwadh uthsädhe dhe hafva bekent, sampt huruledes hwardera har städt sin part och betalt kyrkian städzmåhl, finnes supra N:o 6 A. Item att dhe åhrligen till kyrkian Landgille uthgöra 16 öre S.m:t och 2 skep: hafra. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe af skarp Jord bestående, Rogh och korn 5 T:r 2 skep: kan blifva 1/6 kyrkiehemman.


[=Klockarejorden] N:o 14 Degne Jorden
Sättes effter Jordmons Texten til 26 1/4 öre S.m:t
Degne Jorden, som een gadhuusman, widh nampn, Åke Nilsson brukar, ähr effter Jordrefningen 2 skep: kornJord af skarp mark och 1 ½ lass höö. Hwilken Jordh till degnens Löhn är lagd i dee förra tijdher, hwar emoth samma huusman, som ähr mycket gammal och wahnför, Morgon och affton måste ringia i böön klåckan för degnen.


[=N:o 25] N:o 15 Jerrestedh kyrkiehuus
Detta kyrkiehuus, som är uthan Egendomb, åbor Åke Nilsson, som har gifvit och giffver til kyrkian åhrl: Landgille 16 ½ öre S.m:tt.

Den 31 Augustj för middagen wore Commissarierne på Gyllebo gårdh, uthi ögonskeen tagandes gården och dess Egendomb, som uthi Wemmerlöff Sochn lärer finnas annoterat; Men effter middagen bleff Grötstrup by företagen.


Grötstrup By i Jerrestadh Sochn

[=N:o 3] N:o 1 Borgmestaren i Cimbrishambn Eschill Oluffson medh sina medh Egare Hindrich Peersson och Bengt Swensson i Grötstrup, ähr effter Jordboken Skattehemman 1
Förlänt Hans Excell:tz Hr RijkzRådet Steno Bielke.

Eschill Oloffsson medh Hindrich Peersson och Bengt Swensson, Eger denna gården i Grötstrup, berettandes densamma intet mehr wara, än ett halfft skattehemman, och bewijste det medh ett sköte, uthstedt Jerrestedh häradzTing A:o 1644 d: 8 Novemb: effter Document N:o 18 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 54 (AID: v113682.b54)]. Synes och wara sanningen lijkt, effter den Ordinarie Räntan som i Jordboken finnes, sammanskatten(?) undantagandes.

Oppå denna skattegården finnes ingen huus eller har warit i 20 åhrs tijdh. Och Possiderer Eschill Olsson halfwa parten i be:te halfva skattegårdh, som ähr 1/4 hemman effter ett köpebreff, gifvit af Anders Rasmusson i Grötstorp A:o 1652 d: 9 Novemb: sub Document N:o 19 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 55 (AID: v113682.b55)]. Men Hindrich Peersson och Bengt Swensson i Grötstrup hafva den andra 1/4 parten i be:de gårdh, som ähr hwardera 1/8. Den förre effter kiöpebref gifwit af Peder Trudhsson i Cimbrishambn d: 12 Septemb; A:o 1669 sub Document N:o 20 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 56 (AID: v113682.b56). Den senare effter köpebreff gifvit af Mårthen Thuesson i Cimbrishambn innewarande åhr 1670 d: 25 Aprilis Sub Document N:o 21 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 57 (AID: v113682.b57)].

Om uthsädhe wiste Borgmestaren intet att beretta effter han aldrigh har sådt, men lijkwähl åhrligen erlagdt sin skatt till Cronan på sin part, så wäl såsom dee andra åboor, som först nu i förledne wåhr ähre komne till bruuk.

Effter Jordrefningen ähr uthsäde Rogh och korn 13 T:r 1 skep:, hafra 1 ½ Tunna, höö till 18 lass. Och blifver her effter Skattehemman 2/3.

Tionden giffwes till prästen
/.../
Cronan och kyrkian
/.../
Hwadh boskap Hindrich Peersson och Bengt Svensson hafva sampt huru starka dhe i manskap ähro, medh annat mehra, finnes der nedre förklarat widh deras gårdar som dee åbo.


[=N:o 4] N:o 2 Anna Peder Andersons Skattehemman 1/2
Förlänt Hans Excell:tz Rijkz Rådet Hr Steen Bielke.
Anna Peder Anderssons i Grötstrup, brukar en skattegårdh som står i Jordboken för skattehemman 1/2 ähr förlänat till RijkzRådet Hr Sten Bielke.
Bewijste sin åthkomst medh ett köpebreff uthgiffwit d: 5 Juni(?) 1658, och ett af d: 5 Septemb: 1659, effter Document Sub Numeris 22 och 23 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 58-59 (AID: v113682.b58, v113682.b59)].
Bekenner att kunna så åhrl: Rogh och korn 7 1/3 T:a, hafra 2 T:r höstar höö hwart åhr 10 lass. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 12 1/3 T:r, hafra 1 T:a 2 schep:, höö 15 lass. Och blifver her effter skattehemman 5/8.

Hafwer Boskap
1 gilling, 2 håppor, 2 köör, 6 fåår, 1 swijn, 2 giess.

Manskap
finnes intet, effter mannen är dödh och har ingen dreng, uthan en gårdman Jon Nillsson wärbar, som nu tienar Enkian.

Giffwer Tionde til prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Till Cronan i åhr
Hadhe sigh intet öfwer något att beswära.


[=N:o 6] Hindrich Pedersson
Gammal uthsochne frelse till Giersnäs Hemman 1/2
Hindrich Pederson i Grötstorp uthsochne gammalt frelse till Giersnäs, hemman 1/2 såsom han har warit i Hr Falk Lyckes tijdh och ännu i Jordboken finnes.
Bekenner att kunna så åhrligen Rogh och korn 5 Tunnor, hafra 1 Tunna, höstar 6 Lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 8 T:r 1 ½ skeppa, hafra 5 skepper, höö 9 lass. Och blifver här effter hemman 3/8.

Haffwer Boskap
4 håppor, 2 köör, 1 ung stuut, 5 fåår, 4 swijn, 2 st: giess.

Manskap
Bonden Hindrich Peersson währbar, har een ung dreng wedh nampn Nils Andersson född i Mehlby sochn och Albo häradh.

Gifwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Till Cronan pro A:o 1670
/.../

Har ingen klagemåhl öffwer någon.


[=N:o 8] N:o 4 Bengt Jönsson Skattehemman 1.
Donerat Hr RijkzRådet Steen Bielke
Bengt Jönson i Grötstorp har warit i danska tijdher och finnes i Cronones Jordbook för Skattehemman 1.
är Donerat Hans Excell:tz RijkzRådet Hr Steen Bielke.
Hans åthkomst til skatterettigheeten bewijste han medh ett köpebreff, sigh att hafva kiöpt af Erich Håkansson i Grötstrup den 12 Martij 1660 effter Document sub N:o 24 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 60 (AID: v113682.b60)] den halfva parten af denna gården, den 1/4 parten der uthaff har han fådt medh sin hustru och den sidsta 1/4 parten har han på sin hustrus barns wegnar under förmynderskap, som Extract af skiftesbreff uthwijsar effter Document N:o 25 [Se: Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:612 (1671) Bild 62 (AID: v113682.b62)].
Såhr effter bekennelse åhrligen Rogh och korn 8 T:r, hafra 2 T:r, aflar hwart åhr 10 Lass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 11 Tunnor 3 skep., hafra 2 Tunnor 1/3 skep., höö 15 Lass, Och blifwer häreffter skattehemman 5/8.

Hafwer Boskap
4 håppor, 1 föllia, 1 p:r u[nga]. stutar, 2 köör, 1 qwiga, 8 fåår, 6 swijn, 3 giess.

Manskap
Bonden Bengt Jönsson, währbar, har en dräng Mårthen Isachsson, född der i Grötstorp, wärbar.

Gifwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
CroneTionden i Åhr
/.../

Berettadhe sigh att hafva giffvit stedzmåhl till Lars Christensson och måste göra Ecker till Borby gårdh, förmenandes att det honom som een skattebonde icke kunde tilkomma.


[=N:o 9] N:o 5 Peder Jönson
Bornholms wederlagh uthsochne til Gladsax gårdh hemman 1/4.
Denne Peder Jönsson har 1/4 gårdh som han har warit i dansche tijdher och ännu uthi Jordbooken står.
Berettar att kunna så åhrligen Rogh och korn 4 1/6 T:r, hafra 2 T:r, höstar och hwart åhr 6 Lass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh korn 5 Tunnor, hafra 5 ½ skepper, höö 6 Lass, och blifver her effter hemman 1/4.

Haffwer Boskap
1 häst, 3 håppor, 1 föll, 1 p:r gambla stutar, 1 p:r unga Dito, 2 kiöör, 1 qwiga, 8 fåår, 4 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Peer Jönsson wärbar, har en dreng widh nampn Michel Nillsson wärbar

Gifwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Till Cronan
/.../

Gaff husbondhåldh på den tijdh dee uthi Jerrestedh, 6 D:r.
Har sigh öffwer Cronones Befallningzman, hans tienare eller någon annan eij i någon måtto att beswära.


[=N:o 11] N:o 6 Hans Olufson
Donerat Hans Excell:tz Hr Rijkz Rådet Steen Bielke, hemman 1/6.
Bonden Hans Oluffsson hafwer 1/6 deels gårdh, och har warit uthi dansche tijdher och ännu uthi boken finnes för det samma.
Kan uthså effter berettning åhrligen Rogh och korn 2 1/3 Tunna, hafra 1 T:a 1 sch., höstar och åhrl: 5 lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 4 T:r 1 sceppa, hafra 1 T:a 1 sch.; höö 6 Lass. Och blifwer här effter hemman 1/6.

Hafwer Boskap
1 gilling, 2 håppor, 1 koo, 3 fåår, 7 swijn, 8 st: giess.

Manskap
Bonden Hans Olofsson wärbar, har ingen dreng.

Giffwer Tiende till prästen
/.../
Till kyrkian
/.../
Chrono Tienden i åhr till Giersnäs i negen Rogh 5 neger, korn 2 häcker så got som 1 ½ skeppa.

Hafwer sigh elliest intet öfwer någon att beswära.


Jerrestadh kyrkia har, föruthan hwadh her i sochnen ähr annoterat, uthaff Olla Månsson i Carleby och Tommerup Sochn N:o 11 ibdm pag: 244, till Landgille åhrligen 8 öre 6 rst S.m:t


Till att sluta Jerrestedh Sochn blefve den 1 Septembris effter middagen samptlige sochnemännerna medh dess manskap, huusmän, gårdmän och drängiar framkalladhe, och tilspordes om dee hadhe någotr ännu att klaga, hwarigenom een eller annan hadhe lidit afsaknadh eller skadha, swaradhe dee, Neij. Såsom Oloff Peerssons gårdh, effter Instructionens innehåldh, måste sökias att blifva uprettat medh en wiss åbo, effter denne mannen förmente intet att blifva wedh.
Ty blefve samptlige sochnemännerna tilsporde, om de wille hielpa den samma medh en halff dagz plögning, så skulle han hafva 2 åhrs frijheet att niuta för 71 och 1672, hwilket dee alla samptl: lofvade och swarade enhelleligen, Ja. Och der hoos, oxå påminnelse gifva tilkenna om han skulle wara oflijtigh, Swaradhe der, att der nogsampt wore om hans flijtigheet försäkradhe, och om det, emot förmodhan skulle skee, der det tilbörligen wille. Der på gafz honom frijheetz breff på 2 åhr.
Om Lasse Jönssons ödhegårdh [=N:o 15] att antaga, bleff Anders Nilssons son [=N:o 1], Jöns Andersson tiltaltes [=N:o 1]; men effter hwarken fadren eller son wille sigh her till uthlåta, oachtat honom een sådan frijheet effter Instructionen blef tilbuden, som han wäl kunde opretta gården under, och hadhe wäl medell att begynna medh, ty bleff han uthnembdh till Kongens och Cronans Soldat. Men då dee förnam att sådan treskheet intet kunde tåhlas, och sochnemännerna förmantes att hielpa till Sochnens opkomst, kom fadern och son igen å nyo fram och begärte frijheet der på, effter af gårdzens bygning ingen ting wore som kunde tiena att bebo, hwar på sonen Jöns Andersson uthlåfvades 4 åhrs frijheet Nembl: 1671, 1672, 1673 och 1674 för all ordinarie och Extraord: Ränta, undantagandes Manthalspenningarna och Tionden. Uthi hwilken tijdh han skall wara plichtig att opbyggia gården medh 2 lengior och såsom han har tilförenne warit bebygdh, och att den kan stå för 8 mäns granschning, och sedhan effter 4 åhrs förlopp, att uthleggia så sine ord:e som Extraord: uthlagor, såsom den effter denna Jordrefningz affattadhe Jordbook honom lärer påleggias.
Såsom denna föresch:ne Jerrestedh Sochn och Grödstorpe byers wagn, ähr af sandigh, skarp och litet Leer Jordh, doch intet af flogsandh, så att dess Jordmon, hwarken till d: 10 eller 11 puncten i Instructionen kan rächnas. Ty ähr effter den 12 punchtens anledning öfverlagt och skieligen funnet, att tilägna i denna sochen een heel gårdh till uthsädhe Rogh och korn 18 T:r, hafra 12 T:r, höö 20 S. Lass och anslå hwar skeppa för 7 ½ öre S.m:tt.
Till sidsta sluut sökte Allmogen, att bekostningen wedh Arfskifften eij så högt måtte spennas, uthan slippa medh 1(?) R:D hoos fougden som tilförenne har warit brukligit.
Sedhan bodhe dee att Tiendens förhögning måtte ophäfwas. Swaradhe och på tilfrågan, att dee öfwer Commissionens bekanta intet hadhe att klaga.

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIc:8 (1670-1671) Bild 22 / sid 13 ff (AID: v98479.b22.s13)
 

Ur: 1719 års jordebok
Järrestads socken

Skattehemman      
Gröstorp 3 Nils Mårtensson 7/16
Gröstorp 8 Oluf Jönsson 7/16
Kronohemman      
Järrestad 1 Erik Hansson 1/2
Järrestad 3 Oluf Eriksson 1/2
Järrestad 4 Swen Eriksson 1/2
Järrestad 5 Corporal de Fine 1/2
Järrestad 7 Oluf Pärsson 1/4
Järrestad 10 Åke Pärsson 1/4
Järrestad 11 Tue Andersson 1/2
Järrestad 12 Rasmus Olufsson 1/4
Järrestad 14 Öde 1/4
Järrestad 15 Öde 3/16
Järrestad 16 Brukas under No 11  
Järrestad 17 Nils Tykesson 1/4
Järrestad 18 Öde 5/16
Järrestad 19 Öde 5/16
Järrestad 20 Nils Månsson 1/4
Järrestad 23 Håkan Pärsson 5/16
Järrestad 24 Oluf Pärsson 1/2
Gröstorp 4 John Mårtensson 1/4
Gröstorp 9 Swen Nilsson 3/16
Gröstorp 11 Åke Jönsson 1/8
Qwarn 1 Pär Gunnarsson ograverad
Kronogatehus      
Järrestad 25 Öde  
Järrestad 26 Öde  
Utsockne Frälsehemman      
Järrestad 2 Anders Nilsson 5/6
Järrestad 6 Pär Andersson 1/8
Järrestad 8 Oluf Mårtensson 5/6
Järrestad 9 Swen Rasmusson 3/8
Järrestad 13 Oluf Eriksson 1/2
Järrestad 21 Lasse Mattsson 5/8
Järrestad 22 Öde 3/8
Gröstorp 6    
Utsockne Frälsegatehus      
Järrestad 27 Pär Andersson  
Järrestad 28 Öde  
Järrestad 29 Öde  

Åter till huvudmenyn