S:t Olof

Namn förr Lunkende.
Pastorat:
S:t Olof och Rörum
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Sankt Olof
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga; sochn består mäst af torp" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Alebo, A. Utvandring. En jämförelse mellan två socknar i sydöstra Skåne. 1982.
Boström, N. Beskrivning av S:t Olofs kyrka. 1971.
Follin, S. Akademisk avhandling av Sankt Olofs socken i Skåne belägen. Orig. på latin 1816, övers. av T. Helm 1982.
Helm, T. Scole oc fattighus i S:t Olof. 1810-1865. 1975.
Rydbeck, M. S:t Olofs kyrka i Skåne restaurerad. 1951.
S:t Olofsbladet 1-5.
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 122. 1981.
Wassberg, C A. Beskrifning om S. Olofs kyrka i Lunds Stift. 1819.

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Lysningar och vigslar 1733, 1736-1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1759-1760, 1765 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Sancte Olufs Sokn och By har: (k)

Utsokne Frällse 1/16 S:t Olufs Gård.
Prästegård, utom hemmantal    
Klåckarebohl    
Gatehus 19   S:t Oluf och Cronewall.

Skarp åker, tillräckelig äng, ansenlig ung bok-, ek- och surskog.

Kyrckory har:    
Skatte 1/4  
Gatehus 2    
Tåghusa har:    
Skatte 1/4  
Gatehus 3    
Måsalycke har:    
Crono indelt 17/24 till S:t Olufs Gård 1/3.
Utsokne Frällse 1/16 Christinehof.
Gatehus 4   till S:t Oluf 3 st.

Förestående hafwa, liten och skarp åker, tillräckelig äng, nödig bok-, eke-, surskog och Torfjord.

Elmhult har:

Skatte 1. 1/16 Inspector Morsell.
Gatehus 8   "
Qwarn 1   "

Ansenlig och god, åker, äng, hög surskog och torfjord, warandes dess utan Gården wäl bebygd.

Raskarum har:

Crono indelt 15/16  
Trumpettare Boställe 15/16  
Hofslagare Boställe 3/8  
Gatehus 4    
Qwarn 1    

Mager och sidländ Åker. god äng, någon bok- och surskog samt tillräckelig torfjord.

Nödeboa har:    
Skatte 5/16  
Gatehus 3    
Qwarn 1    
Östaröd har:    
Skatte 1/2  
Crono indelt 1/4  
Utsokne Frällse 5/8 S:t Olufs Gård.
Gatehus 3    

Förestående hafwa, mager åker, tillräckelig äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

Ljunglyckorne har:

Crono 1/4  

Mager både åker och äng, någon hög surskog och torfjord.

Mary har:

Skatte 1/4  
Gatehus 3    

Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

Lerbärstorp:

Crono indelt 3/16  
Gatehus 2    

Liten och skarp åker, god äng, nödig bok-, eke-, surskog och torfjord.

Snapparp:

Crono indelt 1/8 Inspector Morsell

Swag åker och äng, men ansenlig hög, surskog och torfjord.

Holmana:

Utsok. Fräll. 9/16 Glimminge Gård.
Attusa:    
dito 13/16 Glimminge Gård.

Hafwa mager åker, god äng, ansenlig bok, eke, surskog och torfjord.

Rönnebröd:    
Utsokne Frällse 1/4 Glimminge Gård.
Ekeröd:    
dito 1/16 Glimminge Gård.
Lilla Äljaröd:    
dito 1/8 Bollerups Gård.

Desse hafwa swag och liten åker och äng samt surskog.

S:t Olufs Berustade Säteri (l) 35/48 Stads Major och Riddar von Essen.

Soknen har 41 st. hemmansbrukare utom Säteriet och giör ett Consistorielt Pastorat.

(l) Detta berustade Säteri står i Cronans jordebok för trettiofem fyratioåttondedels hemman, men skall wara förmedladt till twå trediedels hemmantal och ligger i St: Olufs By ey långt från kyrckan belägit. Gården hafwer i förra krigstider kommit i mycken lägerwall så till Bygnad som åkerbruk, men i senare åren till åkerbruket mycket förbättrad gienom ränsande och rödjande.

Till en grundmurad Caractairs Bygnad är redan en god början gjorde och lärer med giörligaste första förfärdigas. Ladugården består af 3:ne Bygnader korswärcke i godt stånd. Brygghuset är bygt för sig sielf strax wid gården wid hwilcket St: Olufs offerkiälla är liggande som har ett härligt watn. Här förutan eger Gården skarpt, dåck tillräckeligit utsäde i 4:ra wångar mäst med sten inhägnade. Ansenlig höbärgning som gienom rothuggning dageligen ökes. Tillräckelig bok och ekeskog. Ansenlig surskog af ahl och ask. Rättighet till Tegelbruks anläggande. Ett gammalt qwarnställe som innan kort kommer att i stånd sättas. Några fiskedammar wid Gården till nödigt behof. Trä- och humblegårdar, som efter hand äfwen ofelbart warda upparbetade och i stånd satte utom sielfwa Gården en trediedels Crono hemman och 10 st. Gatehus, hwarföre en hel Rustning utgiöres. Till Gårdsens arbete i senare åren underlade och i Soknen belägne ellofwa sextondedels Utsokne Frällse hemman jemte några Gatehus, och i öfrigt så har denne Gård i gamla tider warit frällse Säteri, men förmera än 100 år tillbaka, såsom ett Bornholms wederlags Gods kommit till Cronan, har ock warit i långliga tider bebodd af Stånds Personer af hwilcka man hört nämnas en Lieuten. Törne, en Lieutenant Öhrberg, Herr Major Docken och en Capitain Grotte, från hwilcken Herr Cammarherren Pähr Palmcreuts kiöpt Gården och efter honom har dess son hofjunckar Palmcreutz warit Possessor deraf, efter hwilcken åter Gården kommit i nu warande Egarens händer, som i synnerhet låtit sig med dryg kåstnad wårda om dess förbättring och i ståndsättande.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Elmhult nr 1, 1/3 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/8 mtl
Elmhult nr 2, 1/16 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/16 mtl
Elmhult nr 3, 1/3 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/3 mtl
Elmhult nr 4, 1/6 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/6 mtl
Elmhult nr 5, 1/6 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/6 mtl
Kyrkeröd nr 1, 1/4 mtl 1757 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl
Lerbergstorp nr 1, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Mary nr 1, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl
Måsalycka nr 3, torp 1810 mars 1, skatteköp (AID: v567030.b4610.s450)
Måsalycka nr 4, 1/16 mtl 1810 april 17, skatteköp (AID: v567030.b4580.s447)
Raskarum nr 2, 5/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
Raskarum nr 4, 5/32 mtl 1809 maj 16, skatteköp (AID: v567030.b4590.s448)
Raskarum nr 7, kvarn 1790, skattevärdering
Raskarum nr 10, 5/16 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
S:t Olof nr 1, ett gatehus 1737 febr. 17, skattebrev. (Sekvesterat 1698 maj 4, AID: v567030.b4610.s450) (AID: v835468.b5490.s644)
S:t Olof nr 3, ett gatehus 1766 jan. 30, skattebrev
S:t Olof nr 7, ett gatehus 1766 jan. 30, skattebrev
S:t Olofs mölla nr 1, 1/16 mtl 1790 apr. 27, kvittens i landskontoret
S:t Olofs gård, 2/3 mtl 1810 mars 1, skatteköp (AID: v567030.b4610.s450)
Snapparp nr 1, 1/8 mtl 1765 okt. 22, skattebrev på 1/8 mtl
Tåghusa nr 1, 1/4 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/4 mtl
Östary nr 1, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl
Östary nr 4, 1/4 mtl 1763 dec. 14, skattebrev på 1/4 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 10 5/16 hemman, af hvilka 2 9/16 äro frälse, 5 13/96 skatte och 2 59/96 krono.

S:t Olofs socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Rusthållare, ringa Rusthåldh 1 S:cte Olufz Gårdh Nils Ollsson 1 ¼ Har 2 stycker husläng:r och hielper sigh lijtet och intet bygdt ringa Rusthåldh
Anders Ollss: Rusthåldh i LiungLyckorne ähr mycket ringa och fattigh 1 Mary: Pehr Nilsson 5/8 Har 4 husl:r men ringa bruk och i Åhr ingen sädh bekommet
Till Glimminge Gårdh 1 Egarödh: Isach Ollss: nu Jöns Mårtenss: 1/16 Fins een lijten stompe huus och denne nyligen wedhlaget, fattig
Olof Jönss: Rusthåldh 1 Kyrkiörödh: Ibruch af Olof Jönss: i Nöthaboa ¼ Fins 2 små läng:r något ruinerat warit ödhe i många Åhr
Till Glimminge Gårdh 1 Atthusa: Erich Erlansson 7/16 Har fyra längior een förfal:n bonden hielper sigh
-”- 2 Pehr Lasson 3/8 Haf:r 3 små läng:r och wedh macht
-”- 1 Holmana: Anders Gudmunss: 9/16 Haf:r 3 husläng:r wedh macht
Olof Jönss: Rusthåldh i Nöthaboa 1 Tåghusa: Måns Andersson 7/16 Fins 3 små husläng:r fattig ringa Rusthåldh
Till Bollerup 1 L: Elliaröd: Lasse Sonnesson 1/8 Dito 3 små stomper huus hielper sigh
Warit i Jordeboken under frälse till H:rr Beckerne, men wed Indelning:n såsom Pant kiendt till Cronan, Hr Jacob Beckz Rusthåldh 1 Lerbergztorp: Olof Andersson ¼ Har 3 små stomper huus lijtet wedh macht
Rusthållare 1 Nöthabo: Olof Jönsson 7/16 Har 4 huusläng:r, detta ringa och fattigh Rusthåldh, bonden wedh macht
Till Cronowåldh 1 Hammanshuset: Jöns Löfwing

1

Ett stompe huus, fattig
Olof Jönss: Rusthåldh i Nöthabo 1 S:cte Olufz Möllarne: Nils Ollss:, Ryttaren Lennart 1/16 Fins 3 små odogl: stomper huus och Rytt: Swentiänare
Till Glimminge 2 Rönnebröda: Jöns Håckonss: ¼ Fins 3 stomper husläng:r hielper sigh lijtet
Cronones Ograverat 1 Bössehuset: Olof Mårtenss: änckia

1

Ett lijtet stycke huus fattig
Till Cronowåldh 1 Kårraboa: Pehr Hansson 1/16 Har 3 stomper huus hielper sigh lijtet
-”- 1 Capelshuuset: Satzer Nilsson

1

Ett ruinerat stycke hus ödhe
    S:cte Olufz Gathehuus:    
Doct: Christian Fosses Arfwinger 1 Tycke Pehrsson

1

Haf:r 2 stomper hus fattig
Cronans Ograverat 2 Jöns Håckonsson

1

Dito 2 stomper små hus fattigh
-”- 3 Nils Larsson nu klåckaren Swen Bolm

1

Ett lijtet stompe hus fattig
Af Cronans Gathehuus Upbygdt 4 Prästegården med Capels Jordhen

1

Består af fyra husläng:r Emedhen intet bruk ähr til Prästegården dy har han städt Capels Jordhen som står för landg:le Under Prästestombnen
Dito Cronones huus 5 Olof Bengdtzon

1

Ett lijtet Elacket stycke hus fattigh
Kyrckians ladhe och huus 6 Kyrckioladen Hans Frantzon

1

Ett golfz huus fattigh
Cronones Ograverade 7 Pehr Holm nu Pastoren Hr Olof Andersson

1

Ett stycke huus af Prästen i Åhr Upbygdt, som detta städt till Prästegården
-”- 8 Joen Nilsson Salpetersiudare

1

Ett stycke hus hielper sigh
-”- 9 Nils Nilsson

1

Dito een stompe odogl: och Uthfattigh
Till Cronowoldh, brukadt har Prästen 10 Trumpetaren Hindrich Killos på TullGårdhen 1/8 Fins 2 stycker hus, af Trumpettaren wähl reparerat
Cronones Ograverat 11 Pantharehuset

1

Ähr ödhe och Afhyst
-”- 1 Raskarum: Pantharehuset

1

Ödhe och Afhyst, finns een lijten kåhl haga
Hofslagares hestehemman och Säthe 2 Håckon Christensson ½ Fins 4 bröstfeldige husläng:r hielper sigh lijtet
Jeppe Månssons Rusthåldh 3 Måns Nilsson nu Måns Håckensson 3/8 Fins 2 ruinerade stomper huus fattigh tiggiare
-”- 4 Erich Ollsson 3/8 Fyra små huusläng:r tembl: wedh macht, ähr ringa Rusthåldh
-”- 5 Mårten Pehrsson 3/16 Fins 3 små stomper hus fattigh något försatt lijtet bruk
Trumpettarens Säthe 6 Jöns Håckonsson 3/8 Fins 4 stomper huus bonden fattig
Cronans Ograverat skogz Panthare 7 Raskarums möl: Olof Isachss: Skytt 1/16 Fins 2 stomper huus och qwarn men ruinerat
Trumpettarens hestehemman och Säthe 8 Måns Håckonsson 5/16 Fins 4 stomper huus dett Eena förfallit fattigh
-”- 9 Arfwest Månsson 3/8 Fins 3 stomper hus och Utfattig och nästan ruinerat
Rusthållare 10 Jep Månsson 3/8 Fins 3 stomper hus fattig och Elacke hus
Rytt: Erich Winbos Rusthåldh 1 Östaröd: Mårten Håckonsson 5/16 Fins 3 små läng:r ringa Rusthåldh fattigh
-”- 2 Pehr Jbsson 3/8 Fyra husläng:r wedh macht hielper sigh
Hr Axel Uhrnes 3 Arfwest Pehrsson och Olof Månsson 5/8 Består af 4 husläng:r wähl behållen och wedh macht
Erich Windboes Rusthåldh 4 Arfwest Lasson 7/16 Dito 4 stomper g:le husläng:r fattigh
Rusthållare 1 LiungLyckorne: Mårten Nilss: nu Anders Ollsson ½ Dito 4 stomper husläng:r hielper sigh ett ringa Rusthåldh
Måns Frännessons Rusthåldh 1 Elmhult: Anders Arfwetzon 5/8 Fins 3 husläng:r bröstfeldige, gården förhögdt satt bonden fattigh
-”- 2 Olof Swensson 1/16 Fins 3 g:le huuslänger
-”- 3 Måns Frännesson 5/16 Fins 4 huuslängior och wähl behållen
-”- 4 Per Persson på Mårten Arfwestssons 3/16 Dito 3 stomper huus fattig Ungh dräng hielper sigh lijtet
-”- 5 Hindrich Stenckelsson 3/16 Dito 3 huuslängior hielper sigh så hen
Cronans Ograverat 1 Snapparp: Lars Ollsson 1/8 Fins 3 stomper små huus bondhen fattigh, swaret till Rusthåldh
Nils Ollss: Rusthåldh i S:te Olufz Gårdh 1 MåsseLycka: Nils Ollss: nu Olof Arfwestss: ½ På Frijheeth A:o 1682 Uptaget i 2 Åhr finns 2 stomper hus wedh macht och hielper sigh lijtet
Hr Hindrich Horns 2 Olof Giorsson 1/16 Fins 2 små husläng:r wedh macht
Nils Ollss: Rustholdh i S:te Olfz Gårdh 3 Måns Håckonss: nu Swent: Anders Lindh 1/16 Een stompe hus
Anders Ollss: Rustholdh i LiungLyckorne 4 Per Ollss: nu Swen Pehrss: 3/8 A:o 1682 på 2 Åhrs frijheet warit ödhe haf:r Twå stomper hus, fattigh
Till Tunbyholm 1 Lilla Förbettring: Jöns Pehrss:

1

Warit Afbrendt Een stompe hus och bonden hielper sigh lijtet

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 32 / sid 27 ff (AID: v98462.b32.s27)Födda, vigda och döda i S:t Olof åren 1749-1801:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3
1749 21 9 12 0 2 5 4   7  
1750 11 3 8 0 0 6 5   5  
1751 22 10 12 0 0 7 8   16  
1752 15 8 7 0 0 5 4   5  
1753 19 7 12 0 1 4 5   2  
1754 16 8 8 0 0 7 5   3  
1755 13 4 9 0 0 5 4   6  
1756 17 4 13 1 1 4 2   5  
1757 13 5 8 0 0 4 5   5  
1758 10 5 5 0 0 0 4   3  
1759 16 7 9 0 0 4 6   4 1
1760 12 8 4 0 0 5 4 1 6 1
1761 12 5 7 0 1 6 4   8  
1762 16 6 10 0 0 5 5   5  
1763 18 12 6 0 0 4 5   1  
1764 17 9 8 1 0 3 2   3  
1765 10 7 3 1 0 5 5 5 3 1
1766 16 8 8 1 0 8 4   3  
1767 22 9 13 0 0 5 2   7  
1768 17 6 11 0 0 7 6   3  
1769 17 6 11 1 1 7 6   3  
1770 20 15 5 0 0 3 14   12  
1771 14 8 6 1 0 5 4   4  
1772 13 8 5 0 0 5 12   10  
1773 16 10 6 0 0 2 9   7  
1774 23 8 15 0 0 5 1   8  
1775 16 8 8 1 0 3 8   2  
1776 23 10 13 0 0 4 1   5  
1777 17 13 4 1 2 7 2   7  
1778 18 8 10 0 1 4 4   6  
1780 20 5 15 0 0 5 5   4  
1781 18 10 8 1 0 4 3   2  
1782 19 15 4 0 0 3 9   9  
1783 13 6 7 1   7 8   5  
1784 22 11 11 0 0 2 6   4  
1785 10 5 5 0 0 2 12   5  
1786 15 5 10 0 0 2 5   9  
1787 15 5 10 0 0 7 7   7  
1788 16 8 8 0 0 3 2   9  
1789 13 9 4 0 0 4 3   3  
1790 16 9 7 0 0 6 8   9  
1791 13 6 7 1   6 5   5  
1792 16 6 10 2 0 6 10   11  
1793 16 8 8 0 0 11 4   2  
1794 18 9 9 0 1 3 4   8  
1795 18 10 8 1 2 6 8   6  
1796 20 10 10 3 0 6 11   10  
1797 20 9 11 1 0 12 5   3  
1798 23 11 12 1 2 10 7   10  
1799 18 14 4 0 3 6 7   12  
1800 25 12 13 2 0 8 8   15  
1801 18 7 11 0 0 2 5   7  

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Sankt Olofs kyrkoarkiv G:1 & 2, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn