Ö. Nöbbelöv

Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1945 Östra Nöbbelöv
1946-1951 Simris-Nöbbelöv
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

1894-1951 Branteviks municipalsamhälle
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte:
Enskifte: Gislöv 1810 och 1815, Ö Nöbbelöv 1818

Byordningar:
Nöbbelövs byordning stadfäst 1774 15/3
Gislövs byordning var stadfäst (<1778) med saknade datum/år när stadfäst

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 109-111. 1991
Solli, E. Hus och hem Brantevik före år 1900.
Vuxenskolan i Österlen. Simris och Ö Nöbbelövs församlingar på Österlen. 1978.
Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 1 - Gislöfs by före enskiftet 1807. 1975
Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 2 - Ö. Nöbbelövs socken från slutet av 1600-talet till 1801 och tiden före enskiftet. 1977
Vuxenskolan i Österlen. Östra Nöbbelövs socken 3 - Dokument från skolans historia. 1977
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.145-146. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Branteviks museum

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Nöbbelöfs Sokn och By har:

Skatte 3/8  
Crono indelt 1. 11/16  
Annex 1/2  
Gatehus 2    
Gislöfs By har (d)    
Skatte 6. 29/48  
Crono in och oindelte 3. 5/6  
Gatehus 27    

Desse hafwa god och tillräckelig åker, liten äng och ej mera.

Enstaka Torp 3   Fiska i saltsjön

Soknen har 37 st. hemmansbrukare och giör med Cimbris Sokn ett Regalt Pastorat

(d) På egorne wid siöstranden har Fäldt Commissarien Holst och Fact. Balt. Weduvar år 1724 börjat arbeta på en Bly Grufwa och där med continuerat till år 1739, då arbetet, såsom icke lönande, afstadnade. Wid salt stranden är en stor sten hög, Branta Rör kallad, hwar ifrån Byemennen för några år tillbaka hämtade sten till en täppning. Under detta arbete funno the 4 mycket stora och flata stenar uppreste, emellan hwilcka the funno en Urne och ett ofanteligit handfång af ett Swärd, hwaraf kan slutas, att någon betydande Man fådt här sitt Lägerställe.

Skatteköp 1700-1858
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Björneboa nr 2, åledrätt, 108 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1760)
Brantevik nr 1, åledrätt, 48 alnar 1856 februari 25, skattebrev (AID: v566850.b1760)
Hammares sätteret, åledrätt, 775 alnar "Köpt till skatte af Mårten Tufvesson på N:r 23 Gislöf" enl. 1825 års jordebok (AID: v566850.b1760)
Gislöv nr 1, 5/16 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 5/16 mtl
Gislöv nr 5 o 24, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 6 o 24, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 7, 3/8 mtl 1794 mars 27, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 11, 5/16 mtl 1766 maj 27, skattebrev på 5/16 mtl
Gislöv nr 16, 1/3 mtl 1790 sep. 17, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 19, 9/16 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 31, gatehus 1789, skattevärdering; 1792 februari 14, skattebrev (AID: v566850.b1750)
Gislöv nr 32, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Gislöv nr 32, 1/8 mtl 1813 januari 29, skattebrev (AID: v566850.b1740)
Gislöv nr 33, 1/4 mtl 1766 jan. 31, skattebrev på 1/4 mtl
Ö Nöbbelöv nr 1, 1/8 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret
Ö Nöbbelöv nr 1, 1/8 mtl 1824 maj 13, skattebrev (AID: v566850.b1740)
Ö Nöbbelöv nr 2 o 4, 1/2 mtl 1790 mars 24, kvittens i landskontoret; 1790 juni 29 skattebrev (AID: v566850.b1740)
Ö Nöbbelöv nr 6 o 7, 3/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/8 mtl
Ö Nöbbelöv nr 8, 3/32 mtl 1812 december 30, skattebrev (AID: v566850.b1740)
Ö Nöbbelöv nr 8, 3/32 mtl 1821 februari 16, skattebrev (AID: v566850.b1740)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 13 hemman, af hvilka 12 1/2 äro skatte och 1/2 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Nöbbelövs socken
Socknen skulle enligt indelningen välja nämndeman efter Per Tuvesson i Simris; efter honom valdes

Trued Hansson, Nöbbelöv, vald 7/4 1828;
Per Ingvarsson, Nöbbelöv, vald 1830;
Rasmus Glivberg, Gislöv, vald 1833;
Christian Mårtensson, Gislöv, vald 1845;
Nils Jönsson, Gislöv, vald 30/12 1849;
Rasmus Tuvesson, Gislöv, vald 20/3 1859;
Per Nilsson, n:r 21 Gislöv, vald 12/1 1867;
Kommunalordföranden Nils Persson, Gislöv, vald 5/7 1901, häradsdomare, vilken fortfarande innehar befattningen (1926).
Per "Öra" Nilsson, n:r 21 Gislöv, 1932-1957-.

Östra Nöbbelöv socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Offe Mårtenss: Rusthåldh 1 Nybble byy: Nils Hansson 1/3 Har 4 små husläng:r bonden hielper sigh lijtet
Mårten Rasmus Rusthåld i Wiarp 2 Michell Perss: ödhe Gårdh Ibruch 1/3 Ödhe och afhyst
Prästens Anexe hemman 3 Jep Nilsson ½ Har 2 små husl: bonden fattig
Mårten Rasmus Rusthåldh i Iarp 4 Michell Pehrsson 1/3 Haf:r 3 husl: bonden hielper sigh lijtet
Hindrich Mårtenss: Rusthåldh i Wiarp 5 Hindrich Bosson ¼ Haf:r 3 små husläng:r bonden tembl: wedh macht
Corporalens heste hemman 6 Anders Håckonss: Ibruch ¼ Afhyst tompt
-”- 7 Dito Andhers Håckonss: ¼ Haf:r 4 små husl: något bröstfeldigh
Offe Mårtenss: Rusthåldh 8 Staphan Nilsson på Nils Larss: hemman ½ Har 3 små husl: något bröstfeldigh, och bonden fattigh
Rusthållare 9 Offe Mårtensson 5/8 Har 4 huslänger och bonden wedh macht
    Gislöf:    
Cornettens hestehemman och säthe 1 Ingemar Clemmetzon nu Cornetten Petter Grönwall 3/8 Haf:r 4 huuslängiär halff dolige något wedh macht, och aff Cornetten renoverade
Clemedt Mårtenss: ett ringa Rusthåldh 2 Jep Bosson nu Pehr Stenckelsson
Hindrich Mårtenss: och Thuas Lars Ibruch
3/8 Een ödhe platz och afhyst i månge åhr
På Anders Nilsson Giöngz Rusth: Ähr Ett ringa Rusthåldh 3 Swen Åredtz Gårdh, Nils Hanss: Ibruch 1/6 Afhyst i månge åhr
Rusthållare 4 Hindrich Mårtensson 3/8 Har 4 små huusläng:r wedh macht
Cornettens Rusthåldh 5 Nils Pehrsson 3/8 Dito 4 små stomper husläng:r hielper sigh
-”- 6 Erich Mårtensson 3/8 Dito 4 stomper läng:r Elake och förfal: huus, fattigh
Jöns Åckessons Rusthåldh ett ringa Rusthåldh 7 Måns Knuthsson ½ Har 3 odogl: g:le små längior bonden Uthfattigh
Ähr På Anders Giöngz Rusthåldh Upfördt, och denne bijstående Jöns Åckesson Ähr dock sielf Rusthållare på hwilket hans Rusthåldh han allenast haf:r förbem:t Måns Knuthss: ½ hemman, Anders Månsson ¼ hem:n, Swen och Olof Jönss: 1/6 hem:n, hwar af Anders Giöng sigh till håller detta 1/6 hem:n, och Jöns Åckess: för 1/3 hem:n der emoth Upfördt som ähr obefindtl: har dess Uthan ¼ Ibruch som Per Michelss: Åbodt ähr upfördt på Gunnar Elofss: Rusthåldh, hwartil han praeterar så denne swarar till 3:ne Rusthåldh 8 Ibm: Jöns Åckesson och ¼
Anders Knuthsson ¼
Noch Jöns Åkesson
½

1/3
Fins 2 stomper hus på Anders part och 3 små läng:r på Jöns Åckess:, fattige
Mårten Ollss: Rusthåldh 9 Mårten Jönsson 3/8 Består aff 4 huusläng:r wedh macht och bonden hielper sigh
[v98384a.b790]
-”- 10 Michell Thuasson ½ Dito fyra huslänger och beskaffanheeth
Hr Cornettens Säthe 11 Anders Terningh nu
Ingwar Clemetzon
½ Fins 2 stomper huus mycket förfal: bonden hielper sigh
Rusthållare 12 Clemmet Mårtensson ½ Har 4 huusläng:r 2 heela och 2 stomper wedh macht
Thua Madtz Rusthåldh 13 Ibm: Pehr Pehrsson 5/8 Har 4 läng:r wedh macht
Gunnar Elofss: Rusthåldh 14 Nils Pehrsson, och Thuas nu Michell Mårtenss: och Nils Pehrsson 3/8 Afhyst och Ibruch
Hindrich Mårtenss: Rusthåldh 15 Anders Åckesson 3/8 Haf:r 2 läng:r och een stompa, hielper sigh lijtet
Rusthållare 16 Gunnar Elofsson förb:ne ¼ effter Jordeboken ½ Består aff 4 läng:r den g:le odogl: denne gårdh ähr bygdt på begge Gårdz parter
Clemmet Mårtenss: Rusthåldh 17 Mette Stenckelss: nu Hindrich Ingwarss: och Nils Stenckelsson 5/8 Warit afbrändt och 2 längior nyligen Upbygdt, hielper sigh
Gunnar Elofz Rusthåldh 18 Anders Mårtenss: och Håckon Nilss:
Dito Pehr Trygge
3/8 Fins 1 lijten stompe hus Anders Åboen på 2 golff, fattige [AID: v331250.b9570]
Torla Nilss: Rusthåldh 19 Thuas Michellss: och Per Thuasson 2/3 Fyra dollige huusläng:r wedh macht
Hindrich Mårtenss: Rusthåldh 20 Unge Nils Mårtensson 1/3 Haf:r 3 små huslängiar bonden ähr Uthfattigh
Knuth Nilss: Rusthåldh 21 Swen Staphansson och Thua Larsson 3/8 Fins 4 dollige huuslängiar och bönderne Uthfattiga, Swen har intet Creatur
På Gunnar Elofs Rusthåldh Upfördt som detta bordt wardt på Jöns Åkess: Rusthåldh och ähr försatt Emedan denne Rustar 22 Pehr Michellsson nu Jöns Åkesson Ibruch 1/4 Ett stompa huslänge på 2 golffz huus 1683 på Frijheeth Uptagit
Rusthållare 23 Torla Nilsson 2/3 Hafwer fyra dollige husläng:r och hielper sigh tembl:n
Cornettens heste hemman 24 Jöns Madtzon nu Madtz Jönsson ½ Haf:r 4 dollige huusläng:r och bonden hielper sigh tembl:n
Rusthållare 25 Anders Nilsson Giöngh 3/8 Har 3 länger och een stompe bonden hielper sigh, tembl:n
Rusthållare 26 Thua Madtzon ¾ Har 4 stycken huslängiar tembl: wedh macht
Rusthållare 27 Mårten Ollsson 3/8 Fins 4 stomper längior wedh macht hielper sigh
Rusthållare 28 Knuth Nilsson och Jöns Ollsson 5/8 Fins 3 läng:r och een stompe hielper sigh lijtet Knuth fattigh
Mårten Ollss: Rusthåldh 29 Öhrians Gårdh Pehr Clemmetzon och Clemmet Mårtensson ¼ Afhyst och Ibruch
Anders Giönghz Rusthåldh 32 Nillagården Olof Knuthss: och Anders Giöngh 3/8 Afhyst och Ibruch
Jöns Åckess: Rusthåldh 33 Anders Månsson ¼ Har 3½ g:le huusläng:r Uthfattigh
Cronans på Cornettens Säthe 30 Gathehuus Slottet ben:dh
3 st:n hustrur

1

Består aff 3 wåhning:r och intet att såå
Een huslänge, bebos aff 3 änckior
-”- 31 G:le Nils Mårtensson

1

Har 2 golfz hus och lijtet bruk till kyrckian, fattigh Åboo
Berättas liggia på Jöns Åckess: Rusthåldh 34 Gatheh: Hindrich Nilsson Skräddare

1

Har 4 golffz huus intet bruk
Berättas wara på byens grundh och gathehuus Crono Ograverade 35 Håckon Nilsson Ett huus

1

Fins ett stycke hus och intet bruk
-”- 36 Clemet Nilsson

1

Haf:r 3 golfz hus, fattigh Åboo
Denne bekom Cornetten Grönwall på des Rusthåld   Än är här i byen een Smedia som intet warit Numerat
Renttar 2:22:18
   

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 51 / sid 46 ff (AID: v98462.b51.s46)

Åter till huvudmenyn