Södra Mellby

Pastorat: S Mellby och Vitaby
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Södra Mellby
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

1886-1958 Kiviks municipalsamhälle
1959-1973 Kivik
1974- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften eij existerade eller har kunnat förrättas" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Cappelin, O m.fl. Kiviksborna
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 133-135. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 125-130. 1751
Odéen, A. Södra Mellby och Vitaby i 1729 års sockenrelation, YA 3/12 1977
Vuxenskolan i Österlen. Bygd i förvandling - Bästekille under 150 år. 1982
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 120-121. 1981
Åberg, G. Södra Mellby kyrka. 1973

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Piratensällskapet

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Mälby Sokn och By har:

Skatte 1/3 Pastor Unges Arfwingar
Crono indelt 2. 7/8 giör arbete till Swabesholm 1. 1/8.
Kyrcko 3/8 Lunds Domkyrcka.
Prästegård 7/16  
Klåckarebohl 1/8  
Gatehus 25   Swabesholm 6 st., Torups Gård 3, och till Prästegården 1.
Qwarnar 2  

Nödtorftigt utsäde och höbohl med bok- och surskog.

Esperöd har:

Skatte 1/2 Lieutenant Öhrberg.
Qwarn 1   "
Åledrätter 3   "

God åker och äng, tillräckelig eke- och surskog samt wacker belägenhet.

Bästekille har:

Skatte 1/4  
Crono indelte 2. 7/16  
Gatehus 9    

God åker och äng, tillräckelig bok-, surskog och torfjord.

Åkarp har:

Crono indelt 1. 5/6 arbetshemman till Swabesholm 1/4
Gatehus 3    

Nödtorftigt utsäde och höbol med bok- och surskog.

Stubbaröd har:

Crono indelt 3/8 Munstersk. Runnerström

Liten och swag åker, bättre äng, tillräckelig bok-, eke-, surskog och torfjord.

Swineberga har:

Crono indelte 2. 9/16 giöra arbete till Swabesholm.
Gatehus 21    

Mager och stenig åker och äng med ringa surskog.

Bökåkra:

Profoss Boställe 3/16  

Liten och swag åker, bättre äng, tillräckelig bok-, eke- surskog och torfjord.

Kifwiks fiske Läje har: (c)

Hus 54   till Torup 48 st., Cronans 6 st.
Åledrätter 12   till Torup 3 och till Cronan 9 st.
Tobisdrätter 6   till Swabesholm.

Swabesholms Crono

Säteri (d) 4 Indelt till Ryttmästare Boställe.

Soknen har 62 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

(c) Ett ansenligit fiske läye, som har ännu Rudera efter ett Capell waraf man kan sluta, att det i förra tider warit större och folckrikare. De mäste som här bo äro fiskare och fånga Lax, Torsk, Flundror, Tobis och sill, men i synnerhet en myckenhet Ål. Här i näjden fånges ock så Marsvin, gienom grofwa Nät som utlägges på djupet, hwar af de koka Tran. Wid detta fiske läye är äfwen den så kallade Penninge grafwen belägen: en grafwård af gamla wärden med mycken möda inrättad; men åt hwem denna warit uppkastad, eller om någon härstädes haft sitt lägerställe, det kan man icke med säkerhet säga.

(d) Efter gamla berättelser är denne Gård funderat af en Herre, wid namn Måns Swab, och efter honom fådt sitt namn, men hwad tid det skiedt, wet man icke, icke eller hwad Beställning denne Svab haft, dåck synes sannolikt, att han i Danska tiderne warit Amt eller Lähnesman och således af någon betydelig wärdighet. Detta gods har warit ett Borneholms wederlag och under en sådan titul kommit till Swänska kronan tillika med flere, samt därefter blifwit indelt till Ryttmästare Boställe wid Södra Skånska Cavallerie Regementet. Både Man och Ladugården är i någorlunda godt stånd. På Mangården befinnes ett nyligen grundmuradt Caractairs Hus för Cronans medel uppfört under Herr Majoren och Riddarn Francks Inseende.
Ladugården ligger mitt för Man Gården belägen på en wacker plan och är i godt stånd med Bygnader af korswärcke försedder. Trägården ligger bak om Caractairs huset, har goda frukteträn och är med stengård inhägnad. Gården har fiske af ål och sill m.m. uti saltsiön som därintil är belägen, utom 3:ne st. fiske dammar. Utsädet räknas årligen mellan 70 à 80 tunnor uti förswarligt god jordmåhn. Höwäxten räknas till 400 lass årligen. 3 och femton sextondedels underlagde Crono hemman och 27 st. Gatehus som giöra arbete till Gården. En infredad hästhage som innesluter Berget Stenshufwud, hwilcket tienar till stor rättelse för de siöfarande. Någon ringa skog af eke, hassel och ahl, hwars tillwäxt hindras af Gietter som Allmogen härpå orten hålla, och gårdens 2:ne sädes wångar äro med sten inhägnade.

Skatteköp 1690-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Bästekille nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
Bästekille nr 3, 1/4 mtl 1768 febr. 17, skattebrev på 1/4 mtl
Bästekille nr 6, 1/8 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
Bästekille nr 12, 1/8 mtl 1825 november 18, skatteköp (AID: v567030.b4120.s402)
Bästekille nr 12, 1/16 mtl 1825 december 20, skatteköp (AID: v567030.b4120.s402)
Bästekille nr 13, 1/4 mtl 1796 aug. 12, kvittens i landskontoret
Esperöd nr 1 1690 juli 22, donerat skatte av Karl XI (AID: v217883.b4180)
Stubbaröd nr 1, 3/8 mtl 1790 mars 17, kvittens i landskontoret
Svinaberga nr 5, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 6, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 6, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 13, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 14, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 15, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 15, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 16, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 16, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 17, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 20, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 20, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 21, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 21, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 25, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 25, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 26, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Svinaberga nr 26, 3/32 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 1, 1/3 mtl 1723 (AID: v835465.b420.s79)
Södra Mellby nr 2, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 3, 1/8 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4060.s396)
Södra Mellby nr 5, 1/4 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4060.s396)
Södra Mellby nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 12, 5/32 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 17, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 17, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 20, 1/8 mtl 1825 juli 18, skatteköp (AID: v567030.b4130.s403)
Södra Mellby nr 23, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 25, torp 1813, skatteköp (AID: v567030.b4100.s400)
Södra Mellby nr 26, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 26, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Södra Mellby nr 27, 5/64 mtl(?) 1813, juni 25, skatteköp (AID: v567030.b4070.s397)
Åkarp nr 2, 1/2 mtl 1790 mars 19, kvittens i landskontoret
Åkarp nr 3, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Åkarp nr 6, 1/4 mtl 1823, oktober 30, skatteköp (AID: v567030.b4090.s399)

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

Ryttmästare på Svabesholm: - 2 major från år 1759

(1679)-1693 David Christofer Montgomery
1693-1704 Anders Mask
1704-1706 Frans Crusebiörn
1706-(1709)-1722 Nils Rooth
1709-1713 interim Berendt Ingelotz
1713-1719 interim Erik Gripenvald
1720-1722 interim Johan Christian Giörlitz
1723-1729 Abraham Bandholtz
1729-1737 Christian Barnekow
1737-1742 Henric Ulfvenklou
1742-1751 Mauritz Casimir Lewenhaupt
1751-1756 Berndt Reinhold von Dellvig
1756-1762 Gabriel Erik Sparre
1762-1764 Abraham Henrik Ulfvenklou
1764-1773 Evert August Franc
1773-1774 Holger Anders Rosencrantz
1774-1777 Fredrik Adam von Schantz
1777-1780 Robert von Christierson
1780-1782 Edvard Ulric von Hauswolff
1782-1784 Johan Barthold Birnbaum
1784-1786 Christian Fredric Lindencrona
1786-1791 Hans Henrik Ramel
1791-1796 Otto Fredric Wrangel af Sauss
1796-1811 Adolf Ludvig Hallenborg
1811-1813 Carl Fredrik Bennet
1813-1816 Jacob Kiell Bennet
1816-1827 Per Samuel Lindencrona
1827-1839 Henrik Ludvig Rosencrantz

Efter 1834 års indelning var Svabesholm ej längre skvadronschefsboställe.

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 16 7/24 hemman, af hvilka 8 31/192 skatte och 8 25/192 krono.

Södra Mellby år 1684:

Hr Major Stake Under ett Rusthåldh 1 Esparödh: Hr Major Stake 1 Detta warit Ett Sätherij hwarpå ähr Upbygdt 2:ne husläng:r aff korswärck medh tegeltaak öf:r dhe öfrige medh leerwägg:r Halmtaken wähl wedh macht förbettrader
-”- 2 Esparödzmölla: Pehr Jepss:

1

Möllan ett stycke hus fattigh Åboo, kan mahla höst och wåår lijtet
    Swijnaberga    
Cronones Hr Ryttmäster MondGumris Under Swabesholm dock fins Intet uthj Indeelningz Protocollet Upfördt 1 Gathehuus: Bengdt Thommasson

1

Aff een länge hielper sigh
Dito 2 Dito Wellum Ollsson

1

Dito een länge
Dito 3 Mårten Lassons Änckia

1

Ödhe fins ett stycke huus mycket ruinerat
-”- 4 Pehr Hindrichsson nu Hans Nilsson

1

Een lijten huusl: hielper sig lijtet, dock fattig
Hr Ryttmästarens hestehemman 5 Erich Bodellsson Lönne 1/4 Fins 3 läng:r något wedh macht bonden ähr fattigh
-”- 6 Per Nilsson och Nils Nilsson 5/16 Ähr 4 små huusl: och bönderne hielper sigh
Dito Ograveradt Under Arende 7 Gathehuus Pehr Bosson

1

Ähr 2 stomper huus odogl:
Ograverat ödhe 8 Nils Sönnesson

1

Ödhe och afhyst
Till Swabesholm 9 Jöns Ryttare

1

Een lijten huslänge wedh macht
-”- 10 Jöns Nilsson

1

Een stompe huus hielper sigh lijtet
Ograverat ödhe 11 Olof Andersson

1

Ödhe och Afhyst
Hr Ryttmästarens heste hemman el:r Säthe 12 Jöns Ollsson 3/8 Fins 4 huusl: något bröstfeldige bonden hielper sigh
-”- 13 Nils Hansson 1/16 Fins 3 små huusl: och fattigh
-”- 14 Mårten Nilsson 3/16 Dito 3 små läng:r något wedh macht
-”- 15 Nils Håckonsson 1/3 Ähr aff 4 huusläng:r hielper sigh
-”- 16 Pehr Andersson 1/4 Ähr 3 huusl: små, hielper sigh lijtet fattigh
-”- 17 Olof ANdersson 1/16 Fins 2 stomper huusl: hielper sigh lijtet fattigh
Ograverade till Swabesholm 18 Pehr Skomackare

1

Een stompe g:le huuslängia Uthfattig
-”- 19 Christopher Skräddare

1

Dito 2 stomper behålne huuslengior
Hr Ryttmästarens Säthe 20 Nils Nilsson 5/16 Fins 4 små huusläng:r wedh macht och behål:n
-”- 21 Eske Nilsson 1/4 Ähr 4 små husläng:r behållen
Ograverat 22 Nils Hambo

1

Fins een husläng:r bröstfeldigh ödhe
Hr Ryttmästarens Säthe 23 Pehr Hansson ½ Fins 4 huusl: bonden något behållen
Ograverat 24 Erich Jönsson

1

Ett stycke huus Uthfattigh
Ryttmästarens hestehem:n 25 Anders Mårtensson och Åche Nilss; 1/4 Fins 3 huusläng:r och bönderne fattige
-”- 26 Rasmus Åckesson och Jöns Henningsson 5/16 Fins 4 små huusläng:r något bröstfeldige och fattige
    Mählby byy    
Cronones Länsman på Tiänsten 1 Länsmannen Bertell Madtzon 1/2 Fins här på 4 längior dhe 3 G:le och bröstfeldige
Ryttmäst: heste hemman 2 Pehr Esbiörnsson 1/3 Dito 4 små huusl: g:le och bröstfeldige hielper sigh
Lasse Joenss: Rusthåldh 3 Nils Frännesson 3/16 Fins 3 stomper huusl: fattigh
-”- 4 Anders Pehrsson 9/16 Fins 2 stomp: huusl: hielper sig bygdt nyligen
Rusthållare 5 Lasse Joensson 5/16 Ähr 4 huusl: behållen
Präste Änckians Rusthåldh 6 Esbiörn Lasson  3/8
och Pastoren Ibruch  3/8
3/4 Består aff 4 huusläng:r behålne och wedh macht
Ograverat dock till Swabesholm 7 Gathehuus Nils Swensson

1

Fins een länge wedh macht
På Präste Änckian Rusthåldh 8 Dito Olof Smedh och Olof Wäfware

1

Består aff 2 stomper huusl: behål:n
Fru Elsa Frijses 9 Dito Christen Bengdtzon

1

Fins ett stycke huus fattigh
-”- 10 Truls Faijersson

1

Består aff 2 stomper små g:le huus fattig
Till Swabesholm 11 Nils Engell

1

Ett odogl: stompe huus nyligen dijth kommen aff ödhe fattigh
Hr Ryttmästarens heste hemman 12 Hans Pehrsson 1/3 Fyra huusl: och bonden wedh macht
Prästestombnen 13 Präste Gårdhen 7/16 Består aff 4 huslängiar wedh macht
Klåckarehemman 14 Degnebohligen 1/8 Fyra små husl: behållen
Hr Ryttmästarens till Swabesholm 15 Truedt Ollsson, ett huus

1

Aff 2 stomper huus ochg fattigh Åbo
-”- 16 Rytt: Johan Möllare

1

Ett stompe huus
Hr Ryttmäst: heste hemman 17 Nils Esbiörnss: och Truedt Swensson 1/3 Fins 3 huusläng:r wedh macht hielper sigh
Till Präste Gårdhen 18 Söhren Nilsson

1

Een stompe huus hielper sigh
Hr Ryttmästarens 19 Nils Ollsson

1

Een huuslängia fattig
Lasse Joenss: Rusthåldh 20 Mårten Ollsson 3/16 Ähr aff 4 huusl: hielper sigh
Hr Ryttmästarens Undher Swabesholm 21 Anders Ollsson ett huus

1

Een huuslängia fattigh
Hr Jacob Beckz 22 Pehr Månsson

1

Ähr 2 stomper huusl: Uthfattigh
Hr Ryttmästarens heste hemman 23 Fränne Truedtzon 1/4 Ähr 3 små husl: fattig och siukl:
Dombkyrckians 24 Erich Mårtensson 3/8 Fins 4 huusl: behållen
Hr Ryttmäst: heste 25 Mårten Swensson ett huus

1

Fins här til 2 T:r Uthsädhe i den Eene Wång och ett par lass äng Ähr 2 stomper huus och hielper sigh
-”- 26 Rasmus Nilsson och Erich Nilsson 7/16 Fins 4 husl: wedh macht behållen bonde
Präste Änckians Rusthåldh 27 Präste Änckian Ibruch 1/2 Fins 4 läng:r wedh macht och reparerat aff Präste Änkian
-”- 28 Dito Präste Änckian Ibruch 1/2 Fyra huusläng:r wedh macht
Cronan ograverat 1 Nybromölla: Pehr Joensson

1

Består aff 2 små stomper huus
-”- 2 Joen Jepsson

1

Dito 2 stomper huus hielper sigh
Håckon Arfwedtz Rusthåldh 1 Ååkerup: Pehr Mårtensson 3/8 Fins 3 huusläng:r wedh macht och bonden hielper sigh lijtet
-”- 2 Håckon Arfwedtzon Rusthål:re 3/4 Består aff 4 läng:r, bonden behålen
Prophossens heste hemman 3 Lars Esbiörnsson 1/2 Fyra läng:r wedh macht
Lasse Joenss: Rusthåldh 4 Lars Jönss: och Håckon Joensson 1/3 Dito 4 läng:r wedh macht
Håckon Arfwedtz Rusthåldh 5 Nils Jbsson 1/2 Fyra odogl: läng:r Uthfattigh
Per Stubz Rusthåldh 6 Matz Andersson 1/2 Fyra läng:r 3 wedh macht hielper sigh
Ähr bygdt på Håckon Arfwetz Grund 7 Gathehuus: Nils Erichsson

1

Een stompe huus Uthfattigh
Prophossens heste hemman 1 Böckagra: Måns Håckensson 7/16 Fins 2 stomper huus berättas wara odogl: och ringa huus fattigh
Ähr Rusthållare och har ett mycket ringa Rusthåldh 1 Stubberöd: Pehr Ollsson 3/4 Afbrendt 1683 Upbygdt 2 stomper hus Utfattigh bondhe
[v98384a.b1930]
    Bestakilla    
Måns Mårtenss: Rusthåldh 1 Swen Månsson 3/8 Fyra huusläng:r och een bröstfeldigh bonden wedh macht
-”- 2 Måns Mårtensson Rusthål: 5/16 Fyra husläng:r behållen
-”- 3 Pehr Arfwedtzon 5/16 Dito 4 läng:r hielper sigh
Nils Frijses Rusthåldh 4 Nils Larsson Bagge 1/4 Fyra läng:r Uthfattigh
Swen Perss: Rusthåldh 5 Bengdt Månsson 3/16 Fyra små huusläng:r Uthfattigh
-”- 6 Olof Nilss: nu Per Nilsson 3/16 Fins 3 stomper huus fattigh
Nils Frijses Rusthåldh 7 Anders Nilsson 1/4 Har 2 stomper hus hielper sigh
-”- 8 Måns Nilsson 1/4 Fins 1 länge fattigh
Swen Perss: Rusthåldh 9 Lasse Andersson 3/16 Een länge och bonden hielper sigh
Swen Perss: Rusthåldh 10 Anders Nilsson Frijs 3/16 Fins 2 stomper huus och bonden Uthfattigh
Rusthållare 11 Nils Ollsson Frijs 3/16 Fins 2 stomper hus, behållen Åbo
Rusthållare 12 Swen Pehrsson 1/2 Fyra behållne längior
Måns Mårtenss: Rusthåldh 13 Olof Lasson 1/4 Fyra små huuslängior alt wedh macht
Ograverade 14 Gathehuus: Olof Skiärares Änckia

1

Består aff 2 stomper g:le hus Uthfattig
-”- 15 Per Ollss: Bus

1

Ödhe och Afhyst
Ähr bygdt på Lasse Anderss Grundh 16 Bengdt Hansson

1

Ett stycke ruinerat huus, Uthfattigh
Ograverat denne sigh tillhan: 17 Nils Håckonss: i Hielmarödh

1

Ett stycke huus
Ograverat 18 Truedt Nilsson

1

Ett lijtet stompe ruinerat huus g:l Uthfattigh
Byens huus Ograverat 19 Nils Staphansson

1

Ett stycke huus
    Kijwijckz FiskeLeye    
Ifrån Jularne Crono hemfalne och Landtz Commissarien Printz för dess Tertial Innehafwer 1 Per Bertellsson

1

Een huuslänge något wedh macht
-”- 2 Truls Hysningz Änckia

1

Twå stomper huus
-”- 3 Håckon Nilsson

1

Een längia
-”- 4 Swen Håckonsson

1

Dito
-”- 5 Måns Engell

1

Een längia
-”- 6 Isach Tijdemansson

1

I Een länge och något wedh macht
-”- 7 Frantz Hansson

1

-”-
-”- 8 Christen Ifwarsson

1

Tre husläng:r wedh macht
Prästens huus 9 Christen Trulsson

1

Een g:l stompe huuslengia
-”- 10 Per Jbsson

1

Een längia Dito
Till Landtz Commissarien S:r Johan Printz 11 Pehr Madtzon

1

Har 2 stomper huus
-”- 12 Truls Swensson

1

Een stompe huus
Dito Landz Commissarien Johan Printz 13 Anders Månsson

1

Een längia wedh macht
-”- 14 Håckon Lasson

1

Dito ett stycke hus
-”- 15 Anders Ollsson

1

Een länge wedh macht
-”- 16 Nils Plött

1

Twå stomper huus Dito
-”- 17 Nils Bosson

1

Ett lijtet stycke hus ruinerat
-”- 18 Casper Slachtare

1

Een huslängia behål:
-”- 19 Lars Nilsson

1

Dito Een länge till samman Uthj 2:ne hemwist, och Mathlagh
-”-_ 20 Hans Thomasson

1

-”-
-”- 21 Jöns Erichss: Änkia

1

Fins ett stycke ruinerat huus
-”- 22 Mårten Hansson

1

Een stompe huuslengia
-”- 23 Strandrijdarehuuset

1

Dito Een stompe hus ruinerat
-”-

 
24 Håckon Andersson

1

Har Een stompe huslänge
    Söndre Kijwikzhuusen    
Ähre bygdt på Swabesholms Jordh och Egendomb 1 Håckon Riggorsson

1

Een lijten stompe hus
-”- 2 Mårten Jönsson och Swen Månsson

1

Twå stomper hus

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 20 / sid 15 ff (AID: v98462.b20.s15)

Åter till huvudmenyn