Ramsåsa

Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
Härad: Färs
Kommun:
1863-1951 Ramsåsa
1952-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Litteratur:

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Ramsåsa Halmslöjds- och Släktforskningscenter. Tel: 0417-420 30

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Malmöhus lähn - 1765 ( av J. L. Gillberg)
Ramsåsa Sokn och By har:

Crono indelt 1. 1/2  
Skatte 1. 1/4  
Annexe 1/8  
Corporals hemman 1 Adelsfanan [AID: v884461.b670]
Trumpetare hemman 3/8 "
Utsokne Frällse 4. 29/48 Krageholm, Kåseholm, Söfdeborg, Esperöd, och Gref. Stenbocks arfwingar med Ekeröd.
Gatehus 5    

Åkerjorden mager och liten, tarfweligt höbohl, någon surskog, torfjord och betesmarck.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
Ramsåsa Socken och By
har kyrka, ½ mantal Krono, 2 ¼ mantal Skatte, 4 29/48 mantal Utsockne Frälse, 1/8 mantal Annex, 1 3/8 mantal Militie-Boställe, 5 Gatuhus, en skattlagd wattenqwar, swag och stenig åker, godt höbol, samt torfjord.

Socknens hemmantal utgör 8 41/48 mantal; arealen 2731 tunneland jord; upskattningswärde: 45,800 R:dr; folknummern 489, 251 man- och 238 qwinkön; ordinarie räntan 91 R:dr 38 sk. 6 r.; kronotionden Råg 5 tunnor 12 kappor, korn 10 tunnor 34 ¼ kappar; lika mycket kyrkotionde.

Röddinge och Ramsåsa socknar utgöra ett Consistorielt pastorat af tredje classen, taxa 230, kyrkowäg 3/8 mil. Postgång Ystad.

Skatteköp 1700-1814
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Ramsåsa nr 2, 1/2 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/2 mtl
Ramsåsa nr 13, 1/4 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/4 mtl
Ramsåsa nr 14, 3/8 mtl 1814 februari 4, skattebrev på 3/16 mtl; 1814 september 14, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v566774.b720.s68)
Ramsåsa nr 15, 1/2 mtl 1814 juni 17, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v566774.b720.s68)
Ramsåsa nr 17, 1/2 mtl 1760 aug. 11, skattebrev på 1/2 mtl

Åter till huvudmenyn