Simrishamn

Pastorat: Simrishamn, Simris, Ö Nöbbelöv, Järrestad och Gladsax
Härad: (Järrestad)
Kommun:
1863-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Litteratur:
Andrén, E, Simrishamn. En gammal stad på Österlen. 1974
Glimberg, U, Udi wor kiöbsted Simbritzhaffn. En krönika från vår sista danska tid 1611-1660.1981
Hanssen, B. Innehavare av handels- och ämbetsmannagårdarna i Simrishamn 1706-1900.
Holmström, A. Cimbrishamnia 1759. 1971
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 95-108. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 137-140. 1751
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid. 33. 1981
Wollin, A, Råd- och handelsmannen Carl Magnus Wollin. En simrishamnsborgare på 1700-talet. 1952

Kyrkoböcker (Riksarkivet)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Begravningar och böter 1673-1721
Simrishamn år 1659
Simrishamn år 1681
Simrishamn år 1691
Simrishamn år 1694
Simrishamn år 1698
Simrishamn år 1699
Simrishamn år 1706
Simrishamn år 1708

Simrishamn år 1714

Simrishamn år 1728
Simrishamn år 1733
Simrishamn år 1737
Simrishamn år 1742
Simrishamn år 1750
Borgmästare i Simrishamn   
Rådmän i Simrishamn
Tullnärer i Simrishamn

Ur: Inledning till geographien, öfwer Sweriges Rike, af Eric Tuneld, Skåne, Tryckt 1746, Lund.
CIMBRISHAMN, Lat. Portus Cimbrorum, en Siöstad, hel liten, wid Öster-Siön: 64 1/4 mil ifrån Stockholm, och 6 mil ifrån Christianstad. har en Hamn. Marknad hålles årligen then 24 Junii och 4 October.
Teh gamle Kimbrer eller Cimbri, som åtskillige orter intagit, menas härifrån hafwa gådt ut, under sin Anförare Beor eller Biarn, hwarom en Runesten ther i Kyrkiogårds-muren synes wittna. Efter thessa skal en del af Skåne också blifwit kalladet Kimbersnäs.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
CIMBRICEHAMNS STAD (a)

(a) Är en siö Stad wid östersjön belägen 6 mil ifrån Christianstad, och lärer ofelbart hafwa sitt namn af de gamla Cimbrer, som därifrån under sin anförare Beor eller Biarm utgådt till utländska orter Danska Historie Scribenterne Strelov och J. Lau-Volff, utom flere witna härom sägande, att denne Stad har sitt namn af de Cimbrer som härifrån utgådt år 2264 efter weldenes skapelse, eller som det annars räknas, 607 år efter syndafloden. Hwarcken af historien eller andra acta, har man någon underrättelse om thenne urgamla Stadsens första anläggning.

Skall man tro gammal sägen, så har Cimbrishamn warit en hamn för fordna Staden Tommerup där dess Inbyggare haft sin siöfart, dåck har man fast mera anledning tro att Cimbricehamns Stad wist warit till för XII Seculo. Uti Gragi Hist Christiani III p.6.så wäl som uti äldre auctorer förekommer namnet Cemmershafn, och år 1536 wet man med wisshet att Cimbricehamns Stad haft sine deputerade på Herredagen i Kiöpenhamn. Där är bekant, att denne Stad af fordna Danska konungar warit med goda Privilegier försedd, ehuru Stadsens gamla Papper och Privilegier under fordna tiders Swåra krigslågor blifwit plundrade samt bordtförde, och af fundna Protocoller wet man, at Cimbricehamns Stad, uti Danska tiderne, drifwit handel på utrikes orter, så ock haft 2:ne Instantier af Rådstufwu- och kämnärsrätter.

Uti förra ofredstider,är denne Stad, som warit öppen och utan wärn, blefwen utmärglad af brandskatter och skiöflande, så wäl af fienden, som af de så kallade snapphanar, såsom ock af många Eldswådor, hwilcka i Mannaminne kunna nämnas under åren 1723 [eg. 1724], 1733 och 1741. En skants in wid staden och söder om hamnen, är år 1700 gienom kongl. Rådets och Fäldtmarschalkens Herr Grefwe Stenbocks föranstaltade worden uppkastad, som i Danska kriget 1715 och följande åren bewarade både Stade och hamnen för fientligit inbrått, men är nu förfallen och ruinerad, dåck finnes därpå 4 st. JärnCanoner qwarstående.

Cimbricehamns Stad, som nu förtiden är med ett Staqvet af stengiärde inhägnad, har allenast en tullport; är bebygd med korswärcks hus, hwaraf endel äro snygge och med tegel täckte, samt en del med halmtak försedde: äger ett litet wackert tårg merendels med trän kringsatt och i Staden ser man, utom gränder, en wacker Gata gående ifrån tullporten neder till siön samt 127 st. nummererade tompter in alles.

Kyrckor har Staden en S:te Nicolai kallad, är täkt med tegel, äger intet orgelwärck utan allenast ett Positiv, och wid Stadsens tullport ser man Rudera efter ett Capell som säges warit bygt af Lybeckare, då de i förra tider legat här på sillfiske.

Manufacturer äro här i Staden inga, utom ett tegelslageri, ett litet stycke utom Staden anlagt 1736, hwilcket drifwes med all flit samt gifwer en god tillwärckning så af mur- som taktegel.

Qwarnar har Staden 2:ne st. som gå med wäder.

Åkerjorden, donerad af konung Christian IV i Dannemarck, på dät staden däss bättre skulle hafwa sin utkomst,är ungefärligen 280 tunneland, fördelt i 2:ne wångar af skarp och sandig art, men ingen hömarck, och otillräckeligit muhlbete allenast i wångarne då de ligga i träde.

Fiske uti saltsiön hafwer staden någorlunda godt, dåck tillförene ömnogare, bestående uti torsk, sill, flundror, tobbis, ål och lax, samt någon karp och rudor i några på egorne belägne dammar.

Hamnen för Staden är öppen, så att wissa windar kunna indrifwa Fartygen på Landbacken och dem fördärfwa, hwarföre de ock, öfwer wintrarne, förlägges uti andre och säkra hamnar, såsom uti Carlscrona och Carlshamn, till bewarande. Efter Underdånigst giorde ansökningar af Stadsens Borgerskap, har Hans kongl. Maj:st år 1750 allernådigst tillåtit, att en Brygga af 190 alnars längd med Glasiner, till en början af denna hamnens förbättrande år 1752 blifwit bygder, men det öfriga arbetet har sedan kommit att stadna, och dät dertill anskaffade timbret blifwit förlagt under betäckning wid stranden.

Stadsens Rörelse består förnämligast i spannemåls handel, och äro nu wid Staden 6 st. större och mindre Fartyg, hwilcka årligen Transportera på flere inrikes orter emellan 7 till 11000 Tunnor, samt återtaga till Stadsens och Landtmannens förnödenhet, salt, järn, timber, bräder och tjära med det mera, warandes nu förtiden de handlandes antal 10 st. så ock finnes iblandt borgerskapet allehanda slags handtwärkare, förutan fiskare, wagnmen och arbeteskarlar.

Plantagerne bestå egenteligen uti Tobak som planteras uti Stadsens lyckor och Trägårdar, hwarutinnan man ser, utom ordinaira frukteträn, Winranckor, Fikon, Muhlbärs och Wahlnötte trän.

Stadsens Wapn eller sigill består uti en Lax och en Båt som wisar sig slutande på ett haf och änteligen så styres denne Stad nu för tiden af en Borgmästare, 4:ra Rådmen och en Notarius, så ock finnes uti Staden en Trivial Schola.

Sjövant folk på Österlen år 1742Ordförklaring: Läst – mått på ett fartygs lastförmåga (skeppsläst), åren 1726-1863: 1 läst = 2448 kg

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

---  
Kungl. Maj:t genom dom tillagt Simrishamn betesrättighet på Gladsax bys utmark (Hallarna) 1806 april 17, AID: v461322.b2110; v461322.b4500

Ålfiske, åldrätter och tobisdrätter
Med en drätt avses rätten att fiska med fasta redskap utanför en strandremsa av en viss längd. Drätter är skattlagda fisken och betraktas som fast egendom. Platserna för ålfisket har i Skåne fått namnet "drätter" (ordet drätt härleder ur verbet draga, där pluralformen är drätte, men även orden "sätteren" och "sättet" används ibland i namnet - med betydelsen plats där man sätter fiskredskap).
Läs mer: "Ålfiske och åldrätter" i ALE 1996 nr 3 av Birgitta Gjörtler och även en riksdagsmotion (2014/15:143) om: "Respekt för äganderätt till åldrätter". Nedan följer de ålfiske och åldrätter som är omnämnda i kartbeskrivningen till Häradsekonomiska kartan som för Österlen upprättades c:a år 1930 - för kartan se: kartbild.com. Drätterna finns markerade uti i havet på 1970-talskartan ("ekokarta") - som även den finns som s.k. "lager" (karta att välja) hos kartbild.com:

Namn, m.m. Ägare (c:a 1930) Ev. arrendator (c:a 1930)/Anteckningar /[AID]
    [AID: v461319.b1600]

Ur: SOU 1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster:
Saltsjöfisken i Kristianstads län
Här förtecknade i ordning efter deras läge, så vitt detta är känt, räknat på södra kusten från väster till öster och på östra kusten från söder norrut. Under fiskena angivna längdmått beteckna deras bredd d.v.s. deras sträckning utefter havsstranden.
Järrestads härad
Staden Simrishamn
I 1706 års skattläggningsbeskrivning över staden omnämnes, att densamma ägde »temmeligt got Fiskerij af åhl, torsk öch sill», men några särskilda fiskeplatser äro icke utmärkta å den därtill hörande kartan. I en annan beskrivning över staden, upprättad år 1750, talas likaledes om arten och godheten av det fiske, stadens invånare bedrevo; häri omförmäles även särskilt ett ålesätt, som stadens borgmästare innehade på lön. Detta ålesätts läge var mittför den gamla skansen eller vid den nuvarande södra hamnarmen.
Vid Simrishamns utmarks (Gladsax hallar) strand äro de i jordeboken för Gladsax socken uppförda ålfiskena Simrishamnsbod och Vårhallen nr 1 belägna. Gränserna för dessa båda fisken ha kunnat bestämmas. Söder om bergklippan Vårhallen är en strandsträcka på cirka 150 m emellan de båda ålfiskena, vid vilken icke synes finnas någon skattlagd fiskerätt, åtminstone icke ålfiske.
Angående belägenheten av tobisfiskena Simrishamns notedrätter saknas i länets lantmäterikontors handlingar och kartor varje upplysning, men såväl fiskenas namn som deras art tyda på, att de äro förlagda till den s. k. Tobisviken mellan berget Vårhallen och Simrishamns stad eller samma område, som ålfisket Simrishamnsbod upptager. Detta bestyrkes ej blott av en dansk herredagsdom 1635 28/11, vari säges att Simrishamns borgare innehade tobisfiskeri i Tobisviken, än även av den omständigheten att vid skatteköp av ålfisket Simrishamnsbod förbehållits kronan 30 st. därinom varande tobisdrätter.

Ur: SOU 1925:20, Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster, del 2, bilagor:
Den 11 september 1911 i municipalrummet i Skillinge fiskläge. Detta sammanträde var utlyst att äga rum med strandägare och fiskare med flera från Ingelstads och Järrestads härad.
I närvaro av kammarrådet Dufwa och fiskeriintendenten Nordqvist tillstädeskommo härvid: länsmannen i Järrestads länsmansdistrikt landsfiskalen Nils Adolf Persson; kustroddarna Sven Åberg och A. Nilsson i Skillinge; följande strandägare, /.../
Är fisket utmed havsstränderna fritt för en var eller förbehålla strandägarna sig fiskerätten?
h) Simrishamns stads kust
Kustroddaren Åberg i Skillinge: Staden hade i åtminstone 20 år haft ålfisket utarrenderat inom sitt kustområde. Norr om staden i Gladsax socken funnes flera skattlagda ålfisken. Närmare upplysning om fiskerättsförhållandena å dessa kuststräckor kunde icke erhållas.

Militär "garnison" i Simrishamn

1700-1707 Dalregementet (liten kontigent)
1710-1711 Västmanlands regemente (i Järrestads härad och Simrishamns stad)
1712- Överstelöjtnant Störs bataljon (ett kompani "saxare" under kapten Kropp)
1714 Artillerister "11 man äro Commenderade till Ystadh och Cimbritzhamn"
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/78 (1714), bildid: A0065992_01577
1752-1753 Drottningens Livregemente till fot (liten kontigent)
1773-1799, 1806-22 Kronprinsens husarregemente (en skvadron)


Stadsbåtsmän till flottan 16(58)-1748

Enligt indelningsverket så skulle staden Simrishamn hålla 4 ordinarie båtsmän i fredstid och ytterligare 4 extraordinarie vid krig. Stadsbåtsmännen drogs in 1748, mot erläggande av vakansavgift.

Värnpliktiga i Simrishamn
Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b140
1887 1866 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1888 1867 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00160
1889 1868 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00460
1890 1869 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00146
1891 1870 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00258
1892 1871 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00129
1893 1872 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00252
1894 1873 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1895 1874 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00004
1896 1875 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00164
1897 1876 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00151
1898 1877 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00143
1899 1878 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00082
1900 1879 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00150
1901 1880 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00079
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

 

Värnpliktiga Simrishamns sjömanshus

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1887 1866 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1888 1867 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00154
1889 1868 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00465
1890 1869 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00141
1891 1870 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00263
1892 1871 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00123
1893 1872 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00243
1894 1873 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1895 1874 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00010
1896 1875 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00156
1897 1876 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00141
1898 1877 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00135
1899 1878 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00074
1900 1879 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00141
1901 1880 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300230_00108
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort


N:o 44 (Landskansliet) 1878 28/2. Kungörelse om efterlysning af uteblifne bewäringsskyldige.

Nedanuppräknade uti Christianstads Läns Bewäringsmönstringsrullor öfwer 1877 års 1:sta klass upptagne bewäringsskyldige, hwilka från mönstringarne uteblifwit och hwilkas wistelseorter woro okände, warda härigenom efterlyste med anmaning att, om de icke å annan ort fullgjort deras wapenöfningspligt eller blifwit derifrån frikallade, sig till mönstring innewarande år inställa:

Från stad Födelseår Yrke Namn
Cimbrishamn 1852 Murarearbetare Martin Klein
" " Smedlärling Åke Mårtensson
" 1850 Sjöman Johan Wilh. Nilsson
" " Dito Axel Thomas Olsson
" 1849 Dito Anders Mårtensson eller Nilsson
" " Snickarearbetare Peter Martin Jönsson
" " F.d. krukmakare Erik Peter Almström
" 1848 Sjöman Jöns Persson
" " Dito Peter Johansson eller Petersson
" " Dito Anders Oscar Pettersson
" 1847 Krukmakare Gustaf Lorentz Boman
" " Sjöman Joh. Peter Eriksson eller Andersson
" 1846 Dito Holger Andersson eller Pettersson
" 1845 Dito August Håkansson
" " Dito Per Olsson


Ur: Österlen av Börje Hanssen

Spannmålshandeln i Simrishamn dominerades vid slutet av 1700-talet av familjerna Areschoug och Ovenius. Den förra härstammade från en prästman i staden på 1600-talet och den senare hade varit bosatt i Simrishamn sedan förra delen av 1700-talet. Genom talrika ingiften hade de båda familjerna kommit att bilda en enda släkt. Änkan Christina Areschoug (född 1749) bedrev i egen person stor handelsrörelse på 1790-talet. Hon var född Ovenius. Hennes son Johan (1770-1825) äktade en Dorothea Ovenius (född 1782). Gamla handlanden Magnus Carlsson Areschoug (1730-1806), som för övrigt innehade gården närmast nordost om tullbommen, var gift med Maria Christina Ovenia (död 1794). Deras dotter Anna Margareta (född 1760) gifte sig med storhandlaren Hendric Terning Ovenius (1757-1817). Det sistnämnda parets son Terning Magnus Ovenius (1787-1827) äktade Engela Petronella, född Areschoug (1804-1857). Hon var dotter till spannmålshandlaren Carl Areschoug (1771-1808) i hans äktenskap med Lovisa Ovenius (1778-1850). En förmodad bror till Hendric Terning Ovenius hade även gift sig med en Areschoug. Hon hette som änka Engela Ovenius (1758-1801) och var mor till Lovisa, gift med ovannämnde Carl Areschoug. Magnus Carlsson Areschougs och Maria Christina Ovenias son Hendric Areschoug (1758-1818) hade en dotter, Anna Maria, som gifte sig med handlanden Henrich Ovenius. Handelsmannnen Petter Erhard Areschoug slutligen, som dog 1795, var gift med Christina Catharina Ovenius. Deras son var ovannämnde Carl Areschoug. Samtliga representanter för denna släkt voro födda i Simrishamn. Det var tydligen dem länsmannen i Gladsax Carl G. Leth syftade på, när han i sin inlaga till landshövdingen av 1789 påtalade, att all spannmålshandel i den närbelägna staden var förenad i fyra eller fem bemedlade släktingars händer. De fem största och mest välbelägna gårdarna i Simrishamn tillhörde mycket riktigt familjerna Areschoug och Ovenius.

Länskungörelser (Kristianstads län)
Länsstyrelserna utfärdade kungörelser avsedda för invånarna inom det egna länet. Dessa kungörelser skulle läsas upp från predikstolarna efter predikan enligt 1686 års kyrkolag. Fr.o.m 1875 3/12 skulle endast kungörelser läsas upp i sin helhet om den försetts med rubriken "uppläses från predikstolen". Läs mer om kungörelser i "Ett massmedium för folket" av Elisabeth Reuterswärd (2001). Avskrifterna nedan är gjorda av Magnus Lindskog ur Länskungörelser i sin privata samling:

1800 10/10 [Malmö Landskanslis kungörelse]
Tjenste-Drängen Pehr Olsson, hwilken warit misstänkt för stöld samt derföre blifwit häcktad och wid Cimbritzhamns RådstufwuRätt under Ransakning stäld, men från arresten afwikit, warder uppå Konungens Befallningshafwandes i Christianstad requisition, härmedelst allmänneligen efterlyst, med befallning til samtelige Krono- och Stads-Betjente i Länet at noga efterspana samt wid ertappandet gripa och hitsända bemälde Pehr Olsson, som beskrifwes 21 år gammal, liten och spenslig til wäxten, med ljusa hår och ögonbryn. Malmö Lands Cancellie den 10 October 1800.

1802 7/7
Enligt ankomne requisitioner efterlyses följande Rymmare:
3:tio. En Karl, wid namn Fredrick Jonasson eller Fr. Ahlström, har förut warit Husar wid Cimbrishamns Esquadron, och sist Ladu-Fogde hos Herr Majoren Hellman, efter beskrifning, klädd i ljusblå tröja, gula skinnbyxor och stöflor. Krono- och Stads-Betjente anbefalles, at förenämde Personer noga efterspana, wid ärtappandet gripa, och under säker fängslig bewakning hit til Fästningen inför låta. Christianstad af Lands-Cancelliet den 7 Julii 1802.

1806 19/12, N:o 222
Tisdagen den 10 nästkommande Febr. kl. 10 f.m. blifwa husen och tomterne i Staden Cimbritshamn under N:o 123, 124 och 125 i 4:de qwarteret belägne, och hwilka för skuld blifwit i mät tagne, till den mästbjudande genom auktion å Stadens Rådhus försålde, med willkor att tillträdes-tiden blir påföljande Påsk; hwilket uppå Lofl. Magistratens i Cimbritshamn anhållan kungjordt warder.
ERIC NOLCKEN

1806 30/12, N:o 226
Uppå Lofl. Magistratens i Cimbritsham anhållan, kungöres härmedelst, att strandande Coffens die Junge Martini skepps Inwentarium af ankare, segel, tacklage, m.m. genom auktion, kommer att försäljas å Skillinge fiskeläge, Tisdagen den 27 nästkommande Januari kl. 9 f.m.

1808 23/3, N:o 56
Som tillfölje af Högl. Kongl. Krigs-Collegii förordnande uti Bref den 22 Febr. sistwekne, werkställandet af åtskillige tillbyggnader och reparationer å Kronans i Staden Cimbrishamn till Hussar Escadronens förnödenhet, warande stall och foderhus, efter upprättadt kostnads-förslag upskattade till 1356 R:dlr 41 sk. 2 r. Banko, kommer genom Entreprenad auktion på stället, Måndagen den 11 nästkommande April, kl. 10 f.m. till den minstbjudande uplåtas; Altså warder sådant till hugade Entrepreneurers efterrättelse kungjordt, med wilkor att arbetet inom wiss wid auktionen föreskrifwen tid, warder behörigen förrättat och godkänt, då betalningen derefter genom min åtgärd från Kongl. Krigs Collegium genast skall ärhållas. Christianstads Lands Contor den 23 Martii 1808.

1808 24/10, N:o 173
Jemlikt Lofl. Magistratens i Cimbritshamn anmälan, i skrifwelse den 21 dennas, hafwa genom inbrott i Sämskemakaren Bietts hus i berörde Stad, föröfwat natten emellan den 17 och 18 i denna månad, blifwit bortstulne: En in uti förgyld silfwerbägare om 16 3/4 lods wigt, märkt med Guldsmeden C. Fastbergs i Ystad stämpel, en silfwer socker-tång, med bokstäfwerna C. B., 4 st. silfwer matskedar märkte de 2:ne med bokstäfwerne C. B. och de 2:ne med M. H. L. och C. B: 5 st. silfwer theskedar märkte de 4 med bokstäfwerne S. E. O. och en med M. L. och C. B. 1 inuti förgyld silfwer swampdosa med figurer af 2:ne dufwor på locket, ett par större aflånga silfwer skospännen, 4 st. Swenska Specie Riksdalrar, 2:ne st. Holländska dito, 2:ne 32 ss. en 16 ss. och 8 st. 8ss stycken, 3:ne st. fina lärfts drälls serwietter med rosiga mönster, 2:ne st. gröfte serwietter märkte med C. L. 1 brunagtig näsduk med rosig kant, 1 swart hatt med grönt taftsfoder, 1 swart silke näsduk och en nattkappa; hwilka persedlar, äfwensom tjufwarne härigenom allmänneligen efterlyses med antydan åt en hwar men i synnerhet Krono- och Stads-Betjente i Länet, att om det stulna kan tillrättafås sådant behörigen anmäla och om tjufwarne, som noga böra efterforskas, kunna ertappas, fängslade till Slottshäcktet dem inför låta; warandes af ägaren utfäst hederlig wedergällning åt den, som tjufwarne uptäcker eller det stulna till rätta skaffar. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas, att lika efterlysning, hwar i sitt Län utfärda låta.

1809 25/1, N:o 13
Lofl. Magistraten i Cimbritshamn har till mig insändt det Rådstufwo-Rättens derstädes beslut, som i fängelse förwandlat Drängen Jöns Jönssons och Pigorne Signe Ols Dotters samt Bengta Rasmus Dotters ådömde Lägersmåls böter, med åtecknadt Bewis, att berörde straff blifwit werkställt hwad Pigorne beträffar; men som Drängen Jöns Jönsson alt jemt icke låtit sig afhöra och någon kunskap om hans wistande icke heller erhållits; altså warder uppå wederbörandes derom gjorde anmälan, denna Dräng Jöns Jönsson allmänneligen efterlyst, med befallning till Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att honom noga efterspana och i händelse han ertappas, antingen böterne 9 R:dlr 16 ss. Banco honom affordra och till mig insända, eller ock föranstalta att han genast warder till Cimbrishamn befordrad, för att ofwannemde fängelse-straff undergå, samt att afgifterne till Kyrkan derstädes med arbete aftjena. I öfrigt warda Konungens Befallningshafwande i Riket wänligen anmodade, att en lika Kungörelse utfärda låta.

1819 28/1, N:o 13
Genom Auction som förrättas å Rådhuset i Simbritshamn d. 26 nästk. Martii komma för skuld i mät tagne Skepparen Niclas Ströms under N:o 60 och 100 och Skepparen Hans Ströms under N:o 99 samt Tunnbindaren O. Rosenblads under N:o 28 därstädes egande hus och Tomter, att till den mästbjudande försälja; hwilket på begäran af Magistraten i Cimbritshamn allmänneligen Kungöres.

1822 15/7, N:o 116
Enligt härstädes gjord anmälan hafwa tjufwar natten till den 5 innewarande på Hörby Marknad fråntagit Guldsmeden i Cimbrishamn A. R. Flinkenberg nedannemnde Guld och Silfwerarbeten neml.: 1 st. Qwartersbägare förgyld wäger 7 lod och är märkt med Guldsmedens här i Staden H. P. Vogts nemnstämpel; 1 st. halfqwartersbägare förgyld wäger 4 lod förfärdigad af Silfwerberg i Ystad; 6 st. små brännwinsbägare de 5 förgylda, men den ena hwit; 4 st. Brännwinsglas med fyrkantiga fötter wäger tillsammans 12 lod; 2 st. Stringlakors med kädjor samt 1 utom kädja, wäga 12 lod; 2 st. stora Låskädjor med 4 slag, wäga tillsammans 10 lod; 2 st. mindre dito, en med 3 och en med 2 slag, wäga tillsammans 6 lod; 1 st. Saucesked wäger 2 lod, märkd med namnstämpel A. R. F.; 1 st Bondsked wäger 1 Lod med namnstämpel J: S; 30 par stora och små puckliga Tröjspännen; 5 st. så kallade Särksoli, 9 par Tröjspännen med förgyldt Filigransarbete och hwitt bläck under; 10 par dito med förgyldt Bläck samt röda stenar uti; 7 par Filigramshägnknappar med löf uti; 4 par stampade Hängknappar med lög uti; 4 doussin diwerse Filigramhalsknappar; 3 dito stampade halsknappar; 2 doussin hwita halsknappar; 24 par hwita armknappar af Diwerse storlek; 1 doussin flata halsknappar af olika storlek; 1 doussin stenknappar med röda och hwita stenar; 4 doussin halfrunda Pälsknappar af olika storlek; 7 doussin flata åttkantiga Pälsknappar af olilka storlek; 1 doussin filigrams Linntygsspännen; ½ doussin släta dito; 2 doussin Hattspännen af olika storlek; 3 doussin knappmaljor; 2 doussin hela Maljor af olika storlek, 1 doussin åttkantiga Urnycklar med röda hjerten; 1½ doussin Silfwerhjertan af olika storlek; ett halft doussin dito stora med röda hjertan; 1 doussin bernstenshjertan infattade i Silfwer; 4 st. Urkedjor, den ena med slak länk och Plåtar på båda ändar; 6 st. Halskädjor enkla med löpare; 1 doussin par hwita grawerade tröjhäktor, ett halft doussin förgylda runda Kors af olika sorter; 4 st. hwita runda Korss af olika sorter, 1 doussins par runda förgylda Örnringar, 1 doussin stampade Bondfingerringar; 4 st. släta dito Bondfingerringar; 1 doussin Fingerborr af olkia storlek allt med namnstämpelen A. R. F. 24 lod gammalt Silfwer, I Contanta Penningar Fyratio R. R:gäld.
Guld: 1 Doussin Bernstenshjertan med guldbeslag af olika storlek; ett halft doussin små guldhjertan; 1 st. stort Bernstenshjerta med gulldbeslag å ena sidan; 2 par Örnringar, 8 par små Guldörnringar af olika storlek; ett halft doussin små fingerringar med små stenar uti. Pipor; 1 st. obeslagen Sjöskumspipa märkd med L. wärderad till 6 R:dlr 24 ss. 1 st. dito märkd med A. H. 4 R. 36 ss.2 st. Compositions a 1 R. 32 ss. 3 R. 16 ss. 6 st. Fina a 40 ss märkd med W 5 R. 1 st dito märkd med A. 3 R. 12 ss. 1 st. dito märkd med H. 2 R. ½ doussin Compositions 9 R. 24 ss. 3 st. utan namn a 32 ss. 2 R. 1 st. Fin, märkd med H. N.2 R. 36 ss. 1 st. Dosa innefattad i Silfwer med Perlemolock, och sköldpaddsbotten10 R. 10 st. kantband swarta ½, 1 st Täcke stoppat med bomull. 1 st. Beslagen Äckta Sjöskums Pipa 9 R:dlr. Åliggande Krono och Stadsbetjente i Länet, att ofwanefteröyste persedlar, så wäl som tjufwarna noga efterspana, samt wid anträffandet, de förre i förwar taga för att egarne återställas, och Tjufwarne gripa fängsla och hitsända.

1822 24/7, N:o 108
Under åberopande af Kongl. Krigs Collegii Skrifwelse den 9 dennas, warder härigenom kungjort, det alla Kronan tillhörige husbyggnader och tomter i Staden Cimbritshamn som af den där förlagde Hussar-Esqwadron warit begagnad, å öppen Auction till den mästbjudande kommer att försäljas, och har jag till denna Auctions werkställande, som kommer att hållas så wäl å landskontoret härstädes, som af Magistraten i Cimbrishamn, utsatt Fredagen den 23 instundande Augusti, kl. 10 f.m.
Börandes hogade Spekulanter wara försedde med antaglig Borgen för de anbud som kunna göras, hwilka anbud likwäl komma att underställas Kongl. KrigsCollegii pröfning; För öfrigt erindras det fullständig Beskrifning om husbyggnadernes beskaffenhet till längd, högd och bredd m.m. är att bese, så wäl härstädes som hos Magistraten i Cimbritshamn.

1822 12/8, N:o 140
Handlanden Johan Rydboms till sine Borgenärers förnöjande afstådda Fasta Egendom Huset och Tomten N:o 54 i Cimbrishamn försäljes genom Auction på stället Fredagen den 18:de nästkommande October. Denna Egendom; försäkrad i allmäna Brandförsäkrings-Fonden för ett wärde af Fyra Tusende Sex Hundrade R:dlr Banko deraf all årsafgifterna äro inbetalte, har ett för handelsrörelse förmånligt läge wid Stora gatan och Hamnen, en rymlig Tomt och wacker Trägård, goda och wäl inredde åbyggnader, hwartill hörer en nyligen uppförd större Magazinslänga af 2:ne Wåningar med 3:ne Bottnar till Spannemål. I anseende dertill, att Egendomen är intecknad för ett i Lån-Banken erhållit Lån, kommer endast en mindre betydlig del af Köpeskillingen att betalas; och äfwen dermed kan anstånd lemnas efter köparens beqwämlighet, med wilkor, som wid auctionstillfället uppgifwas; hwilket enligt Curatorens i Handlanden Johan Rydboms Concursmassa gjorde begäran härigenom allmänneligen kungöres.

1822 26/9, N:o 189
Sedan Landshöfdinge-Embetet i Malmöhus Län på sätt dess den 10 i denne månad utfärdade Allmänna Kungörelse wisar, förändrat tiden för Marknadens hållande i ystad, har Landshöfdinge Embetet härstädes på det Marknadssökande må äga tillfälle att bewista både Ystads och Cimbrishamns Marknader, hwilka genom ofwannämnde förändring skulle inträffat på en och samma dag, funnit nödigt förordna, att sistnämnde Stads innewarande års Höst-Marknad skall i stället för den i Allmanacken utsatte den 16 October, hållas å Onsdagen den 23 i samma månad. Konungens Befallningshafwande i malmhus Län anmodas wänligen att en lika kungörelse utfärda.

1823 23/4, N:o 110
Handlanden Johan Rydboms till sine Borgenärers förnöjande afstådde fasta Egendom, Huset och Gården N:o 54 i Cimbritshamn försäljes genom Auction på stället Tisdagen den 3 instundande Junii kl. 11 f.m. Huset är Brandförsäkradt och alla års afgif:erne äro inbetalte. Köpeskillingen får hel och hållen innestå,

1823 12/9, N:o 134
På requisition af Kronofogden M. Billing: Kopparslagare-Gesällen Johan Malmberg från Cimbrishamn som wid innewarande års Östra Göinge Härads Sommar-Ting för otidigt sängelag blifwit dömd till 32 sk. Banco böter till Hestweda Kyrka.

1824 19/2, N:o 38
Från Magistraten i Cimbrishamn är anmält, att under Pastor W. Möllers derstädes bortowaro sistlidne December och Januari Månader, Tjufwar hafwa genom dörrens uppdirkande, till ett af honom gagnadt rum, i Handlanden Jacob Esperssons gård, inkommit i rummet, uppbrutit en därstädes stående pulpet och derur frånstulit honom circa 133 R:dlr 16 ss. Banco i mindre Sedlar och koppar skiljemynt, 20 st. Holländske Dukater, preglade sedan år 1800 ett par Guld örhängen, ett större Guldur med widhängande kedja och nyckel af guld, samt en mindre Silfwer beslagen Sjöskumspipa. krono och Stadsbetjente samt Byordningsmännen i Länet anbefallas att så wäl Tjufwarne som de stulne penningarne och warorne på det sorgfälligaste efterspana, de förre wid ertappandet gripa och fängslade hit förpassa, samt de sednare i förwar taga och anmälan derom härstädes göra.

1824 18/6, N:o 92
Genom Entreprenade-Auction, som förrättas så wäl här å Lands-Contoiret som i Staden Cimbrishamn, Måndagen den 12 nästkommande Julii kl. 10 för. m. upplåtes till den minstbjudande att förfärdiga ett nytt Uhr till Cimbrishamns KyrkoTorn, hwarwid Inroparen bör aflemna behörigen godkänd Borgen för Arbetets fullbordande och bestånd de sex första åren. Warande Kostnads Förslaget, som uppgår till 360 R:dlr Banco, att tillgå hos Pastor i Församlingen, likasom härstädes före Auctions förrättningen; Och anmodas Konungens Befallningshafwande Malmöhus Län att en lika Kungörelse benägit utfärda.

1824 4/8, N:o 246(se även: 1824 4/8, N:o 246)
Genom Executiw Auction, som förrättas å Rådhuset i Cimbrishamn den 13 nästkommande September kl. 11 f.m., försäljes för skuld i mättagne och Corporalen N. Roos derstädes tillhörige Hus och Tomt under N:o 32; hwilket på Magistratens i Cimbrishamn begäran kungöres.

1824 21/8, N:o 256
Onsdagen den Sjette nästkommande October förrättar Magistraten i Cimbrishamn offentlig Auction å Handlanden Wallströms derstädes för skuld utmätte Fastigheter, Hus och Tomter N:o 48, 49 och 80 samt Hejdorne N:o 29 och 95.

1824 14/10, N:o 310
Som Handlanden H. Wallströms hus och Tomter N:o 48, 49 och 80 samt Hejderna N:o 29 och 95, äfwensom Corporalen N. Roos Hus och Tomt N:o 32 i Staden Cimbrishamn, hwilka för Skulder blifwit i mättagne, wid anställde Auctioner icke kunnat försäljas, så kommer ytterligare Auctioner å desse Egendomar att hållas å Stadens Rådhus Onsdagen den Sjuttonde (17) nästkommande Nowember kl. Ellofwa förmiddagen; Hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres.

1824 25/11, N:o 384
Som Handlanden H. Wallströms under N:o 29 i Staden Cimbrishamn egande Hejda, för skuld i mättagen, wid 2:ne förut derå anställde Auctioner icke kunnat säljas, så kommer ytterligare Auction derå att förrättas å Rådhuset derstädes Onsdagen den 29 instundande December kl. 11 f.m.; Hwilket på begäran kungöres.

1834 27/1, N:o 18
Tisdagen den 25 nästkommande Februari kl. 10 f.m. försäljes genom Auction å Rådhuset i Cimbrishamn, afledne Grosshandlaren i Stockholm, L. Holmströms efterlemnade hälft uti Skatte Åhlfisket Cimbrishamns bod. Denna Egendom utbjudes dels ostyckad, dels i fjerdedelar, med rättighet för Säljarne, att antaga det anbud, som inbringar högsta försäljningssumman. Köpeskillingen erlägges 3 Månader efter Auctionen, då Egendomen får tillträdas. En del af köpesumman kan dock emot Inteckning i egendomen hos köparen få innestå. - Widare underrättelse om nämnde egendom samt om försäljningswillkoren kunna af Assessor E. Landgren i Cimbrishamn erhållas, hwilket på begäran kungöres.

1834 9/11, N:o 304
Kongl. Commerce-Collegium har uti dag ankommen Skrifwelse den 3 dennes bifallit Min hemställan, att nedannämnde Marknader inom detta Län, hwilka, i anseende till Cholera-sjukdomen blifwit instälde, må innewarande år hållas å följande dagar neml.: /.../ Cimbrishamn den 9 dito [december]. hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres.

1835 19/9, N:o 266
Kongl. Commerce-Collegium har, på ansökning, tillåtit att Höstmarknaden i Cimbrishamn, utsatt, att hållas den 16, må framflyttas till den 23 instundande October, hwilket till efterrättelse kungöres.

1835 19/10 N:o 303
Huset och Tomten N:o 93, wid Ahlgatan här i staden belägne, blifwa till gäldande af Domfäst skulld, till försälgning utbudne genom auction som förrättas å Rådhuset härstädes den 24:de nästkommande Nowember kl. 11 f.m. Med köpeskillingens betalning och ägendomens tillträde förhålles enligt Lag.
Cimbrishamns Rådhus den 14:de October 1835
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1835 24/12, No 259
Hus och Tomterne N:o 93 och 106 här i Staden, till gäldande af Domfäste skulder i mättagne, blifwa genom Auction, som förrättas på Rådhuset härstädes, Onsdagen den 17 nästk. Februari kl. 11 f.m., till försäljning utbjudne. Med Egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes erläggande förhålles enligt Lag.
Cimbrishamn den 21 December 1835
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1837 16/1, N:o 13 [se även: N:o 67, 10/3 om ny auktion av hus N:o 110; N:o 97, 17/4]
Å Onsdagen den 8 nästkommande Februari, klockan 11 f.m. låta aflidne v. Auditeuren L. Billengrens å Rydboholm arfwingar genom Auction försälja, deras ägande Gård och Tomter N:o 42, 43 och 44 wid Torget här i Staden belägne, samt Stadsjordarne N:o 11 och 19 härstädes, att den 25 nästkommande Mars tillträdas. Gården, som är inredd för 2:ne Hushåll innehåller 7 st. Rum försedde med 4 st. Pottugnar och 1 Jernugn, 2:ne Källrar, 2:ne Logar, Stall, Packhus och andre uthus. Åbyggnaderne äro Brandförsäkrade för 2500 Rd banco. Stadsjordarne innehålla circa 13 Tunneland bördig Lermylla, och derå höstas wanligen 6 par lass hö årligen. Betalningswillkoren lempas, så widt möjligt är, efter köparens beqwämlighet och tillkännagifwes wid Auctionen. Christianstads Sparbank äger en i Gården intecknad fordran 2000 Rd Rgs, som förmodas deri få innestå.
Huset och Tomten N:o 110 här i Staden, till gäldande af domfäst Skuld i mät tagne, blifwa genom executiv Auction, som förrättas å Rådhuset här i Staden, å Tisdagen den 28 nästkommande Februari kl. 11 f.m. till försäljning utbudne. Med Egendomens tillträde och köpeskillingens betalning förhålles enligt Lag.
Cimbrishamns Rådhus den 14 Januari 1837
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1837 28/8, N:o 229
Genom auktion låter Handlanden P. J. Areschoug härstädes, å Fredagen den 15 nästkommande September kl. 10 f.m. till försäljning utbjuda gården N:o 39 här i Staden, och cirka 46 Tunneland stadsjord, deraf 36 Tunneland ungefärligen bestå ar lermylla och 2 Tunneland torfjord. Gården har ett för Handel fördelagtigt läge wid Wästra Inkörslen till Staden, Åbyggnaderne, brandförsäkrade för 6,700 Rd Banco, äro inredde till 11 st med pottugnar försedde boningsrum, handelsbod, 6 st. packhus, kök, brygghus, 2 källrar, spannemålswindar, som rymma c:a 3000 Tunnor säd, loge, ladugolf, stall och fähus, gårdsplatsen är rymlig och till gården hörer en större Trägård med goda fruktträd och bärbuskar, samt en klöfwerlycka af ungefärligen 1 Tunnelands rymd. - Jorden utbjudes både ostyckad och i mindre lotter fördeld, och säljaren antager de inrop, han för sig finner förmonligast. Betalningswillkoren lemnas efter en redbar köpares beqwämlighet, och om något antageligt anbud å egendomen icke göres, blifwer den till arrende utbjuden, den å stadsjorden inbergade grödan för auktioneras wid tillfället.
Cimbrishamns Rådhus den 25 Augusti 1837
På Magistratens wägnar:
E. Landgren

1838 13/3, N:o 81
Enligt härstädes gjord anmälan, har på aftonen Lördagen den 17 dennas, genom inbrott från Handlanden C. A. Pihl i Cimbrishamn blifwit stulne följande waror och penningar neml.; 485 st. Skånska Priwat Bankens Depositions bewis utgifne, i Nummer ordning från och med 1600 till och med 2000 den 2 sistl. Januari och från och med 2001 till och med 2085 den 2 stistl. Februari a 2 Rd Banco, samt i mindre sedlar 30 Rd. 1 st. Rikets Ständers Bancosedel a 33 Rd 16 sk 1 st Wermlands Priwat Banks sedel a 3 Rd 16 sk. åtskillige andre sedlar till ungefärligt belopp 63 Rd 16 sk. tillsammans 1100 Rd Banco; 1 st. Franskt fickur af guld med widhängande urkedja af dito; 1 st. urnyckel af dito; 1 st. sigill af dito med karniolsten och 1 st fingerring af dito med dito; blifwandes såwäl tjufwen som det stulna härmed allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- opch Stadsbetjente att derefter anställa noggranna efterspaningar och wid ertappandet dermed lagligen förfara. Till den som upptäcker tjufwen, så att den till brottet warder förwunnen är en belöning af Twåhundrade Rd Banko utlofwad.

1838 28/4; N:o 119 (se även: 1838 8/6, N:o 147)
Hus och tomterne N:ris 54 och 31 här i staden, hwilka tillgäldande af domfäste skulder i mättagne, wid i dag förrättad auktion ej kunnat säljas, blifwa genom ytterligare auktion, på Rådhuset härstädes, till försäljning utbudne, å Fredagen, den 8 nästkommande Juni, kl. 11 förmiddagen. med egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes betalning förhålles enligt Lag. Cimbrishamn Rådhus den 25 April 1838.
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1838 31/7, N:o 244
Kongl. Maj:t och Rikets Höglofl. Commerce-Collegium har den 7 sistl. Maj i behörigt tillståndsbref meddeladt mig Priwilegier att här i Staden drifwa Garfweri-rörelse. Om detta förhållande jemte att jag, från och med denna dag, emottaget arbete af hudar och skinns beredning efter Engelska sättet å min anlagde Garfweri Fabrik, derom får jag den Respective allmänheten tillkännagifwa; Och utlofwandes jag åt dem som för mig behaga hafwa förtroende, så wäl godt arbete som i allt ett redligt behandlings sätt.
Cimbrishamn den 31 Juli 1838:
A. Andersson
Sämskmakare och Garfweri-Faktor i Cimbrishamn

1840 26/2, N:o 56
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes, Torsdagen den 2:dra nästk. April kl. 11 f.m. blifwa till gäldande af domfäste skulder i mät tagne huset och tomten N:o 75, här i staden, till försäljning utbjudne. Med köpe-skillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt Lag.
Cimbrishamns Rådhus den 19:de Februari 1840
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1841 6/2, N:o 32
Genom executiv auktion blifwa hus och tomterne N:r 22 samt andel uti huset och tomten N:r 31 här i Staden, hwilka till gäldande af domfäste skulder äro i mät tagne, till försäljning utbudne, å Rådhuset här i Staden, Onsdagen den 17 nästkommande Mars, kl. 11 f.m. Med köpeskillingarnes betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 4 Februari 1841.
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1842 19/9, N:o 267
Innewarande års Höstmarknad i Cimbritshamns Stad, enligt almanachan utsatt å den 18 Oktober, kommer i stället att hållas den 27 i samma månad, hwilket till wederbörandes efterrättelse kungöres, och anmodas Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län att härom utfärda kungörelse.

1842 26/9, N:o 274
Wid hållet sammanträde i Cimbrishamn den 3 December sistlidet år hafwa åtskillige Possessionater, Kyrkoherdar och Hemmansegare inom Ingelstads och Jerrestads Härader utfäst sig, att jemte Stadens Innewånare lemna bidrag till hamnbyggnaden derstädes, under förbehåll att genom ombud få deltaga i Hamnbyggnads-Direktionen; och som en sådan, enligt här gjord anmälan, blifwit af Stadens Innewånare wald samt Hamnbyggnadsarbetet påbörjadt, så äga de Häraders Inwånare, hwilka tecknat sig för ofwannämnde bidrag, att sammanträda inför Magistraten i Cimbrishamn å Måndagen den 24 instundande Oktober, för att då inom sig utse ombud att deltaga i Hamnbyggnads-Direktionens göromål.
Christianstads Lands-Canzli den 20 Sept. 1842
Georg von Rosen

1844 12/4, N:o 58
Genom friwillig auktion blifwer gården och tomten N:o 42, 43 och 44 wid Torget och Ahlgatan här i staden belägen, till försäljning utbjuden, å Tisdagen den 9:de nästkommande April kl. 10 f.m. Gården har fyra åbyggnader, rymlig gårdsplats, trädgård med goda äldre fruktträd och bärbuskar. Boningslängan, nyligen ombyggd, är inredd för 2:ne hushåll, med 11, dels tapetserade dels målade boningsrum, af hwilka 7 äro med gipsloft, och 10 med pottugnar försedde. Deri finnas 2:ne garderober, 6 större wäggskåp, 2:ne kök, 3:ne spiskamrar, ett brygghus, 2:ne källrar och en handelsbod med ingång så wäl från Torget som Ahlgatan. De öfrige åbyggnaderne äro inredde till loge med 2:ne ladugolf, 2:ne stallar, foderhus, drängkammare, 4 större goda packhus, 1 källare och rymlig spannemålswind. Åbyggnaderne äro brandförsäkrade för 2500 R:dr Banko, och sist å gården satte bewillningswärdet är 3000 R:dr Banko. Auktionen förrättas i gården och betalningswillkoren samt tillträdestiden tillkännagifwas wid dess början.
Cimbrishamn den 12:te April 1844
På auktionskammarens wägnar
E. Landgren

1844 3/8, N:o 180
Genom executiv auktion, blifwer Enkan B. Lundgrens andel af huset och tomten N:o 38 här i Staden, till gäldande af domfäst skuld, till försäljning utbjuden å Rådhuset härstädes, Onsdagen den 4:de nästkommande September kl. 10 f.m. Med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 30:de Juli 1844
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1844 10/8, N:o 182
Genom auktion försäljes wid hamnen härstädes, å Onsdagen den 4:de nästkommande September, från kl. 10 f.m., omkring 800 stycken från hamnbyggnaden öfwerblifne furubalkar dels af 18 alnars längd och 10 tums tjocklek och dels af 18, 12, 10 9 och 8 alnars längd och 9 tums tjocklek, alla af friskt och kärnfullt träd. För wederhäftighet kände köpare erhålla tre månaders anstånd med betalningen af deras inrop. I öfrigt tillkännagifwas försäljningenswillkoren wid auktionens början.
Cimbrishamns Rådhus den 9:de Augusti 1844
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1845 24/5, N:o 148 (se även: 1846 10/1; N:o 12)
Som wid i dag förrättad auktion å Stenhuggaren E. Anderssons i mät tagne andel af huset och Tomten N:o 38 här i staden, desamma, i brist af köpare ej kunnat säljas, så blifwer ytterligare auktion, till försäljning deraf, å Rådhuset härstädes hållen, Tisdagen den 17 nästkommande Juni kl. 11 f.m.
Cimbrishamns Rådhus den 17 Maj 1845
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1846 7/12, N:o 477
På begäran af Magistraten i Cimbritshamn warder Skräddarelärlingen Mårten Persson, hwilken, sedan han den 25 sistl. Nowember af sin mästare Johan Persson derstädes erhållit tillstånd att afgå till sin födelseort Tranås för att derifrån afhämta sitt prestbetyg, sedermera icke återkommit, härmed allmänneligen efterlyst med befallning till krono- och Stadsbetjente att Mårten Persson efterspana och då han anträffas, inställa hos ofwanbemälte dess mästare. Mårten Persson är 23 år gammal, något lång till wexten, har ljusa hår, grå ögon och fylligt ansigte. Han war wid bortgåendet klädd i swart rock, randiga benkläder, swart sidenwäst, ljus halsduk, grå mössa och stöflor. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas att en likalydande kungörelse utfärda.

1847 12/11, N:o 375
Med anledning af 5 § 2 mom. af Kongl. Quarantäns-Förordningen warder till wederbörandes efterrättelse tillkännagifwit, att till Quarantäns-Befälhafware och uppsyningsmän äro utsedde och förordnade:
2:o) Borgmästaren i Cimbrishamn Herr Assessor E. Landgren såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten från Malmö Länsgräns wid Köpinge å till Wyks Fiskläge, innefattande stränderne wid Ingelstads och Jerrestads Härader, jemte honom biträdande och underlydande Quarantäns-Uppsyningsmän: Å Kabusa Åboen Nils Olsson på N:o 7 Kabusa, å Kåseberga Båtskepparen Jöns Nilsson i Kåseberga, å Mälarhusen Åboen Johan Börjesson i Hagestad, å Sandhammaren Åboen Per Jeppsson i Hofby, å Skillinge Wärdshusidkaren J. Schultz i Skillinge, å Gislöfshammar Åboen Mårten Tufwasson i Gisslöf, å Brantewik Kustsergeanten Hurtig och å Baskemölla Kustsergeanten Löfberg.
3:o) Herr Öfwer-Uppsyningsmannen C. E. Nordenstedt i Åhus såsom Quarantäns-Befälhafware å kusten ifrån och med Wyks Fiskeläge intill Blekinge Läns gräns, innefattande Albo, Gerds, och Willands Härader samt till biträdande Quarantäns-Uppsyningsmän: /.../ wid Knäbäck Strandfogden Anders Andersson och Fiskaren Ola Johansson i Knäbäck, wid Kiwik Strandfogden Nils Frantsson och Fiskaren Per Sonasson i Kiwik, och wid Wyk Åboen Jöns Jönsson på Wyk.

1847 4/12, N:o 410
Att på ansökan derom, Landshöfdinge-Embetet entledigat Herr Assessorn och Borgmästaren Landgren från Quarantäns Befälhafwarebefattningen samt till Quarantäns-Befälhafware i Cimbrishamn jämte Ingelstads och Jerrestads Härader i stället förordna Herr Tullinspektoren Joh. Kahl i Cimbrishamn, warder till allmänhetens efterrättelse kungjordt.

1849 3/2, N:o 42
Hus och tomtandelen N:o 38 här i staden, hwilken till gäldande af domfäst skuld från Stenhuggaren Christian Andersson utmätt, på auktion den 23 Juni 1847 af Krukomakareenkan B. Lundgren härstädes inhandlad för 888 R:dr 42 sk. 8 r. Banko, hwilken köpeskilling hon dock efter af fordringsägaren erhållet anstånd med betalningen deraf icke erlagt och hwilke fastighet derefter twenne auktioner för köpeskillingens uttagande blifwit förrättade, utan att densamma kunnat säljas, blifwer genom ytterligare auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden Onsdagen den 14 nästkommande Mars kl. 11 f.m., till försäljning utbjuden. Med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 27 Januari 1849.
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1849 12/5, N:o 127
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden, Onsdagen den 4 nästkommande Juli kl. 11 f.m. blifwer härifrån afwikne Skomakaren G. Sandells hus och tomt N:o 26 härstädes, hwilka till gäldande af domfäst skuld i mät tagne, till försäljning utbjudne. med köpeskillingens betalning och egendomens tillträde förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 10 Maj 1849.
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1849 12/5 N:o 128
Genom auktion låter aflidne Handlanden Christian Brocks härstädes Sterbhusdelägare å Måndagen den 4 nästkommande Juni från kl. 9 förmiddagen försälja: silfwer, koppar, messing, malm, tenn, jern och trädwaror, möbler, säng- och linkläder, glas, postlin, wagnar, seldon, åkerredskap, en del handelswaror, ett större parti bränwin, någon spannemål och åtskilliga andra persedlar, samt huset och tomten N:o 39 med tillhörande trädgård och hejda och tomterne N:o 87 och 88 här i staden. med betalningen af lösegendomen lemnas wederhäftige köpare anstånd till den 1 nästkommande Oktober med wilkor, att den, som då dermed uteblifwer, derå erlägger ränta från auktionsdagen. Wilkoren för försäljning af fastigheterne uppgifwas wid auktionen. Cimbrishamns Rådhus den 10 Maj 1849
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1849 23/6, N:o 172
Handlanden Chr. Brocks arfwingars fastighet här i staden N:o 39, boningslänga med 9 boningsrum, kök, spis- och handkamrar samt brygghus; 2:ne stora magasinslängor med dubbla spannemålswindar, rymliga packhus och källare, samt i den ena, handelsbod med kontorsrum och kramkammare; en stallänga; en stor trägård och derintill liggande hejda. Husen äro brandförsäkrade och afgifterna derföre inbetalda. Köpewilkoren kunna lämpas efter en redbar köpares beqwämlighet. Sker ej köp utbjudes handelsboden med kontor, packhus och magasiner till hyra från den 1 October nästkommande. Cimbrishamn, Juni 1849.

1851 29/4, N:o 125
Från Kongl. Maj:t har ankommit så lydande skrifwelse:
OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung.
Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, Troman, Landshöfding, Kommendör af Wår Nordstjerne-Orden, Riddare af Wår Swärds-Orden!
Med anledning af Rikets Ständers, i sammanhang med underdånig anmälan rörande de i afseende å låneunderstöd till brandskadade Städers återuppbyggande af Rikets Ständer meddelade försekrifter, uti underdånig skrifwelse den 19 sistlidne Mars hos Oss gjorda anhållan, det Wi måtte låta utgå en uppmaning till Städernas husegare att brandförsäkra sina hus; hwarigenom de swåraste följderna af timade brandskador kunde aflägsnas samt behofwet af Statens biträde med byggnadslån wid sådane tillfällen upphöra, hafwa Wi funnit godt i Nåder förordna det Wåre Befallningshafwande böra, hwar i sitt Län, medelst kungörelse, uppmana Städernes husegare att sine hus wederbörligen brandförsäkra; Hwilket Eder till behörig efterrättelse, i hwad på Eder beror, härigenom meddelas. Wi befalle Eder Gud Allsmäktig nådeligen. Stockholms Slott den 4 April 1851.
OSCAR / I. F. FÅHRAEUS
Hwilket härmed kungöres, med uppmaning till wederbörande husegare i Städerne inom Länet att ställa sig Kongl. Maj:ts Nådige Bref till underdånig efterrättelse.

1851 22/11, N:o 376
Genom utmätnings-auktioner, som förrättas å Rådhuset här i staden. Fredagen den 19 nästkommande December, kl. 11 f.m., blifwa Skräddare-Enkan Johanna Granqvists hus och tomter N:o 33 och 34 samt Djurläkare-Enkan Christina Ideströms hus och tomt N:o 22 wid Fiskaregatan här i staden belägne, hwilka fastigheter till gäldande af domfäste skulder blifwit i mät tagne, till försäljning utbjudne. Med egendomarnes tillträde och köpeskillingarnes betalning förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 12 Nowember 1851.
Borgmästare och Råd.

1852 8/3, N:o 85
Genom exekutiw auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Fredagen den 2 nästinstundande April kl. 11 f.m., blifwer Enkan Christina Forströms hus och tomt N:o 22 här i staden, hwilka till gäldande af domfäst skuld blifwit i mät tagne, till försäljning utbjudne. Med egendomens tillträde och köpeskillingens betalning förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 23 Februari 1852.
På Magistratens wägnar
E. Landgren

1852 24/7, N:o 234
Hus och tomterne N:ris 32, 33 och 34 samt andel i huset och tomten N:o 31 här i staden, hwilka fastigheter wid å dem utlyste utmätningsauktioner den 3 dennes, i brist af anbud derå icke kunnat säljas, blifwa genom ytterligare auktioner till försäljning utbjudne å Rådhuset härstädes Lördagen den 14 nästkommande Augusti klockan 11 f.m. Med köpeskillingarnes betalning och egendomarnes tillträde förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 5 Juli 1852.
På Magistratens wägnar.
E. Landgren

1853 24/10, N:o 347
Till allmänhetens kännedom kungöres att Konungens Befallningshafwande utsatt marknader att hållas i Cimbrishamn Fredagen den 4:de instundande Nowember, i Christianstad Tisdagen den 8:de i samma måand och i Engelholm Fredagen den 11:te i samma månad; och meddelas till allmänhetens efterrättelse att nämnde marknader icke få wid Tjugo R:dr Banko wite och påföljd att wara afwisad af någon, som icke med behörigt sundhetsbevis kan styrka att han kommit från frisk, af Cholera ej smittad eller för smitta misstänkt ort, och att under de före marknaden senaste tio dygnen wistats å frisk ort; skolandes Magistraterne i städerne hålla noggrann tillsyn att icke stadgandet öfwerträdes.

1855 28/9, N:o 87
Sedan, enligt Lazaretts-Direktionens beslut, ett Filial-Lazarett i Cimbrishamns Stad nu blifwit inrättadt för fyra sängar, så warder för Innewånarne i Albo, Ingelsta och Jerresta Härader härmed kungjordt: att nämnde sjukanstalt upptager sådane sjuke, hwilka i följd af hwarjehanda olycksfall, fordra hastig Läkare behandling och icke utan fara kunna forslas till Länets Lazarett, att de sjuke, så framt de sådant förmå, sjelfwe skola bekosta den underhåll och wård under wistandet inom Lazarettet; hwaremot de medellösa njuta sådant på Lazaretts fondens bekostnad, samt att extra Prowincial Läkaren Herr Doktor Bratt i Cimbrishamn benäget åtagit sig Läkarewården inom nämnde Inrättning; hwadan de som önsla inträde derstädes, hafwa att wända sig till bemälde Herr Doktor.
Christianstad den 26 September 1855
På Lazaretts- och Kurhus Direktionens wägnar
K. A. POSSE

1855 10/12, N:o 114
Nedannämnde Personer, hwilka afflyttat skattskrifningsorterne, utan att erlägga dem påförde skatter eller ådömde böter, warda, enär deras nya wistelseorter ej kunnat upptäckas, härmed allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana samt wid anträffandet det för hwar och en i banko upförde belopp uttaga och hitsända eller ock aflemna bewis att de härtill sakna tillgång neml:
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
1854. Års Krono- och Stadsskatter Sadelmakare-Gesällen Nils Nilsson 4 R:dr 33 sk., Sjömannen Swen Rönbeck i Bosarp 2 R:dr 29 sk.

1858 19/10, N:o 279
Genom Auktion, som å Rådhuset härstädes förrättas Måndagen den Sjette (6) nästkommande December kl. 10 förmiddagen, försäljes Arbetskarlen Per Olssons för domfäst skuld i mät skrifne hus- och tomtandel N:o 30 wid Fiskaregatan här i staden, hwilket härigenom kungöres.
Cimbrishamns Rådhus den 18 Oktober 1858
På Magistratens wägnar
F: Kraak.

1858 11/12, N:o 334
Genom auktion, som å Rådhuset härstädes förrättas, Måndagen den tjugufjerde (24) Januari 1859, försäljes den Martin Tufwesson tillhörige, för domfäste skulder i mät skrifne, på denne Stads område belägen Södra Wäderqwarn med dertill hörande åbyggnader. Om beskaffenheten af denna fastighet och deri befintlige inteckningar lemnar Magistraten widare underrättelse. Cimbrishamn den 10 December 1858.
På Magistratens wägnar.
F. Kraak.

1859 24/1, N:o 19
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den Sjunde (7:de) nästkommande Mars kl. 10 f.m., försäljes förre Wolontairen Carl Adrians för böter och domfäste skulder, i mät skrifne hus- och tomtandel N:o 117 här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och tillträdet af fastigheten förhålles enligt lag.
Cimbrishamns Rådhus den 21 Januari 1859
På Magistratens wägnar:
F. Kraak.

1859 12/2, N:o 36
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset Måndagen den Fjerde nästkommande Mars klockan X förmiddagen, försäljes Skepparen Hans Håkanssons för domfäste skulder i mät skrifne onummererade Hus och Tomt wid Repslagarebanan här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och fastighetens tillträdande förhålles enligt Lag.
Cimbrishamns Rådhus den 10 Februari 1859,
På Magistratens wägnar:
F. Kraak.

1859 5/3, N:o 57 (se även: 1859 19/5, N:o 125)
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den andre (2) nästkommande Maj klockan 12 på dagen försäljes smeden O. M. Rosengrens för domförd skuld i mät skrifne hus och tomtandelen under N:o 16 här i staden. I afseende på köpeskillingens erläggande och fastighetens tillträdande förhålles enligt Lag.
Cimbrishamns Rådhus den 4 Mars 1859.
Af Magistraten,
F. Kraak.

1859 5/3, N:o 58 (se även: 1859 19/5, N:o 125)
Som, genom missskrifning i Magistratens Kungörelse den 11 sistlidne Februari, executiv auktion å skepparen Hans Håkanssons egande annonserade hus och tomt wid Repslagarebanan här i staden blifwit utsatt att förrättas å Rådhuset härstädes Måndagen den 4 Mars i stället för Måndagen, den 4 April detta år, så warder ny utmätnings-Auktion, hwilken kommer att gälla såsom den första, härigenom kungjord att förrättas å stadens Rådhus Måndagen, den andre (2) nästkommande Maj klockan 10 föremiddagen, hwarwid Hans Håkanssons ofwannämnde fastighet, i laga ordning, utbjudes.
Cimbrishamns Rådhus den 4 Mars 1859.
Af Magistraten,
F. Kraak.

1859 30/8, N:o 219
Genom executive auktioner, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset här i Staden Tisdagen den Ellofte (11:te) nästkommande Oktober klockan XI förmiddagen försäljas följande för oguldne Skatter och STämmoböter i mät skrifne fastigheter:
1:o Hus- och Tomtandelen N:o 73 här i Staden, tillhörig Skräddaren J. Lindgren.
2:o Hus- och Tomtandelen N:o 87 här i Staden, tillhörig Murare-gesällen Nils Almström.
Med fastigheternes tillträdande och köpeskillingarnes erläggande förhålles enligt Lag. Cimbrishamns Rådhus den 26 Augusti 1859.
Af Magistraten,
F. KRAAK.

1859 27/9, N:o 117
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn varda f. Krono-Arbetskarlen Jöns Svensson Flygare från Carlshamn och drängen Mårten Mattsson från Cimbris, hvilka afflyttat skattskrifningsorterne utan att erlägga dem hvardera under år 1858 vid Cimbrishamns Rådstufvu-Rätt ådömde 10 Rdr R:mt böter, härigneom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stads-betjente i Länet att dem noga efterspana och vid anträffandet nämnde böter uttaga och hitsända eller, om de härtill skulle sakna tillgång, bevis att de blifvit befordrade till undergående af dem hvardera ådömd bestraffning af sju dagars fängelse vid vatten och bröd. Kungl. Öfverståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Rikets öfrige Län anmodas enehanda efterlysning utfärda låta.

1861 21/1, N:o 23
Genom ytterligare auktion, som å stället förrättas, Måndagen den Ellofte (11) nästkommande Februari klockan XII på dagen, försäljes aflidne Handlanden S. G. Tengvalls vid Torget här i Staden under N:o 4 och 5 belägne gård, innehållande sex boningsrum, två kök, salubod och nödige packhus. Bland vilkoren meddelas nu: att vederbörande inteckningshafvare medgifvit anstånd med betalning af deras fordring till den 1 April nästa år.
Cimbrishamn den 17 Januari 1861
Auktionskammaren.

1861 9/3, N:o 30 (se även: 1861 2/5, N:o 49)
Till emottagande af sådan hittills begagnad enkel bränvinsbränningsredskap, som, i följd af § 71 i Kongl. Förordningen den 26 Oktober 1860, angående vilkoren för brännvinstillverkning, vederbörande egare åstunda att, till de delar redskapen utgöres af koppar och malm, få för allmänna medel inlösta, bestämmas härmed följande tider och ställen neml.
Tisdagen den 19 innevarande månad hos Kopparslagaren C. J. Raab i Cimbrishamn.
/.../
Lördagen den 30 d:o hos Kopparslagaren C. J. Raab i Cimbrishamn.
/.../

1861 6/6, N:o 165
Som den större af de så kallade Skogbroarne öfver åen norr om denna Stad under loppet af innevarande års Sommar kommer att ombyggas, så är Hjelpbro anbragt på Nordvestra sidan om gamla Bron, hvilket, vägfarande till efterrättelse, härigenom kungöres.
Cimbrishamns Rådhus den 6 Juni 1861
På Magistratens vägnar,
F. Kraak

1861 6/6, N:o 166
Uppå reqvisition af Herrar L. F. Björkegren & Comp- härstädes och för vederbörandes räkning försäljes genom auktion, som vid Hamnen här i Staden förrättas, Lördagen den Tjugoandre (22) i denna månad kl. XI förmiddagen: 194 stycken Danziger Furubjelkar från 10 till 14 tum i fyrkant och af olika längd från 10 till 40 fot, 15 tolfter Furuplankor och omkring 2 famnar Lathwood, utgörande bergade och här upplagde lasten, som tillhört på resa från Danzig till Newcastle förolyckade Briggen "Elisabeth", Capt. Richard Brooke.
betalning för skeende inrop erlägges å fjortonde dagen efter auktionen.
Cimbrishamn den 8 Juni 1861.
Auktionskammaren

1861 25/7, N:o 219
Genom auktion, som förrättas å Rådhuset här i staden Måndagen den Andre (2) nästkommande September kl. XII på dagen försäljes Fiskaren Christian Sifverssons och hans hustru Petronella Lantaus för domfäst skuld i mät skrifne andel af huset och tomten N:o 57 härstädes. Med köpeskillingens erläggande och tillträdet af Fastigheten förhålles enligt lag. Cimbrishamns Rådhus den 22 Juli 1861.
På Magistratens vägnar,
F. Kraak

1861 3/10, N:o 104
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn varda Skomakaren Joh. Cavallin från Jerrestad och Garfvare-Gesällen J. E. Schröder i Cimbrishamn, hvilka vid Cimbrishamns Rådhus-Rätt sistlidne år blifvit ådömde den förre 2 Rdr 50 öre och den sednare 7 Rdr böter eller, vid bristande tillgång undergå Cavallin 4 och Schröder 5 dagars fängelse vid vatten och bröd, utan att samma böter erlägga, härigenom allmänneligen efterlyste med befallning till Krono- och Stadsbetjente i Länet att dem noga efterspana samt vid anträffandet böterne uttaga och hitsända eller ock bevis att de blifvit befordrade till undergående af ådömda förvandlingsstraffet. Kongl. Öfverståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Rikets öfrige Län anmodas enahanda efterlysning låta utfärda.

1862 5/6, N:o 189
Som Kongl. Maj:t den 27 sistlidne Maj, med bifall till Borgmästaren i Cimbrishamn, Assessorn och Riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-Orden Eric Lundgrens underdåniga ansökning, beviljat honom fortfarande tjenstledighet under ett år, räknadt från den 19 nästkommande Juli, samt tillåtit Kongl. Hof-Rätten öfver Skåne och Blekinge att vicarius för Assessorn Lundgren förordna; så har Kongl, Hof-Rätten förordnat vice Häradshöfdingen Folke Kraak att tills vidare under ofvanomförmälde tid Borgmästare-Embetet i Cimbrishamn fortfarande förvalta; hvillket härmed kungöres.

1862 28/8, N:o 303
Som Handelsbokhållaren Carl Nilsson hvilken af Traktören P. Petersson i Cimbrishamn blifvit hos Konungens Befallningshafvande härstädes lagsökt för Tvåhundra Fyratiotvå rdr 10 öre rmt jemte ränta och kostnadsersättning, på grund af godkänd räkning den 2 Juni detta år, vistas på obekant ort, så att Konungens Befallningshafvandes å ansökningen meddelade Kommunikationsresolution den 1 i denna månad icke kunnat honom i vanlig ordning delgifvas; så har Landshöfdinge-Embetet genom resolution af denna dag, föreskrifvit att bemälde Handelsbokhållare Carl Nilsson skulle allmänneligen efterlysas med förständigande för honom att, inom sex veckor från denna dag kungörelsen härom finnes siste gången införd i Post- och Inrikes Tidningar, hvilket genom Sökandens försorg bör ske tre gånger, sig å Lands-Kansliet härstädes infinna för att emottaga handlingarne i förevarande mål samt öfver ansökningen inom fjorton dagar derefter sig förklara, vid påföljd att anses hafva medgifvit riktigheten af krafvet, så att hinder icke möter för för pröfning af målet och användande af Nilssons egendom till skuldens betalande.

1867 10/1, N:o 18
Entreprenad-auktion
Genom offentlig auktion, som förrättas å Rådhuset här i Staden inför Direktionen för det härstädes beslutade Lazarett och Kurhus, Fredagen den Förste (1:ste) nästkommande Mars kl. XII på dagen, kommer att på entreprenad utbjudas uppförandet å dertill bestämd tomt norr om staden i närheten af Åen ett med tegel under tak af stenpapp grundmuradt Sjukhus, hållande 122 fot i längd och 36 fot i bredd i twå wåningar med från hufwudbyggnadens ena gafwel vertikalt utspringande flyglar, hwardera i en wåning och hållande 32 fot i längd och 26 fot i bredd samt en serskild mindre ekonomi-byggnad, hwilket byggnadsföretag skall, i enlighet med fastställde ritningar och kostnadsförslag, under innewarande och nästa år på det sätt werkställas, att hufwudbyggnaden under detta år till murar och tak uppföres samt båda byggnaderne den 1 Oktober 1868 blifwa till deras inre och yttre fullt färdige.
Ritningar och kostnadsförslag samt projektkontrakt äro en månad före auktionen tillgänglige hos Direktionens ledamot Hr landtbrukaren C. J. Nisbeth härstädes, hwilken äfwen lemnar widare upplysningar i ämnet.
Skriftlige, förseglade anbud å arbetet med förbindelse för entreprenören att anskaffa och bekosta alla för utförandet erforderlige materialier och effekter, kunna förut och sednast kl. X förmiddagen auktionsdagen inlemnas under adress: Cimbrishamns Lazaretts Direktion, hwilka anbud omedelbart efter auktionen kommer att öppnas och, jemte de mundtligen gjorde anbuden pröfwas; börande den bjudande wid auktionstillfället förete till wederhäftighet styrkt borgen af twå personer de der en för begge och begge för en answara ej mindre för de åtagne förbindelsernes fullgörande än äfwen för de penningeförskott, som warde lyftade.
Direktionen förbehåller sig pröfningsrätt till dagen efter auktionen af skeende anbud och full frihet att antaga det, som utan att wara det lägsta, för arbetets utförande erbjuder största fördel och säkerhet. Kostnaden för hufwudbyggnaden uppgår, enligt förslag, till 34,300 rdr och 95 öre. Cimbrishamn den 3 Januari 1867.
På Lazaretts-Direktionens wägnar
F. Kraak.

1867 31/1, N:o 60
Entreprenad-auktion
Genom offentlig auktion, som inför församlingens Kyrkoråd förrättas i stadens folkskola Lördagen den Andra (2:dra) nästkommande Mars kl. XII på dagen, kommer att på entreprenad utbjudas följande å stadens kyrka beslutade arbete: takgaflarnes och tinnarnes på tornet reparation medelst förwittradt tegels uttagande och inmurandet i stället af fullgodt hårdbrändt murtegel: all ytterwäggars renskrapning från all lösrappning och mossa, samt wattenskurning och derefter följande putsning med Cement i qwaderstensform; takets öfwer så wäl kyrkan som tornet, wapenhuset och koret reparation medelst insättning af nödig taksten och understrykning, samt takstolarnes fullkomliga iståndsättande; reparation af stödjepelarnes tak och pelarnes putsning med Cement; reparation af 4 ljudhål dels med jernpelare, dels med sten, nymurning af ljudhålet der kinkan hänger, med 6 tums tegelhwalf, samt anbringandet af ny axel i kinkan; murandet af ett kantstående tegelskift till gesims på korets södra sida, samt på den norra anbringandet utaf gesims af 7 alnars 2 tums plankor; insättandet af 21 st. 12 alnars läkten wid tornets takfot; uppförandet af ny klockstol med stöd från tornets golf m.m.; och skall detta arbete werkställas under loppet af innewarande års wår och sommar, enligt å allmän kyrkostämma godkändt kostnadsförslag och fattade beslut, samt wara till insyning fullt färdigt den Första (1:sta) nästkommande Oktober.
Kostnadsförslaget är tillgängligt i Pastors-Expeditionen och kunna förseglade skriftliga anbud å arbetet, med förbindelse för entreprenören att anskaffa och bekosta alla för utförandet erforderliga materialier och effekter, före auktionen och sednast kl.10 förmiddagen auktionsdagen, inlemnas under adress: Kyrkorådet i Cimbrishamn; kommandes dessa anbud att omedelbart efter auktionen öppnas och, jemte de mundtligen gjorde, pröfwas; börande den bjudande wid auktionstillfället förete till wederhäftigheten styrkt borgen af twå personer, hwilka, en för begge och begge för en, answara ej mindre för de åtagna förbindelsernas fullgörande och de penningeförskott, som warda lyftade, än äfwen för arbetets bestånd i Sex (6) på hwarandra följande år, efter att det blifwit insynadt och godkändt.
Kyrkorådet förbehåller sig pröfningsrätt till dagen efter auktionen af skeende anbud, och full frihet att antaga det, som, utan att wara det lägsta, för arbetets utförande och waraktighet erbjuder största fördel och säkerhet. Kostnaden för detta arbete är i förslaget upptagen till 4079 Rdr 75 öre.
Cimbrishamn den 31 Januari 1867.
Kyrkorådet

1867 25/7, N:o 365 (se även: 1867 28/1, N:o 50; 1870 19/8, N:o 344)
Sedan Kongl. Maj:t i Nåder pröfwat frågan om fördelning för innewarande år af de utaf Rikets Ständer wid förra riksdagen till förmån för friwilliga skarpskytteföreningarne bewiljade anslag till, bland annat, målskjutningspremier, samt i Nåder föreskrifwit att, i likhet med hwad förlidet år bestämdes, täflingsskjutningarne inom Länet skulle, efter Öfwerbefälhafwarnes hörande, och, med afseende å lokala förhållande, ordnas på flere eller färre ställen under senare delen af sommaren, så har Konungens Befallningshafwande, med fästadt afseende å hwad Öfwerbefälhafwarne uti afgifne utlåtanden yttrat, funnit skäligt stadga, att länets friwilliga skarpskytteföreningar i och för täflingsskjutningars anställande indelas i fem grupper, nemligen: /.../
4:de Borreby och Cimbrishamns föreningar med skjutbana wid Cimbrishamn.
/.../

1868 23/5, N:o 256 (se även 1870 12/5, N:o 186)
Inom Kristianstads Län äro innewarande år stationerade nedannämnde Krönare, nemligen:
/.../
I 2:dra Justerare-distriktet: för staden Cimbrishamn jemte Albo och Jerrestads Härader: vice Konsul P. A. Wollin i Cimbrishamn:
/.../
hwilket, jemlikt 55 § 2 momentet Kongl. Förordningen angående mynt, mått, mål och wigt den 10 November 1865, härmed kungöres.
Wördige Presterskapet inom Länet anmodas att uppläsa sistberörde kungörelse å första Söndagen i nästinstundande Juni månad.

1869 8/7, N:o 322
Allmänneligen efterlysas:
PÅ begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
En för fickstöld häktad mansperson, som uppgifwit sig heta Swen Peter Jonasson och wara från Werperyd i Ronneby socken, Jonasson, som för undergående af ransakning wid Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt för begången fickstöld å sistlidne marknad derstädes, förwarats i derwarande stadshäkte till nattten mellan den 30 sistl. Juni och den 1 dennes, då han lyckades från häktet rymma, uppgifwes wara omkring 17 år gammal, af klen kroppsbyggnad och cirka 5 fot 4 tum lång, hafwa ljust hår, aflångt, magert och fräknigt ansigte med små blågrå ögon samt wid rymningen hafwa warit iklädd gråbrun sliten rock af randigt korderoj, byxor och wäst af blått och hwitt smårutigt bomullstyg, stöflor och liten blå mössa; börandes Jonasson wid anträffandet gripas och befordras till undergående af ransakning wid Cimbrishamns Rådstufwu-Rätt.

1869 2/12, N:o 571
På begäran af Tullkammaren i Cimbrishamn:
Drängen Pål Swensson från Helsingborg, hwilken af Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn genom utslag den 17 September 1860 för förbrytelse emot Tullförfattningarne blifwit dömd att böta Nitioen Riksdaler 28½ öre Rmt eller wid bristande tillgång till gäldande af berörde böter i stället undergå en månads enkelt fängelse i Länshäktet och derunder till lämpligt arbete hållas.

1870 30/3, N:o 24
På begäran af wederbörande Magistrater och Kronofogdar warda följande personer, som afwikit från hemorterne, utan att hafwa erlagt dem ådömde böter, härmed allmänneligen efterlyste, nemligen:
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn:
För år 1869. Drängen Tyke Persson 125 Rdr, Sjöman Nils Henriksson 25 Rdr och Sjöman Otto Swensson 25 Rdr.

1870 12/5, N:o 189
Allmänneligen efterlysas:
a) På hemställan af Herr Kronofogden och Riddaren J. W. Kleberg:
1:o) Ej mindre tjufwen, än äfwen en Åboen Anders Nilsson å N:o 2 Hesslekärr af Filkestads socken natten emellan den 2 och 3 dennes frånstulen kopparkittel om 40 kannors rymd; och
2:o) Ej mindre tjufwarne, än äfwen dels från Herr Kyrkoherden H. P. Hellman i Hörröd bortstulne: några stycken lingarn och en del tråd samt dels Enkan Gunilla Månsdotter jemwäl i Hörröd frånstulne omkring 60 alnar linwäf, i 2:ne räckor, samt 2 skålpund ullgarn.
För ofwanberörde stölder misstänkes en kringstrykande mansperson, som uppgifwit sig wara målaregesällen Lundström från Cimbrishamn och är kort till wexten, har swarta hår och breda läppar samt skada på ena ögat.

1870 27/12, N:o 541
Jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Sjömanshusen i Riket af den 4 Mars innewarande år skall hwarje Sjömanshus hafwa sig anwisadt ett wisst distrikt, omfattande stapelstaden, der sjömanshuset är inrättadt, jemte stadens tullkammardistrikt, deruti inberäknade de öfrige städer och den landsort, som i afseende på utrikes handel och sjöfart äro att dit hänföra, och har Kongl. Kommerse-Kollegium, till fölgd af Nådigt bemyndigande, den 25 sistlidne November fastställt de distrikt, hwilka de serskilta sjömanshusen från och med år 1871 tills widare skola hafwa sig tilldelade: warande denna distriktsindelning, så widt Kristianstads Län angår, följande:
Sjömanshuset i Kristianstad:
Staden Kristianstad med Åhus, jemte Willands, Gerds, Westra Göinge och Östra Göinge Härader af Kristianstads Län;
Sjömanshuset i Cimbrishamn:
Staden Cimbrishamn samt Albo, Jerrestads och Ingelstads Härader af Kristianstads Län;
Sjömanshuset i Helsingborg:
Staden Helsingborg, jemte Luggude Härad, utom Qwistofta socken, i Malmöhus Län samt Södra Åsbo, Norra Åsbo och Bjäre Härader med staden Engelholm i Kristianstads Län.

1873 1/5, N:o 131
Kungörelse om ilandbergadt gods.
Enligt från Tullkammaren i Cimbrishamn hit inkommen rapport den 28 sistl. April har under loppet af innewarande år blifwit dels från öppna sjön och dels på kusten uppbergadt: 241 bräder, 204 pipstäfwer af ek 228 fot jernkettingar, 1 ankare tran, 1 spira, 1 ekbalk, 1 furubalk, 4 sleepers samt en del fartygsrigg; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare, att inom natt och år, efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes-Tidningar införd, sig anmäla och sin rätt wisa.

1873 12/12, N:o 445
De inom Cimbrishamns stad och dess Tullkammardistrikt bosatte Skeppsredare och Fartygsbefälhafware kallas till sammanträde inför Magistraten härstädes å Rådhuset Tisdagen den 30 i denna månad klockan Tolf på dagen för wal af dels ledamöter och Suppleanter för nästkommande tre år i härwarande Sjömanshusdirektion, och dels Revisorer och Suppleanter för granskning af Sjömanshuets härstädes räkenskaper och förwaltning för innewarande år.

1874 1/8, N:o 263
Kungörelse om ilandbergadt gods.
Enligt Tullkammarens i Cimbrishamn inkomna rapport hafwa under loppet af första hälften innewarande år blifwit dels från öppna sjön och dels wid Tullmakkaredistriktets stränder uppbergade tillsammans 1 spira, 1 oljerock, 4 båtar, 6 plankor, 16 bräder, 23 sparrar, 19 balkar och 3 spant; hwilket kungöres med anmaning till rätter egare att inom natt och år, efter det denna kungörelse blifwit tredje gången i Post- och Inrikes-Tidningar införd, sig anmäla och sin rätt styrka.

1874 19/10, N:o 121
För utbekommande af de Slagtaren Jöns Djerfberg eller Gerber från Hofby wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn sistlidna år för wåld ådömda böter, 20 rdr rmt, warder bemälte Djerfberg eller Gerber, som bortflyttat till okänd ort, härigenom allmänneligen efterlyst.
Krono- och Stadsbetjente inom länet anbefalles att med afseende på denna efterlysning noggrant iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Kongl. Öfwerståthållare-Embetet och Konungens Befallningshafwande i de öfrige länen anmodas låta utfärda enahanda kungörelse.

1874 7/11, N:o 383
Kungörelse om sammanträde rörande anskaffande af bostad åt Provincialläkare i Cimbrishamns distrikt.
/.../
Af Komiterade i Häraderna har blifwit uppgjordt följande förslag:
Sedan, genom extra provincialläkaren m.m. doktor Bratts i somras timade död, uppmärksamheter blifwit fästad derpå, att Ingelstads och Jerrestads häraders innewånare woro i saknad af annan läkarewård än den, som kunde lemnas af en i Cimbrishamn och ett par i Ystad bosatte läkare, hwilka dock, till följd af andra befattningar eller enskild stor praktik på annan ort, icke kunde fylla nämnde twå folkrika häraders behof af läkarehjelp, sammanträdde en talrik samling af häradernes innebyggare den 11 sistlidne September i Hammenhög för att öfwerlägga om, och gwilka, åtgärder wore att widtaga för afhjelpande af denna brist.
/.../

1874 18/11, N:o 391
Innewarande års Landsting i Christianstads Län dels bemyndigade genom beslut den 29 sistlidne September Direktionen wid Lazarettet i Cimbrishamn att, för uppförande af ny läkarebostad wid nämnde lazarett under Lands-Tingets answarighet upptaga ett lån af Åttatusen Niohundra Kronor på minst 10 års återbetalningstid och emot högst sex procents ränta, samt anwisade det för amorteringen och räntan å berörda lån årligen erforderliga belopp, intill dess lånet så till kapital som ränta blifwit till fullo guldet, och dels beslutade under den 29 och 30 i nämnde månad att tilldela sin Sekreterare och sin Kamererare personlig löneförhöjning med Twåhundra Kronor om året för den förre och Etthundra Kronor årligen för den senare.
Enligt Nådiga bref den 6 dennes har Kongl. Maj:t, med godkännade af Landstingets förutnämnda, underställda beslut, åt desamma förlänat bindande kraft; hwilket härmed till wederbörandes meddelande kungöres.

1877 12/3, N:o 72
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Februari månad lagfart blifwit bewiljad å följande fastigheter, nemligen:
1) Huset och tomten nr. 188 här i staden, som snickaren Erik Åklund emot 1,800 kronor köpt från fiskaren Per Gudmundssons och hans hustrus sterbhusdelegare;
2) Huset och tomten nr. 105 här i staden, som kustroddaren Anders Swensson emot 2,400 kr. köpt af sin fader Swen Swensson.

1878 12/2, N:o 28
Wid Rådstufwurätten i Cimbrishamn har under sistlidne Januari månad lagfart bewiljats å följande fastigheter:
1:o Huset och tomten nr. 181 här i staden för arbetskarlen Anders Larsson, som bekommit fastigheten i arf efter sin aflidna moder Cecilia Maria Larsson, och
2:o) Huset och tomten nr. 132 här i staden för Håkan Nilsson i Cimbris, som emot 1,400 kr. köpt samma fastighet af skepparen Jöns Nilsson.

1878 11/3, N:o 48
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Februari månad lagfart bewiljats å följande derstädes belägne fastigheter:
1:o) Huset och Tomten N:o 121, eller enligt äldre nummerordning, N:o 85 och 86 för H. Nilsson och Marie Louise Malmsjö, hwilka emot 20,800 kronor köpt samma fastighet af Källarmästaren J. O. Åberg.
2:o) Huset och Tomten N:o 59 eller, enligt äldre nummerordning, N:o 27 för Enkan Ingar Olsdotter och Timmermannen Ola Månsson, hwilka bekommit fastigheten dels i giftorätt och dels genom arf efter aflidne Jakob Månsson,
3:o) Huset och Tomten N:o 59 eller gammalt N:o 27 för Drängen Swen Persson, som emot 1,125 kronor köpt samma fastighet från Timmermannen Ola Månsson samt Ingar Olsdotters sterbhus;
4:o) Huset och Tomten N:o 72 eller gammalt N:o 29 för Jungfrun Johanna Olsson, som emot 400 kronor köpt samma fastighet af sina föräldrar Ola Månsson och Ingar Swensdotter.

1878 16/5, N:o 103
2:o) b) Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Mars månad lagfart bewiljats å Huset och Tomten N:o 19 eller, enligt äldre nummerordning N:o 3 här i staden för källarmästaren L. Stoltz, som emot Åtta Tusen kronor köpt samma fastighet af Gustaf Nilsson;
4:o) d) Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne April månad lagfart bewiljats å följande härstädes belägne fastigheter:
1:o) Hälften af Huset och Tomten N:o 151 eller gammalt N:o 58 för Skepparen Carl Dawidsson, som emot 550 kronor köpt samma fastighet af sin broder Gustaw Dawidsson.
2:o) Huset och tomten N.o 59 eller gammalt N:o 27 för Arbetskarlen Mårten Tufwesson, som emot 1,200 kronor köpt samma fastighet af Drängen Swen Persson.

1878 7/8, N:o 72 (Serien II) (se även 1878 9/10, N:o 92; 1878 18/11, N:o 103)
Genom offentlig auktion, som förrättas Torsdagen den 12 instundande September kl. 11 förmiddagen kommer Mjölnaren Jöns Månssons konkursmassas fastighet Södra Wäderqwarnen här wid staden med tomter och åbyggnader att försäljas i den ordning som för utmätt fastighet är stadgad. Qwarn och byggnader, belägna wid westra inkörseln till Staden, befinna sig i godt stånd, och betalningswilkoren tillkännagifwas wid auktionens början; Börande köparen wara beredd att ställa borgen fölr en fjerdedel af köpeskillingen.
Cimbrishamn den 1 Augusti 1878
Auktionskammaren

1878 11/9, N:o 174
Justitie Kanslers-Embetet har den 7 i denna månad förordnat Stadsfiskalen i Cimbrishamn P. Tornée, att, i ledigheten efter tillförordnade Landsfiskalen Josef Wessman tillswidare, förestå Landsfiskalsbefattningen inom Ingelstads och Jerrestads härad.

1878 9/10, N:o 92 (Serien II) (se även: 1878 18/11, N:o 103
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn intagas följande:
1) Genom offentlig auktion som å stället förrättas Thorsdagen den 14:de instundande November kl. 12 på dagen, kommer Handelsbolaget Ahlgren & Tholins konkursmassas fastighet, Gården och tomten N:o 4 här i staden, att försäljas i den ordning som för utmätt fastighet är stadgad. Fastigheten är i godt stånd samt har ett för handel eller annan rörelse gynnade läge, och komma betalnings- samt öfrige wilkor att tillkännagifwas före auktionens början; men köparen bör wara beredd att ställa borgen för en tredjedel af köpeskillingen.
Cimbrishamn den 28 September 1878
Auktionskammaren

1878 22/10, N:o 197
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne September månad lagfart blifwit bewiljad å följande der i staden belägne fastigheter, nemligen:
1:o) Huset och Tomten N:o 116 eller, enligt äldre nummerordning, N:o 87 och 88, som Källarmästaren J. Johansson emot 25,500 kronor köpt af Grosshandlanden och Riddaren J. D. Björkegren och handlanden L. C. Lundström.
2:o) Huset och Tomten N:o 55 eller gammalt N:o 12 som Arbetskarlen Lars Olsson emot 2,150 kronor köpt af Arbetskarlen Mårten Andersson.

1878 12/12, N:o 238
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne November månad lagfart blifwit meddelad å Huset och Tomten N:o 181 eller gammalt N:o 118 härstädes för fiskaren Oscar Pettersson, som emot Ett Tusen kronor köpt fastigheten af Arbetskarlen Anders Larsson.

1877 28/3, N:o 85
2:o) Taxa å hamnafgifter i Cimbrishamn för fartyg, att gälla från den 1 April 1877 intill slutet af år 1880
/.../

1877 7/5, N:o 23
Kungörelse angående efterlysning af bötfälde personer.
På begäran af Magistraten i Cimbrishamn
För år 1876
Cigarrarbetaren Anders Larsson 25 kr
Dito Gustaf Adolf Abrahamsson 10 kr.

1877 11/5, N:o 131
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne September månad lagfart blifwit bewiljad å:
1) Huset och tomten Nr. 81 eller, enligt äldre nummerordning, Nr 35 här i staden för f. Sergeanten Nils Åfeldt och Mamsell Elsa Catharina Åfledt, hwilka bekommit fastigheten i arf efter sin aflidne fader Kommissions-Landtmätaren N. L. Åfeldt.
2) Huset och tomten Nr. 81 eller, enligt äldre nummerordning, Nr. 35 här i staden för Boktryckaren A. L. Sylvander, som emot 3,579 kronor köpt fastigheten från f. Sergeanten Nils Åfeldt och Mamsell Elsa Catharina Åfeldt.

1877 12/7, N:o 186
Kongl. Hof-Rätten, som bewiljat Borgmästaren Joh. Sellander tjenstledighet från och med den 13 i denna månad till och med den 2 nästkommande September, har förordnat Hof-Rätts-Auskultanten Knut Malmar att under berörda tid förwalta Borgmästare-Embetet i Cimbrishamn.

1877 14/8, N:o 40
Enligt från tullkammaren i Cimbrishamn inkommen rapport hafwa wid tullkammardistriktets stränder blifwit uppbergade 100 st. plankor, 181 st. bräder, 2 st. bjelkar, 1 st. brottspel, 2 st. kettingar samt en mindre kärl bränwin, hwilket kungöres med anmaning till rätte egare att inom natt och år, efter det denna kungörelse 3:dje gången i Psot- och Inrikes Tidningar blifwit införd, sig anmäla och sin rätt dertill styrka.

1877 14/8, N:o 211
Wid Rådstufwu-Rätten i Cimbrishamn har under sistlidne Juli månad lagfart blifwit bewiljad å följande fastigheter nemligen:
1:o) Huset och tomten N:o 44 här i staden som skomakaregesällen Nils Rosengren emot 1,200 kronor köpt af handlanden F. E. Ahlgren;
2:o) Huset och tomterne N:o 23a och 24 här i staden för handlanden C. A. Östberg hwilken deraf ärft 1/6 efter sin aflidne fader Göran Jakob Östberg samt köpt öfrige 5/6 delar af sin moder Helen Östberg och syskon Jakob Ferdinand Östberg och Gustafwa Catharina Östberg emot 10,100 kronor.

1895 1/6, N:o 119
Kungörelse om förbud mot swinhållning i Cimbrishamnexsxs
Genom beslut den 30 sistlidne Maj har Länsstyrelsen faststält stadsfullmägtiges i Cimbrishamn beslut den 27 sistlidne April, hwarigenom swinhållning inom nämnda stad förbjudits under månaderna Maj-September innewarande år, dock med rätt för stadens helsowådsnämnd att beträffande stadens uitkanter medgifwa undantag från förbudet äfwensom stadgat, att den som öfwerträder förbudet, gör sig förfallen till answar enligt 24 § 3 mom. helsowårdsstadgan för riket.

1895 18/6, N:o 145
Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne April månad lagfart blifwit meddelad å följande belgägna fastigheter:
1:o) Huset och tomten nr 102 eller, enligt äldre nummerordning, nr 80 för Grosshandlanden och Riddaren J. D. Björkegren, som köpte fastigheten af Julius Nilsson för Ett Tusen Femhundratrettiofem kronor
2:o) Huset och tomten nr 96 eller, enligt äldre nummerordning, nr 79 för aflidne Timmermannen Bengt Nilssons arfwingar Nils Nilsson, Anders Nilsson och Anna Nilsson, gift med Styrmannen Mårten Grönwall, hwilke bekommit fastigheten i arf efter bemälde aflidne; och
3:o) Huset och tomten nr 96 eller, enligt äldre nummerordning, nr 79 för Arbetskarlen Per Andersson, som köpt fastigheten af A. B. Nilsson, Nils Nilsson och Anna Nilsson genom hennes man Mårten Grönwall för Niohundratjugofem kr.

1895 31/8, N:o 139 (Serien II)
Kungörelse om exekutiva auktioner.
a) Genom offentlig auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset här i staden Fredagen den 27 instundande September kl. 12 på dagen kommer att i den ordning, som om utmätt fastighet är stadgad försäljes Färgaren Per Rasmusson Rahmbergs konkursmassa tillhöriga huset och tomterna nr 41 och 41 a eller gammalt nr 13, 14 och 20 samt huset och tomten nr 97 här i staden. Fastigheten nr 41 belägen wid stora Rådmansgatan är bebygd med ett enwåningshus af tegel och korswirke under tegeltak samt inredd till butik, 2 lagerrum och källare och å tomten nr 41 a finnes en mindre trädgård. Fastigheten nr 97 är bebygd med nytt hus af tegel under papptak och inredd till ångfärgeri och lagerrum. Fastigheten nr 41 och 41 a är bewillningstaxerad till Tretusen femhundra kronor och saluwärderad till Twåtusen femhundra kronor och fastigheten nr 97 är bewillningstaxerad till 6,100 kronor samt saluwärderad till 6,000 kronor och begge fastigheterna får tillträdas den 1:ste instundande Oktober.
De, hwilka hafwa fordran, som skall af egendomen gäldes, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega att derwid sin rätt bewaka.
Cimbrishamns Rådhus den 23 Augusti 1895.
Magistraten

b) genom offentlig auktion, som förrättas inför Magistraten å Rådhuset härstädes Fredagen den 27 instundande September klockan 12 på dagen, kommer att i den ordning, som om utmätt fastighet är stadgad försäljas Tunnbindaren Ernst Sigstedts konkursmassa tillhöriga gården och tomten nr 36 eller, enligt äldra nummerordning, nr 68 och 69 här i staden. fastigehten, uti hwilken sedan många år tillbaka drifwits en större tunnbinderiaffär samt mejeri, är belägen wid Stora Rådmansgatan och Brunnsgatan och innehåller tre bostadslägenheter och mejeri samt tillräcklige uthus och werkstäder jemte stor trädgård samt är bewillningstaxerad till 8,000 kronor och saluwärderad till 6,000 kronor. Fastigheten får tillträdas den 1:ste instundande Oktober och äro åbyggnaderna uppförde af korswirke och tegel under tegeltak.
De, hwilka hafwa fordran, som skall af egendomen gäldes, eller annan rätt, som bör wid auktionen iakttagas, ega att derwid sin rätt bewaka.
Cimbrishamns Rådhus den 23 Augusti 1895.
Magistraten

1895 21/12, N:o 322
Wid Rådstufwu-Rätten här i staden har under sistlidne Oktober månad lagfart blifwit meddelad å följande härstädes belägne fastigheter:
1:o.) Tomten N:r 203 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 95 för Fabrikören Nils Alfred Ernberg, som emot 666 kronor 67 öre köpt nämnda fastighet af Fabrikören Jonas Ernberg.
2:o.) Tomten N:r 203b eller, enligt äldre nummerordning N:r 95, för Fabrikören Nils Alfred Ernberg, som emot 666 krono 67 öre köpt nämnde fastighet af Fabrikören Jonas Ehrnberg.
3:o.) Tomten N:r 203c eller, enligt äldre nummerordning, N:r 95 för Fabrikören Nils Alfred Ehrnberg, som emot 666 kronot 67 öre köpt nämnde fastighet af Fabrikören Jonas Ehrnberg.
4:o.) Huset och Tomten N:r 142 a eller, enligt äldre nummerordning, N:r 54 för Skomakaren J. Thulin, som emot 8,500 kronor köpt nämnde fastighet af Antoinette Raab, Nanna Klarén och J. N. Klarén.
5:o.) Huset och Tomten N:r 106 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 80 och 81 för aflidne Arbetskarlen Mårten Månssons arfwingar, Husmannen Per Månsson i Ramsåsa, Smedmästaren Bengt Lundin i Lunnarp och Arbetskarlen Lars Månsson, hwilka ärft nämnda fastighet efter ofwannämnde Mårten Månsson.
6:o.) Huset och Tomten N:r 106 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 80 och 81 för Werkstadsförmannen Ola Persson, som emot 1,125 kronor köpt nämnda fastighet af B. Lundin och per Månsson samt Mårten Persson och Jöns Persson, de twå sistnämnde i egenskap af godemän för å utrikes okänd ort wistande Lars Månsson.
7:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Enkan Mätta Nilsson, född Hansdotter, som hon bekommit i giftorätt efter sin aflidna man Husegaren Anders Nilsson.
8:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Amanda Nilsson, som hon bekommit i arf efter sin aflidne fader Anders Nilsson.

9:o.) Hälften af Huset och Tomten N:r 92 eller, enligt äldre nummerordning, N:r 35 för Amanda Nilsson, som hon bekommit i arf efter sin aflidna moder Mätta Hansdotter.
10:o.) Tomten N:r 179 c för Nykterhetsföreningen "Templet Nathanael" som nämnde förening emot 300 kronor köpt från Cimbrishamns stad.

1898 2/2, N:o 6 (Landskansliet)
Kungörelse om brandordning för staden Cimbrishamn
Genom Beslut denna dag har Länsstyrelsen till efterrättelse från och med den 1 Mars innevarande år fastställt följande: "Brandordning för Cimbrishamn. /.../"

Åter till huvudmenyn