Tosterup

Pastorat: Smedstorp, Kvärrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Ö Ingelstad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1951 Tosterup
1952-1970 Glemmingebro
1971- Tomelilla

Storskifte:
Enskifte:

Byordningar:
Munka-Tågarp saknade byordning 1778

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1826.

Litteratur:
Althin, E. Om Glemminge och Tosterups församlingar i gången tid och nu. 1925
Burrau, C. Min biografi. 1966
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 138-139. 1981
Åberg, G. Tosterups kyrka. 1962

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Dödlistor 1809-1811, 1815-1817, 1819-1823 (Skriftserie 3)
Gravstensinventering

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Tåsterups Sokn och Giärarps By har:

Skatte 7/16  
Insokne Frällse 4 Tåsterups Gård.
Gatehus 8   "

Nödtorftigt utsäde, litet och swagt höbohl.

Munckatågarp har:

Insokne Frällse 5. 1/2 Tåsterup.
Gatehus 8   "

Nödigt utsäde, swagt höbol, någon torfjord.

Muncka Mölla:    
qwarn 1   Tåsterups Gård.
Rö Mölla:    
dito 1   "
Rå och Rörs Torp 6   "
Kalckebruk 1   "
Tåsterups Säteri (k) 10. 1/8 Herr Öfwersten och Riddarn Rutger Barnekov.

Soknen har 33 st hemmansbrukare, utom säteriet, och giör med Glämminge Sokn ett Regalt Pastorat.

Denne Gård är så gammal, att man icke weta kan när den först är blefwen anlagd eller upbygd, widare, än att Herr Torkel Brahe Riddare och Riksråd (en son af Nils Brahe) med dess Fru Barbara Muhle blef egare till detta Gods wid år 1330, efter hwilcken 13 Descendenter af den Braheska slägten i 300 år Possiderat Gården intil dess Manliga Lineen utgådt och försälgning skiedt år 1688 till nu mera Grefweliga Aschebergska Slägten. Borg Gården har ett Caractairs Hus med 2:ne Flyglar, Grundmurat 3:ne Etager högt, wid hwars östra ända är, af den store Astronomen Tyko Brahe i qwadrat uppbygd, ett observatorium till 7 Etagers högd. I ena Flygelen är en, till wighet och besparing mycket nyttig kiölna eller mälthus inrättad.

Sielfwa Borg Gården är med en watn graf omgifwen och försedd med windbrygga. Ett sädes Magazin 3:ne wåningar högt, en ansenlig Ladugård, bestående af alla slags nödige uthus. En Sokne stufwa år 1758 af nu warande Possessor uppdragen, en Schola af framledne Fru Grefwinnan Margaretha Ascheberg år 1743 med anslagen Lön och stat för Schole Mästaren, inrättad, och ett i Glämminge Sokn wäl anlagt och inrättadt Hospital, hwarest 5 st. fattige niuta tillräckeligit underhåll, finnes till sammans grundmurade och med tegel täckte. Inkiörselen så wäl till Borg- som Trägården är med järnportar försedder. Intill Ladugården och södra sidan står Tåsterups Sokne kyrcka, ditflyttad år 1598 af Herr Jörgen Brahe på egen bekåstnad, wäl och sirligen uppdragen, trägården är belägen å 3 sidor om Borggården försedd med tillräckeligen goda trän, dåck utan ..rater. Gården äger tillräckeligit fiske i 4:ra dammar af karp, rudor, giäddor och abbor så ock saltsiö fiske wid Kåseberga läje jemte 2:ne fiskarehus i Kiöpinge Soken, 200 tunnors utsäde i 4:ra wångar med dubbelt stengiärde infredade, 600 Lass Hårdwals hö, 3:ne beteshagar och en wacker skogslund wid gården infredade, 9 och en half Insokne Frällse, 34 Utsokne Frällse hemman, 22 Insokne, 17 Utsokne Frällse hus, 2 Insokne, 2 Utsokne miölqwarnar, ett kallckebruk, ansenligit kalckstens och flis stensbrått, tillräckelig bokskog, 3:ne st. inhägnade Planterings hagar och i förra tider har Gården haft Jus Patronatus men förloradt wid kongl. Reductionen. På Gårdens egor finnes Rudera af den förra Tåsterups eller Giärarps kyrcka, likaledes efter en skants, som i äldre tider warit försedd med dubbla wallar och grafwar. Om denne senare äro åtskilliga olika berättelser, men synes troligast, att därstädes i förra tider warit ett Wikinga näste. Widlyftigare härom kan läsas uti Nidelströms Disputation öfwer Gården under Herr Prof. Brings præsidio.

Tosterups ägare:

Början av 1300-talet Axel Eskildsen Mule
1300-talet Hans dotter Barbaras man Torkild Nielsen Brahe
Anders Jacobsen Grim
Dennes son Jens Andersen Grim
Peder Torkildsen Brahe
Dennes son Axel Pedersen Brahe
Dennes son Peder Axelsen Brahe
1441-1487 Dennes son Axel Pedersen Brahe g.m. Maren Tygesdatter Lunge
1487-1523 Deras son Tyge Axelsen Brahe, g.m. 1:o Magdalene Krognos, 2:o Sophie Rud
1523-1565 Hans son Jörgen Tygesen Brahe, g.m. Inger Oxe
1565-1571 Hans bror Otte Tygesen Brahe, g.m. Beate Bille
1571-1601 Deras son Jörgen Ottesen Brahe, g.m. Ingeborg Parsberg
1601-1611 Deras son Tönne Jörgensen Brahe
1611-1615 Hans farbror Knud Ottesen Brahe, g.m. Margrete Eriksdatter Lange
1615-1616 Dennes bror Axel Ottesen Brahe, g.m. 1:o Mette Gjöe, 2:o Kirsten Hardenberg
1616-1640 Hans son Tyge Axelsen Brahe, g.m. Birgitte Brock
1640-1656 Genom köp Otte Tagesen Thott, g.m. 1:o Jytte Gyldenstierne, 2:o Dorte Rosencrantz
1656-1688 Hans dotter Jytte Thott, g.m. Jörgen Krabbe (d. 1678)
1688 Hennes svåger Just Hög
1688-1693 Genom köp Rutger von Ascheberg, g.m. Maria Eleonora von Busseck, genannt München
1693-1722 Deras son Christian Ludwig von Ascheberg
1722-1753 Hans syster Margareta von Ascheberg, g.m. Kjell Christoffer Barnekow
1753-1772 Deras son Rutger Barnekow, g.m. Mariana Lovisa Maclean
1772-1782 Deras döttrar Margareta Lovisa, g.m. Jacob Wilhelm Bennet, och Eleonora Mariana, g.m. Anders Reinhold Wrangel
1782-1783 Genom köp Erik Ruuth
1783-1791 Genom köp Johan Sparre, g.m. Alexandrine de Cheusses
1791-1810 Hans änka Alexandrine de Cheusses
1810-1832 Genom köp hennes svärson Isaac Lars Silfversparre, g.m. Sophie Sparre, som var änka efter C. A. Ehrensvärd
1832-1858 Genom arv och köp de sistnämndas son Gustaf Ehrensvärd, g.m. Henrietta Virginia Sofia Catharina Adlercreutz
1858-1901 Deras son Albert Ehrensvärd, g.m. Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt
1901-1904 Hans änka Hedda Ehrensvärd och deras sju barn
1904-1944 Deras son Carl August Ehrensvärd jämte syskonen samt intill 1912 hans son Augustin Ehrensvärd
1944-1947 Carl August Ehrensvärd och fyra kusiner
1947-1957 Carl August Ehrensvärd, g.m. 1:o Gisele Dorotée Anna-Luise Marianne Lilla von Bassewitz, 2:o Svea Elisabeth Lachman
1957- Hans son Gustaf Jörgen* Ehrensvärd, g.m. Ebba Gunilla* Banér
1992- Jan Ehrensvärd

Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 72-73
Tosterup skildras 1676 såsom befästadt med grafvar om 37 fots bredd och 10 fots djup samt en vindbrygga; omkring det starka fyrkantiga tornet, som hade 20 alnars höjd och 1/2 alns tjockare murar än den öfriga byggnaden, nådde grafven en bredd af 75 fot. Sjelfva byggnaden, aflångt fyrkantig och 1 ½ våning hög, hade 1 ½ alns tjocka murar. I nedra våningen voro gemaken hvälfda. Borggården var ej kringbygd, utan bildades af hufvudbyggnaden, ett lägre stenhus och tvenne sammanbindningsmurar. Framför hufvudbyggnaden lågo stallarne och ladubyggnaden, uppförda af naturlig sten, men med tunna murar, och bakom de förra kyrka och kyrkogård. Från en höjd i närheten af tornet kunde detta med lätthet beskjutas, hvilket minskade platsens försvarsduglighet.
Vid Tosterup som var hans hustrus Jytte Thotts arfvegods, stiftade Jörgen Krabbe ett hospital, hvartill han anslog dels pante- och dels frälsegods till ett värde af 10.000 dr. smt. Carl XI bekräftade denna stiftelse 1670 16/12 och det medgafs honom frihet, att under lika frihet som utsockne frälse bruka det pantegods, hwilket han vid en förändring af stiftelsen behållit mot lemnad refusion af eget frälse.

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 20 1/16 hemman, af hvilka 19 5/8 äro frälse och 7/16 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Glemminge och Tosterups socknar
Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde nämndemannen Lasse Månsson i Glemminge. Efter hans avgång år 1859 valdes

Per Svensson i Glemminge, vald 25/5 1859, entledigad sommartinget 1868;
Jöns Ingvarsson, n:r 22 Glemminge, vald 27/9 1868;
Jöns Månsson, n:r 13 Glemminge, vald 23/1 1872;
Bengt Nilsson, n:r 18 Glemminge, vald 4/2 1879;
Per Nilsson, n:r 3 Glemminge Tågarp, vald 7/6 1881;
Lars Ingvarsson, n:r 38 Glemminge, vald 28/5 1888;
Måns Persson, Glemminge, vald 28/7 1900;
Per Andersson, Glemminge Tågarp, vald 26/8 1906;
Arrendatorn Nils Persson, Larsbo, vald 2/8 1914
Mårten Månsson, Römöllan, vald 24/10 1920, död 1923;
Kommunalordföranden Per Nilsson, n:r 22 Glemminge, vald 8/7 1923, död 1926;
Nils Nilsson, n:r 35 Glemminge, Ljungabron, vald 11/4 1926, innehar befattningen (1926)

Tosterups socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Insochne Wekudagz till Tåsterup Gårdh 1 Tågerup: Mårten Andersson ½ Har 3 husläng:r wedh macht, bonden hielper sigh lijtet
-”- 2 Gathehuus: Jöns Ollsson

1

Een lijten huusl: fattigh åbo
-”- 3 Nils Lasson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 4 Mårten Nilss: nu Biörn Ollss: och Jöns Månsson ½ Fins 3 stycken huusläng:r
-”- 5 Jöran Nilsson ½ Dito 3 huuslängiar wedh macht och behållen bondhe
-”- 6 Nils Andersson och Pehr Bångh ½ Fins 4 huusläng:r, bondhen fattigh
-”- 7 Tycke Pehrsson och Mårten Pehrsson ½ Har 4 huuslängiar och bondhen hielper sigh
-”- 8 Isach Tygess: och Tycke Mårtenss: ½ Har 2 små längiar huus, bonden hielper sigh
-”- 9 Swen Larss: och Jep Swenss: ½ Har 4 små husläng:r wedh macht och bonden behållen
-”- 10 Hans och Pehr Anderss: ½ Dito 4 huuslängiar och hielper sigh
Dito Insochne Wekudagz till Bollerups[!] Gårdh 11 Willadtz Nilsson och Pehr Mårtenss: ½ Har 4 små huslängiar och bonden hielper sigh
-”- 12 Olof Andersson ½ Har 3 husläng:r och hielper sigh
-”- 13 Olof Jönss: och Nils Hanss: ½ Har Een husl: och Ähr fattige bönder
-”- 14 Gathehuus: Pehr Lasson

1

Ett lijtet stycke huus
Rusthållare 1 Giärarp: Clas Jönsson 1 Haf:r 4 g:le huusläng:r bonden wedh macht
Dito Insochne och Wekudagz till Tåsterup Gårdh 2 Anders Classon och Tycke Jepsson ½ Har 4 små huusläng:r bonden hielper sigh
-”- 3 Gathehuus Måns Ollss:

1

Ett lijtet stycke huus
-”- 4 Lars Olsson

1

Dito Ett lijtet stycke huus
-”- 6 Anders Påhlsson ½ Har 2 stycken huusl: och hielper sigh
-”- 8 Mårten Håckonsson och Jöns Pehrsson ½ Haf:r 2 små stycken huusläng:r bonden ähr fattigh
-”- 9 Gathehuus: Bengdt Thuasson

1

Haf:r 2 små stycken huusläng:r bonden ähr fattig
-”- 10 Jöns Pehrsson

1

Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
-”- 12 Måns Knuthss: Ibruuch ½ Ett stycke huuslängia wedh macht
-”- 14 Gathehuus Pehr Hansson

1

Ett lijtet golfz huus Åboen ähr Uthfattigh
-”- 15 Jöns Nilsson ½ Har 2 små husläng:r bonden hielper sigh
-”- 16 Nils Biörnssons Änkia ½ Består aff 4 huuslängiar Änckian behållen
-”- 17 Jöns Nilsson Ladufougdhe ½ Har 3 husläng:r bonden wedh macht
-”- 18 Lars Nilsson ½ Dito 3 små husl: bonden hielper sigh
-”- 1 Rödemölla: Jöns Pehrss: 1 Een qwarn, bygdt medh 2 stycken små läng:r wedh macht
-”- 1 Munkemöl: Hans Perss: 1 Dito beskaffanheeth

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684-1684) Bild 94 / sid 89 ff (AID: v98462.b94.s89)

Födda, vigda och döda i Tosterup åren 1806-1826:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3 Döda kvinnkön Varav döda mankön  i Skriftserie nr 3
1806 10 8 2 0 0 2 2   3  
1807 9 4 5 0 0 3 7   8  
1808 9 7 2 0 0 4 8   6  
1809 8 4 4 0 0 9 2 1 2 1
1810 10 6 4 0 0 5 5 2 6 2
1811 16 5 11 0 0 1 6 2 3 1
1812 13 7 6 0 0 6 5   5  
1813 9 4 5 0 0 1 4   7  
1814 9 5 4 0 0 5 3   3  
1815 14 10 4 0 0 6 5 1 7 1
1816 15 5 10 0 0 5 3 1 4 3
1817 12 5 7 0 0 6 4 4 3 3
1818 14 4 10 0 0 3 2   2  
1819 11 7 4 0 1 5 7 2 4 1
1820 16 5 11 1 0 10 12 5 5 0
1821 21 8 13 1 0 5 3   5  
1822 15 8 7 0 0 2 8 1 7 1
1823 16 8 8 0 0 4 3 1 5  
1824 23 10 13 0 0 7 4   4  
1825 22 9 13 0 0 5 8   4  
1826 12 6 6 0 0 1 7   4  

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB), Tosterups kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn