Rörum

Pastorat: S:t Olof och Rörum
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Rörum
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga existerande" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1808.

Litteratur:
Kjellberg, B. I fädrens spår för nutidens barn. 1977
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 87-90. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 131-133. 1751
Rörums Sportklubb 40 år. 1952-1982.
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 119-120. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1736, 1738-1739, 1741-1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1759-1760, 1770 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Rörums Sokn och By har:

Skatte 3/8  
Annex 3/16  
Crono in och oindelte 4. 3/16 [AID: v913675.b480]
Gatehus 33    
Qwarn 1    
Åhledrätter 11    

Ansenlig dåck sandig åker, liten äng, någon bok- och surskog samt Laxörefiske.

Delperöd har:

Skatte 3/4 Cornet Wallstedt.
Gatehus 2   "

Ymnigt dåck skarpt utsäde, tillräckelig äng, hög- och surskog samt en wäl bebygd Gård och wacker trägård.

Råboa:    
Hofslagare Boställe 1/4  
Ståckeboa:    
Crono indelt 3/16  
Qwarn 1    
Strante Mölla:    
Utsok. Frällse 1/8 åboens egit.

Desse hafwa liten och mager åker och äng samt någon surskog.

Wyks Fiskeläje har:

Hus 36    
Qwarn 1    
Åledrätter 5    
Tobisdrätter 11    

Här fånges lax, sill, ål, tobbis, flundror och torsk till salu.

Soknen har 26 st. hemmansbrukare och giör med Wemmerlöfs Sokn i Järesta Härad ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Häradsudd, en åledrätt 1767 juli 15, skattebrev på 1/2 mtl
  s.d., skattebrev på 1/2 mtl
Rörum nr 4, 3/16 mtl 1791 aug. 2, kvittens i landskontoret
Rörum nr 11, 1/8 mtl 1752 april 14, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v835483.b3950.s444)
Rörum nr 21, 3/32 mtl 1811 augusti 28, skatteköp (AID: v567030.b4800.s469)
Rörum nr 27, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 30, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 32, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 33, 1/4 mtl 1815 mars 10, skatteköp, (AID: v567030.b4800.s469)
Vik nr 1, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 3, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 4, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 11, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 13, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 14, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 15, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 16, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Viks sätter, Blackedrätt o Bryggedrätt, ett ålfiske 1728 nov. 21, skattebrev

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 6 1/16 hemman, af hvilka 1/8 äro frälse, 3 53/96 skatte och 2 37/96 krono.

Militär indelning
Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholms kompani nr 24-28 Svabesholms kompani nr 16-20 Simrishamns skvadron nr 91-95

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
(Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet) Albo kompani nr 82 [AID: v792654.b1100.s211 ]

 

Värnpliktiga i Rörum
Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.o.m år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b1400
1887 1866 Nr 8 - Albo kompani II. Albo härad https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00450
1888 1867 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00264
1889 1868 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00485
1890 1869 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00258
1891 1870 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00337
1892 1871 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00228
1893 1872 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00304
1894 1873 Nr 8 - Albo kompani    
1895 1874 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00247
1896 1875 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00047
1897 1876 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00224
1898 1877 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00192
1899 1878 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00175
1900 1879 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00182
1901 1880 Nr 8 - Albo kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00248
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

Rörum socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Majorens Rusthåldh sielff Rusthållare 1 Delparödh: Hr Major Klingspore Består aff 3 husläng:r dhen Eena ruinerat och ännu intet Upbygdt, har ringa medel
Pastorens Rusthåldh 1 Rörum: Anders Arfwedtzon nu Håckon Månsson ¼ Har 4 små husläng:r hielper sigh, husen wedh macht
Pehr Hanss: Rusthåldh 2 Nils Pehrsson ¼ Har 4 husläng:r bonden Nembdeman behål: och tembl: wedh macht
Pehr Ollss: Rusthåldh i Stubberödh ringa Rusthåldh 3 Mårten Thuasson ¼ Dito 4 små läng:r fattigh
Prästens Rusthåldh 4 Öhn Jönsson ¼ Dito 4 läng:r wedh macht
-”- 5 Pastoren Hr Lars Bertellsson 9/16 Består aff 4 wähl bygdte huus läng:r wedh macht
Pehr Rasmus Rusthåldh 6 Arfwedt Ibsson 3/8 Dito 4 små huusläng:r hielper sigh
-”- 7 Pehr Rasmusson 5/16 Består aff 4 husläng:r wedh macht hållne
Hr Ryttmästarens Rusthåldh 8 Swen Jbsson 3/8 Dito 4 husläng:r wedh macht
Pehr Hanss: Rusthåldh 9 Jöns Trulsson 1/8 Har 3 små stomper huus Ähr een fattig bondhe
Cronones Ograverat, dock swarer till Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke 10 Gathehuus: Olof Ingemanss:

1

Ett stycke huus intet bruk, Ähr fattigh
Per Rasmuss: Rusthåldh 11 Pehr Månsson 3/16 Fins 3 stycker små husläng:r bonden hielper sigh lijtet
Kyrckians 12 Gathehuus: Jacob Simonsson

1

Fins 3 små stomper hus, hielper sigh
Prästens Anexe hemman 13 Pehr Erlansson 3/16 Har 4 små husläng:r bonden wedh macht
Kyrckians 14 Gatheh: Mårten Frännesson

1

Fins 3 stomper hus, hielper sigh
Ograverat dock giörar dagzwärcke till Ryttmästaren 15 Pantzer Nilsson: nu Pehr Perss:

1

Ett lijtet stycke g:l hus på Ett golff, Uthfattigh
-”- 16 Jöns Pehrsson nu Nils Ingemansson

1

Fins 2 stomper hus
Denne fins intet i g:le Cronones Jordebok Uthan berättas wara för 12 Åhr sedhan bygdt på Per Måns grundh 17 Gathehuus: Jöns Andersson

1

Fins ett stycke hus på 1½ golff ähr fattigh
Hr Ryttmäst: Attest: att detta hus ligger til Per Rasmus Rusthåldh effter Fäldt:marsk; Protocol: 18 Nils Pehrsson

1

Ett stycke hus på 1½ golff fattig
Warit af bymännerne Upbygdt och Ähr en Smedhia till byen 19 Ibm: Petter Kietzler

1

Ett stycke hus, fattigh Smedh
Ograv: och medh dagzwärcke till Hr Ryttmästaren 20 Nils Nilsson Backe

1

Fins 2 stomper hus hielper sigh lijtet
Ryttmäst: praetend: detta på sit Rusthåldh 21 Mårten Jönsson 1/3 Har 4 husläng:r bonden hielper sigh
Ograv: och swarer til Ryttmäst: medh dagzwärcke 22 Mattias Larsson

1

Har 2 stomper huus och hielper sigh
Pehr Hanss: Rusthåldh 23 Nils Andersson 5/16 Har 3 stycker hus den eena bebygdt bonden fattigh
Pastorens Rusthåldh 24 Olof Nilsson 1/3 Har 4 små husläng:;r wedh macht och bonden wedh macht
Per Rasmuss: Rusthåldh 25 Pehr Thomasson 3/8 Dito 4 läng:r wedh macht
Rusthållare 26 Pehr Hansson 7/16 Fins 2 läng:r och 2 små stomper nya behålne huus
Hr Ryttmäst: Rusthåldh 27 Swen Arfwedtzon 7/16 Har 4 husläng:r wedh macht och bonden behål:n
Prästens Rusthåldh 28 Pehr Nilsson 3/16 Har 3 stomper läng:r och bondhen något wedh macht
Ograv:t Hr Ryttmäst: medh dagzwärcke 29 Gathehuus Pehr Andersson

1

Har 2 stomper hus fattigh
Ryttmäst: Rusthåldh 30 Måns Pehrsson 1/3 Har 4 g:le och bröstfeldige huslänger fattigh bondhe
Per Hanss: Rusthåldh 31 Håckon Nilsson nu Måns Pehrsson 1/4 Har 2 huusl: och 2 stomper den ena ruinerat bonden Uthfattig
Ograverat medh dagzwärcke ut supra 32 Gathehuus: Lasse Pehrsson

1

Een stycke g:l huus stompe fattigh
Hr Ryttmäst: Rusthåldh 33 Erich Arfwetzon 3/8 Har 4 husläng:r bonden fattigh mycket Giäldh
Per Rasmus Rusthåldh 34 Pehr Thommass: wedh Killan 3/8 Fins 4 g:le och odogl: huusläng:r dy 2 lijtet förbetrat bonden fattigh
På Nils Anderss: grundh 1 Möllahuset: Uthan för byen

1

Ett stycke hus warit een lijten qwarn nu ödhe
    Wijckz Leye    
Cronans ograverade
Till Gen: Major Kock medh Ecker och Arbetha
1 Swen Nilsson Pantzars bohl

1

Ödhe och afhyst j många Åhr
-”- 2 Dito Een öde Tompt Olof Lass: husplatz

1

-”-
-”- 3 Lars Andersson

1

Haf:r 2 stycken husläng:r hielper sig har lijtet bruk
-”- 4 Per Nilsson

1

Har 2 stomper huus fattigh
-”- 5 Gathehuus: Swen Påhlsson

1

Ett stycke hus fattig intet bruk
-”- 6 Eskel Nilsson

1

Dito
-”- 7 Olof Mauridtzon

1

Ödhe och Afhyst
-”- 8 Gudmun Knuthsson

1

-”-
-”- 9 Christen Ollsson

1

-”-
-”- 10 Håckon Pehrss: Änckia

1

-”-
-”- 11 Jöns Pehrsson Krock

1

Har 2 stomper hus och har lijtet bruk ödhe och obrukadt
-”- 12 Nils Bendtzon

1

Een stompa hus Gathehuus
-”- 13 Pehr Månsson

1

Haf:r bruk och 1 stycke hus fattigh
-”- 14 Mårten Andersson

1

Har 2 stomper hus Ähr bruk och fattigh
-”- 15 Nils Åckess: nu Anders Hermanss:

1

Har 2 st: huus fattigh
-”- 16 Anders Åckesson

1

Har 3 stomper hus har lijtet bruk hielper sigh
Lars Kofoth och hans medh Arfwing:r i Malmö 1 Strentemölla: Anders Erichss: 1/8 Haf:r 3 stomper hus möllan wedh macht [AID: v384819.b4460.s330]
Hofslagarens heste hemman 1 Råboa: Swen Ollsson 1/3 Fins 2 st: ny huusl: fattigh
Nils Frijses Rusthåldh i Bestakilla 1 Ståckaboa: Lasse Månss: 1/4 Har warit Afbrändt, Upbygdt 2 st: huus nyligen och hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 36 / sid 31 ff (AID: v98462.b36.s31)

Åter till huvudmenyn