Stora Köpinge

Pastorat: Stora Köpinge, Stora Herrestad, Borrie och Öja
Härad: Ingelstad -1890, Herrestad 1891-
Kommun:
1952-1970 Herrestad
1971- Ystad

Storskifte: "Storskiften eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Kabusa byordning stadfäst 1765 4/6
Stora Köpinge byordning stadfäst 1685 7/5

Litteratur:
Lundgård, C. P. Beskrifning öfwer den delen af Stora Köpinge Socken, som är belägen uti Christianstads Län och Ingelstads Härad. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 7.
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 139-140. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Kiöpinge Sokn och By har:

Crono indelt 1/2  
Utsokne Frällse 22. 3/4 Bollerup 10. 1/2, Örup 5. 3/4, Tåsterup 3, Högesta i Malmö Lähn 2 och Ryttmäst. Flint 1. 1/2
Prästegård 3/4  
Klåckarebohl 1/4  
Qwarn 1   Örups Gård
Gatehus 21   Bollerup 4, Tåstarp 2

Widlyftig och skarp åker, liten äng, någon torfjord och fiske.

Kabusa har:

Skatte 2. 1/16  
Crono indelt 11/16  
Qwartermästar Boställe 1/2  
Utsokne Frällse 2 Bollerups.
Gatehus 13   Bollerup 1.

Skarp åker, tillräckelig äng, torfjord och fiske.

Soknen har 43 st. hemmansbrukare och giör med Tåsterups Sokn ett Regalt Pastorat.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Malmöhus län - 1765 (av J. L. Gillberg)
Kiöpinge Sokn och Swänstorps By har:

Crono indelt 2. 1/2  
Skatte 3/16  
Utsokne Frällse 1 Hunnesta och Örupp uti Christ. Lähn.
Miöhlqwarn (c) 1   Ryttm. Flint.

God och tillräckelig åker, ringa höbohl och torfjord.

Lilla Köpinge By, har:

Crono in- och oindelte 4. 1/2  
Utsokne Frällse (d) 2. 1/2 Torup och Inspector Bagger
Gatehus 4 1/2  

Sandig swag och liten åker och äng.

Fårarps By, har

Skatte 3/16  
Utsokne Frällse 1. 1/2 Tosterup i Christ. Lähn.

Litet och swagt utsäde och höbol med Torfjord.
Den öfrige del af Byn ligger i Öfraby Sokn och Pastoratet i Christianstads Lähn.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
Af Köpinge pastorat och socken i Ingelstads Härad af Christianstads Län äro i Herrestads Härad belägne:

Swenstorps by har 3 15/16 mantal Skatte, 1 mantal Utsockne Frälse och en skattlagd wattenqwarn.

Fårarps by har 3/16 mantal Skatte, 1 ½mantal Utsockne-Frälse; Lilla Köpinge 1 ½ mantal Skatte, 2 ½ mantal Utsockne-Frälse, 2 nummererade Gatuhus, en mindre kyrkolägenhet och 3 mantal Civilstaten anslagne. Folknummern i dessa byhem utgör 331, 169 man- och 162 qwinkön. Dessa byar höra till Köpinge kyrka af Christianstads Län, hafwa någorlunda god åker, bestående af lerblandad mylla men ringa höbol. 

De här icke uptagne hemman af Fårarps by tillhöra Christianstads Län; och afskiljes denna delen af socknen från Köpinge genom den så kallade stora Köpingeån, hwilken här utgör gränsen mellan Malmöhus och Christianstads Län. Ordinarie räntan af dessa lägenheter utgör 121 R:dr 34 sk. 5 r. B:co; Kronotionden Råg 11 tunnor 12 kappar, Korn 14 tunnor 12 kappar. Hafre 9 tunnor 24 kappar.

Fårarps By, hwaraf största delen redan är uptagen såsom tillydande Köpinge kyrka och pastorat, har 1 mantal Skatte och ett nummereradt Gatuhus, hwilka i afseende på kyrkowäsendet räknas till Öfraby socken af Christianstads Län; har ringa och swag åker, men god höhöstnad och torfjord. Byns folkmängd utgör 79, 35 man- och 44 qwinkön; ordinarie räntan 8 sk. Banco; Kronotionden Råg 31 ½ kappar, Korn 1 tunna 31 ½ kappar, Hafre 1 tunna. Postgång Ystad.

Skatteköp 1700-1799
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Kabusa nr 3, 5/16 mtl 1790 apr. 6, kvittens i landskontoret
Kabusa nr 4, 1/4 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 1/4 mtl
Kabusa nr 5, 3/8 mtl 1790 maj 3, kvittens i landskontoret
Kabusa nr 6, 3/8 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 3/8 mtl
Kabusa nr 7, 5/16 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 5/16 mtl
Kabusa nr 8, 1/2 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/2 mtl
Kabusa nr 9, ett gatehus 1761 jan. 3, skattebrev
Kabusa nr 10, ett gatehus 1733 nov. 26, skattebrev (AID: v835469.b5480.s633)
Kabusa nr 12, 5/16 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 5/16 mtl
Kabusa nr 13, 5/8 mtl 1762 mars 23, skattebrev på 5/16 mtl
Lilla Köpinge nr 3, 1 mtl 1738 mars 10, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
Lilla Köpinge nr 6, 5/16 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
Lilla Köpinge nr 7, 3/16 mtl 1790 juni 15, skattebrev (AID: v566834.b450.s39)
Lilla Köpinge nr 11, ett gatehus 1787 maj 6, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 1, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 2, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 4, 3/16 mtl 1738 mars 10, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 5, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 7, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)
Svenstorp nr 8, 3/4 mtl 1787 maj 1, skattebrev (AID: v566834.b460.s40)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 28 3/4 hemman, af hvilka 24 äro frälse, 3 1/4 skatte och 1 1/2 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Ullstorps och Bollerups socknar
jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926)Stora Köpinge socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Qwartermestarens Säthe och hästehemman 1 Cabusa: Bengdt Månsson 1 Haf:r 4 huuslängiar wedh macht och bonden behål:
Uthfrälse till Bollerup 2 Ibm Swen Olsson 1 Dito 4 längiar dhe 2 bröstfeldige bonden hielper sigh
-”- 3 Pehr Mårtenss: nu Lars Perhsson 1 Har 3 små längiar bonden Uthfattigh
Qwartermestarens Rusthåldh 4 Nils Håkonsson ½ Har 2 små Dito länger och bonden hielper sigh
-”- 5 Håkon Andersson 1 Har 4 bröstfeldige längiar fattig
-”- 6 Pehr Olufzon 1 Dito 3 g:le bröstfeldige och bonden Uthfattigh
Qwartermesters hästehem:n 7 Oluff Jöranss: och Rasmus Larsson 1 Har 4 huuslengiar wedh macht
Till Tåsterup 8 Oluff Jöransson Ibruch ½ Har Ett lijtet huus, fattigh
Cronans Ograverat 9 Gathehuus: Nils Thuasson

1

Dito beskaffenheeth
Warit till Skabersiö Förbytt ifrån S:l Owe Tott till Cronan sedan Uthlagdt till Doct: Foss blif:r Crono 10 Dito Isach Olufzon

1

Dito Ett lijtet odogl: huus Uthfattigh Åboo
Till Bollerup 11 Dito Nils Nilsson

1

Dito beskaffenheeth
Qwartermest:ns hästehem:n och säthe 12 Nils Andersson 1 Haf:r 2 g:le förfalne huusleng:r bondhen fattigh
Dito Qwartermest: Rusthåldh 13 Jöran Månss: och Isach Månss: 1 Haf:r 4 huuslengiar wedh macht och bönderne medh
    Kiöpinge Byy och qwarn    
Uthfrälse till Öhrup 1 Nils Lasson nu Kiel Pehrsson ¼ Een godh qwarn huar till fins 3 små huuslengior wedh macht
Dito Uthfrälse till Bollerup Gårdh 2 Madtz Madtzon 1 Har Dito 3 längior den Eene förfal: bonden fattigh
-”- 3 Måns Jönss: el:r Pehr Månsson 1 Fins 2 små längior och bonden fattigh
-”- 4 Anders Pehrsson 1 Har 3 huuslengiar wedh macht och behål:
Dito till Öhrup Hr Axel Rosenkrantzes 5 Gathehuus: Nils Nilsson

1

Ett stycke huuskengia och Åboen fattigh
Till Öhrup 6 Gathehuus: Ingwar Pehrsson

1

Ett lijtet odogl: stycke huus och Åboen Uthfattigh
Till Bollerup 7 Anders Pehrss: Ibruch dher Åboer Truls Mårtensson ½ Fins Ett stycke huuslengia som denne Truls Åboor fattig
Till Öhrup 8 Pehr Mårtensson 1 Har 2 små längiar och bonden Uthfattigh [v98384a.b2080]
Till Tåsterup 9 S: Jöns Pehrsson 1 Har 3 stycken små huusllängia bonden hielper sigh
Till Öhrup 10 Pehr Hansson 1 Har een lijten huuslengia warit Afbrändt och på frijheeth Uptaget Uthfattig bonde
Dito till Öhrup 11 Nils Lasson Ibruuk 1 Ödhe och obrukadt finns Een lijten huuslengia förfal:n
-”- 12 Söhren Classon 1 Dito een lijten längia bonden Uthfattig
Till Bollerup 13 Isach Jöransson 1 Fins 3 huuslengiar bonden hielper sigh
Dito till Öhrup 14 Mårten Larsson 1 Dito 3 små längiar bondhen heilepr sigh
Dito till Bollerup 15 Åke Ingemansson 1 Har 2 små stycken längiar bondhen fattigh
-”- 16 Swen Pehrsson nu Pehr Larsson Ibruuk ½ Warit Ödhe finns 2 stycken huuslengiar
Kyrkiornes huus 17 Gathehuus Knuth Påhlsson Pijhl

1

Ett lijtet stycke huus Åboen ähr fattigh
-”- 18 Jöns Mårtensson Dito

1

Af samma beskaffenheet
Mårten Rusthållare 19 Mårten Trulsson och Lars Nilsson 1 Hafwa 4 huuslengior wedh macht Mårten hielper sig den andra fattigh
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karen Marswijns Arfwinger i Danm:k 20 Oluff Mårtensson 1 Har 2 st: längiar bonden fattig förmedl: på halft
[v98384a.b1190]
Uthfrälse till Öhrup 21 Thua Jönsson och Erlan Andersson 1 Dito 2 små elake längiar och bönderne fattige
-”- 22 N[or]:re Jöns Andersson ½ Har 2 st:n små huuslengior bonden hielper sigh
Dito till Bollerup Gårdh 23 Gathehuus: Oluff Nilsson

1

Ett lijtet stycke huus fattigh
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Fru Karen Marswijns Arfwinger, förmedl:t på halft 24 N[or]:re Jöns Pehrsson 1 Har 3 stycken huuslengior wedh macht och hielper sigh
Klåckare bohligh 25 Klåckare bohligen ¼ Ett lijtet stycke huuslängia
Prästestombnen 26 Präste Gårdhen Hr Lars Christophersson   Waret Afbrändt och af Herr Pastoren å nyo med 3 fyldkommen längior Upbygdt
Till Bollerup Gårdh som näst förestående 27 Lars Månsson 1 Har 3 huusleng:r och bonden wedh macht
-”- 28 Pehr Larsson och Anders Månss: 1 Dito 3 huuslengiar wedh macht
-”- 29 Söndr Jöns Andersson 1 Dito beskaffenheeth
-”- 30 Mårthen Nilsson ½ Warit Afbrändt och på frijheet Upbygdt Een huuslengia fattig
Uthfrälse till Öhrup som näst förestående 31 Oluff Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth och bonden fattig
-”- 32 Jöran Pehrsson 1 Har 2 små huuslängior bonden fattig [v98384a.b2090]
-”- 33 Nils Pehrsson 1 Dito beskaffenheeth
Dito till Bollerup 34 Gathehuus: Matz Bengdtzon

1

Ett golfz huus Uthfattigh
Dito till Öhrup 35 Lars Nilsson 1 Har 3 stycken huuslengior bonden wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 100 / sid 95 ff (AID: v98462.b100.s95)

Åter till huvudmenyn