Spjutstorp

Pastorat: Skåne-Tranås, Onslunda och Spjutstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Spjutstorp
1952-1968 Onslunda
1969-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar eij förrättade [år 1762]"
Enskifte:

Byordningar:
Spjutstorps byordning stadfäst hösttinget 1777
Apeltorp saknade byordning 1778
Hedeberga byordning stadfäst mars 1777

Litteratur:
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 128. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Spiutstorps Sokn och By har:

Skatte 1. 1/4  
Crono indelt 5/8  
Annex 5/8  
Utsokne Frällse 1/2 Handelsmannen Baas.
Qwarn 1    
Gatehus 9    

Nödigt utsäde och hö med någon torfjord.

Appeltorp har:

Skatte 1/2  
Crono indelt 7/16  
Kyrcko 1/2 Lunds Domkyrcka.
Gatehus 8    

Stenig och skarp åker, bättre äng.

Hedeberga har:

Skatte 1. 1/2  
Crono indelt 1/16  
Lieutenants Bost. 1/4  
Hospitals 1/2 Ystads Hospital
Utsokne Frällse 1. 5/16 Kåseholm 1/2, Esperöd 1/2 och Handelsm. Baas 5/16.
Mensal dito 1/2 Pastorns.
Gatehus 10    

Nödig åker och äng, ej mera.

Soknen har 30 st. hemmansbrukare och giör med Tryde Sokn ett alternatift Pastorat Kongl. Maj.t och Kåseholm emellan.

Skatteköp 1700-1799
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Appeltorp nr 1, 1/4 mtl 1790, skattevärdering
Appeltorp nr 4, 3/16 mtl 1790, skattevärdering
Hedeberga nr 3, 1/16 mtl 1790, skattevärdering
Romshuset nr 1, gatehus 1796 feb. 27, kvittens i landskontoret
Spjutstorp nr 5, 1/8 mtl 1757 juni 13, skattebrev på 1/8 mtl
Spjutstorp nr 6, 1/8 mtl 1790, skattevärdering
Spjutstorp nr 9, 1/8 mtl 1761 maj 6, skattebrev på 1/8 mtl
Spjutstorp nr 13, 5/16 mtl 1726 okt 24, skattebrev på 5/16 mtl (AID: v835466.b5010.s592)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 8 9/16 hemman, af hvilka 2 5/16 äro frälse, 4 7/8 skatte och 1 3/8 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Tryde och Spjutstorps socknar
Vid indelningen tjänstgjorde Sven Larsson, Spjutstorp (Hedeberga). Efter honom valdes

Mårten Nilsson, Norra Spjutstorp, 1829; därefter
Mårten Göransson, n:r 9 Selshög, vald 1829;
Ola Persson, Hedeberga, vald 31/12 1839;
Sven Carlsson, n:r 8 Selshög, vald 14/10 1849;
Per Jönsson, Hedeberga, vald 1854, entl. 31/7 1855.
Sven Nilsson, n:r 19 Tryde, vald 26/8 1855, häradsdomare;
Jöns Simonsson, Hedeberga, vald 8/3 1890;
Kyrkovärden Anders Nilsson, Everöd, vald 20/10 1902;
Gustaf Anton Johnsson, Hedeberga, vald 25/6 1912;
Paul Jönsson, Ekedala, vald 6/7 1918;
Lars Håkansson, n:r 12 Spjutstorp, vald 13/12 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

Magnus Mårtensson, Hedeberga -1957-Spjutstorps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Nils Erichss: Rusthåldh i Spiustorp 1 Spiustorp byy: Werner Nilsson ½ Har 2 små huuslengior och bonden fattigh
-”- 2 Anders Pehrsson ½ Dito huus och legenheeth
-”- 3 Michel Olsson Rusthål: Nils Erichsson Ibruuk ½ Dito 2 g:l förfalne längior och bonden warit Odugl.
Rusthållare 4 Nils Håkonsson ½ Dito 3 huuslengior och bonden hielper sigh
På Nils Erichss: Rusthåldh 5 Anders Nilsson ½ Een lijten huuslengia, Åboen fattig
Nils Håkonss: Rusthåldh 6 Nils Olsson ½ Har 2 små huuslengior och bonden hielper sigh
Rusthållare 7 Nils Erichsson ½ Har 4 små längior och bonden wedh macht
Nils Erichss: Rusthåldh 8 Pehr Nilsson ½ Har 3 små huuslengior, fattigh
-”- 9 Håkon Nilsson ½ Dito 2 små lengior och fattig
Nils Håkonss: Rusthåld 10 Måns Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth
Prästens Anexe hem:n 11 Nils Clemedtzon 1 Haf:r 4 huuslengior tembl: wedh macht
Till Gunnarlöff 12 Truls Mårtenss: Ibruch ½ Afhyst och huusen nederfallne står ödhe och obrukadt
Cronans   Een Deignebohlig   Ödhe Afhyst tompt huar till skall wara 1 skp Uthsädhe och intet wijdare
Lieutnant Dahlpijhls häste hemman 13 Truls Mårtensson 1 Denne Truls har 2 st: små leng:r och ähr Uthfattigh
Hr Arel Swawes frälse 1 Spiustorpmölla: Måns Håkonsson

1

Har 4 små lengior och Åboen fattigh [AID: v884461.b1600]
Cronans Ograverat Landg:l till kyrkian 1 Hedeberga: Hans Anderss: ½ Har 2 stycken små och förfalne huuslengior, Uthfattig och lijtet bruuk
Dito Lieutnant Dahlpijls häste hemman 2 Jepp Pehrss: nu Pehr Ibsson ½ Har 2 st: Nya längior aff Ödhe på frijheet Uptaget, bonden hielper sigh
Jöns Erlanss: Rusthåldh 3 Joen Swenss: ½ Ett lijtet stycke huus, bonden fattig
Till Gunnarlöff 4 Bengdt Nilss: nu Oluf Ma…….   Dito och ett golfz huus, Uthfattigh
Hr Lieutnatens häste hemman 5 Påhl Trudtzon ½ Ett stycke g:l förfallit huusklengia bonden Uthfattigh och ringa bruuk
-”- 6 Pehr Pehrsson ½ Har 2 Elake längior bonden fattig
Till Cronowåldh 7 Pehr Nilss: nu Nils Trudtzon ½ ½ Ödhe fins En lijten huuslengia bondhen fattig
Dito Hr Lieutnantens hestehem:n 8 Erlna Jönsson ½ Haf:r 2 st:n små lengior och fattig
-”- 9 Swen Pehrsson ½ Dito beskaffenheeth
Landg:le till kyrkian men Extra till Cronan Ograverat 10 Jöns Jönsson nu Påhl Nilss: ½ Har 2 st:n små huuslengior och bondhen Uthfattigh
Dito Hr Lieutnant Dahlpijls häste hemman 11 Pehr Mårtensson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 12 Nils Michelsson nu Hr Lieutnanten Ibruuk ½ Har Een lijten huuslengia mycket förfallen, Nästan Ödhe
-”- 13 Nils Larsson ½ Fins 2 små huuslengior men bondhen fattigh
Prästens Mensal hemman under Frälse frijheeth 14 Anders Eliasson ½ Haf:r 4 små huuslengior och bonden hielper sigh
Till Cronowåldh 15 Gathehuus: Jöns Månsson

1

Een stycke huuslengia och fattigh
Hr Holger Mormans 16 Lasse Möllare Ibruuk ½ Afhyst I många Åhr och Ibruch
Jöns Erlanss: Rusthåldh 1 Abeltorp: Bengdt Åkesson ½ Har 2 små huuslengior och bonden fattigh
Lunde Dombkyrkios 2 Jöns Jönsson ½ Haf:r 4 små huuslengior den Eene förfallen, bonden hielper sig
Jöns Erlanss: Rusthåldh 3 Måns Håkonsson ½ Har 3 huuslängior bonden hielper sig
Rusthållare 4 Jöns Erlansson ½ Har 4 små huuslengior men den Eene förfal:n hielper sigh
Dito Jöns Erlanss: Rusthåldh 5 Lasse Nilss: och Joen Jepsson ½ Har 3 små huuslängior Lasse hielper sigh och Joen fattigh
Cronones berättas wara bygdt på Bengdt Åkess: grundh och forbem:te Jöns Erlanss. Rusthåldh 1 Bingzhuusett: Bengt Lasson

1

Fins Ett stycke huus, fattigh
Ähr bygdt på Måns Åkessons grundh och Jöns Erlanss: Rusthål: 1 Romeshuusett: Johan Trulsson

1

Ett stycke förfallin huuslengia Ödhe och Obrukadt 1684

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 124 / sid 121 ff (AID: v98462.b124.s121)

Åter till huvudmenyn