Smedstorp

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1968 Smedstorp
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifte är till slut förrättadt i Tiustorpsby" [år 1762]; Smedstorp 1791-92
Enskifte: Smedstorp 1806-07

Litteratur:
Barup, K. Smedstorp - Gårdlösa. 1981
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 150-156. 1751
Nyman, C. F. Allmän Beskrifning öfwer Qwerrestads och Smedstorps socknar. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 6. 1815.

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Smedstorps Sokn och Tiustorps By har:

Skatte 4. 3/4 arbetshemman till Smedstorp.
Gatehus 12    

God och tillräckelig åker och äng samt någon torfjord.

Gårdlösa har:

Skatte 4. 3/16 giöra arbete till Smedstorp.
Gatehus 7    

God och tillräckelig åker och äng, torfjord till salu och ett fördelaktigt stenbrått.

Tunby har:

Skatte 6. 7/16 till Tunbyholm.
Hospitals 1/16 Christianstads Hospital.
Gatehus 12   Tunbyholm.

Swagt utsäde, tillräckeligit höbol och surskog, någon torfjord.

Listarum har:

Skatte 7/8 Tunbyholm.
Gatehus 4   "

Swag åker och äng, tillräckelig torfjord och godt kalckstensbrått.

Stensberg    
Skatte 1/8 Smedstorp.
Stikåf    
Skatte 1/8 Smedstorp.

Desse hafwa liten åker och äng, men nödig torfjord.

Månstorp    
Crono indelte 7/16 giöra arbete till Tunbyholm.
Snugge    
Crono indelt 3/8 giöra arbete till Tunbyholm.
Pinneboa    
Skatte 3/16 giör arbete til Tunbyholm.

Desse hafwa swag åker och äng med någon surskog till Pinneboa.

Skräppeboa har:    
Skatte 1/8 till Tunbyholm.

Skarp och swag åker och äng med nödig hög surskog och torfjord.

Killeröd har:    
Skatte 1/16 till Smedstorp.

Swag åker och äng, nödig torfjord och godt stenbrått.

Smedstorps husen 10   till Smedstorps Gård.
Korsbäcka huset 3   "
Smedstorps qwarn 1   "
Flagabro mölla 1   "
Stampeqwarn 1   "
Rå och Rörs Torp 11   "
Tunbyholms qwarn 1   "
Stampeqwarn 1   "
Smedstorps Berustade Säteri (h) 3. 3/16 Herr Hofrättsrådet Elias Wettring.
Tunbyholms Berustade Säteri (i) 1. 1/2 Herr Ryttmästarn Christ. de Delvig.

Soknen har 92 st. hemmansbrukare utom Säterierne, och giör med Qwäresta Sokn ett Regalt Pastorat:

(h) Denne Gård possideras af Herr Hofrätsrådet Wettring samfält med dess Stjuf Barn afledne Häradshöfdingen Montans arfwingar. Gårdens anläggare har warit Danska Ammiralen Anders Bing, som kan intagas så wäl af ett Epithaphium i marmor uthuggit, som af några ristade anmärckningar på Predikstolen i Smedstorps kyrcka, men tiden då det skiedt igenfinnes icke. Sedan denne Gård år 1660 kom i kronan Sweriges händer såsom wederlag för Bornholm, war den först en förläning till gamla herrar Officerare för trogen tienst, men sedermera år 1688 bort arrenderades till Herr öfwerste Lieutenanten Schjonleben, och sedan till Herr Generalen Faltsburg, alt intill året 1713, då Gården till Rustning wart indelt. Mangården består af 2:ne Grundmurade Bygnader 2 Etager höga och en liten flygelbygnad af korswärcke alt med tegel betäkt. Ladugården utgiöres af 3:ne korswärcks bygnader täkte med halm. 2:ne tillräckeligt stora och med en myckenhet frukteträn försedde trägårdar finnes, en på hwarthera sidan om Gården. Situationen, af skog, siö och fruktbara fält, är täck och behagelig, hwarförutan Gården eger, fiske till husbehof i 7 st. dammar, wildhane af rapphöns och harar, utsäde i 6 st. med sten infredade wångar till något öfwer 60 tunneland, 400 lass höbärgning, tillräckeligit muhlbete, 10 och fyratioen fyrationdeåttondedels Skatte, 4 och en sextondedels Crono och siu åttondedels kyrcko, alle underlagde arbeteshemman, 17 st. Hus och Torp, 3:ne st. watnmiölqwarnar, en stampeqwarn, någon, dåck otillräckelig skog af ek, hassel och ahl, stenbrått tienligit till trappe och likstenar, och Jus Patronatus har gården i förra tider ägt, tillika med 32 Insokne och 24 Utsokne Frällse hemman.

(i) Tunbyholm ligger ganska wäl belägen på en liten holme i en insiö som har 13 st. holmar bewuxne med skog såsom lundar: denne siö har tillförene warit ett kiärr, men gienom uppdämningar blifwit förwandlat till siö. Borggården har en stor Corps de Logis 3 wåningar hög, 2:ne Pavilloner 2 Etager höga, och en liten flygelbygnad en wåning hög, alt af sten grundmurat samt på en holme i siön belägit. Ladugården på fasta landet belägen, har 3:ne stora bygnader, äfwenledes grundmurade. Emellan Borg- och Ladugården är en hwalfder stenbro till Communication. Trägården bakom Ladugården på fasta landet belägen, är anseenligt stor, och indelt i qwarter med frukteträn, hwar förutan gården eger ymnit fiske i siön af rudor, brax, giäddor, abbor och ål; wildhane till nödtorft så af, hög som smärre djur, något öfwer 100 tunnors godt utsäde i 4:ra wångar med dubbel stengård infredade, ömnigt höbol, 8 och siu sextondedels Skatte arbeteshemman, 2:ne augmentshemman, 11 st. Rå och Rörs Torp, 16 st. Gatehus, en miöl stampe samt sågeqwarn, ansenlig skog af bok och ek, så ock ett fördelaktigt stenbrått, för hwilcket alt hålles 10 st. Ryttare och 2:ne tråssdrängar samt den i äldre tider hafwa warit ett Gyldenstierne Gods. De gamla Bygningar äro, dels ombygde, dels och Renoverade af Herr Lanshöfdingen Piper, som deraf warit Egare.

Smedstorps ägare:

  Anders Bing, g.m. Lene Thott
  Aage Bing
1435 Jon Bing, skriver sig 1441 riddare till "Smiitztorp"
1459 Hans son Anders Jonsen Bing, g.m. Edele Sparre af Svaneholm
Deras son Jon Andersen Bing, g.m. Gyde Olufsdatter Geed
1539 Deras son Kjeld Jonsen Bing, g.m. Kirstine Pallesdatter Splid
Deras son Anders Kjeldsen Bing, g.m. Anne Pedersdatter Galt
1589 Hans änka Anne Pedersdatter Galt, som levde ännu 1596
Genom arv Palle Splid
Hans dotter Christence Pallesdatter Splid, g.m. Jörgen Bülow
Hennes svåger Hans Dyre Qvitzow
Genom köp Pernille Qvitzow, g.m. Henrik Bülow
Genom köp Christian Bülow, g.m. Anne Beck
1614 Hans änka Anne Beck
Genom köp Jöran Kruus
Genom köp Jochum Gjersdorff, g.m. Öllegård Huitfeldt
1660 Såsom Bornholms vederlagsgods till Svenska kronan
Såsom förläning Gustaf Otto Stenbock
Såsom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein
omkr. 1670 Såsom arrende Simon Jacob
1688 Såsom arrende Johan Benedikt von Schönleben
Såsom arrende Axel Faltzburg
1713 Såsum berustat säteri förpantat 1716 till Peter Montan, g.m. Johanna Maria Humble
före 1744 Deras son Johan Peter Montan
1781 Genom köp Nils Wilhelm Meck, g.m. Margareta Gustava von Nolcken
1791 Genom köp boningshuset, kvarnen med jord J. H. Engelhart
1796 Genom köp fyra bönder i Smedstorp, varefter delen styckades
1802 Genom köp av huset och kvarnen, Carl Gustaf von Platen
1820 Genom köp Jöns Peter Hemberg, g.m. Maria Christina Gützelke
1834 Hans änka Maria Christina Gützelke
1843 Deras son Fritz Hemberg, g.m. Clara Åkerblom
1888 Deras son Eugéne Hemberg
1895 Genom köp Ernst Ljungström
1907 Genom köp A. Faugust
1915 Genom köp AB Portland
1941 Genom köp Ebba och Reinhold Möller

Tunbyholms ägare:

1300-talets slut Katrine Jensdatter Rud
1440 Genom arv Mogens Axelsen Gjöe, g.m. Katrine Ruds sondotter Ide Eskildsdatter Falk
Deras son Eskild Mogensen Gjöe, g.m. 1:o Mette Eriksdatter Rosenkrantz
1506 Deras dotter Ide Eskildsdatter Gjöe, g.m. Henneke Sehested
1524 Hennes bror Mogens Eskildsen Gjöe
1533(?) Axel Axelsen Brahe, g.m. 1:o Anne Lavesdatter Brok, 2:o Sofie Holgersdatter Rosenkrantz
1551 Hans son Jens Axelsen Brahe, g.m. Anne Esgesdatter Bille
1560 Deras söner Tyge och Ove Jensen Brahe, den senare g.m. Karen Tagesdatter Thott, barnlösa
1587 Den sistnämnda som änka
c:a 1610 Genom köp Erik Axelsen Rosenkrantz, ogift
1639 Hans bror Palle Eriksen och syster Margrete Eriksdatter Rosenkrantz, den senare g.m. Henrik Huitfeldt
Genom arv och köp de senares dotter Öllegård Henriksdatter Huitfeldt, g.m. Joachim Gersdorff
1660 Genom köp danska kronan, därefter såsom Bornholms vederlagsgods till svenska kronan
Genom förläning Gustaf Otto Stenbock
1680 Genom förläning Hans Christoffer Kock von Crimstein, g.m. Anna Katharina Louise de Mortaigne
1690 Genom förläning Georg Reinhold Patkull, g.m. Anna Katharina Louise de Mortaigne i hennes 2:a gifte
Genom arrende Terning Hansson
1707 Genom förläning Axel Faltzburg
1716 Såsom berustat säteri Carsten Docke
1726 Genom köp Anders Koskull
1730 Genom köp Gustaf Abraham Piper
1740 Genom köp Bernhard Reinhold von Hauswolff
1744 Genom köp Esbjörn Kristian Reuterholm
1754 Genom köp Gustafva Johanna Hamilton av Hageby, g.m. Kristian Georg von Dellvig
1809 Genom köp Adolf Fredrik Tornerhielm
1816 Genom byte Carl H. Palm
1818 Genom köp Jöns Peter Hemberg
1834 Hans änka Maria Kristina Gützelke
1842 Hennes svärson Fr. A. Ewerlöf
1856 Genom köp Holger Kristian Pedersen
1861 Genom köp C. Carlsen och C. E. Trädgårdh
1872 och 1895 Genom köp C. Carlsen
1897 Hans son Gustaf Carlsen
1918 Genom köp av slottet (ägorna hade genom egendomsmäklare styckats och försålts) Thorsten Akrell. g.m. Carola Knudtzon
1962 Deras son Carl Axel Terje Thorsten Akrell, g.m. Märta Alrutz
1981 Peter Akrell g.m Ranee Ngokchaiyaphun

Skatteköp 1700-1856
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Gårdlösa nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 2, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 3, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 4, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 5, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 6, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 7, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 8, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 9, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 10, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 11, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 12, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 13, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 14, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Gårdlösa nr 15, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 16, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Gårdlösa nr 17, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Killaröd nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Listarum nr 1, 7/32 mtl 1821 november 26, skattebrev (AID: v566850.b930)
Listarum nr 1, 1/32 mtl 1857, skattebrev (AID: v566850.b990)
Listarum nr 2, 3/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 3/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Listarum nr 3, 1/4 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Listarum nr 4, 3/16 mtl 1821 november 26, skattebrev (AID: v566850.b930)
Månstorp nr 1, 7/16 mtl 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret (AID: v835484.b4050.s453, v835486.b1530.s283)
Pinneboa nr 1, 3/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Skräppeboa nr 1, 1/8 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Snogge nr 1, 3/8 mtl 1791 nov. 8, kvittens i landskontoret
Stensberg nr 1, 1/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl
Stickå nr 1, 1/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/8 mtl
Tiustorp nr 1, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 2, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Tjustorp nr 3, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Tjustorp nr 4, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
Tjustorp nr 5, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
Tjustorp nr 6, 5/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 5/16 mtl
Tjustorp nr 7, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 8, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Tjustorp nr 9, 3/8 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 3/8 mtl
Tjustorp nr 10, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 11, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 12, 1/2 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/2 mtl
Tjustorp nr 13, 7/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl
Tjustorp nr 14, 7/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 7/16 mtl
Tjustorp nr 15, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 16 o 17, 1/2 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/4 mtl
  s.d., skattebrev på 1/4 mtl
Tjustorp nr 18, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tjustorp nr 19, 1/16 mtl 1759 juni 12, skattebrev på 1/16 mtl
Tunby nr 1 & 2, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 3, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 4, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 5, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 6, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 7, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 8, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 9, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 10, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 11, 1/16 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 12, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 13, 1/4 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 1/4 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 14, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 15, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 16, 3/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 17, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 18 & 19, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 20, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 21, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 22, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 23, 1/8 mtl 1856 maj 30, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 24, 1/16 mtl 1853, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 25 & 26, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 27 & 30, 1/16 mtl 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)
Tunby nr 28 o 29, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 31, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 32, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 33, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 34, 5/16 mtl 1748 dec. 19, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835484.b4050.s453)
Tunby nr 35, 1/16 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/16 mtl (brev saknas)
Tunbyholms mölla nr 1 1855, skattebrev (AID: v566850.b1000)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 22 7/16 hemman, hvilka alla äro skattehemman.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Kvärrestads och Smedstorps socknar
Vid indelningen 1825 tjänstgjorde för socknarne Lars Svensson i Smedstorp. Efter honom valdes

Erland Andersson i Kvärrestad, som tjänstgjorde från 1832; därefter
Nils Nilsson, Tjustorp, som tjänstgjorde 1847;
Ola Månsson, Gårdlösa, tjänstgjorde från 1848, bevistade som ledamot av bondeståndet bl.a riksmötena 1851 och 1854, var 1851 av ståndet utsedd till revisor;
Mårten Mårtensson, Kvärrestad, vald 4/9 1859, entl. 26/1 1884;
Ola Jeppsson, Tjustorp, vald 16/2 1884;
Ola Nilsson, Lunnarp, vald 21/10 1893;
Sven Rasmusson, Gårdlösa, vald 19/3 1900
Gustaf Fredrik Eckerman, arrendator av Smedstorps Gård, vald 27/12 1902
Nils Olsson, Kvärrestad, vald 24/4 1904;
Thure Nilsson, Petersborg, vald 26/7 1922; innehar fortfarande befattningen (1926)Smedstorps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr Gen: Major Kock undher Arende medh fölgiande hemman   Tunbyholms Säthesgårdh   Består aff 3:ne steenhuus och tillhörig ladugårdh
Hörer Undher Gårdsens Arende 1 Qwarnan: Hr Gen: Majoren Ibruk

1

Ähr 2:ne Ofuanfals qwarnar aff Ett stycker huus, förfallit
Undher Arende till Tunbyholm medh afuelen sampt Eckor och Arbethe 1 Tunby: Jacob Wäfware 1/16 Har Een huuslängia Åboen wähl wedh macht
-”- 2 Anders Pehrsson 1/16 Ödhe och Afhyst A:o 1680 tillskref: på Söfde, drängen Inhyses och Uthfattig
-”- 3 Mårten Månsson och Nils Månsson ½ Har 4 st:n huuslengior och lijtet wedh macht
-”- 4 Nils Pehrsson ½ A:o 1680 på frijheeth af Ödhe Uptaget 2 st:n huuslengior Upbygdt, fattig
Dito undher Arende till Tunbyholm 5 Ibm: Pehr Månsson ½ Har 4 huuslengior något wedh macht, men bonden fattigh
-”- 6 Jeppe Pehrsson och Anders Hall ½ Fins 3 huuslengior, fattige
-”- 7 Madtz Andersson ½ Ödhe och Afhyst sedan ofreden warit till skref:n Rotha, bordtrymbdt
-”- 8 Jöns Mathiasson nu Nils Jönsson 1/16 Fins Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 9 Nils Swensson  1/16 hem:
Jepp Swensson  1/16 hem:
1/8 Består aff Ett stugulängia står i Jordeboken för 2 1/16 hem:n och ähr allenast een grundh, Uthfattige
-”- 10 Anders Knuthsson  1/16
Dito Anders Knuthss: 1/16
1/8 Ähr och allenast een grundh och Tompt öde och Afhyst, sitter hos andra Inhyses, till skref:n 1680 men intet bygdt
-”- 11 Arfwedh Pehrsson  1/16 hem:
Jöns Mårtensson  1/16 hem:
Åke Mårtensson  1/16 hem:
Dito Åke Mårtensson  1/16 hem:
¼ Desse warit bebygdt medh 2:ne huuslengior som Oluf Påhlss: Åbodt men något för Ofreden ruinerat, och ähr Afhyst, Jöns sitter hos andra Inhyses och suarer till gårdhen medh dagzwärke
-”- 12 Pehr Olss Änckia nu Oluff Pehrsson ½ Fins 4 små huuslängior bonden Uthfattigh
-”- 13 Oluff Nilsson Stubb ½ Har 3 små huuslengior Åboen hielper sigh lijtet
-”- 14 Måns Nilsson ½ Dito 3 små längior, tillskref:n A:o 1680, bonden Uthfattig
-”- 15 Oluff Thorlasson ½ Har 2 längior och bonden Uthfat:
-”- 16 Thor Lasson och Nils Nork(?) ½ Dito 2 längior och ½ på frijheeth och Rotha, Uthfattige
-”- 17 Swen Åkesson ½ Dito 2 lengior och bondhen fattigh
-”- 18 Gathehuus: Oluf Madtzon 1/16 Afhyste och ödhe
-”- 19 Söhren Andersson 1/16 -”-
-”- 20 Pehr Clemedtzon ½ Dito Afhyst och ödhe
-”- 21 Nils Månsson ½ Fins 4 huuslengior och bonden fattigh
-”- 22 Anders Jönss: och Måns Mauritzss: ½ Haf:r 4 små huuslengior och bönderne fattige
Dito Undher Arende till Tunbyholm 23 Joen Jönsson ¼ Ödhe och Afhyst
-”- 24 Måns Söhrensson 1/16 Fins 2 små huuslengior bonden fattigh
-”- 25 Jöns Swensson Påst 1/16 Ett stycke huuslengia och hielper sigh
-”- 26 Jöns Arfwedtzon 1/16 Dito beskaffenheeth
-”- 27 Håckon Pehrsson 1/16 Dito Ett huus och fattig
-”- 28
29
Anders Olss: Murare  ¼
Oluff Trulsson  ¼
½ Haf:r huardera 2 små huuslängior och stådt i Jordeboken för ½ hemman, fattige Åbo
-”- 30 Jöram Hansson 1/16 Ödhe och Afhyst sampt obesådt
-”- 31 Oluff Jönsson ½ Haf:r 2 små längior och bonden fattigh
-”- 32 Jöns Steensson ½ Har 3 små huuslengior och bonden hielper sigh
-”- 33 Jep Nilsson nu Söhren Andersson Ibruk ½ Afhyst ½ öde och ½ Ibruk aff denne Sören Anderss:
-”- 34 Jöran Olsson ½ ½ ödhe finns 2 små huuslängior bonden fattigh
Till Christianstadz Hospital 35 Nils Olsson Skräddare 1/16 Fins 3 små huuslengior Åboen hielper sigh
Dito Undher Arende till Tunbyholm 1 Snogge: Hr Gen: Major Kock Ibruuk ½ Fins 4 huuslengior wedh macht hållen
-”- 1 Månstrup: Dito Hr General Major Ibruuk ½ Aff Gen: Majoren 2 huuslängior Upbygdt
-”- 1 Skräppabo: Strange Lasson ¼ Har 4 huuslengior hielper sigh lijtet
-”- 1 Pinnaboo: Matz Pehrsson ¼ Dito 4 längior bonden fattigh
-”- 1 Listarum: Swen Pehrsson 1/8 Haf:r 4 små huuslengior hielper sig
-”- 2 Måns Simmonss: nu Jöns Mattiass: 1/8 Fins 2 stycken små längior Upsatt bonden fattigh
-”- 3 Håkon Nilsson 1/8 Dito 2 små huuslengior och bonden Ung och fattigh
[v331250.b10110, v331250.b11050 ]
Dito till Tunbyholm 4 Ibm: Nils Bengdtzon   [Högersidan saknas]
-”- 5 Gathehuus: Lars Steenhugg:   "
Heyderijdaren på Tiänsten Anslagen och Innehaf:n 1 Flagebromölla: Måns Simonsson Heyderijdare   "
Undher Arende till Smedstorp Gårdh medh afuelen sampt Ecker och Arbethe 1 Killarödh: Esbiörn Påhlsson   "
    Gårlösa    
-”- 1 Gathehuus: Nils Månss:  
-”- 2 Ibm: Nils Månsson   "
-”- 3 Mårthen Hansson  
-”- 4 Lasse Nilsson  
-”- 5 Gathehuus: Hans Mårtenss:  
-”- 6 Håkon Nilsson  
-”- 7 Oluff Mårtensson  
-”- 8 Michel Nilsson  
-”- 9 Nils Larsson  
-”- 10 Måns Jönsson  
-”- 11 Anders Pehrsson  
-”- 12 Påhl Esbiörnsson  
-”- 13 Jöns Jöransson nu Isach Nilsson  
-”- 14 Anders Månsson  
-”- 15 Pehr Ingemansson  
-”- 16 Nils Håkonsson   [Högersidan saknas]
[Vänstersidan saknas] 17 [Vänstersidan saknas] 1/16 Har Een lijten huuslengia Åboen fattigh
 "   Tiustorp    
 " 1 [Vänstersidan saknas] 1/16 Dito Een längia fattigh
 " 2  " ½ Hafft Rothe frijheet finns 2 huuslängior fattigh
 " 3  " ½ Har 3 små huuslebgior fattig
 " 4  " ½ Har 2 längior och bonden fattigh
 " 5  " ½ Dito 2 huuslengior och bonden Uthfattigh
 " 6  " ¼ Een g:l huuslengia Een Nederfallit och borte, Ähr ödhe
 " 7  " 1/16 Har Een nya längia Upbygdt, fattigh
 " 8  " ½ Dito Een g:l längia, fattigh
 " 9  " ¼ Har 4 g:le förfalne huuslängior, bortrymbdt för dråp
 " 10  " 1/16 Een huuslengia bonden fattig
 " 11  " 1/16 Dito beskaffenheeth
 " 12  " 1 Haf:r 3 huuslengior g:le bonden hielper sigh
 " 13  " 1/4 Har 2 små lengior och bonden fattigh
 " 14  " ½ Har 4 huuslängior och bonden hielper sigh
 " 15  " 1/16 Har Een längia fattigh
 " 16  " ½ Har 3 små huuslengior och bonden fattigh
        } Effter Jordeboken för Ett hemman
[Vänstersidan saknas] 17  [Vänstersidan saknas] ½ Har 2 st: längior Apart för sigh, bonden fattigh
Dito under Arende till Smedstorp 18 Gathehuus: Christen Murare 1/16 Hafuer Een huuslengia Åbon hielper sigh
-“- 19 Swen Olsson Kock 1/16 Dito Een lijten huuslengia och hielper sigh
-“- 20 Smedhie huuset

1

Ett lijtet stycke huus aff byen nyligen Upbygdt
Ähr Anders Suenss: huus han Åboer och ähr dubbelt Upfördt Obefindtl:   Pehr Håkonss: uth g:le Jordeboken Upfördt för 1/16 hemman   Obefindtl: och dubbelt Upfördt
Dito till Smedstorp 1 Steensberg: Fränne Michelsson 1 Haf:r 2 huuslengior för högt Upfördt, ähr fattigh
-”- 1 Stickåå: Anders Larss: ¼ Har 3 stycken små huusleng: bondhen fattigh
Egendommen ähr Undherlagt Smedstorp hufwud Gårdh   Smedstorp byy: Kirstina S:l Jöns Rasmuss: för  ½ hem   Aff detta halfua hemma ähr ahr[?] inge huus, Uthan består aff 10 Gathehuus som lijtet bruk dher aff haf:er, Nembl:
    Gathehuus:    
Till Smedstorp Hufwudh Gårdh medh dagzwärke och all Ränttan 1 Mårten Kock

1

Har Ett g:l stycke huuslengia fattig Åbon Utsåår 2sk: och 5 lass Äng
-”- 2 Mattias Berijdare

1

Dito beskaffenheeth
-”- 3 Carl Lasson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 4 Jöns Larsson

1

Ett stycke huus: hielper sigh
-”- 5 Pehr Larsson

1

Dito aff samma beskaffenheeth som näst förestående
-”- 6 Måns Steenhuggare

1

Afbrändt och Affhyst
-”- 7 Pehr Smedh

1

Dito Afbrändt och Upbygdt Ett lijtet stycke huus
-”- 8 Pehr Swensson

1

Dito beskaffenheeth
-”- 9 Nils Jönsson

1

Een huuslängia och Åboen fattigh
-”- 10 Pehr Jydhes huus

1

Afhyst och bruukat Hofgården Undherlagdt
-”- 1 Qwarn: Nils Nilsson

1

Dito 1683 Afbrändt bekommit 3 Åhrs frijheet på Landg:l ähr 2:ne qwarnhiul, Upbygdt 2 st: huuslengior hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 119 / sid 115 ff (AID: v98462.b119.s115)

Åter till huvudmenyn