Rörum

Pastorat: S:t Olof och Rörum
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Rörum
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften inga existerande" [år 1762]
Enskifte:

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1808.

Litteratur:
Kjellberg, B. I fädrens spår för nutidens barn. 1977
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 87-90. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 131-133. 1751
Rörums Sportklubb 40 år. 1952-1982.
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 119-120. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1736, 1738-1739, 1741-1743 (Skriftserie 1)
Dödlistor 1759-1760, 1770 (Skriftserie 3)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Rörums Sokn och By har:

Skatte 3/8
Annex 3/16
Crono in och oindelte 4. 3/16
Gatehus 33
Qwarn 1
Åhledrätter 11

Ansenlig dåck sandig åker, liten äng, någon bok- och surskog samt Laxörefiske.

Delperöd har:

Skatte 3/4 Cornet Wallstedt.
Gatehus 2 "

Ymnigt dåck skarpt utsäde, tillräckelig äng, hög- och surskog samt en wäl bebygd Gård och wacker trägård.

Råboa:
Hofslagare Boställe 1/4
Ståckeboa:
Crono indelt 3/16
Qwarn 1
Strante Mölla:
Utsok. Frällse 1/8 åboens egit.

Desse hafwa liten och mager åker och äng samt någon surskog.

Wyks Fiskeläje har:

Hus 36
Qwarn 1
Åledrätter 5
Tobisdrätter 11

Här fånges lax, sill, ål, tobbis, flundror och torsk till salu.

Soknen har 26 st. hemmansbrukare och giör med Wemmerlöfs Sokn i Järesta Härad ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Häradsudd, en åledrätt 1767 juli 15, skattebrev på 1/2 mtl
s.d., skattebrev på 1/2 mtl
Rörum nr 4, 3/16 mtl 1791 aug. 2, kvittens i landskontoret
Rörum nr 11, 1/8 mtl 1752 april 14, skattebrev på 1/8 mtl
Rörum nr 21, 3/32 mtl 1811 augusti 28, skatteköp (AID: v567030.b4800.s469)
Rörum nr 27, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 30, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 32, 1/4 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Rörum nr 33, 1/4 mtl 1815 mars 10, skatteköp, (AID: v567030.b4800.s469)
Vik nr 1, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 3, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 4, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 11, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 13, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 14, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 15, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Vik nr 16, gatehus 1792 sep. 1, kvittens i landskontoret
Viks sätter, Blackedrätt o Bryggedrätt, ett ålfiske 1728 nov. 21, skattebrev

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 6 1/16 hemman, af hvilka 1/8 äro frälse, 3 53/96 skatte och 2 37/96 krono.

Rörum socken år 1684:

Majorens Rusthåldh sielff Rusthållare

1

Delparödh: Hr Major Klingspore

Består aff 3 husläng:r dhen Eena ruinerat och ännu intet Upbygdt, har ringa medel

Pastorens Rusthåldh

1

Rörum: Anders Arfwedtzon nu Håckon Månsson

¼

 

Har 4 små husläng:r hielper sigh, husen wedh macht

Pehr Hanss: Rusthåldh

2

Nils Pehrsson

¼

 

Har 4 husläng:r bonden Nembdeman behål: och tembl: wedh macht

Pehr Ollss: Rusthåldh i Stubberödh ringa Rusthåldh

3

Mårten Thuasson

¼

 

Dito 4 små läng:r fattigh

Prästens Rusthåldh

4

Öhn Jönsson

¼

 

Dito 4 läng:r wedh macht

-”-

5

Pastoren Hr Lars Bertellsson

9/16

Består aff 4 wähl bygdte huus läng:r wedh macht

Pehr Rasmus Rusthåldh

6

Arfwedt Ibsson

3/8

Dito 4 små huusläng:r hielper sigh

-”-

7

Pehr Rasmusson

5/16

Består aff 4 husläng:r wedh macht hållne

Hr Ryttmästarens Rusthåldh

8

Swen Jbsson

3/8

Dito 4 husläng:r wedh macht

Pehr Hanss: Rusthåldh

9

Jöns Trulsson

1/8

Har 3 små stomper huus Ähr een fattig bondhe

Cronones Ograverat, dock swarer till Hr Ryttmästaren medh dagzwärcke

10

Gathehuus: Olof Ingemanss:

1

Ett stycke huus intet bruk, Ähr fattigh

Per Rasmuss: Rusthåldh

11

Pehr Månsson

3/16

Fins 3 stycker små husläng:r bonden hielper sigh lijtet

Kyrckians

12

Gathehuus: Jacob Simonsson

1

Fins 3 små stomper hus, hielper sigh

Prästens Anexe hemman

13

Pehr Erlansson

3/16

Har 4 små husläng:r bonden wedh macht

Kyrckians

14

Gatheh: Mårten Frännesson

1

Fins 3 stomper hus, hielper sigh

Ograverat dock giörar dagzwärcke till Ryttmästaren

15

Pantzer Nilsson: nu Pehr Perss:

1

Ett lijtet stycke g:l hus på Ett golff, Uthfattigh

-”-

16

Jöns Pehrsson nu Nils Ingemansson

1

Fins 2 stomper hus

Denne fins intet i g:le Cronones Jordebok Uthan berättas wara för 12 Åhr sedhan bygdt på Per Måns grundh

17

Gathehuus: Jöns Andersson

1

Fins ett stycke hus på 1½ golff ähr fattigh

Hr Ryttmäst: Attest: att detta hus ligger til Per Rasmus Rusthåldh effter Fäldt:marsk; Protocol:

18

Nils Pehrsson

1

Ett stycke hus på 1½ golff fattig

Warit af bymännerne Upbygdt och Ähr en Smedhia till byen

19

Ibm: Petter Kietzler

1

Ett stycke hus, fattigh Smedh

Ograv: och medh dagzwärcke till Hr Ryttmästaren

20

Nils Nilsson Backe

1

Fins 2 stomper hus hielper sigh lijtet

Ryttmäst: praetend: detta på sit Rusthåldh

21

Mårten Jönsson

1/3

Har 4 husläng:r bonden hielper sigh

Ograv: och swarer til Ryttmäst: medh dagzwärcke

22

Mattias Larsson

1

Har 2 stomper huus och hielper sigh

Pehr Hanss: Rusthåldh

23

Nils Andersson

5/16

Har 3 stycker hus den eena bebygdt bonden fattigh

Pastorens Rusthåldh

24

Olof Nilsson

1/3

Har 4 små husläng:;r wedh macht och bonden wedh macht

Per Rasmuss: Rusthåldh

25

Pehr Thomasson

3/8

Dito 4 läng:r wedh macht

Rusthållare

26

Pehr Hansson

7/16

Fins 2 läng:r och 2 små stomper nya behålne huus

Hr Ryttmäst: Rusthåldh

27

Swen Arfwedtzon

7/16

Har 4 husläng:r wedh macht och bonden behål:n

Prästens Rusthåldh

28

Pehr Nilsson

3/16

Har 3 stomper läng:r och bondhen något wedh macht

Ograv:t Hr Ryttmäst: medh dagzwärcke

29

Gathehuus Pehr Andersson

1

Har 2 stomper hus fattigh

Ryttmäst: Rusthåldh

30

Måns Pehrsson

1/3

Har 4 g:le och bröstfeldige huslänger fattigh bondhe

Per Hanss: Rusthåldh

31

Håckon Nilsson nu Måns Pehrsson

1/4

Har 2 huusl: och 2 stomper den ena ruinerat bonden Uthfattig

Ograverat medh dagzwärcke ut supra

32

Gathehuus: Lasse Pehrsson

1

Een stycke g:l huus stompe fattigh

Hr Ryttmäst: Rusthåldh

33

Erich Arfwetzon

3/8

Har 4 husläng:r bonden fattigh mycket Giäldh

Per Rasmus Rusthåldh

34

Pehr Thommass: wedh Killan

3/8

Fins 4 g:le och odogl: huusläng:r dy 2 lijtet förbetrat bonden fattigh

På Nils Anderss: grundh

1

Möllahuset: Uthan för byen

1

Ett stycke hus warit een lijten qwarn nu ödhe

 

 

Wijckz Leye

 

 

Cronans ograverade
Till Gen: Major Kock medh Ecker och Arbetha

1

Swen Nilsson Pantzars bohl

1

Ödhe och afhyst j många Åhr

-”-

2

Dito Een öde Tompt Olof Lass: husplatz

1

-”-

-”-

3

Lars Andersson

1

Haf:r 2 stycken husläng:r hielper sig har lijtet bruk

-”-

4

Per Nilsson

1

Har 2 stomper huus fattigh

-”-

5

Gathehuus: Swen Påhlsson

1

Ett stycke hus fattig intet bruk

-”-

6

Eskel Nilsson

1

Dito

-”-

7

Olof Mauridtzon

1

Ödhe och Afhyst

-”-

8

Gudmun Knuthsson

1

-”-

-”-

9

Christen Ollsson

1

-”-

-”-

10

Håckon Pehrss: Änckia

1

-”-

-”-

11

Jöns Pehrsson Krock

1

Har 2 stomper hus och har lijtet bruk ödhe och obrukadt

-”-

12

Nils Bendtzon

1

Een stompa hus Gathehuus

-”-

13

Pehr Månsson

1

Haf:r bruk och 1 stycke hus fattigh

-”-

14

Mårten Andersson

1

Har 2 stomper hus Ähr bruk och fattigh

-”-

15

Nils Åckess: nu Anders Hermanss:

1

Har 2 st: huus fattigh

-”-

16

Anders Åckesson

1

Har 3 stomper hus har lijtet bruk hielper sigh

Lars Kofoth och hans medh Arfwing:r i Malmö

1

Strentemölla: Anders Erichss:

1/8

Haf:r 3 stomper hus möllan wedh macht

Hofslagarens heste hemman

1

Råboa: Swen Ollsson

1/3

Fins 2 st: ny huusl: fattigh

Nils Frijses Rusthåldh i Bestakilla

1

Ståckaboa: Lasse Månss:

1/4

Har warit Afbrändt, Upbygdt 2 st: huus nyligen och hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 36 / sid 31 ff (AID: v98462.b36.s31)

Åter till huvudmenyn