Simris

Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1945 Simris
1946-1951 Simris-Nöbbelöv (Simrislund införlivas med Simrishamn 1946)
1952-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskifte begynt i Cimbrits men eij till slut" [år 1762]
Enskifte: Simris 1819

Byordningar:
Simris byordning fastställd 1745 2/5
Viarps byordning fanns 1778, men var ej fastställd i häradsrätten

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 109-111. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 141-142. 1751
Solli, E. Hus och hem Brantevik före år 1900.
Vuxenskolan i Österlen. Simris och Ö Nöbbelövs församlingar på Österlen. 1978
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 145-146. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Branteviks museum

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Cimbris Sokn och By har (c):

Skatte 1. 9/16  
Crono indelt 5. 9/16  
Kyrcko 1/4 Lunds Domkyrcka
Prästegård 1/2  
Klåckarebohl    
Gatehus 27    

Tillräckelig och god åker, liten äng och någen krattmarck.

Wiarp har:

Skatte 1. 5/12  
Crono indelt 1. 1/12  
Kyrcko 1/3 Lunds Domkyrcka
Utsokne Frällse 1. 3/8 Giärsnäs 1. 1/8, Torsiö i Malmö Lähn 1/4
Gatehus 5    

Godt och tillräckeligit utsäde, liten äng och ej mera.

Biersiö Mölla Skatte 1   Jägeri Fischalen Rosentvist

Har god åker och äng, något fiske och utgiör en hel Rustning.

Socknen har 35 st. hemmansbrukare.

(c) Uti södra sidan af Kyrcko gårds muren finner man en Ruhnsten hwarpå man läser, att en Biarm låtit resa stenen efter sin Broder Rafi. Man håller före, att de utgående Cimbrers anförare Biarm är den, som låtit rista denne sten, hwilken ofelbart ifrån något annat ställe här på nejden blifwit flyttad och insatt i muren.

Skatteköp 1700-1859
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Bjärsjömölla nr 1 1680 dec. 18, donerat skatte av kungl. Maj:t
Hårsahall, åledrätt 439 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1540)
Krogsättet, åledrätt 1100 alnar 1859 augusti 26, skattebrev (AID: v566850.b1540)
Pålsingaboden, åledrätt 900 alnar 1855 maj 23, skattebrev (AID: v566850.b1540)
Stengårds sätteret, åledrätt 1200 alnar 1855 september 3, skattebrev (AID: v566850.b1520)
Pantarehuset 1796 april 6, kvittens i landskontoret; 1801 december 4, skattebrev (AID: v566850.b1550). "Genom enskifte är detta hus flyttadt till Brantewik" enligt 1825 års jordebok
Simris nr 1, 1/2 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/2 mtl
Simris nr 2, 1/4 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Simris nr 2, 1/4 mtl 1790 mars 9, kvittens i landskontoret
Simris nr 4, 5/16 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 5/16 mtl
Simris nr 5, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
Simris nr 6, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
Simris nr 8, 3/8 mtl 1826 december 5, skattebrev (AID: v566850.b1540)
Simris nr 9, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Simris nr 10, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Simris nr 15, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Simris nr 17, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Simris nr 18, 3/8 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Simris nr 20, 5/16 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Simris nr 22, 3/8 mtl 1813 september 1, skattebrev (AID: v566850.b1520)
Simris nr 23, 3/8 mtl 1813 september 1, skattebrev (AID: v566850.b1520)
Simris nr 25, 5/16 mtl 1813 maj 28, skattebrev (AID: v566850.b1520
Simris nr 27, 1/4 mtl 1761 okt. 8, skattebrev på 1/4 mtl
Simrislund, en äng 1762 juli 5, skattebrev
Viarp nr 2, 1/3 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/3 mtl
Viarp nr 4, 1/3 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/3 mtl
Viarp nr 6, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Viarp nr 7, 1/2 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 12 1/2 hemman, af hvilka 1 3/8 äro frälse, 10 5/24 skatte och 1/2 krono.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholm nr 42, 47-55 Svabesholm nr 49-58 Borrby skvadron nr 76-85

Södra Skånska Infanteriregementet:

Åren 1812-1816 Åren 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani nr 1,2

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Simris socken
Socknen skulle enligt indelningen välja nämndeman efter Matts Nilsson i Simris, som tjänstgjorde 1825; efter honom valdes

Ola Ingemansson, Viarp, vald 1836;
Ola Larsson, Simris, vald 23/12 1849;
Ola Jönsson, Simris, vald 14/1 1855;
Mårten Olsson, n:r 6 Viarp, vald 10/7 1859
Mårten Mårtensson, n:r 1 Simris, vald 1865;
Per Mårtensson, n:r 21 Simris, vald 1869;
Ingemar Olsson, Viarp, vald 11/4 1875;
Mårten Olsson, Simris, vald 31/5 1881;
Nils Mårtensson, Simris, vald 31/10 1893;
Emil Nilsson, Grönekulle, vald 16/6 1913, häradsdomare sedan 1936, vilken fortfarande innehar befattningen (1957).Simris socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Lasse Rassmuss Rusthåldh 1 Cimbris: G:le Jep Månsson nu Sigfwardh Månsson 2/3 Finns 3 g:le ruinerade huusLäng:r ödhe Rusthål: lijtet sådt
Rusthållare 2 Rasmus Bengdtzon 2/3 Har 3 dollige huuslänger mycket förfallit bonden fattigh
Rusthållaren Herman Carl mycket ringa och fattig Rusthåldh 3 Jöns Pippare nu Ryttaren Herman Carl 3/8 Fins ½ stompa huslängia som Rusthål: förbetrat och een stor dehl påkostatt
Dito Rusthåldh 4 Hindrich Swensson 3/8 Dito 2 stomper ruinerat huus, bonden Uthfattigh
Hr Cornettens hästehemman 5 Jöns Håkonsson nu Lasse Jönsson Pijpare 3/8 Dito 2 stomper huus och bonden fattigh
-”- 6 Pehr Norre 3/8 Dito beskaffenheeth
G:le Jöns Nilss: Rusthåldh 7 Jep Bengdtzon 3/8 Dito 2 stomper huusläng:r bonden fattigh
Rasmus Bengtz Rusthåldh 8 Bengdt Pehrsson ½ Finns 4 stomper huus dhe 2 bröstfeld: bonden hielper sigh lijtet
G:le Jöns Nils Rusthåldh 9 G:le Jöns Nilsson nu Nils Jönsson ½ Fins 3 små husläng:r något wedh macht och bondhen hielper sigh
Borgmäst: Hindrich Johanss: Rusthåldh 10 Unge Jep Månsson 1/3 Finns 3 stomper hus hielper sigh lijtet
Cronans ograverat Borgmäst Hindrich Johanss: sigh tillhåller 11 Gathehuus: Bengdt Hansson 1 Har ett Elakt stycke hus på Ett golf fattigh
Dito beskaffenheeth 12 Olof Mårtensson 1 Ett stycke hus, fattigh
Måns Ollss: sigh antaget efter Hans Excell:tz Fältmask: muntelig Consens på seenaste uthskrif:n 13 Thue Jöransson 1 Ett stycke Dito huus, fattigh
Cronans på byens grundh 14 Nils Jönss: ödhe huus 1 Berättas detta legat ödhe öf:r 40 åhr och inge huus wethas Uthan wara en lijten kåhlhagaplatz, hwar på ähr sådt något fröö
Nils Jöranss: Rusthåldh 15 Matz Nilsson Smedh ½ Har 2 stomper g:l huus och förrutit, fattigh
Rusthållare 16 Lasse Rasmusson 2/3 Har 3 stycken huus det ena bröstfeldigh bonden hielper sigh
G:le Jöns Nilss: Rusthåldh 17 Måns Mårtensson ½ Warit på Rothe Uptaget och denne bygdt 2 små husl: och 2 golfz hus uthan taak fattigh
Måns Ollss: Rusthåldh 18 Unge Jöns Nilsson ½ Här tillfinnes ett stycke g:l ruinerat huslänge, ödhe och obrukadt
Domkyrkians i Lundh 19 Jöns Mårtensson ¼ Finns 3 g:le husläng:r hielper sigh
[v98384a.b860]
Rusthållare 20 Måns Ollsson 3/8 Har 3 g:le stomper huus och åboen Uthfattigh
Nils Jöranss: Rusthåldh 21 Nils Jöransson 3/8 har 3 stomper huus dett eena förfallit, bonden fattigh
-”- 22 Nils Andersson ½ Een huslänge som denne Reparerat och en stompe til bondhen Uthfattig, nyligen af ödhe Uptaget
Herman Carls Rusthåldh 23 Jepper Nilsson 2:ne bruch ¼ hem:n ähr ½ Har 4 små husläng:r g:le förfalne bygdt uth ett bonden fattigh
Cronans warit på Caniche och swaret medh Landg:le 20 ./öre hwardera till härskapet 24 Gathehuus: Pehr Bengdtzon Nils Smedh 1 Ett stycke huusLänga, fattig
Måns Ollss: Rusthåldh 25 Lasse Jönsson 3/8 Fins stolpare och bindinger till 3 golfz hus ödhe och obruckadt
Präststombnen 26 PrästeGården ½ Fins 4 huusläng:r Gården warit afbrändt och ånyo Upbygdt
Hr Cornettens hestehemman 27 Hr Steen Ibruch 3/8 Afhyst och Prästen Ibruch
Rasmus Bengdtz Rusthåldh 28 Dawidh Pehrsson ¼ Har 2 stycker husläng:r bonden hielper sigh
Ograverat, detta ähr kyrkiornes Eenskylte Uthjordher   Hr Steen Matzon IBruch ¼ Finns inga hus eller tompt Uthan skall wara några Uthjordher
Måns Olss: Rusthålldh sigh tillEgner med Thua Jöranss: dock Cronan bespardt 29 Gathehuus: Anders Hanss: 1 Een husl: och hielper sigh
Hr Cornettens på dess hestehemman 30 Matz Ibsson 1 Een huslänge och hielper sigh
Degnebohligen 31 Degnebohligen 1 Ett stycke hus g:l och förfallet har lijtet bruk men intet till hemmanstahl Upfördt
Kyrkians 32 Thua Pehrsson 1 Ett lijtet stycke förfallit hus. Uthfattigh tiggiare
Hr Billingskiöldz 1 Wiarp: Pehr Nilsson Fins 4 g:le förfal: huusl: ½ parten ödhe bonden hielper sigh
Åcke Skräddares Rusthåldh 2 Christopher Jönsson 3/8 Ett stycke huslänge warit på Rothe och denne intet  åthniutit uthan Een öök fattigh bonde
Rasmus Jönss: Rusthåldh 3 Sigwardh Månsson nu Rasmus Jönsson Ibruch 1/3 Fins 2 stomper huusläng:r bonden fattigh som för åboedt
Rusthållare Ringa och fattigt Rusthåldh 4 Åcke Nilsson Skräddare ½ Har 3 stycken små husl: bonden fattigh
Hr Billingskiöldz 5 Pehr Lass ödhe Gårdh   Ähr en ödhe tompt, men Joordhen och Egendomben ähr på Jordrefningen lagdt til Per Nilss: hemman som skulle wara 1/8 hemman
Rasmus Jönss: Rusthåldh 6 Jöns Rasmusson ¼ Har 3 stycken huusl: tembl: wedh macht och behållen Åboo
Rusthållare, förbytt ifrån Juhleröödh till Cronan 7 Mårten Rasmusson 5/8 Warit Hr Buckwaltz byttesJordh, wedh Indeelningen til Cronan finns 4 behål: husläng:r
Hr Öfwerste Jönsses von Leyonkloutz 8 Olof Erichsson ¼ har 3 stomper g:le huusläng:r bonden fattig
Dombkyrkians I Lundh 9 Olof Mårtensson 1/3 Har 3 stomper huus och bonden wedh macht
Rusthållare 10 Rasmus Jönsson 2/3 Har 3 läng:r och bonden behål: och huusen wedh macht
Åcke Skräddares Rusthåldh 11 Pehr Mårtensson ½ Har 3 förfal: g:le huusläng:r bonden Uthfattigh
Borgmäster Hindrich Johanss: i Cimbrishamn Rusthåldh 1 Bieresiöömölla: Borgmäster Hindrich Johanss: 1 Ähr 2 Underfalsqwarnar och finns 3 små husläng:r
Cronones ligger uthj Cimbrislundh ograverat 1 Pantarehuset:  Christen Lasson 1 Ett stycke odogl: hus åboen fattigh.

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 53 / sid 48 ff (AID: v98462.b53.s48)

Åter till huvudmenyn