Östra Tommarp

Pastorat: Ö Tommarp och Bolshög
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Östra Tommarp
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften är ingen begynt" [år 1762]
Enskifte: Ö Tommarp 1806

Byordningar:
Virrestad byordning stadfäst 1749 15/2
Karlaby hade ingen byordning 1778
Tågarps byordning stadfäst 1764 4/10
Vranarps byordning stadfäst 1762 13/9
Tommarps byordning stadfäst 1756 13/10

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 91-93. 1991
Linné, C. Skånska resa 1749, sid. 142-145. 1751
Strömberg, M. Om gånggriften i Tågarp, Ö Tommarp. 1971
Thun, E. Medieval Tommarp. 1967
Tommarps urkundsbok. 1-3. 1962-1982
Wallin, C. Guldbyn Tommerup och Ö Tommarps Sparbank. 1951
Wallin, C. Tumathorp - en död stad med levande minnen. 1950
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143-144. 1981
Vuxenskolan i Österlen. Tommarp (Bygd i förvandling). 1979

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Tommarps Sokn och By har: (l)

Skatte 1. 3/4  
Utsokne Frällse 2. 7/8 Giärsnäs 3/8, Mag. Weidmans arfw. 7/8, Mag. Ludvigs arfw. 3/8, Helsingborgs Hospital 3/8, Ryttm. Rosencrants 1/8
Crono indelt 2. 1/2  
Gatehus 39   Rosencrants 3, Glimminge 1
Qwarnar 4   Smedstorp 1, Rosenc. 1., Hosp. i Chist. 1.

God och tillräckelig åker, swag höbol, någon torfjord.

Karlaby har:

Skatte 3/8  
Crono indelt 1  
Qwartermästar Boställe 1/2  
Hospitals 1. 1/24 Christianstads Hospital.
Utsokne Frällse 1/3 Cornett Wallstedt.
Gatehus 23   Wallstedt 3

Den andre delen ligger i Wämmerlöf och Gladsax Soknar belägen och i Wämmerlöf beskrefwen.

Wirestad har:

Skatte 1. 1/8 arbetshemman till Ingelsta.
Corrnets Boställe 3/4  
Utsokne Frällse 2. 5/6 Osbyholm i M. Län 5/8, Giärsnäs 17/24 och Torup i M. Län 1. 1/2
Gatehus 5    

Andre delen ligger i Wämmerlös Sokn och där beskrefwen.

Wranarp har:

Skatte 3/16  
Utsokne Frällse 5. 1/48 Giärsnäs 1. 5/16, Rytt. Rosenc. 1, Hellsingb. Hosp. 1/6, Pastor Eurenius 1/2, Insp. Calman 1/4, Glimminge 2/3 och Råd. Wålin 1. 1/8
Crono indelt 3/16  
Hospitals 1. 5/12  
Gatehus 7    

God åker, swagt höbol, ej mera.

Tågarp har:

Skatte 1/8  
Crono indelt 1/4  
Hospitals 1/2 Christianstads Hospital.
Utsokne Frällse 2. 5/16 Giärsnäs.
Gatehus 2    

God åker och äng samt muhlbete.

Soknen har 79 st. hemmansbrukare.

(l) Tommerup är Annex till Gladsax och nämnes uti Gamla handlingar för Tomatorp och Gullby. Utaf 1569 års landebok finner man, att Giäresta Sokn den tiden warit Annex till Gladsax; men när den är frånbydt och Tommerup komit i ställe, wet man icke. Af Tommerups gamla kyrckoräkenskap synes det som sådant skiedt wid år 1589. för denna tiden finner man af gamla handlingar, att Gladsax fordom warit Annex till S:t Petri Closter i Tommerup.
Detta Tommerup har i gamla tider warit en wacker kiöpstad uti Skåne. Sturleson Tom. 2. p. 264 säger, att denne Stad uti Norska konungen Sigvards tid warit till, och af honom är uppbränd uti 8:de Seculi början; Wilina saga berättar, at Tomatorps Stad warit i flor uti Theodorici Veronensis tid, och uti Danska konungen Eriks tid 1135 tales äfwen om denne Stad.
Anno 1449 Confirmerade Danska konungen Christian den I. Tommerups gamla Privilegier, som intages af Diplo Christ. I och år 1536 wet man, att Tommerup haft sine Deputerade på Riksdagen i Kiöpenhamn. År 1520 hafwer Tommerups Borgerskap fådt befallning bort flytta till andre kiöpstäder, men 2:ne år därefter gienom Ärckebiskop Johans Bref niutit tillstånd qwarblifwa, och bärja sig det bästa de kunde; och ehuru man icke wist wet, när Tommerup förlorat sine Stads Privilegier, så är likwäl af föregående klart, att sådant skiedt i början af XVI Seculo, då denne Stad blifwit Reducerad till en Bonde By. Då Staden warit i flor hafwer här befunits 2:ne Closter, det ena war helgat S:t Petro och Paulo och det andra S:t Georgio, som låg utan för Staden. Af det förra, som Ärckebiskopp Eskil wid år 1150 eller 1160 för Muncka af Bernhardin orden låtit inrätta (se Hvitfeldt p. 139) gifwes ännu Rudera Strax wid kyrckan, hwars sista Abbot hetat Mag. Mart. Krabbe, som 1532 afsade sig Påwiska Religionen och abbotskapet. Efter Closter wäsendets afskaffande har detta Closter blifwit förlänt, med alt dess Gods, Borgmästaren i Malmö Jöran Mynter, och tror man att det sedan, såsom kongl. Gratial eller under arrende, af flere, under Danska Regeringen, warit innehaft. Det andra Closter är ock mycket gammalt, som ses af ett Testamente en Decanus i Lund upprättat år 1285, men warest det legat, wet man icke, dåck tror man att det stådt utom Staden.
Ett S:te Knuts Gilde har ock fordom warit i Tommerups Stad, hwars Sigill nu nyttias wid S:te Knuts Gildet i Lund.

Skatteköp 1700-1813
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Karlaby nr 13, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)
Karlaby nr 17, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
Karlaby nr 19, 1/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
Tommarp nr 1, 1/4 mtl 1790 sept. 17, kvittens i landskontoret
Tommarp nr 2, en kvarn 1767 jan. 28, skattebrev
Tommarp nr 3, ett gatehus 1792 maj 8, upplåtet till skatte (AID: v566850.b1860)
Tommarp nr 11, 1/4 mtl 1760 nov. 26, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 15, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 16, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 21, ett gatehus 1756 sept. 1, skattebrev
Tommarp nr 22, ett gatehus 1792 maj 8, skattebrev (AID: v566850.b1870)
Tommarp nr 26, 1/4 mtl 1761 juli 9, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 27, 1/4 mtl 1760 nov 26, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 28, 1/4 mtl 1813 april 5, skattebrev (AID: v566850.b1850)
Tommarp nr 29, 1/4 mtl 1759 april 30, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 32, 1/4 mtl 1761 jan. 3, skattebrev på 1/4 mtl
Tommarp nr 38, 1/4 mtl 1790 sept. 17, kvittens i landskontoret
Tommarp nr 42, 1/4 mtl 1798 nov. 17, kvittens i landskontoret
Tågarp nr 5, 1/4 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/2 mtl (brev saknas)
Tågarp nr 7, 1/4 mtl 1765 nov. 13, skattebrev på 1/8 mtl
  s.d., skattebrev på 1/8 mtl
Tågarp nr 10, 1/8 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 1/32 mtl
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
  s.d., skattebrev på 1/32 mtl
Virrestad nr 2, 3/4 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 1789, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
  s.d., skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 13, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
Virrestad nr 12, 3/8 mtl 1761 aug. 19, skattebrev på 3/8 mtl; 1789 november 13, skattefrälse (AID: v566850.b1900)
Vranarp nr 3, 3/16 mtl 1758 febr. 20, skattebrev på 3/16 mtl
Vranarp nr 7, 3/16 mtl 1790 aug. 2, kvittens i landskontoret
Vranarp nr 12, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 mtl (brev saknas)
Vranarp nr 13, 2/3 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
  s.d., skattebrev på 1/3 mtl (brev saknas)
Vranarp nr 14, 3/8 mtl 1767 juli 1, skattebrev på 3/8 (brev saknas)
Vranarp nr 17, 1/6 mtl (Helsingborgs hospitalshemman) 1772 juni 17, sålt från utsockne till skattefrälse (AID: v566850.b1900)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 13 7/24 hemman, af hvilka 2 11/12 äro frälse, 9 skatte och 1 3/8 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Tomarps socken I   Östra Tomarps socken II
Enligt indelningen skulle socknen välja två nämndemän efter Per Eriksson och Anders Jönsson i Tomarp. Per Eriksson efterträddes av   Anders Jönsson efterträddes av
Ola Arildsson, vald 1826, därefter   Per Persson, Vranarp, vald 1826, därefter
Per Mårtensson, Vranarp (Tågarp), vald 1840;   Per Jönsson, n:r 14 Vranarp, vald 8/2 1829;
Per Olsson, Tomarp, vald 6/1 1854;   Per Jönsson, Tomarp, vald 1831;
Anders Olsson, Tomarp n:r 37, vald 8/3 1867, död 1880;   Måns Olsson, Tomarps Tågarp;
Mårten Mårtensson, Vranarp, vald 26/9 1880;   Jöns Andersson, Wirrestad, vald 6/1 1854;
Per Månsson, Tomarp, vald 5/1 1895;   Per Hansson, Wirrestad, vald 1861;
Anders Jönsson, Tomarp, vald 1900;   Eljert Olsson, n:r 3 Wirrestad, vald 28/4 1867, död 1873;
Handlanden Gustaf Eljertsson, Tomarp, vald 18/2 1906;   Anders Persson, Tågarp, entledigad 17/12 1877;
Sven Otto Eljertsson, Wirrestad, vald 8/2 1909;   Ola Håkansson, Karlaby, vald 10/2 1878;
Anders Olsson, Wirrestad, Tomarp, vald 8/1 1915, död 1923;   Ola Larsson, Tomarp, vald 5/2 1912;
Måns Andersson, Tomarp, vald 19/9 1923, död 1925.   Johan Hansson, n:r 15 Vranarp, vald 10/1 1921; innehar fortfarande befattningen (1944-).

Oscar A. G. Olsson, Virrestad, -1957-.Östra Tommarps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr Ryttmäster MondGumris compagnie
Ähr Rusthållare
1 Tommerup: Olof Rasmusson 3/8 Warit Rothe Gårdh och Upbygdt medh 3 nybygde läng:r bonden behållen
Ryttaren Joen Råckmans Rusthåldh 2 Håckon Mårtenss:, Råckman Ibruch 3/8 Fins een länge g:le och bröstfeldigh bondhen förarmadt och Rytt: brukar hemmanet
Cronones Ograverat 3 Gathehuus Erich Hansson

1

Ett stycke g:l Jordhytte blindh tiggiare
Mårten Nilss: Rusthåldh 4 Jöns Gudmunsson 3/8 Fins een stompe hus odogl: och bonden Uthfattigh
Christopher Hanss: Rusthåldh 5 Olof Swensson 3/8 Fins een länge odogl: bonden fattigh
Till Glimminge 6 Gathehuus Swen Skräddare

1

Fins En stompe huus, hielper sigh tembl:n
2/3 Till Glimminge
1/3 till Hr Holger i Cimbrishambn
7 Joen Nilsson nu Hr Rosenkrantz
Ryttaren Swen Swensson
1/8 Fins ett stycke hus på  4 golfz huus
-”- 8 Dito Swen Swensson

1

Fins 3 golfz huus
Grels Heningz på Wansta Torp 9 Jöns Andhersson 3/8 Uptaget af ödhe på Frijheet finns 4½ golfz hus, bonden hielper sigh men ingen Resolut: bekommit
[v331250.b9930]
Mårten Nilss: Rusthåldh
Ähr ringa Rusthåldh
10 Jöns Hansson 3/8 Fins på Jöns Hanss: grdh, 2 husläng:r bonden fattigh inge Creatur
Rusthållare 11 Mårten Nilsson 3/8 Har 3 läng:r och een stompe
LandzCrona Hospital 12 Gathehuus Nils Gummesson

1

Ett golfz huus en g:l tiggiare
-”- 13 Dito Pehr Hansson

1

Ett stycke husl: på 5 golf hielper sigh lijtet
-”- 14 Swen Carlsson 3/8 Fins 4 läng:r, bonden wedh macht
Mårten Nilss: Rusthåldh 15 Unge Olof Jönsson 3/8 Har 2 läng:r wedh macht bonden hielper sigh lijtet
Joen Råckmans Rusthåldh 16 Joen Nilsson ½ Fins 4 läng:r och hielper sigh
Pastorens Frälse som sahl: Simon Jacobss: possiderat 17 Gathehus: Mårten Wijborgh

1

Een lijten kåhlhaga skomakaren fattig består af 2 läng:r [v884451.b350]
-”- 18 Matz Mårtenss: änckia

1

Dito 2 st:n läng:r fattigh
Hr Skiutz Uthfrälse 19 Unge Nils Mårtensson ½ Haf:r 4 wåga hus läng:r och hielper sigh [AID: v884451.b350]
Cronans Ograverat ähr bygdt på byens 20 Gathehuus: Thua Truedtsson

1

Een stompe huuslänge fattig intet bruk
Cronans Ograverade 21 Nils Larsson Smedh

1

Har een länge hielper sigh, någon landh till een tunna
-”- 22 Anders Jönsson

1

Ett stycke hus Uthfattigh
Prästens Gathehuus 23 Thuas Hansson

1

Ett stompe hus fattigh har lijtet bruk på 1½ s:an landh
-”- 24 Pehr Lasson

1

Ett stycke hus Dito bruk hwart annat Åhr
Cronans 25 Erich Holms husplatz

1

Ett stycke hus, kåhlhagarum
Christopher Hanss: Rusthåldh 26 Pehr Mårtensson 3/8 Fins 3 huusl: den 4 odogl: länge, fattig
Rytt: Krokmans Rusthåldh 27 Nils Håckonsson 3/8 Har 2 små g:le odogl: längiar fattigh
Rusthållare ringa och oförmöget Rusthåldh 28 Åke Pehrsson nu Olof Rasmuss: Ibruch 3/8 Ett stompa huus odogl:
Rytt: Jöns Kåhlare Rusthål: 29 Erich Andersson nu Ryttaren Ibruch 3/8 Haf:r 2 små husläng:r bröstfeldige
[v98384a.b2050]
Till Glimminge 30 Swen Skrifwers Gathehuus

1

Ödhe och Afhyst I månge Åhr
Hr Skiutz Frälse 31 G:le Olof Jönsson

1

Ett stycke huus odogl: fattigh
Rusthållare 32 Christopher Hansson 3/8 Har 4 g:le huusläng:r hielper sigh tembl:
Hr Skiutz 33 Håckon Andersson 3/8 Har 2 husläng:r å nyo opbygde, hielper sigh [AID: v884451.b350]
Clas Wigmans frälse 34 Olof Nilsson nu Pehr Olss: 3/8 Har 3 läng:r wedh macht och bonden hielper sigh
-”- 35 Gathehuus Nils Pehrsson

1

Ett stycke huus fattigh
Helsingborgz Hospital 36 Jöns Håckonsson 3/8 Har 3 läng:r wedh wedh macht, hielper sigh
Christopher Hanss: Rusthåldh 37 Anders Madtzon 3/8 Haf:r 4 huusläng:r bondhen wedh macht
Rytt:n Råckmans Rusthål: 38 Håckon Andersson 3/8 Har 2 läng:r något wedh macht, och bonden hielper sigh
-”- 39 Lars Jönsson 3/8 Har ett stycke hus warit ödhe Uptaget ingen frijheet niutet ähr fattigh
LandzCrona Hospital 40 Ingemar Ollsson

1

Ett stycke hus fattigh
-”- 41 Nils Andersson 3/8 Har 3 husläng:r behållen
Olof Rasmus Rusthåldh ringa Rusthåldh 42 Mårten Andersson 3/8 Har 2 husl: och bonden fattig
Christianstadz Hospital 1 Qwarnar: Jöns Håckonsson 1 Intet bruk Een qwarn Ett stycka huuslängia hielper sigh
Clas Wigmans Frälse 2 Ibm: Hans Bertehlsson 1 Dito een qwarn Ett huus och hielper sigh intet bruk
Hans Karup 3 Bertell Hansson 1 Dito een qwarn och 2 huus, hielper sigh
Till Glimminge Gårdh 4 Nils Månsson 1 Har 2 Underfalz qwarn, den eene ödhe och 2 odogl: husl: fattigh
    Wranerup    
Hr Billingskiöldz 1 Mårten Andersson ¾ Har 3 st: g:le husläng:r lijtet wedh macht, ½ parten ödhe
Till Giärsnähs Uthsochne Wekud: 2 Gatheh: Olof Lasson
Hans Ollsson
¼ Haf:r 2 stomper huus fattigh nyligen städt och intet inflytt har lijtet bruk kan Uthså 1 Tun:a
Erich Nilss: Rusthåldh i Östra Glimminge 3 Jep Bertellss: nu Swen Matzon Ibruch 1/3 Ett stycke huus odogl: bonden Åboedt annat hemman
Hr Billingskiöldz 4 G:le Jöns Nilsson ½ Halft ödhe fin een odogl: längia ringa bruk bonden fattig [v331250.b9740]
Warit Fru Lena Ruth nu Hr Billingskiöldz 5 Michell Hansson 3/8 Har 3 stumper huus fattigh och elacke huus
Billingskiöldz Uthfrälse 6 Boo Madtzon ½ Har 4 läng:r wedh macht
Erich Nilssons Rusthåldh 7 Swen Madtzon 1/3 Har 3 st:n huusl: hielper sig lijtet
Hr Billingskiöldz 8 Anders Ollss: Ibruch och Hindrich Knuthsson 3/8 Afhyst och Ibruch
Till Glimminge 9 Mårten Matzon 5/8 Har 4 husläng:r wedh macht och hielper sigh
Hr Billingskiöldhz 10 Olof Andersson 2/3 Har 4 husläng:r wedh macht och behållen
-”- 11 Gatheh: Swen Joenss: på Nils Anders grundh half bruk medh Hans Ollss: ¼ Ett stycke fattigh
Till Christianstadz Hospital 12 Unge Jöns Nilsson 3/8 Har 3 st: husl: någorlundha wedh macht
-”- 13 Jöns Pehrsson 2/3 Består af 4 husläng:r wähl wedh macht
-”- 14 Swen Nilsson 3/8 Haf:r 3 små waga huusläng:r
Till Glimminge Gårdh 15 Swen Christensson 3/8 Har 4 små läng:r wedh macht hielper sigh
Till Skabersiö 16 Lars Erfwedh Tompt nu Olof Larsson Ibruch 3/8 Ödhe och Afhyst Ibruch
Til Helsingborgz Hospital 17 Swen Carlss: Ibruch 1/6 Een ödhe och Afhyst tompt som ingen weeth Gårdz pladtzen till
    Tågerup    
Uthsochne Wekudagz hemman till Giärsnähz Gårdh 1 Thua Nilss: nu Christopher Pehrss: 1 Ett stycke huus fattig warit ödhe
-”- 2 Andhers Nilsson 1 Ödhe och Afhyst
-”- 3 Jöran Andersson ½ Har 3 läng:r odogl: och bröstfeldigt ödhe och obrukadt
-”- 4 Anders Nilsson och Mårtens Pehrsson 1 Fyra g:le husläng:r något bröstfeldige hielper sigh
Christianstadz Hospital 5 Anders Kock ½ Har 3 stomper huus wedh macht, hielper sigh tembl:
Hr öfwerste Jönses von Leÿonklous 6 Dito Ibruch 3/8 Ett stycke hus af Anders Kock Upbygdt [v331250.b9580]
Jöns Kåhlares Rusthåldh 7 Swen Kock ½ Har een länge och 1 golfz hus fattigh
Uthsochne Wekudagz till Giärsnähz 8 Lars Thuass: nu Mårten Truedtzon 1 Fins 4 länger wedh macht, och hielper sigh
-”- 9 Måns Jönsson ½ Ödhe afhsyt och obrukadt
Jöns Kåhlares Rusthåldh 10 Christopher Perss: Kock 3/8 Ett stycke huus på ett golfz hus ödhe och obrukadt Rusthål: sådt lijtet A:o 1684
Häradzhöfdingen på Tiänsten och Säthe 2 Wirresta: Håckon Anderss: och Jöns Hindrichsson 7/8 Fins 2½ st:n g:le ruinerade husläng:r  warit på rothe Uptaget, och intet bygdt före åboer mycket förarmade
Hr Billingskiöldz Uthfrälse 3 Mårten Trulss: och Nils Trulss: ¾ Består af 3 husl: wedh macht och behål:e
Hr Cornett Grönwals hestehemman 4 Måns Mårtensson 2/3 Fyra husl: tembl: wedh macht och behållen
Uthsochne Wekudagz till Giärsnähz 5 Nils Mattiasson 2/3 Har 2 stomper huus bröstfeldige och bonden Uthfattigh
Cornettens Grönwallz hästehemman 7 Pehr Pehrsson ½ Ett odogl: stycke huuslänge och bonden fattigh
Hr Billingskiöldz 8 Christopher Tyckesson och Tycke Nilss: 5/8 Fins här till 3 odogl: g:le huusläng:r bönderne fattige
Uthfrälse till Giärsnähz 10 Mattis Swensson ödhe Gårdh ½ Warit på frijhett men intet bygdt Uthan ett stycke Elaket hus på 1½ golf ödhe
Hr Billingskiöldz 11 Matz Nilss: och Olof Madtzon ¾ Haf:r 2 små huslenger, hielp sigh så hen, dock bönderne fattige
Ryttaren Jöns Kåhlares Rusthåldh 12 Pehr Jönsson 2/3 Har 3 stycken g:le elacke länger bonden fattigh
Qwartermästarens hestehemman och säthe 1 Carleby: G:le Anders Anderss: 1/3 Haf:r 4 små husläng:r och bonden något lijtet wedh macht
Hr Billingskiöldz Uthfrälse 2 Joen Lasson 1/3 Ödhe Afhyst och obrukadt
Corporal Törners Rusthåldh ringa och oförmöget 3 Swen Pehrsson 1/3 Haf:r 3 stomper g:le och bröstfeldige husläng:r bonden Uthfattigh
-”- 9 Lasse Joensson 3/8 Dito 3 små huusläng:r bonden Ähr Uthfattigh
Rusthållare 10 Hillebran Bertellsson 3/8 Har 3 stycken huusläng:r bonden hielper sigh tembl: wedh macht
Christianstadz Hospital 13 Måns Larsson 3/8 Dito 3 husläng:r wedh macht
Corporal Törners Rusthåldh 16 Jöns Ollsson 3/8 Dito 3 små Elacke som förfal: husläng:r och bonden fattigh
Dito Christianstadz Hospital 17 Pehr Månsson 1/3 Haf:r fyra huusläng:r hielper sigh tembl: och wedh macht
Hillebran Bertehlss: Rusthåldh 18 Olof Månsson nu Rusthållaren Ibruch ½ Fins 3 Elacke odogl: huusl: förra Åboen Uthfattigh
Christianstadz Hospitahl 19 Erich Larsson 1/3 Haf:r 4 små huusl: tembl: wedh macht
Corporal Törners Rusthåldh 21 Unge Anders Anderss: nu Fad: G:le Anders Andersson 1/3 Waret på frijhet Uptaget men intet bygdt Uthan Ähr afhyst helst Emedan Fad: Anders Anderss: Gårdh står näst intill huustompten

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 40 / sid 35 ff (AID: v98462.b40.s35)

Östra Tommarps socken år 1670
Jordrevningsprotokoll (revning=mätning)

Tommerup sochn

Den 20 Septembris1670 effter Middagen inställde sigh oppå anfordran igen Kyrkioheerden uthi Gladsax wyrdige och wällärde Hr Anders Classon medh kyrkiewerderne och samptlige Sochnemän uthi hans Annexa Tommerup, hwilke bleff förestelte Commissionens förrettande, och att dee om alt wille giffwa een sandferdigh relation och beskedh, på det dem kunde tilfrågas, hwar opå dee swaradhe, att dhe medh all sanheet och så mycket dem kunde wara witterligit, tilbörligen och hörsambligen wille göra berettelse, som war först; Att intet Sätterie eller Ladugårdh wore i sochnen, men hadhe Tommerups By uthi Christiani 2:de tijdh warit en Landz stadh, medh Stadz Privilegier försed, och fordom der uthi ett Munke Closter sampt flere kyrkior, Berettades der hoos att denne Tommerup by tillförenne war kallet Gullby: men wore een tijdh der effter bådhe Nampnet och privilegierne förändradhe, och uthaff en stadh een Landzby och Gullby nampn till Tommerup förwandlat. Och såsom Underrettning war, att någre Uthsochne wekudagz skulle finnas här i sochnen, frågades, hwilka dee wore och uyhi hwadh by belägne, sampt om dee hadhe warit lenge wekudagz godz, och til hwilket Sätt ere belägne: Swarades att uthi Tommerup Tågerup by i Tommerup Sochn wore 5 ½ bonde eller gårdar, som hadhe warit och ännu ähre Uthsochne wekudagz till Gierssnäs Gårdh öffwer 30 åhr och lengre och uthi Wirestadh by i samma sochn finnes twenne gårdar, hwilka sammalunda hadhe warit och til Dato ähro utsichne wekudagz öffwer 20 åhrs tijdh till Gierssnäs.
Och dess föruthan wore i Wranerup by Ett gadehuus som och har legat till Giärssnäs öffwer 20 åhr, och dee till giodt dagz wärkie.
Nempnes der på och samma bönder som wore wekudagz Nembl:

Tommerup Tågerup
Nils Jbbsson hemman 1
Måns Jönsson hemman 1/2
Lasse Thuesson hemman 1
Anders Nillsson hemman 1
Matz Nillsson hemman 1
Peder Nillsson hemman 1/2
Hans Christopherss: hemman 1/2

Wirrestedh
Åke Bengsson tilförenne Olle Swensson 1
Nils Jönsson ödhe

Wranerup
Nils Andersson gatehuusman
Flere bönder wiste dee icke att wara wekudagz uthi sochen men wore dee andra alla Uthsochne, deels Bornholms Wederlagh till åthskillige Donerade, deels till Borrby Gård, deels gambla uthfrelse, deels Caniche dels Hospitalernes godz.

Jus Patronatus har altijdh hördt Cronan till, men sedhen Hans Excell:tz Hr Steen Bielke fick Concession på kyrkio Tionden för 4 åhr sedhan effter Document N:o 1, 2, 3, har hans fullmechtigh på Borby Gårdh hållit sigh till be:te Jus Patronatus och optagit kyrkioRächningen. Denne kyrkios ... består uthi Tertial Tionden som skall wara stedd för(?) Wälb:ne Hr Holger Rosenkrantz till Glimminge ... den 15 Junij uthaff Sahl: Fordom wälborne Köne Jochum Gråbo för Åhrligh afgifft Rogh 6 2/3 Tunna, Korn 13 1/3 Tunna, Hafra 6 T:r, ähr medh en fierdepartz förhögning sedhan A:o 1662 som kyrkian borde hafua, Rogh 8 1/3 T:a, Korn 16 2/3 T:a, Hafra 8 T:a hwar opå begerdes att Stedzmåhls brefuet måtte produceras, som omsider och långt der effter skedde, och finnes Sub Documnet N:o 152.

Men denne Tionden tager Hr Rosenkrantz intet emoth i Negen, uthan har accorderat medh Tommerup Sochnemän således, som wedh Cronetionden skall refereras. Sedhan har kyrkian något Landgille Korn och Peningar, Nembl: Korn 1 2/3 Tunna, hwilket Nils Ebbesson och nu Olle Månsson i Carleby och Tommerup Sochen, af den kyrkio gårdh som på kyrkians grundh ährbygdt och han åbor, och för en Jord som kyrkian tilhörer uthi samma gårdhz mark, och har nutit tiilija stedzmåhl, til dato, uthaff samma Landgille.

Dessföruthan har kyrkian til åhrligh Landgille 8 s:rie eller 6 öre S:m:t af Thue Nillsson i Tommerup för een Jordh han brukar, liggiandes i Walby Sochns mark, skal wara 4 Tunnor hafra Landh, som hwar Tridie åhr brukas.
Hwad den effter Jordrefningen kan wara finnes infr pag. 227 N:o 6 D. Taflepeningar kan wara åhrligen wedh 3 D:r hwilket kyrkie wärdarne iempte dee 6 öre Landgille peningar emottaga. Men kyrkiotionden och Landgillekornet, som altidh har fölgdt kyrkian tilförenne, har Lars Christensson till Borby pro 1667 och 1668 effter tilståndh och Documnet N:o 1, 2, 3 anammat, Pro 1669(?) togo kyrkie wärderne Tionden och Landgillekornet till sig(?9 och anwende det till nödigt emploij til kyrkian.

CronoTionden har sammalunda Hr Holger Rosenkrantz ... städio Rettigheet sigh betient. Och effter Glimminge Gårdz(?) fougde war i Kiöpenhampn, wiste elliest ingen att (säga) hwadh afgifft der uthaff går eller til hwem den är ... i dee förra tijdher, uthan sochnemän berettadhe, at dee silff betala först ofuanskrefne afgifft för kyrkiotionden och sedhen der till gifua Hr Rosenkrantz åhrligen 18 . Korn som ähr 70 Tunnor, Rogh 3 1/3 Tunna och 4 Tunnor Hafra, hwar uthaff Cronotienden skulle klargöres. Ty bleff skickat effter Glimminge Gårdz förra fougde Lorens Vitting, der om utförligare beskedh att inhempta.

Lorens Vitting Comparerade, men sade sigh ingen besked hafua, in til långt omsider Hr Magno Rosenkrans medh een ... Stedzmåhls bref gifuit på Bårby Gårdh af Köne Jochum Gråbo d:n 15 Junij ... bewijste hans son Holger Rosenkrantz den hadhe stedt för afgifft til ... /: effter den har warit Cronan bespard och intet til någon förlänt:/ .. 1 pundh, Korn 10 T:r, Hafra 4 T:r effter Document N:o 151. Item ... der uthaff så wäl såsom Bolsshöÿ Cronetionden 1662 till Cronan och dess Proviantmestare i Landzcrona Håkan Swensson 6 D:r och 36 öre S:m:tt effter Document Sub N:o 164
Hwad profijt Hr Rosenkrantz uthaff bönderne hwilke ... Tionderne uthi Negen att behålla förundt hafuer, emot afgift åthniuter, kan sees uthaff twene Contracter medh Allmogen i Sochnen oprettadhe, effter Document Sub N:o 165 och 166.

Prästens Tertial Tionde uthgöra Tommerup sochnemän uthi skeppan, kan bedraga sigh effter Sochneprestens opsatte Sub Document N:o 97 A. Rogh 20 T;r 1 Skep:, Korn 71 5/6 T:a, Hafra 52 2/5 T:a. Förståendes medh dee 3 ödhe och afbrende grunder.

Dess Helneskyldh betalas effter Specificationen Sub Document N:o 97 A och belöper sigh in Summa 32 T:r Korn, när det kan af alla uthgå.
Qwicktienden i denne Sochnen sampt Påschamat, ähr lijka så som i Huffwudh Sochnen Gladsax, Nembl: Åhrl: 1/2 lamb, 1/2 Gåås, 1 kaka, 20 Egg, föruthan hans åhrliga offer.

Sochne Prästen har ingen Annexe gårdh här i Sochnen.

Degnens inkomst i denne sochn ähre helnaskyld och får han af somblige 1, somblige 2, och af een deel 3 á 4 skep: korn som mehra än en grundh bruka, är i en Summa effter Specification Sub Document N:o 93, Korn 15 Tunnor 5 skep. Påschamat af hwar Gårdh 10 Egg och en liten kaka, föruthan hans offer.

Hwadh hans Inkomst widh huffwud Sochnen eller hans åhrl: skatt är, nempnes uthi Gladsaxa Sochn pag. 162.

Nest detta berettadhe Sochnemännerne att dee åhrl: till Landztingzpeningar betala 2 ½ mk som Tingfougden anammar. Tingfougden sielff giffua dee af een godh willia åhrl: 1 Skep Korn, doch dee som förmågo hafwa till. Får han något, giffwer han dem 1/2 Tunna Öhl igen. Tingzskrifuaren får åhrl: 1 s. aff hwar gårdh, och under tijden af sombliga af en godh willia Een skeppa Korn eller Hafra.

Till Mästermannen i Christianstadh giffwer dee åhrl: 3 sk. af gården och hwart gadehuss 2 sk. Tinghuuset Underhålles af heela Häradet.

Dess föruthan angofuo Sochnemennerne, att dee A:o 1663 till Mijhlsteenspeningar hadhe uthlagdt af hwar heel Gårdh 4 och hwar halffgårdh 2 öre S:m:tt. Undantagandes wekudagz Godzen. Broo- och wägaPeningar leggia dee intet uth, uthan hålla Broor och wägar sielff widh macht.

Till denne Sochn är ingen Skogh, uthan att sombl: bönder i Tomrup(?) by hafua litet mark till Torf skär. Hafua fuller m... UthEngiar och Muhlbetzmark uthi åthskillige andra bymarker, men af ringa wärde, som uthi Jordrefningen wedh Gårdarna ähr Observerat.

Deras sädes mark består uthi 3 Huffwud wangar, En har Tommerup by uthi Wranerups alla 3 wangar och någon Jordh och Eng, som der nedre fijnnes förklarat.

Her näst bleff war och een bonde á part examinerat, kom först fram

Tommerup By

[=N:o 16 fr.o.m år 1684] N:o 1a Suen Carlsson.
Bornholms wederlagh til Ingelstadh Gårdh. Hemman 1/2.
Suen Carlsson Bornholms wederlagh lagdt till Ingelstadh Gårdh 1668, står i Jordboken för 1/2 Gårdh, som han och har warit i danska tijdhen, kom då til Ingelstadh emot Sandby gårdars afstående.
Beretta kunna Uthså åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 ½ T:r. Hafra 4 T:r ½ Sche: Höö 4 lass. Och blifwer hereffter hemman. Ett halfft.
Nota. Uthi detta Uthsädhe effter Jordrefningen, är inrächnat 1 T:a 1/2 skep: R. och KornJordh uthi Krämarwangen, effter Landtmätarens Uthrächning N:o 21.
Hafwer Boskap
2 gillingar, 2 håppor, 1 föllia, 4 stutar, 2 kalfuar, 2 köör, 6 fåår, 8 swijn, 4 giess.

Manskap
Bonden Swen Carlsson wärbar, har dräng Peder Thorsson uthi Glimminge, wärbar, har nu sigh påtagit Skattegården och Enkian i Grötstorp och Jerrestadh Sochn.
Gifwer Tiende.
Till Prästen /.../
Chronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh för 24 åhr, och gifuet sedhan hussbondhåldh 2 mk som Magnus Eekman på Smedstrup har anammat d: 14 Jan: 1662.
Haffwer sig öffwer ingen att beswära.


[=N:o 14] N:o 1b Söndre Nils Gundmunsson.
Hospitals Godz til Helsinghborgh. Hemman 1/2.
Nils Gundmunsson Hospitals Godz till Helsingborgh, står i Jordboken för 1/2 Gårdh som han har warit i danska tijder.
Nota. Denne gårdh så wäl som infra N:o 4a Jöns Håkonsson hafua warit frelse, men A:o 1641 d:n 31 Octob: Donerade af Wälb:ne Jungfru Metta Giöie til Helsingborgs Hospital Sub Document N:o 97 B.
Item hafua warit såsom andra Hospitalsbönder uthi Extraord: sedhan 1667 d:n 13 Julij förskonte, effter Hans Excell:tz Gustaff Baners breff Sub Document N:o 97 C.
Kan effter berettalse så åhrligen Rogh och Korn 5½ Tunna, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass Höö, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 2 4/7 Sk: Hafra 4 T:r ½ Sk:. Höö 4 lass. Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.

Hafwer Boskap
2 gillingar, 2 håppor, 1 p:r stutar, 2 unga dito, 2 köör, 4 fåår, 6 swijn, 1 gåås.

Manskap
Bonden Nils Gundmunsson 60 åhr gammal odugligh, har ingen dreng.

Gifwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../
Städt sin Gårdh i dansche tijden, och sedhan intet hussbondhåldh giffwit, har sigh elliest intet att beswära.


[=N:o 15] N:o 1c Peder Hansson
Bornholms wederlagh, Hr Feltmarschalken Hindrich Horn på Löhns afräkning anslagen. Hemman 1/2
Peder Hansson Bornholms wederlagh, anslagen Hr Feltmarschalken Hindrich Horn på Löhns afrächning, står i Jordeboken för 1/2 gårdh, som den har warit i danske tidhen.
Tillstår att kunna så åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor. Hafra 6 Tunnor, hösta höö 4 lass, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 3 6/7 sch. Hafra 4 T:r, höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tre (Ottonde)dels.
Här är inrächnat 1 2/7 skep: Rogh och Korn Jordh i Krämar wangen, effter Landtmätarnes N:o 23.

Hafwer Boskap
1 gillingh, 1 håppa, 1 koo till Leija af een dreng i Cimbritzhambn widh nampn Nils Matzsson, 2 swijn, 2 giess.
Manskap
Bonden Peder Hansson wärbar, har ingen dreng.

Gifwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Städt sin gårdh för 14 åhr, giffwit sedhan hussbondhåldh 5 D:r men weet intet nampnet på den dem mothtogh, haffwer sigh intet i någon måtto att beswära.


[=N:o 26] N:o 1d Åke Jönsson
Bornholms wederlagh Uthsochne frelse till Gladsax hemman 1/2.
Åke Jönsson Borholms wederlagh Uthsochne frelse till Gladsaxe Gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i dansche tijden.
Berettar att kunna så åhrl: Rogh och Korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, hösta 4 lass hoo, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 2 skep. Hafra 4 T:r 1/2 sch. Höö 4 lass.
Blifuer her effter hemman Tree Otoondedels
Är Inrächnat här 5½ schp. Och R. och Korn i Krämar wangen effter Landtmätarnes N:o 24.

Hafwer Boskap
4 Håppor, 2 föhl, 2 köör, 1 kalff, 6 fåår, 6 swijn, 4 giess.

Manskap
Bonden Åke Jönsson wärbar, har ingen dreng,

Gifwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Städt sin gårdh 1667 af Hans Karup, giffwit stedzmåhl 5 D:r fougdepeningar 2 D:r
A:o 1667 höltz skiffte effter hans förman, och bekom Hans Karup een stuut godh om 9 D:r. Skrifwaren 4 T:r hafra hade intet wijdare sigh att beswära.


[=N:o 11] N:o 2 Nils Mårtensson
Bornholms wederlagh Uthsochne frelse til Gladsax hemman 1/2.
Nils Mårthensson Bornholms wederlagh uthsochne frelse til Gladsaxe gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den och har warit i danscha tijdhen.
Kan såå åhrl: som han berettar Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 2 skep., hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass. och blifuer hereffter hemman Tree Ottondedels.

Hafwer Boskap
1 gilling, 3 håppor, 2 stutar, 1 koo, 1 kalf, 5 fåår, 5 swijn, (3 giess?)

Manskap
Bonden Nils Mårthensson 60 åhr gammal odugligh, ingen drengh
Gifwer Tiende
Till Prästen
Cronan
Kyrkian

Stedt sin gårdh för 30 åhr giffwit sedhan hussbondhåld ... 5 D:r som Arctander på Gladsax anammadhe.
Giffwer åhrl: till fougden 1 T:a Hafra och undertijden Ladufougden och skriffuaren hwar sin skeppa korn.
Har ingen klagomåhl.


[=N:o 41] N:o 2b Erich Pedersson
Hospitals Godz till LandzCrona, hemman 1/2
Erich Pedersson Hospitals bonde till LandzCrona, har een halff gårdh effter Jordeboken som han har warit tilförene.
Nota. Denna gården har warit frelse, men A:o 1641 Donerat af wälb:ne Jungfru Metta Giöe til LandzCrona Hospital, Sub Document N:o 160 och 161.
Kan effter berettelse såå åhrl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r. Hösta 4 lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 4/7 Skep. Hafra . T:r 3 3/4 skep: Höö 4 lass. Och blifuer her effter Hemman Tree Ottondedels.
Uthi uthsädhe är inrächnat 3/7 skep. R. och Korn i Kremare wangen effter N:o 27.

Hafwer Boskap
4 håppor, 1 föhl, 2 stutar, 2 köör, 1 kalff, 8 fåår, 9 swijn, 12 giess.

Manskap
Bonden Erich Peersson 80 åhr gammal odugligh.

Gifwe Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh för 32 åhr sedhan, men intet hussbonholdh gifuit.
Hadhe intet att beswära sigh.


[=N:o 28] N:o 2c Jöns Nillsson
Bornholms wederlagh. Cron(nan bespardh)
Jöns Nillsson tilförenne Mårthen Andersson, Bornholms wederlagh Cronan bespardh, har warit ödhe i 3 åhr förmedelst Mårthen Andersson war uthskattat uthi krijgzåhren, och eij förmådde den att besittia, men optagen af denna Jöns Nilsson för 3 åhr sedhan, på Ett åhrs frijheet för Landgille och 3 åhrs frijheet på skatten, står i Jordboken för 1/2 gårdh, som han har warit i dansche tijdhen.

Bekenner att kunna så åhrl. Rogh och Korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen är uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 1/7 skep. Hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass, och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Hafwer Boskap
3 håppor, 1 föllia, 2 stutar, 1 koo, 1 quiga, 1 kalff, 5 fåår, 5 swijn, 8 giess.

Manskap
Bonden Jöns Nillsson wärbar, ingen dreng.

Gifwe Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

När han antogh gården gaff han fougden Een Rijkzdahler.
Giffwer undertijdhen Cronefougdekarlen 1 skep: hafra.


[=N:o 9] N:o 2d Jacob Erichsson och Nils Gudmundsson
Uthsochne frelse
Jacob Erichsson och Nils Gudmundsson hafua optagit A:o 166(9?)
Håkan Mårthenssons ödegårdh på 3 åhrs frijheet effter fullmechtigen Greger Henningzsons stedzmåhls zedel, ähr uthsochne frelse hemman, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.

Beretta att kunna såå till denne ödesgrunden tilsammans åhrl: 5 T:r Rogh och Korn, 6 T:r Hafra, hösta 4 lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r, Hafra 3 T:r 3 3/4 sch. Höö 4 lass. och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Nils Gudmundsson som boor på gården haffwer Boskap 2 gillingar, 3 fåår.

Manskap
Bonden Nils Gudmundsson wärbar, har ingen dreng men har een gårdman Lars Trullsson är skräddare, som med sochneprestens minne är satt att informera ungdomen der i sochnen.

Gifwe Tiende tillsamman af helle gården
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Jacob Erichssons manskap och boskap finnes her nedre wedh Gadhuusen annoterat pag.


[=N:o 4 "bör säkert wara N:r 32"] N:o 3a Jöns Mårtensson
Bornholms wederlagh Donerat Hust: Märtha Clasdotter hemman 1/2
War först Hans Excell:tz Hr RijkzAmmiralen Gref Gustaff Otto Stenbock Donerat, och sedan genom byte emot några Cronegårdar i Mellum Grefwie och Hötoffta byar i Oxie häradh, Kongl: May:t igen öfuerdragen.
Jöns Mårtehnsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter medh 4 andra halfua hemman i Tommerup by effter Kongl: Concession de Dato d: 24 Julij 1667 Sub Document N:o 98 finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i dansche tijdher.

Beretter att kunna så åhrligen Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 3 3/14 skep. Hafra 4 T:r 3/4 skep., Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
Her är inräknat 1/2 skep. R. och K i Krämer wang effter Landtmätarens uthrächning N:o 30.

Hafwer Boskap
2 håppor, 1 koo, 5 fåår, 5 swijn, 3 giess

Manskap
Bonden Jöns Mårthensson wärbar, ingen dreng

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh i dansche tijdhen, gifuet sedhan hussbondhåldh A:o 1660 3 D:r och 1 gåås som Varenholtz har anammat.

[=N:o 10] Jöns Hansson
Jöns Hansson Donerat Hr Sten Bielke finnes i Jordboken för 1/2 gårdh, som dhen har warit i dansche tijdher, formedlat den A:o 1661 til 1/4 effter Document N:o 15 och 16.

Berettar åhrligen att kunna så Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen, ähr uthsädhe Rogh och Korn 8 T:r 2 5/7 skep. Hafra 4 T:r 3/4 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
3 håppor, 2 unga stutar, 1 koo, 4 fåår, 1 swijn, 2 giess

Manskap
Bonden Jöns Hansson wärbar, har ingen dreng eller gårdfolk.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh för 8 åhr sedhan af Lars Christensson. Gifwer åhrl: til fougdehafra 4 skep. Och undertijder Kungzfougdedrengen 1 skep hafra.


[=N:o 34] N:o 3c Peder Larsson
Uthsochne frelse Qwitzoerne tilhörigt hemman 1/2
Peder Larsson uthsochne frelse dee Qwitzoer tilhörigt, fins i Jordboken för 1/2 gårdh, som den har warit i dansche tijdher, kan uthså åhrl: lijka medh dee andra Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Höästa 4 lass höö, Men effter Jordrefningen blifwer Uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 5 3/4 Skep., Hagra 4 T:r 3/4 skep. Höö 4½ lass, Och här effter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
. gillingar, 1 håppa, 1 föhl, 1 kalff, 1 koo till leija af en gadhus(man i) Jerrestedh Åke Nilsson, 4 fårr, 1 swijn, 1 gåås.

Manskap
Bonden Peeder Larsson wärbar, har ingen dreng eller gårdfolk.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Hafuer sigh elliest intet at beswära, uthan allenast att hans (husbo-?)nde fordrar af honom 3 D:r Eekepenningar om åhret, som han intet (tilförne?) har giffuit.


[=N:o 5] N:o 3d Nils Gudmunsson
Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter. Ödhehemman 1/2.
Nils Gudmunsson Bornholms wederlagh Donerat hustru Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 ähr för 2 åhr sedhan afbrendh och står än ödhe, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den tilförrene har warit.

Berettas att när den ähr i bruuk kan der tilsåås åhrligen lijka så mycket som de förra nembl: Rogh och Korn 5 Tun:r, Hafra 6 T:r, Höstas 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 9 T:r 2 3/7 schep. Hafra 4 T:r 5 3/4 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
Är inrächnat her 5 5/7 skep R. och Korn och 5 Skep Hafra, effter Landtmätarnes N:o 20 i Krämare wangen.

Manskap och Boskap finnes intet.

Giffwes Tiende här aff när gården är i bruuk.
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../


[=N:o 36] N:o 4a Jöns Håkansson
Hospitals Godz till Helsingborgh hemman 1/2.
Jöns Håkansson Hospitals hemman till Helsingborgh, ähr effter Jordboken 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.
Nota. Denne gårdh så wäl som Supra N:o 1b Nils Gudmunsson hafua warit frelse, men A:o 1641 d:n 31 Octobris Donerat af wälb:na Jungfru Metta Giöie, til Helsingborgz Hospital Sub Document N:o 97 B. Item hafua warit såsom andra Hospitals bönder uthi Extraord: sedan 1667 d:n 13 Julij förskonte, effter Hans Excell:tz Hr Gustaff Baners bref Sub Document N:o 97 C.

Beretter åhrligen kunna såå Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r 1½ sch. Höö 4 lass, Och blifuer hereffter hemman Tree Ottendedels.

Haffwer Boskap
1 gilling, 3 håppor, 2 köör, 6 fåår, 8 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Jöns Håkansson wärbar, har en dreng wedh nampn Peder Pedersson wärbar.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Städt sin gårdh i danske tijdher, giffwit intet hussbonhåldh har sigh elliest intet att beswära.


[=N:o 37] N:o 4b Anders Matzsson
Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax hemman 1/2.
Anders Matzsson Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax står i Jordboken för 1/2 gårdh som han i danska tijdh har warit.
Kan så lijka mycket med dee andra, Nembl: Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta höö 4 lass, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r, Höö 4 lass, och bliuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
1 gilling, 3 håppor, 1 föhl, 2 stutar, 1 kalff, 2 köör, 6 fåår, 7 swijn, 3 giess.

Manskap
Bonden Anders Matzsson wärbar, har ingen dreng.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh i danska tijdhen, giffwit sedhan hussbondhåldh 5 D:r som Arctander anammadhe.
Giffwer 1 Tunna hafra til fougden på Gladsax, och undertijdhen till Ladufougden 1 skep. korn.


[=N:o 39] N:o 4c Nils Månsson
Donerat Hr Sten Bielke Cronehemman 1/2.
Nils Månsson Donerat Hr Sten Bielke, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh, som han har warit tilförenne, förmedlat sedan A:o1661 till 1/4 effter Document N:o 15 och 16.
Kan såå åhrligen effter berettelse, Rogh och Korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 löass höö; Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och Korn 10 T:r 1 1/7 sch. Hafra 4 T:r 1 ½ Schep.,Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
3 håppor, 1 föllia, 2 unga stutar, 1 koo, 6 fåår, 4 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Nils Månsson wärbar, ingen dreng.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Har stedt sin gårdh för 6 åhr sedhan då han aldeles stodh ödhe, Inbygdt något på gården, och effter dee första 3 åhrs frijheet betalt Terminskatten till Cronan. Giffwer till sin fougde 1 T:a hafra åhrl: Haffuer sigh elliest intet öffwer något att beswära.


[=N:o 4] N:o 4d Jöns Gudmunsson
Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter hemman 1/2.
Jöns Gudmunsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh satt, som den har warit i dansche tijden.
Berettar att kunna så åhrligen Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 10 T:r 2 skep, Hafra 4 T:r 1½ Sch. Höö 4 lass. Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.
Den 3/4 skep. Rogh och korn i Krämarewangn är i detta Uthsädhe inrechnat effter Landtmetarnes N:o 26.

Haffwer Boskap
1 gilling, 2 håppor, 2 stutar, 2 köör, 6 fåår, 7 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Jöns Gudmundsson 74 åhr gammal odugligh har ingen dreng.

Gifwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh i dansche tijden, giffwit sedhan hussbondhåldh 3 D:r som Varenholt har anammat.


[=N:o 27] N:o 5a Oluff Jönsson
Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 hemman 1/2
Oloff Jönsson Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter står i Jordboken för 1/2 gårdh som han och i förra tijdher har warit.

Kan såå åhrl: effter bekennelse Rogh och korn 5 Tun., Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsähde Rogh och korn 10½ T:r, Hafra 3½ Tun., Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman. Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
2 håppor, 2 stutar til leije af Måns Hoo i Raskerum Albo Härad, 1 koo, 4 fåår, 2 swijn, 2 giess

Manskap
Bonden Oloff Jönsson wärbar, ingen dreng.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Städt sin gårdh för 3 åhr sedhan af hust: Märtha Clasdotter, gaff stedzmåhl 12 dahler sölfuermynt. Har sigh i ingen måtto att beswära.


[=N:o 38] N:o 5b Anders Mårtensson
Bornholms wederlagh uthsochne til Gladsax hemman 1/2.
Anders Mårthensson och Jöran Hansson Bornholms wederlagh, uthfrelse till Gladsax, hafua i bruuk ett halfft hemman effter Jordboken, som det och har warit i förra tijdher.
Beretta att kunna så tilsamman åhrl: Rogh och korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö.
Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 10½ T:r 5/7 skep., hafra 3½ Tun:r, Höö 4 lass, och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
Här är inrächnadt 5/7 skep. R. och korn i Krämar wangn effter Landtmätarnas N:o 29.

Haffwer Boskap
Anders Mårthensson, 3 håppor, 1 gilling, 2 stutar till leija af Måns Hoo i Raskarum, 1 koo, 5 fåår, 4 swijn, 2 giess.
Jöran Hansson, 2 håppor, 1 fåhle.

Manskap
Bonden Anders Mårthensson, så och Jöran Hansson ähre begge wärbare, hafua ingen dera någon dreng.

Giffwa Tiende tilsamman
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Anders Mårthensson blef bewilliat denne gårdh för 2 åhr sedhan af Hans Karup, uthan stedzmåhl.
Jöran Hansson stedt halfue parten af denna gården nu i höst af Arrendatoren Lars Jönsson, gaf stedzmåhl 4 D:r.


[=N:o 19] N:o 5c Håkon Olufsson
Adelens uthfrelse Hr Håkon Nilsson Skyttes hemman 1/2.
Håkon Oloffsson Hr Håkon Nilsson Skyttes uthsochne frelsehemman, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han i förra tijder har warit.
Hans uthsädhe ähr åhrligen effter hans bekennelse, Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Höslagh 4 lass Eng, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 11 T:r ½ Skap, Hafra 3½ T:a, Höö 4 lass, Och bliuer her effter /E hemman Ett halfft.
E/ medh den 1½ skep. R. och k inf. N:o 10 gadhuusJordh, sampt 2 skep R. och k. i Krämar wang N:o 22.

Haffwer Boskap
2 gillingar, 1 håppa, 1 stut, 1 koo, 3 fåår, 2 swijn

Manskap
Bonden Håkon Olofsson wärbar, ingen dreng.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Städt sin gårdh för 10 åhr sedhan; har intet at klaga.


[=N:o 1] N:o 5d Anders Mårtensson
för Nils Anders Ödegårdh, Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98 hemman 1/2.
Anders Mårtensson brukar een afbrendh ödegårdh, Bornholms wederlagh Donerat hust: Märtha Clasdotter effter Document N:o 98, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han har warit i danske tijdher.
Bekenner att kunna så åhrl. såsom dee andra, nembl: Rogh och korn 5 T:r Hafra 6 T:r, Höö 4 lass, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 11 T:r 1 skep., hafra 3½ Tunna, Höö 4 lass, Och bleffwer her effter hemman Tree Ottondedels.
Ähr tillagt 4 skep. R. och korn i Krämar wangn effter Landtmätarens uthrächning N:o 28.

Manskapet och Boskapen finnes her offuan före N:o 5b.

Aff denne Ödegårdh gifues så stoor Tiende till Cronen, Kyrkian och Prästen som dee andra, Nembl:
Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../


[=N:o 42] N:o 6a Lasse Mårtensson
Donerat Hr Sten Bielke Cronehemman 1/2.
Lasse Mårthensson Donerat Hr Sten Bielke, ähr effter Jordboken 1/2 gårdh och har warit i danske tijden, förmedlat sedhan A:o 1661 til 1/4 effter Document N:o 15, 16.

Kan effter berettelse uthså åhrl: Rogh och korn 5 T:r, Hafra 6 T:r, Hösta höö 4 lass. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 Sk, Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
1 gilling, 3 håppor, 1 koo, 1 kalff, 4 fåår, 4 swijn, 2 giess

Manskap
Bonden Lasse Mårthensson wärbar, har en gårdman Thue Nillsson 80 åhr gammal, odughligh

Gifwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt sin gårdh i danske tijden. Giffwer til sin fougde Lars Christensson åhrl: 1 T:a hafra.


[=N:o 2] N:o 6b Hans Persson
Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsax hemman 1/2.
Hans Peersson Bornholms wederlagh uthsochne till Gladsaxe gårdh, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som den har warit i danske tijden.

Kan såå åhrl. effter berettelse Rogh och korn 5 Tunnor, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 skep., Höö 4 lass, Och blifuer hereffter hemman Tree Ottondedels.

Haffwer Boskap
3 håppor, 1 koo, 4 fåår, 3 giess.

Manskap
Bonden Hans Peersson 66 åhr gammal, odugligh, har een son Erich Hansson som ähr wahnföhr och fast aldeles blindh.

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

Stedt gården nest afwichte d: 1 Augustj, skall giffue till stedzmåhl 5 D:r. Haffwer sigh aldeles öffwer ingen att beswära.


[=N:o 33] Mårten Kämpe
Adelens uthfrelse Hr Håkon Skyttes hemman 1/2.
Mårthen Kämpe Adelens uthsochne frelse Hr Håkon Nilsson Skytte tilhörigt, finnes i Jordboken för 1/2 gårdh som han och har warit i förra tijdher.

Kan så åhrligen effter berettelse Rogh och korn 5 T:r, Hafra ., Hösta 4 lass Höö, Men effter Jordrefningen ägr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 T:r 1 1/3 skep., Höö 4 lass, blifuer her effetr hemman Tree Ottondedels.

Hafwer Boskap
3 håppor, 4 fåår

Manskap
Bonden Mårthen Kempe wärbar

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../


[=N:o 29] N:o 6d Sörn Andersson
Bornholms wederlagh till Gladsax 1/2.
Sörn Andersson brukar Thue Nilssons ödegårdh, som är Bornholms wederlagh till Gladsax, står i Jordboken för 1/2 gårdh som han tilförenne har warit.

Kan så effter berettelse åhrl. Rogh och korn 5 T.r, Hafra 6 T:r, Hösta 4 lass höö, Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 9 Tunnor, Hafra 4 Tunnor 1 1/3 skep. Höö 4 lass, Och blifuer her effter hemman Tree Ottondedels.
Ähr tillagt och inräknat 4 6/7 skep R. och k. Jordh i Krämare wangn, effter Landtmät: uthräch: N:o 25.

Manskap och boskap finnes här infra widh hans gårdh han åbor i Wirrestadh by och Wemmendelöff Sochn N:o 10 pag. _

Giffwer Tiende
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../

.... föruthan Landgille til husbonden, till Tommerup kyrkia 6 öre S:m:t


Gadhuusmän i Tommerup By

[=N:o 21] N:o 7 Nils Olufsson
Bornholms wederlagh till Ingelstadh och till refusion giffuen emoth Sandby gårdars afträdande 1668.
Nils Olofsson Bornholms wederlagh, lagdh till Ingelstadh gårdh 1668, brukar någon Tompte Jordh, som intet finns i Jordboken hwilken han åhrligen åhrs häfdar.
Berettar att kunna så åhrl. Rogh och korn 1 5/6 Tunna, Hösta 1 lass höö. Men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Rogh och korn 2 T:r 5/7 skeppa, Höö 1 lass och blifwer hereffter satt till Landgille åhrl: effter Jormons Taxten 3 D:r 7½ öre S:m:t

Haffwer Boskap
3 håppor, 1 föhl, 2 unga stutar, 1 koo, 4 fåår, 5 swijn, 2 giess.

Manskap
Bonden Nils Olsson wärbar, har en gårdman Matz ....sson 64 åhr gammal odugligh.

Giffwer Tiende af denne tompt
Till Prästen /.../
Cronan /.../
Kyrkian /.../
 

[=N:o 24] N:o 8 Per Lasson
Adelens Uthsochne frelse Fru Lena Ruth tilhörigt
Peder Larsson Uthfrelse Fru Lena Ruth, brukar och någon Tompt Jordh, Och bekenner att kunna så åhrl: 2 skep: Korn. men effter Jordrefningen ähr Uthsädhe Rogh och Korn ... 1 5/7 skep. Hafra 1 skepp:

Hafwer boskap, 2 håppor, 3 fåår.

Manskap Peder Persson wärbar, giffuer ingen Tiende.


[=N:o 23] N:o 9 Åke Nilsson
Adelens Uthfrelse Dito
Åke Nilsson Uthsochne frelse F. Lena Ruth tilhörigh, brukar någon tompt Jordh åhrligen åhrs, hwar på han effter berättelse kan så 2 Skep: Korn, men effter Jordrefningen Uthsädhe Rogh och Korn 1 5/7 skep.

Har boskap, 2 håppor, 2 fåår

Manskap, bonden Åke Nilsson wärbar

Gifuer ingen tiende till Prästen, Cronan eller Kyrkian. . han gör någre dagzwärken till Presten om åhret som andre huusmän.

Nota, desse begge gadehuus N:o 8 och 9. Uthsädhe ähr lagdt och inräknat wedh Boo Peerssons gårdz uthsädhe i Wranrup N:o5 som ähr af samma Herskap.


[=N:o 31] N:o 10 Hans Persson
Adelens Uthfrelse Hr Håkan Nilsson Skytte.
Hans Pedersson Uthsochne frelse Hr Håkan Nilsson Skytte tiljörigt, brukar någon Tompt Jordh hwar på han kan så åhrl: 1 Skep: Korn, men effter Jordrefningen ähr uthsädhe Korn 1 ½ skep: hwilken 1½ skep: till N:o 5_ ährlagt, effter det ähr Under Ett herskap.

Hans boskap och manskap finnes wedh hans gårdh han åbor vid: ...N:o 6 pag.

Här(?) uthaff giffwes ingen Tiende.

...

Fortsättning med avskriften följer i mån av tid /2015-10-01 Magnus (ordf.)
(AID: v98479.b130.s229)


Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIc:8 (1670-1671) Bild 118 / sid 205 ff, AID: v98479.b118.s205
 

Åter till huvudmenyn