Övraby

Pastorat: Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Övraby
1952-1970 Glemmingebro
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delning hållen på Örabys ägor; twist yprest; eij slutadt vid tingsrätten" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 133-134. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Öfraby
Sokn och By har:

Skatte 5/8
Crono indelt 1. 3/8
Prästegård 11/16
Utsokne Frällse 5. 7/8 Örabyborg 3. 3/4, Örup 1, Högesta i Malmö Lähn 1. 1/8.
Klåckarebohl 1/4
Gatehus 11 Örabyborg 2, Tåsterup 1 och Örup 1.

Tillräckelig och god åker, liten äng och torfjord.

Nedraby:

Utsok. Frällse 1. 1/4 Örups Gård.
Gatehus 4 "

Skarp åker, bättre äng, något fiske i åhn och den andre delen af Byn ligger i Benesta Sokn.

Ny Mölla:
Uts. Fr. 1 Örup.
Örabyborgs Säteri (l) 1. 1/2 Herr Commerce Rådet Salgren. [f.d Övraby 22 (1/2 mtl), 23 (1/4 mtl), 24 (1/2 mtl), 25 (1/4 mtl); AID: v566850.b1300]

Soknen har 34 st. hemmansbrukare, utom Säteriet.

(l) För några år sedan har Herr Lagmannen Palmcrona förwärfwadt Säterisfrihet till denne Gård, och den sedan försåldt till nu warande egaren. Gården har en Caractairs och 3:ne st. andra Bygnader af korswärcke, god och tillräckelig utsädesjord samt höbohl med stengårdar inhägnadt, 3 och tre fierdedels Utsokne Frällse hemman samt 2:ne Gatehus i Soknen belägne och någon torfjord till förnödenhet.

Övrabyborgs ägare:

1761 Carl Gustaf Boberg (von Palmcrona) erhållet säterifrihet (Säteribrev 1761 3/7, AID: v566850.b1300)
1766 Genom köp Niklas Sahlgren
1766 Hans svärson Claes Alströmer
1794 Genom köp Erik Ruuth
1798 Genom köp Achates Carl von Platen, g.m. Vilhelmina Lovisa Fredrika von Platen
1832 Deras son Vilhelm Bogislav von Platen, g.m. Ulrika Sofia Elisabet von Platen
1852 Deras son Achates Carl Vilhelm Ernst Ulrik von Platen, g.m. Charlotta Emilia Elisabeth Stierneld
1897 Deras son Vilhelm Algernon Achates Bogislav von Platen, g.m. Sofia Maria Matzen
1937 Deras son Vilhelm Algernon von Platen, g.m. Greta Sofia Vilhelmina Franzén
1961 Deras son Achates Carl Vilhelm von Platen, g.m. Wera Dagmar Märtha Grip
(1974/1976) Deras son Wilhelm von Platen, g.m Agneta Miréus

Skatteköp 1700-1857
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Fårarp nr 2, 1/3 mtl 1790 augusti 17 (AID: v566834.b830.s74)
Övraby nr 4, 1/8 mtl 1794 maj 12, kvittens i landskontoret
Övraby nr 7, 3/8 mtl 1760 mars 10, skattebrev på 3/8 mtl
Övraby nr 9, 1/4 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b1280)
Övraby nr 11, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Övraby nr 13, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Övraby nr 15, 1/4 mtl 1760 juli 3, skattebrev på 1/4 mtl
Övraby nr 16, 1/8 mtl 1830 november 9, skattebrev (AID: v566850.b1280)
Övraby nr 16, 1/8 mtl 1841 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b1280)
Övraby nr 20, 3/16 mtl 1839 januari 29, skattebrev (AID: v566850.b1290)
Övraby nr 20, 1/8 mtl 1843, skattebrev (AID: v566850.b1280)
Övraby nr 20, 1/16 mtl 1857, skattebrev (AID: v566850.b1280)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 11 9/16 hemman, af hvilka 8 5/8 äro frälse, 2 5/8 skatte och 5/16 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Övraby och Benestads socknar
Vid distriktsindelningen tjänstgjorde nämndemannen Sven Mattsson i Övraby. Efter honom valdes Erland Wilhelmsson, Övraby, vald 18/9 1836;

Matts Svensson, Övraby, vald 1844;
Ola Nilsson, Stenby, entl. 1846;
Jöns Persson, Övraby, tjänstgjorde 1851-1853;
Ola Esbjörnsson, n:r 4 Benestad, vald 16/10 1853;
Ola Jönsson, n:r 5 Nedraby, vald 3/1 1856;
Nils Olsson, n:r 17 och 27 Övraby, vald 30/5 1858;
Kyrkovärden Nils Wilhelm Erlandsson, vald 1863;
Sven Persson, Benestad, vald 10/6 1870;
Sven Mattsson, Övraby, vald 7/10 1872;
Per Källner, Lunkagården, Övraby, vald 26/2 1912;
Wilhelm von Platen, Övrabyborg, vald 14/1 1918;
Johannes Paulsson å Örup, vald 1/7 1922, innehar fortfarande befattningen (1926)

Övraby socken år 1684:

Utsochne Wekudagz till Öhrup

1

Öhraby: Anders Mårtensson

½

Har 2 stycken husl: bonden fattigh

Till Sinklersholm men dhe Schulters arfwingar i Lundh sigh tillhandlat och emothtager landgille

2

Jacob Jacobss: och Hindrich Pehrss:

½

Afhyst i många Åhr och Ibruch

Till Sinklersholm

3

Nils Jönsson och Måns Mårtensson Ibruch, Nils Jöranss: Ibruch

1

Består af 2 husläng:r Nils Jönss Åboer husen som hielper sigh

Nils Jönss: Rusthåldh

4

Anders Pehrsson

½

Har 2 små stycken huslängior bonden fattigh

Till Bollerup

5

Hans Hanss: nu N:re Måns Mårtenss:

½

Har 3 små husl: bonden fattigh

Till Högestadh

6

Gierdt Larsson

½

Haf:r 2 små husl: af ödhe på Frijheeth hielper sigh lijtet

Nils Jöranss: Rusthåldh

7

Hans Hansson

½

Haf:r 4 små huslängiar hielper sigh

Till Bollerup

8

Hans Hansson Ibruch nu N:re Måns Mårtensson

½

Fins 4 golfz hus Ibruch 1684 obrukadt

Hr Otto Erichss: Rusthåldh

9

Lars Jönsson

½

Fins 3 stomper husl: bonden hielper sigh

Till Högestadh

10

Mårten Månsson

½

Har 3 stomp: husl: bonden wedh macht

Pastorens Rusthåldh

11

Nils Jönsson

½

Een stompe husl: bonden hielper sigh

Till Tåsterup

12

Gathehuus Nils Bångh

1

Een lijten huslänga åboen fattigh

Nils Jöranss: Rusthåldh

13

Mårten Mårtensson

½

Har 2 st: små husl: bonden fattigh

Till Öhrup

14

Rasmus Jacobsson

½

Haf:r 2 st: husl: bonden fattigh

Rusthållare

15

Nils Jöransson

½

Har 3 små husl: hielper sigh

Nils Jöranss: Rusthåldh

16

G:le Måns Mårtensson

½

Har 2 stomper husl: bonden fattigh

Till Högestadh

17

Unge Måns Mårtensson

½

Dito 2 små st: hus bonden hielper sigh

Präste stombnen

18

Präste Gårdhen

 

Består af 4 husl: wedh macht

Klockarebohligh

19

Degnebohligen

1

Fins härtill 3 små stomper husl: bruk till een fäste

Pastorens Rusthåldh

20

Pastoren Ibruch för bagga Gården

1

Afhyst i många Åhr och warit på Frijheeth

Till Öhrup

21

Jacob Jacobsson

½

Har 4 små husl: hielper sigh

-”-

22

Giödhe Ingwarsson

½

Fins 2 husl: wedh macht

Till Bollerup

23

Lars Larsson nu Staphan Erlansson

¼

Har 2 små stomper husläng:r bonden hielper sigh lijtet

Till Öhrup

24

Jöns Hindrichsson

½

Haf:r 3 små huslängior, bonden wedh macht

-”-

25

Mårten Hindrichsson

½

Haf:r 2 små stycken ruinerade längior bonden Uthfattigh

-”-

26

Hindrich Pehrss: Änckia

½

Haf:r 4 små husläng:r fattigh

Till Högestadh

27

Lars Månss: och Pehr Mårtensson

1

Haf:r 4 små huslängior bönderne fattiga

Till Öhrup Gårdh

28

Gathehuus: Pehr Ifrsson

1

En huslängia Uthfattigh

-”-

29

Anders Beck

1

Afhyst och ödhe wedh 18 Åhr sedhan

-”-

30

Olof Tykesson

1

Ödhe och Afhyst

-”-

1

Nymölla: Sorterar Undher Gårdsens Jordh och Egendomb

1

Haf:r 2 stomper husl: Åboen hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 106 / sid 101 ff (AID: v98462.b106.s101)

Åter till huvudmenyn