Ravlunda

Pastorat: Ravlunda, Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Ravlunda
1952-1968 Brösarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Andersson, E. Några ogifta mödrars och "oäkta" barns levnadsöden i 1800-talets Ravlunda. 1982
En bok om Ravlunda socken. 1983
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 137-140. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 113-120. 1749
Nilsson, A. Ravlundafältets landmolluskfauna. 1961
Ravheden, N. De försvunna byarna. Berättelser om Killehus, Bäckahus och Kyrkokullen. 1987
Stoltz, E. Som liten i Ravlunda prästgård. 1948
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 121-122. 1981
Åberg, G. Ravlunda kyrka.

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Ravlundas hemsida

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Raflunda Sokn och By har: (b)

Skatte 1/2 Herr Öf.Lieut. Bar. Stael von Holstein.
Crono indelt 2. 13/16 Herr Baron Stael von Hollstein 1. 7/8
Prästegård 2/3  
Gatehus 19   Herr Baron Stael von Holstein 10 st.

Mycken men skarp åker, nödig bok-, eke- och surskog.

Öståkra har:

Skatte 1/2  

Mager åker, tillräckelig äng och nödig bok-, eke samt surskog.

Skipparp har:

Crono indelt 7/8  
Utsokne Frällse 3/4 Torups Gård.
Gatehus 12   4 till Torup.

Widlyftig och skarp åker,liten äng, nödig eke och surskog.

Lilla Juleboa:

Crono indelt 1/8  
Åhledrätt 1    

Liten åker och äng men ej mera.

Tåstaröd:

Utsok. Fräll. 3/8 Torups Gård.
Gatehus 1   "
Tullekille:    
Utsok. Fräll. 3/16 Torups Gård.

Desse hafwa sidt och swagt utsäde, godt höbohl, nödig bok-, eke- och surskog.

Hus och Torp:

Uts. Fräll. af särskilte namn 28   Torups Gård.
Åhledrätter 18   "

Desse hus och torp idka saltsiö fiske till sahlu.

Enstaka Torp:

Crono och Skatte 2    
Kongsmölla:    
Skatte 1    
Stampqwarn 1    

Har någon liten och skarp åker men ej mera.

Soknen har 39 st. hemmansbrukare, och med Brösarps Sokn giör ett Regalt Pastorat.

(b) Herr Öfwerste Lieutenantens och Baron Stael von Holsteins Gård i denne By belägen, är wäl Bygd och har en wacker Trägård, men egor samfälte med de öfrige hemmanen uti Byen. Floræus uti sin Skånska Historia, pag. 90 säger att Skånska konungen Svärting skall wara begrafwen i den här på egorne liggande Swärtings kulle och icke långt därifrån finnes en gammal Minning, Frorum kallad, efter konung Frode som säges Svärting öfwerlefwat, så ock ligger en, med otrolig möda af ålderdomen hopbragt hög wäster om Prästegården, hwilcken, efter gammal sägen, de siöfarande i Hedenhös upprättat til Neptuni ära. Wid denne By ligger äfwen en mycket bekant Bok Lund som i gamla tider warit offerlund, hwilcket af fundna urnæ och brända ben styrckes, så ock här brede wid ett Berg, nu af flysand betäkt, hwaruti finnes Bernsten eller Raf så wäl som wid sielfwa siöstranden, hafwandes Byen fådt sitt namn af förbenembde Raf och boklund, bredewid hwilcken det förmenes en Stad i gamla tider warit liggande som hetat Lund. En märckwärdig Wales Hög och Grop är tillika här att bese, hwarutaf mullwadar uppskiuta Brändt Ler, Ben och kål, och synes Floræus icke utan anledning, till denne orten föra then Phaëtoniska diktens ursprung som hos Ovidius och annorstädes omtalas, enär man jemförer de många omständigheter som med denne sagan öfwerensstämma och härom kring igenfinnes, hwilcket alt witnar om Ortens stora ålder och märckwärdighet.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Brostorp nr 1, ett gatehus 1798 feb. 28, kvittens i landskontoret
Juleboda nr 1, 1/4 mtl 1790 mars 27, kvittens i landskontoret
Kongsmölla nr 1, en mjölkvarn 1755 dec. 22, skattebrev
Kongsmölla nr 4, åldrätt 1789 dec. 15, skatte för skatterätts fordran (AID:  v567030.b3950.s385)
Ravlunda nr 1, 1/8 mtl 1789, skattevärdering
Ravlunda nr 2, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 3, 1/8 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 4, 1/8 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 5, 1/8 mtl 1811 augusti 6, skatteköp (AID: v567030.b3910.s381)
Ravlunda nr 6, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 7, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 9, torp 1825 juli 11, såld till skatte (AID: v567030.b3980.s388)
Ravlunda nr 10, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 11, 1/8 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 13, torp 1825 juli 11, såld till skatte (AID: v567030.b3980.s388)
Ravlunda nr 14, torp 1825 juli 11, såld till skatte (AID: v567030.b3980.s388)
Ravlunda nr 15, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 16, 1/8 mtl 1790 mars 16, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 17, 1/8 mtl  1790 mars 10, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 18, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 19, 1/8 mtl 1811 juni 21, skatteköp (AID: v567030.b3910.s381)
Ravlunda nr 20, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 20, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 21, 1/8 mtl 1790 mars 3, kvittens i landskontoret
Ravlunda nr 23, 1/8 mtl 1811 juni 21, skatteköp (AID: v567030.b3940.s384)
Ravlunda nr 24, 1/16 mtl 1811 augusti 20, skatteköp (AID: v567030.b3940.s384)
Ravlunda nr 25, torp 1825 juli 11, såld till skatte (AID: v567030.b3980.s388)
Ravlunda nr 27, 1/8 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Skipparp nr 2, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Skipparp nr 3, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Skipparp nr 10, 5/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Skipparp nr 11, 3/16 mtl 1790 mars 26, kvittens i landskontoret
Skogsdala nr 1, ett gatehus 1743 sept. 28, skattebrev (AID: v835474.b6860.s765)
Öståkra nr 1, 1/4 mtl 1790 mars 18, kvittens i landskontoret
Öståkra nr 1, 1/4 mtl 1790 mars 10, kvittens i landskontoret

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 8 19/24 hemman, af hvilka 1 5/16 äro frälse, 6 13/16 skatte och 2/3 krono.

Ravlunda socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Ifrån Jularne Crono hemfallit Ograverat 1 Skibberup: Pehr Trulsson 1/2 Består aff 2 små huusl: fattigh
Hr Jacob Beckz Rusthåldh
Nembdeman
2 Nils Ollsson ¼ Aff 4 huusläng:r och bonden behållen
Dito Rusthåldh 3 Jöns Ollsson ¼ Ähr 3½ små huusläng:r Uthfattigh
Ifrån Jularne till Cronan

Ograverat

4 Jöran Esbiörnsson ½ Ähr 3 huusl: nästen förfalne och bondhen fattigh
Ifrån Jularne Ograverat 5 Gathehuus: Jöran Roloff nu Jochum Smidt

1

Ähr een huuslänge gammal och förfallit Åboen Uthfattig
Dito Ifrån Jularne och ograverat 6 Nils Knuthsson ½ Ähr 3 huusläng:r den ene bröstfeldig bonden förarmedt
Dito Ifrån Jularne ograverat 7 Lasse Dawidhsson ½ Ähr 3 odogl: längior bonden Ungh och Uthfattigh
-”- 8 Gathehuus: Hans Pehrsson Buhre

1

Består aff 3 små läng:r lijtet Uthsädhe och 2 lass ängh, hielper sigh
-”- 9 Nils Håckonsson

1

Aff Een huuslänge Uthfattigh
Ifrån Jularne Truedt Perss: Rustholdh i Östagra 10 Siune Håckonsson 1 Fins 3 huusläng:r något förfallen bonden hielper sigh
Dito Rusthåldh 11 Olof Giödesson ½ Dito 3 läng:r något wedh macht, bondhen hielper sigh
Ifrån Jularne och Ograverat 12 Truedt Ollsson 1 Aff 3 behålne läng:r och en ruinerat bondhen hielper sigh lijtet, men Ähr för högdt satt
    Gathehuus apart ligger på Raflunda mark    
Ähr På Präste Gårdhens Egendomb och dijth swara 1 Olof Månsson Smedh 1 Hwardera aff Een stumpa huuslänge, fattighe
Ifrån Jularne på Pastorens Rustholdh 2 Nils Månsson 1 -”-
-”- 3 Anders Månsson 1 -”-
    Raflunda Byy    
Ifrån Jularne på Pastorens Rustholdh 1 Hans Swensson ¼ Består aff 4 huusläng:r behållit bonden och Gårdhen wedh macht
-”- 2 Nils Andersson ¼ Dito 4 huusläng:r och bonden hielper sigh så tembl:
På Giöde Lars Rusthåldh och Ifrån Jularne 3 Hans Hansson ¼ Ähr 3 små huusläng:r bondhen ähr fattigh
-”- 4 Pehr Jönsson Ringh ¼ Dito aff 2 läng:r bonden Uthfattigh
-”- 5 Hans Larsson 1/4 Dito 3 små elake huusläng:r Uthfattigh, hielper sigh
Nils Möllares Rusthåldh 6 Nils Jönsson Ringh ¼ Aff 2 små läng:r bonden fattigh
-”- 7 Nils Pehrsson Skomackare ¼ Dito 2 små elake huusläng:r Uthfattig
Giöde Lars Rusthåldh 8 Jöns Deigns Änckia ¼ 2 små huusläng:r wedh macht
Ifrån Jularne till Cronan Ograv: 9 Gathehuus Hans Frännesson

1

Består aff een stompe huus hielper sig
Nils Möllares Rusthåldh 10 Swen Johansson ¼ Ähr aff 3 små stomper huus hielper sig lijtet, dock Uthfattigh
Giöde Lars Rusthåldh 11 Rasmus Jönss: ödhe Gårdh
Giödhe Larss: Ibruch
¼ Ähr 2 stomper huusläng:r g:le huus och förfallen Ibruuk
Nils Möllares Rusthåldh 12 Lars Nilsson ¼ Ähr här till 3 små läng:r wedh macht, bonden Uthfattigh
Ifrån Jularne till Cronan Ograverat 13 Gathehuus: Pehr Jönsson

1

Huardera aff Een stompe huus och fattige Åboo
-”- 14 Jeppe Swensson

1

-”-
Nils Möllares Rusthåldh 15 Nils Månsson Möllare ¼ Fins 4 små huslängior wedh macht, hielper sigh tembl: wähl
-”- 16 Måns Nilsson ¼ Aff 3 små husläng:r hielper sigh
Giöde Lars Rusthåldh 17 Jöns Jöransson 1/4 Dito 3 små läng:r hielper sig lijtet
Probstens Rusthåldh 18 Matz Nilsson 1/4 Dito 3 läng:r wedh macht
-“- 19 Matz Pehrsson 1/4 Aff 4 små huusläng:r något wedh macht
Hr Jacob Beckz Rusthåldh 20 Jöns Madtzon ½ Aff 3 små förfal: huusläng:r bonden Uthfattigh
Ifrån Jularne till Cronan Rusthållare 21 Giöde Larsson ¼ Består aff 4 huusläng:r bondhen behållen
Hr Probstens Rusthåldh 22 Axel Larss: Gårdh nu Probsten Ibruch 1 Dito aff 4 g:le huusläng:r mycket bröstfeldige som Probsten wedh lijka håller
Nils Möllares Rusthåldh 23 J ss: Nilss: Änckia 1/4 Fins 3 små läng:r förfallit Uthfattig
Hr Probstens Rusthåldh 24 Joen Swenss: fäste 1/8 Äh raff 2 stomper huus Uthfattig
Ifrån Jularne ograverat 25 Gathehuus Mårten Bödcker

1

Een stompe huus fattig Ingen Jordh eller bruuk här till
Berätta wara byens huus och landgille till byen Uthgifwet men Jularne sig bemechtiget 26 Nils Skomackares huus

1

Aff Een stompe huus Fattigh
Nils Möllares Rusthåldh 27 Pehr Haralsson ¼ Af 2 stomper huus och bonden Uthfattig
Probstens Rusthåldh och kiöbt aff Axel Larsson 28 Gathehuus Probsten Hr Jonas Åboen på skatte hemmanet Axel Larss: Grundh bebygdt

1

Ähr 2 små huuslängior aff Hr Probsten Upbygdt och wäl wedh macht som Probsten Åboer
Ähr bygdt på Axell Lars Grundh 29 Ett Gathehuus: Axell Larsson

1

Består aff een stompe huus behål:
Präste stombnen 30 Präste Gården 2/3 Probsten i åhr Upbygdt 2½ huslänge Afbrändt i seenaste ofreden aff Snaphanarne
Degnebohligen 31 Degnebohligen 1 [Se utdrag ur dombok år 1722 nedan]
Präste Gårdz Grunden wedh wange grijnen 32 På Präste gårdz Grundhen Ett huus aff een stompe 1 Ödhe och Afhyst Dito aff Snaphanerne Afbrändt, hwarest intet bruk Ähr
    Torup:    
Uthfrälse till Torup. Här på skall wara een resolution ifrån Gen. Major Buckwaldt utwerkat at detta skald blifua Insockne som ähr Orätt. Jöran Adlersteen 1 Gathehuus: Joen Helgess: Änckia

1

Består aff ett lijtet stycka huus Änckian Ähr Uthfattigh
-”- 2 Lasse Månsson ½ Ähr 4 stomper huus bondhen hielper sigh
-”- 3 Nils Åstredhsson 1 Dito 4 små husläng:r bonden fattigh
Ifrån Jularne till Cronan Ograverat 1 Tåstaröd: Lasse Månsson ¼ Består aff 3 små odogl: läng:r bondhen fattigh
-”- 2 Håckon Nilsson ¼ Ödhe och obrukadt ähr 3 huusläng:r och Een ruinerat
-”- 1 Tullekilla: Swen Joensson 1/8 Ähr aff 4 små läng:r bebygdt, behållen
Probsten bekommit kongl: May:tz breff på lijfztijdz frijheth 1 Kongzmöllan: Jöns Påhlsson nu Påhl Jönsson

1

Ähr aff 2 läng:r hehl ruinerade
Ifrån Jularne till Cronan
Ähr Rusthållare
1 Östagra: Truedt Pehrsson 1 Ähr aff 4 läng:r den ene förfal: behålen
Fanjunckarens Rusthåldh 1 Lilla Jullaboa: Lasse Bingh
Anders Nilsson, Per Gudmunss: och Håckon Hansson
1/8 Fins till hwardera Ett stompa huus Ähro Uthfattige
Ifrån Jularne Cronan besparte och ähr ett Fiskeleye 1 Knäbäck: Mårten Bock 1 Ett stycke huus fattigh
-”- 2 Joen Nilsson ödhe 1 Afhyst och afbrändt
-”- 3 Nils Håckonsson Blank 1 Dito ödhe och Afhyst
-”- 4 Måns Bengdtzon 1 Een stompe huus fattigh
-”- 5 Jöns Pehrsson Ringh 1 Dito fattige
-”- 6 Joen Nilsson 1 -”-
-”- 7 Bengdt Ollsson Smedh 1 -”-
Jularnes Ograverat 1 Skogdahla: Nils Knuth Änckia 1 Ähr ett stycke huus och hustrun fattig
Hr Lage Beckz frälse 1 Brygarehusset: Söhren Pehrsson 1 Ähr aff ett stycke huus Uthfattigh böckare på wärket

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 17 / sid 12 ff (AID: v98462.b17.s12)

"denn 28 Februarii 1722
N: 42 Intekkning
Kyrkioherden uti Raflunda Ärewördige Hr Lars Wilskman, till Intekkning öfwergifwer hustru Mätta Jönsdåtter Rafwenstens, sig gifne uplåtelsebref på en plats, hwarpå hennes afledne faders Jöns Jonassons hus stådt [Ravlunda nr 31], sampt dän där intill belägne kålhage plats, hwarom skriften af den 20 December 1721 lyder som efterföljer:
Emädan iag undertekknad Mätta Jönsdotter eij kan sielf bruka, ock för dän skull ingen särdeles nytta kan hafwa, af min ödegårds tompt eller plats, som min Sal: faders fordom Klåkkarens här i Raflunda Jöns Jonassons huus stått på, som blef i krigstiden af Snapphanarne afbrändt, hwilken plats är belägen in till Raflunda Prästegårds [Ravlunda nr 30]Wästra Ladulängar och sträcker sig i Söder ned till Prästegårds Porten, samt den straxt där intill i Wäster, på andra sidan om wägen belägne kålhage platsen, hwilka bägge platsar, iag ärft efter min Sal. fader för den skull har iag försåldt, som iag ock nu härmäd updrager och försäljer samma tompteplats, mäd berörde där till liggiande kålhageplats, till Kyrkioherden Hr Lars Wilskman för Sexton dal:r Srmt, hwilka 16 D:r Srmt iag bekommit ock här med qwitterer, afhänder För dän skull mig ock mina Barn ock efterkommande samma platsar, ock all rätt ock praetention på däm i längden, ock däm updrager till Kyrkioherden Hans hustru, Barn ock efterkommande nu ock i ewärdelige tider, utan något påtal eller klander därpå, af mig eller mina efterkommande att äga ock gagna sig till godo och nytta, hwilket ward:r mäd mitt nampns egenhändiga undersättiande stadfästat, som skiedde Raflunda denn 20 Decembr 1721.
Mätta Jönsdotter Rafwensten

Till witterlighet Jäppa Ollsson. Drakemölla

Hwilket således till wederbörandes laga säkerhet Intekknat blef"

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:186 (1722) Bild 3420 / sid 83 ff (AID: v331250.b3420.s83)

Ur: Från sockenstämma till storkommun - Kristianstads län och Blekinge

Ravlunda
I anledning af Högwälborne Herr Baron Landshöfdingens och Riddarens höggunstiga befalning, under d. 17 April sistl., angående det sielfswåldiga Tiggeriets hämmande, och de medel och utwägar, som där emot böra tagas, sammanträdde med Sockne-männen i Raflunda Sockn Pastor Loci, Söndagen d. 9 Maj. efter Gudstjänsten, och effter plägat samråd, stadnade i följande slut.

1:o Blefwo wj därom ense, at nedan nämnde Personer för närwarande tid böra anses för Socknens Almose hion, nembl.
Afskiedade Soldaten Pehr Skåning,
dito Volontairen Håkan Edberg
Änkan Karena Maurits dotter i Skipparp,
dito Hanna Anders Skytts,
Qu-follket Margareta i Tegelladan,
Änkan Karena i Tegelhusen,
dito Elna Pihls i Killehusen,
dito Ingar Swäns i Knäbäck.

Ofwan nämnde Almose-hion åtage wij undertecknad os, på egna och alle Socknemännens wägnar, at effter råd och ämne försörja; så at de ej skola hafwa nödigt söka sit uppehälle utom Socknen. Och när Gud behagar igenom den timeliga döden kalla dem hädan, wele wij ock befordra dem ährl. till grafwa.

2:o Kommer någon widare af Sig igenom ålder, siukdom eller annat olycksfall, så undandrage wij os icke häller at sörja för des uppehälle. Såsom ock, ehwem som lider brist, kan anmäla Sig hos Pastor Loci, och wänta hans biträde till undsättning, på lämpligaste sätt.

3:o Till all oredas afböjande, och Almosans jämna utdelande, will wara nödigt, at ej allena hwart Almose-hion wet, hos hwem det hafwer at undfå sit uppehälle; utan ock at en god man i hwar rota åtager Sig på behagelig tid en besynnerlig omsorg om de fattiga. Därför hafwa wij ock därom öfwerenskommit, at Pehr Skåning, Håkan Edberg, Karena Maurits, och Hanna Skytts hafwa allena at hålla Sig till Raflunda By, Tåstaryd och Tullekille, och i synnerhet till Matthis Bängtson, som Christel: lärer gå dem till handa. Elne Pihls och Margareta hålla Sig allena till Skipparp, Kongsmöllan och Killehusen i synnerhet till Swän Trulsson. Men Ingar Swäns och Karena i Tegelhusen hålla Sig till Knäbäck, Öståckra, Lilla Juleboda, Brostorp och Tegelhusen, i synnerhet till Nils Offesson i Öståkra.
Raflunda d. 9 Maj. 1762.

C. Stael von Holstein - Andreas Thomaeus - Johannes Jacobaeus

Åter till huvudmenyn