Stiby

Pastorat: Stiby och Ö Vemmerlöv
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Stiby
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskifts delning. Ingen försig gådt" [år 1762]
Enskifte: Stiby 1804

Byordningar:
Stiby byordning upprättad 1739 och stadfäst 1740 7/2
Komstad hade ingen byordning 1778

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 119-120. 1991
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.147. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1735-1741 (Skriftserie 1)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Stiby Sokn och By har:

Skatte 2. 1/6 till Smedstorp 1. 2/3
Crono indelt 2 giöra arbete till Smedstorp
Prästegård 1. 1/24  
Kyrcko 1. 5/8 Lunds Domk. 3/4, Socknekyrckan 7/8 som giöra arbete till Smedstorp
Klåckarebohl 1/3  
Hospitals 23/24 Christ. hosp. 17/24, Lunds hosp. 1/4
Utsokne Frällse 1. 13/24 Giärsnäs 1. 1/6, klåck. Ek 3/8
Gatehus 19    

God och tillräckelig åker men swag äng.

Komsta har:

Crono indelt 2. 1/16 till Smedstorp
Utsokne Frällse 1. 3/8 Giärsnäs 1. 1/4, Åboen 1/8
Kyrcko 3/16 Sokne kyrck. hörer till Smedstorp
Qwarn Skatte 1    
Gatehus 15   1 till Smedstorp

God åker, äng och muhlbete

Soknen har 48 st. hemmansbrukare och giör ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1847
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Komstad nr 1, en kvarn 1759 nov 19, skattebrev
Komstad nr 10, 3/16 mtl 1815 september 27, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 12, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 15, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 16, 1/8 mtl 1817 maj 1, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 17, 3/16 mtl 1812 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 18, 3/16 mtl 1812 oktober 23, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 19, 3/16 mtl 1812 augusti 18, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Komstad nr 20, 1/16 mtl 1812 augusti 4, skattebrev (AID: v566850.b1780)
Stiby nr 2, 5/32 mtl 1794 apr. 3, kvittens i landskontoret
Stiby nr 2, 5/32 mtl 1794 apr. 3, kvittens i landskontoret
Stiby nr 2, 5/16 mtl (skattevrak) 1847, skattebrev (AID: v566850.b1800)
Stiby nr 14, 5/64 mtl 1802 maj 28, kvittens i landskontoret
Stiby nr 18, 1/2 mtl 1760 dec. 15, skattebrev på 1/2 mtl
Stiby nr 19, 1/8 mtl 1796 maj 14, kvittens i landskontoret
Stiby nr 23, 1/4 mtl – Lunds hospitalshem. 1769 dec. 13, skattebrev på 1/4 mtl
Stiby nr 25, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
Stiby nr 29, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)

***

"Pastoren i Stijby framlade någre Documenter ang:de N:o 13 i Stijby som är underlagt Prestegården derstädes, så är det skiedt effter konung C: 4:tj bref af d: 18 Junij 1632: vide et Tingzwitne af d: 13 och 27 febr 1633."

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GI:14 (1691-1693) Bild 152 / sid 2355 (AID: v117222.b152.s2355)

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Stiby socken
Socknen hade enligt indelningen att välja nämndeman efter Måns Bosson i Komstad och valde då han den 12/10 entledigats, Måns Andersson, Komstad; därefter:

Nils Nilsson, Stiby, vald 1851;
Nils Månsson, n:r 17 Komstad, vald 17/7 1859;
Lars Andersson, n:r 14 Stiby, vald 19/4 1870;
Jöns Persson, Stiby, vald 18/12 1896;
Ola Nilsson, n:r 1 Stiby, vald 3/8 1900;
Nils Persson, Komstad, vald 21/10 1912;
Andreas Andersson, Stiby, vald 30/5 1916;
Ola Nilsson, Stiby, åter vald 8/5 1922, och innehar fortfarande befattningen (1926).Stiby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Under Arende till Smedstorp 1 Stijby: Nils Nilsson 2/3 Har 4 g:le huusläng:r fattas Tak hielper sigh
-”- 2 Anders Månss: nu Anders Anderss: 5/8 Har 3 små huusläng:r Uthfattigh
Lars Johanss: Hiorth Uthfrälse 3 Johan Frantzon 3/8 Fins 2 små förfalne huus stompar
[v98384a.b790]
Dombkyrckians i Lund 4 Nils Åckesson Ibruch ¼ Afhyst uthi 7 Åhrs tijdh
Klåckarebohligh Niuther frijth 5 Degnebohligen 1/3 Fins 2 stycken små huuslängiar
Prästestombnen 6 Präste Gårdhen 2/3 Består af 3½ g:le huuslängior
Arende till Smedstorp 7 Hans Åckesson ½ Har 3½ st: husl: hielper sigh lijtet
[v98384a.b790, v331250.b9580]
Dito till Smedstorp men landgille till kyrckian 8 Nils Åckesson 1/3 Har 4 g:le huusläng:r wedh macht
Till Smedstorp Dito 9 Jöns Pehrsson 3/8 Fins Ett stycke husl: bonden Uthfattigh
-”- 10 Mårten Madtzon 3/8 Har 3 st: husl: bonden Uthfattigh
Cronans Ograverat 11 Gathehuus Lasse Påhlsson
Dito Nils Hus
1 Een ödhetompt warit afhyst
I 20 Åhrs tijdh warit här till
Ut supra till Smedstorp 12 Christen Christensson 3/8 Nyligen blef:n ödhe och warit ett stycke som ähr bordtkomit ähr aldehles afhyst
Underlagdt Prästegården 13 Måns Åttesson 3/8 Afhyst och Ibruch
Till Smedhstorp 14 Pehr Truedtzon 5/8 Fins 3 huusläng:r bonden fattig
-”- 15 Gathehuus Per Erlansson 1 En g:l huuslänga åboen Uthfattigh
Clas Wichmans Frälse 16 Olof Lasson nu Johan Ström 2/3 Fins 3 stycken g:le förfal: husläng:r
Dombkyrckians i Lundh 17 Ingeman Pehrsson ½ Har 4 g:le dollige huus bonden fattigh
Under Arende till Smedstorp 18 Nils Isachsson Ibruch af
Hans Lasson och Lasse Clemetzon
½ Afhyst i 30 Åhr
-“- 19 Anders Rasmusson 3/8 Fins 3 stycken g:le förfal: huus ödhe och obrukadt
-”- 20 Håckon Andersson och Nils Nilss: ½ Fins een lijten länga och stompe ruinerat
Dito ödhe och obrukadt
-”- 21 Jöns Nilsson 3/8 Har 2 små husläng:r den ena ruinerat. Dito ödhe
Dito till Smedstorp men landg:le till kyrckian 22 Olof Håckonsson Ibruch ¼ Een lijten stompe huslänge förfallet, bonden på een annan gårdh
Lundhe Hospitalet 23 Hans Lasson 3/8 Har 4 stycken g:le huus tembl: wedh macht
Till Smedstorp 24 Andhers Månsson Åtte ½ Halfwa gårdhen 1683 Afbrändt finns 2 stycken husl: bonden fattigh
Till Christianstadz Hospit: 25 Olof Håckonsson 1/3 Består af 4 husl: hielper sigh
Till Giärsnähs 26 Gathehuus: Staphan Håckonss: 1/8 Ett stycke husslängia fattig
-”- 27 Ingwar Swensson -”- Dito ett st:n apart bygdt, Uthfattigh
-”- 28 Olof Clemetzon och Jöns Lass: 1/8 Een huslänge Uthfattig
Christianstadz Hospital 29 Lasse Clemetzon 3/8 Består aff 4 husl: wedh macht
Fru Sophia Amalja Rosenkrantz 30 Måns Erlandsson 3/8 Har 2 små stomp:r husl: fattigh
Cronans Ograverat 1 Comsta qwarn:
Mårten Madtzon
1/8 Een qwarn tillfinnes 3 stomper hus Åboen fattigh
Hr Billingskiöldz 1 Comsta byy:
Åcke Smedh
1/8 Har 3 små husläng:r wedh macht
Till Smedstorp men Ordinarie till kyrckian 2 Arne Frantzon 1/3 Warit på Rothe Frijheeth Uptaget. Een stompa huusl: fattigh
Hr Billingskiöldz 3 Mårten Madtzon Ibruch 1/8 Fins 1 golfz hus bröstfeldigh
-”- 4 Anders Ollss: Skomakare 1/8 Ett stycke hus bröstfeldigt ödhe och obrukadt
Till Smedstorp 5 Håckon Anderss: ett huus 1 Fins 2 små stomper huusl: Uthfattig
-”- 6 Måns Nilsson 1/3 Fins 2 små stycken huusläng:r Uthfattigh
Dito Billingskiöldz 7 Måns Ollsson 3/16 Ett stycke huusl: fattigh bondhe
-”- 8 Michell Nilsson 3/16 Dito ett Elaket stycke hus gandske förarmadt
-”- 9 Truls Swensson 1/8 Ett stycke länge hielper sigh
Till Smedstorp 10 Pehr Madtzon 1/3 Fins 2 små förfaln: husl: ödhe och obrukadt, Uthfattigh
Hr Billingskiöldz 11 Bonde Anderss: och Pehr Swenss: 3/8 ½ ödhe och finns 2 stomper g:le huus fattigh
Undher Arende till Smedstorp gårdh 12 Olof Joensson 1/3 Har 3 stomper husläng:r och förfal: fatig
-”- 13 Gathehuus Bengdt Ollsson 1 Ett lijtet g:l förfal: huus Uthfattig tiggiare
-”- 14 Anders Bengdtzon 3/8 Fins 2 stomper Elake huusläng:r Uthfattigh tiggiare
-”- 15 Lasse Arfwedtzon 3/8 Har 3 stomper husl: det eena Uthan tak hielper sigh lijtet
-”- 16 Gudmun Lasson och Nils Andersson ¾ Fins 2 dollige huuslängiar den eena Nils Uthfattigh
-”- 17 Jöns Clemmetzon 1/3 Een stompe förfal: husl: Uthfattig
-”- 18 Jöns Swenssons Änkia 1/3 Fins 2 stomper huusläng:r Uthfattigh
-”- 19 Jöns Andersson 1/3 Warit på Rothe Uptaget. Eeen stompa huusl: Uthfattigh
-”- 20 Esbiörn Andersson nu Nils Hambo 1/6 Har Eett Elaket och förfallit stompa huus, fattigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 67 / sid 62 ff (AID: v98462.b67.s62)Stiby, antal födda och döda åren 1694-1703:

Anno Födde Döde
1694 16 13
1695 11 10
1696 16 9
1697 13 14
1698 14 7
1699 12 7
1700 16 7
1701 13 11
1702 17 13
1703 17 15

Källa: "De Territorie Jerrestad" 1760 av Joachim Georg Alsing

Åter till huvudmenyn