Kverrestad

Pastorat: Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1954 Kverrestad
1955-1968 Smedstorp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskiften eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Nyman, C. F. Allmän Beskrifning öfwer Qwerrestads och Smedstorps socknar. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 6. 1815.

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Qvärresta Sokn och Norra Qvärresta By har:

Skatte 2. 1/16 arbete till Ingelsta 1 hemman
Crono 3/8  
Prästegård 11/16  
Klåckarebohl 3/16  
Utsokne Frällse 2 Bollerup.
Gatehus 14   Bollerup 3.

Tillräckeligit utsäde och hö, någon torfjord och fiske.

Södra Qwäresta har:

Skatte 13/16 arbetshemman till Ingelsta 3/16
Utsokne Frällse 3. 3/4 Bollerups Gård.
Gatehus 8   2 till Bollerup.
Lunnarp har:    
Skatte 2. 25/48 arbetshemman till Ingelsta 1. 1/2.
Crono 1. 1/16  
Hospitals 1/2 Ystads Hospital.
Utsokne Frällse 7/16 Handelsm. Baas i Wexiö.
Gatehus 9    

Förestående hafwa tillräckeligit utsäde och hö med någon torfjord.

Kiede Mölla:    
Utsokne Frällse 1   Bollerup.
Ättewads mölla:    
dito 1   Smedstorp.

Hafwa något utsäde och höbol.

Sokn har 47 st. hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1799
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Lunnarp nr 1, 1/8 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret
Lunnarp nr 2, 7/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 7/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
Lunnarp nr 3, 1/4 mtl 1759 dec. 24, skattebrev på 1/4 mtl
Lunnarp nr 4, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
Lunnarp nr 5, ett gatehus 1790 juni 2, skatterätten upplåten (AID: v566850.b870)
Lunnarp nr 8, 1/2 mtl - Ystads hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/2 mtl
Lunnarp nr 11, 5/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 5/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b890)
Lunnarp nr 12, ett gatehus 1748 juni 4, skattebrev (AID: v835479.b5970.s674)
Lunnarp nr 13, 1/3 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/3 mtl
Kverrestad Norra nr 2, 1/4 mtl 1757 juni 13, skattebrev på 1/4 mtl
Kverrestad Norra nr 3, 3/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Norra nr 8, 5/16 mtl 1759, april 30, skattebrev på 5/16 mtl
Kverrestad Norra nr 15, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Norra nr 16, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl, 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Norra nr 18, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Norra nr 19, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Norra nr 20, 1/16 mtl 1759 jan. 11, skattebrev på 1/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)
Kverrestad Södra nr 2, 1/2 mtl 1759 sept. 24, skattebrev på 17/48 mtl
Kverrestad Södra nr 5, 1/8 mtl 1759 sept. 24, skattebrev på 15/128 mtl
Kverrestad Södra nr 6, 3/16 mtl 1756 dec. 10, skattebrev på 3/16 mtl; 1789 november 3, skattefrälse (AID: v566850.b900)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 14 19/48 hemman, af hvilka 8 7/8 äro frälse, 4 31/48 skatte och 7/8 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Kvärrestads och Smedstorps socknar
Vid indelningen 1825 tjänstgjorde för socknarne Lars Svensson i Smedstorp. Efter honom valdes

Erland Andersson i Kvärrestad, som tjänstgjorde från 1832; därefter
Nils Nilsson, Tjustorp, som tjänstgjorde 1847;
Ola Månsson, Gårdlösa, tjänstgjorde från 1848, bevistade som ledamot av bondeståndet bl.a riksmötena 1851 och 1854, var 1851 av ståndet utsedd till revisor;
Mårten Mårtensson, Kvärrestad, vald 4/9 1859, entl. 26/1 1884;
Ola Jeppsson, Tjustorp, vald 16/2 1884;
Ola Nilsson, Lunnarp, vald 21/10 1893;
Sven Rasmusson, Gårdlösa, vald 19/3 1900
Gustaf Fredrik Eckerman, arrendator av Smedstorps Gård, vald 27/12 1902
Nils Olsson, Kvärrestad, vald 24/4 1904;
Thure Nilsson, Petersborg, vald 26/7 1922; innehar fortfarande befattningen (1926)

Lars Gustaf Hjalmar Ekdahl, Ingridshem, Lunnarp, 1934-

Kverrestads socken år 1684:

På Clas Jönss: Rusthåll I Giererup 1 N:re Querresta: Oluff Olsson ½ Uptaget på Rothe, finns 2 stycken små huus, bonden Uthfattigh
-”- 2 Nils Andersson ½ Har 2 stycken huuslengior och bonden Ung och fattig
Dito till Ingelsta Gårdh 3 Jöns Andersson ½ Har Een nye lengia i Åhr Upsatt bonden fattig
-”- 4 Bengdt Pehrsson ½ Har 3 huuslengior något förfal: bonden fattigh
Uthfrälse till Bollerup 5 Michel Olsson ½ Har 4 små förfalne lengior nyligen tillkommen, fattigh
Qwartermestarens häste hemman 6 Jöns Trulsson 1 Fins 3 små lengior bonden fattig tillskrf:n A:o 1680 på Söfde
[Sida saknas] 7      
  8      
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
  14      
  15      
  16      
  17      
  18      
  19      
  20      
  21      
  1 Attewadsmölla:    
  1 Lunnarp:    
  2      
  3      
  4      
Förbytt ifrån Gunnarlöff till Kongl: May:tt och Cronan emot wederlag A:o 1684, Ograverat 5 Knutz Fäste nu Måns Pehrsson och Måns Bengdtzon Ibruk ½ Ödhe och Afhyst något lijtet bruuk
Pehr Anderssons Rusthåldh 6 Ingeman Mårtensson ½ Har 2 huuslängior och bonden fattigh
Dito förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan och Cronan bespardt 7 Nils Jönsson Smedh 2/3 Haf:r fyra små huuslengor bondhen förmögen och hielper sig
Uthfrälse till Cronowåldh 8 Jöns Nilsson Höök ½ Fins 3 små huuslengor och bonden Uthfattigh
Rusthållare 9 Bengdt Eliasson ½ Har 3½ huuslängia Rusthål: hielper sigh
Förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan 1684, Ograverat 10 Anders Påhlss: nu Måns Pehrss: och Måns Bengdtzon ½ Fins 4 små huuslängior bönderne fattige
Dito Förbytt ifrån Gunnarlöff till Cronan och Ograv:t 11 Anders Lasson ½ Fins 2 små huuslengior och bonden fattigh
-”- 12 Gathehuus: Hans Smedh

1

Fins 2 små st:n huusleng:r kan såå 2 skp:r i huar wång och höste Ett lass Ängh, hielper sigh
Rusthållare 13 Pehr Andersson ½ Denne Pehr har 4 huusl: och hielper sig
Pehr Anderss: Rusthåldh 14 Mårthen Jönsson ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
Bengdt Eliass: Rusthåldh 15 Pehr Nilsson ½ Har 2 huuslengior och bonden hielper sigh
Pehr Anderss: Rusthåldh 16 Anders Nilsson ½ Har 2½ huuslengia och bondhen wedh macht [v98384a.b2090]
Uthsochne wekudagz till Bollerup 1 Södra Quarresta: Pehr Månss: nu Mårten Andersson ½ Har 2 st:n huuslengior och bonden fattigh
Till Ingelsta Gårdh 2 Anders Joensson 1 Har 4 huuslengior wedh macht och behållen Åboo
Dito till Bollerup 3 Swen Mårtensson ½ Har 3 g:le förrutne längior på frijheet Uptaget och fattigh
-”- 4 Håkon Hansson 1/4 Nyligen Upbygdt 2 små lengior på friheet Uptaget och fattig
Landg:le till kyrkian och suarar medh Arbete till Ingelsta 5 Anders Larsson nu Anders Joenss: Ibruk 1/8 Fins 2 små g:le huuslengior
Dito till Ingelsta Gårdh 6 Michel Frännesson ½ Dito 2 stycken huuslengior bonden fattigh
Dito Uthsochne Wekudagz till Bollerup 7 Swen Pehrss: nu Nils Jönss: ½ Har 3 små huuslengior nyligen tillsatt bonden fattigh
-”- 8 Mårthen Räff nu Swen Andersson ½ Een ruinerat stycke huuslengia bonden Uthfattigh
-”- 9 Gathehuus: Swen Anderss: nu Anders Hammar

1

Fins ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 10 Hans Olsson ½ Har 4 huuslengior wedh macht och hielper sigh
-”- 11 Jöns Nilsson ½ Fins 4 g:le förfalne huusleng:r bonden Uthfattigh
-”- 12 Pehr Jönsson ½ Dito 4 längior dhen Eene bröstfeldigh hielper sigh
-”- 13 Waskereborg: Åboer 2:ne hustrur

1

Ett golfz huus för kordt tijdh sedhan Upbygdt, Uthfattige
-”- 1 Kiedemölla: Pehr Swensson

1

Een lijten squalte quarn finns 2 små stycken huus Åboen fattigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 115 / sid 110 ff (AID: v98462.b115.s110)

Ur: Från sockenstämma till storkommun - Kristianstads län och Blekinge

Kverrestad
År 1818 Söndagen den 31 Maji blef, efter 8 dagars förut gjord pålysning den i 1 § af Kongl. Förordningen den 26 febr. 1817 i Nåder anbefallte årliga Socknestämman i Maji månad hållen i Querrestads Kyrka, då följande mål blefwo föredragne:
1 §.
Då nu mer än ett år förflutit sedan de nu warande Ledamöter i Kyrko-Rådet på allmän Socknestämma den 18 Maji sistledit år blefwo walda, då det beslut fastställdes, att de på ett helt år ifrån den dagen skulle deltaga i Kyrko-Råds göromålen, hwarefter nya skulle tillsättas, så föredrogs, om Socknemännen nu wille anställa nytt wal, eller nu warande Kyrko-Råds Ledamöter wille än widare fortfara i sådan egenskap intill Kyrko-Räkningen blef hållen, då nya Kyrkowärdar som alltid äro sjelfskrifne Ledamöter, komma att tilsättas så att de kunde wäljas på en och samma gång? Hwarpå Kyrko-Rådets Ledamöter med samttelige Socknemäns samtycke förklarade sig nöjde, att fortfara i utöfningen af detta göromål tills nya Kyrkowärdar, efter nästa Kyrko-Räkning, blifwa walda.
2 §.
Sedan framledne Herr Prosten Nymann disponerat 50 Rdr Banco till Querrestads Fattig-Cassa och lika stor Summa till Smedstorps; så gafs tillkänna att dessa penningar emot laga Inteckning och säkerhet och 6 PreCents årlig Ränta blifwit utlånte till Krono-Skatte Åboen Jöns Swensson på N:o 16 ¼ Gårdlösa: hwaremot Socknemännen intet hade något att påminna.
3 §.
Sedan på allmän Socknestämma den 1 Junii sistlidet år samteliga Socknemän beslutat, att, till förekommande af Eldswådor, i början af Maji och October Månader hwarje år granskning skall hållas på alla Skorstenar och då påsatte ett wite af 16 sk:r Banco för hwar och en, som befinnes ej hafwa dem wäl rengjorde och ej hålla dem wid magt; så frågades, om Socknemännen sedan hafwa befordrat detta beslut till werkställighet och om de hafwa funnit någon bristfällig? Och tillika föredrogs nödwändigheten af detta besluts fullgörande. Hwarpå Socknemännen förklarade, att, om i något Byhem denna skyldighet hittills blifwit uraktlåten, så skulle de hädanefter med all noggrannhet fullgöra densamma.
4 §.
Till befordran af Allmän Ordning och sedlighet inom Församlingen förnyades de i Socknestämmo Beslutet den 1 Junii 1817 4:de och 7 puncterne gjorda frågor och föreställningar:
1:o Om något oskickeligt lefwerne inom Socknen förspörjes i mellan ägta makar, föräldrar och barn, grannar och naboar? – Hwarpå gafs tillkänna, att en och annan Oordning och Oenighet wäl kunde finnas emellan några personer; men kunde kanske rättas genom warningar och om någonutöfwat gröfre brott bör han wid laga domstol tilltalas.
2:o Om oloflig Bränwinsförsäljning af någon hålles och om några obehöriga krogar finnas, hwarest liderliga M:skor fördrifwa tiden i hwarjehanda synd och styggelser, dryckenskap, eder, swordomar, kif, trätor och öfwerwåld, samt huru Ordnings- och uppsyningsmännerne härwid efterkomma sin skyldighet? Hwarpå swarades, att de för närvarande ej kunna bewisligen uppgifwa sådane.
5 §.
Som det händt, att de som begärt Socknebud icke medhaft skjuts till Presten, så beslöts, att de, som hädanefter begära Presten till Socknebud, skola medhafwa anständig skjuts på hästar och wagn, så länge undertecknad Nådårs Predikant förestår dessa Querrestads och Smedstorps Församlingar. I annat fall får det stadna på deras egit answar, om Socknebudet försummas.
6 §.
Då man erfaret, huru som wid grafwars öppnande till Lik de dödas ben blifwit Kringströdde och skingrade här och där, dels under dels ofwanpå den uppkastade mullen och dels wid sidorne af grafwen, och somlige grafwar icke blifwit tillräckligt djupa; så föredrogs och beslöts, att icke allenast grafwarne, i öfwerensstämmelse med Kongl. Kyrko-Lagens 18 Cap. 8 §, skola göras åtminstone 3 al:r djupa, utan ock, att de, som grafwa till lik skola ihopplocka de dödas ben, som där finnas, och lägga dem på ett ställe wid sidan af grafwen, så att de wid grafwens igenkastande aldra först må kunna nedkastas, på det de icke må komma öfwerst uppe i jorden eller ligga och kastas omkring på kyrkogården. Och får intet lik upgrafwas förrän det i grafwen undergått föruttnelsen och kistan blifwit fallen.
7 §.
På tillfrågan om någon hade något widare att påminna, eller någon klagan att anföra i sådane mål, som till Socknestämmas handläggning höra, följde tystnad; hwarefter Socknestämman upplöstes.

Ut supra På Socknestämmans Wägnar underskrifwa:

A. Magnusson - Nådårs Predikant

Ärland Andersson - Rasmus Trulsson - Jöns Håkansson

Justerat d. 7:de Junii 1818

Åter till huvudmenyn