Tryde

Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1920 Tryde
1921-1951 Tomelilla köping (del av församl)
1921-1951 Tryde (del av församlingen)
1952-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskiften eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Tryde saknade byordning 1778
Sälshög byordning stadfäst 1757 4/3
Tomelilla saknade byordning 1778

Litteratur:
Hembygdsgårdar i Tomelilla kommun. 1978
Lundkvist, W, Tomelilla krönika 1437-1954. 1955
Nilsson, N. G, Tomelilla gamla by och Byagården. 1976
Tomelilla fabriks- och hantverksförening 75 år. 1975
Tomelilla hembygdkrets årsbok. 1967- (årlig)
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 127-128. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Tryde Sokn och By har:

Prästegård 1/4  
Klåckarebohl 1/16  
Utsokne Frällse 5. 3/4 Kåseholm 4. 3/4, Örup 1.
Qwarn 1   Kåseholm.
Gatehus 13   12 till Kåseholm.

Skarp och sandig åker, nödig äng, någon torfjord, surskog och fiske.

Sälshög har:

Skatte 2. 7/16  
Utsokne Frällse 4. 1/4 Örup 1. 5/8, Kåseholm 2. 1/8 och Lieutenant Ehrencrona 1/2
Crono indelt 3/16  
Lieutenants Bost. 15/16  
Qwarn 1   Handelsmannen Baas.
Gatehus 18   Kåseholm 1.

Tillräckelig åker och äng, någon torfjord.

Tommelilla har:

Skatte 1/4  
Utsokne Frällse 2. 1/8 Örup 1. 1/8, Lieutenant Ehrencrona 1.
Gatehus 1   Örup.

Swagt utsäde och höbol med någon torfjord.

Enstaka Torp 5   Kåseholm

Kåseholms

Säteri (o) 1. 1/4 Herrar Ryttmäst. Hind. Julius och Johan Coyetter.

Soknen har 46 st. hemmansbrukare, utom Säteriet.

(o) Fordna tiders egare till denne Gård, som förmenes wara anlagd af en Kååse, hafwa warit Krabbar, Urnar, Ackeleyer, Gyllenpalm och Ehrencronor, från hwilcken senare Familie nuwarande egaren Gården gienom kiöp bekommit, som har en stor Corps de Logis och en flygel Bygnad af korswärcke, en wåning högt samt täckt med tegel. Ladugården består af 3:ne korswärcks bygnader täkte med halm. Trägården fram för Corp de Logien, är rymlig och under ny anläggning. Situationen är angenäm till åker och skog.
Gården eger fiske af giäddor, rudor och abbor uti några st. dammar, wildhane af högdjur, harar och åkerhöns, tillräckeligit och godt utsäde, ett däremot swarande höbol, dubbla stengårdar till största delen omkring egorne, godt muhlbete, 8:ta Utsokne Frällse hemman, 21 st. Gatehus, wariblandt ett är grundmurat och till krog inrättat, en odal Miölqwarn, tillräckelig bok, eke och surskog, samt Jus Patronatus till Tryde kyrcka försåldt af konung Friederich den 3:die i Dannemarck till en Ifvar Krabbe.

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Malmöhus län - 1765 (av J. L. Gillberg)
Tryde Sokn och Efweröds By har:

Skatte 4. 1/4  
Utsokne Frällse 2. 1/2 Esperöd och herr Lieutenant Ehrencrona 1.
Gatehus 9   Ehrencrona 6 st.

Åkerjorden sidländ och mager, höbolet tarfweligit, någon kratmarck och Torfjord till nödtorft.

Den öfrige delen af Soknen tillika med Pastoratet ligger uti Christianstads Lähn.

Kåseholms ägare:

1647 Johan Urne till Vanstatorp, g.m. Pernille Kaas
1671 Kjeld Nielsen Krag
1673 Enevold Knudsen Akeleye, g.m. Margrete Eriksdatter Steensen
1682 Genom köp Johan Palm, adlad Gyllenpalm, g.m. Helena Ottosdotter von Bösen
1687 Deras son Hans Gyllenpalm, g.m. Barbro Sofia Akeleye
1723 Genom köp Gustaf Gammal Ehrencrona till Åraslöv, g.m. 2:o Anna Christina Nehrman
1744 Deras son Hans Gustaf Gammal Ehrencrona till Åraslöv, g.m. 1:o Brita Maria Hammarberg
1757 Genom köp Henrik Julius och Johan Gustaf Coyet
1769 Henrik Julius Coyet, g.m. Charlotta Vilhelmina von Dellwig
1788 Genom köp Gustaf Berend Santesson från Göteborg, g.m. Dorotea Elisabet Matsen
1793 Genom köp B. G. Sahlgren
1794 Genom köp Ulrika Catharina Koskull, g.m. Magnus Fredrik Brahe till Skokloster, Skarhult m.fl
1796 Genom köp Tage Thott till Skabersjö, g.m. Ulrika Christina Barnekow
1824 Deras son Christian Thott, g.m. 1:o Ulrika Eleonora Barnekow, 2:o Eva Lovisa Bennet
1844 Hans systerdotter Maria Sofia Beck-Friis, g.m. Nils Anton Barck
1858 Genom köp Johan Peter Hintze, g.m. 1:o Emma Gunilla Mortuna Cavalli
Genom köp G. Hintze
1905 Genom köp F. Wassberg
1907 Genom köp K. A. Nilsén
1919 Genom köp Clas Erik Thott, g.m. Caroline Marina Strömfelt
1957 Genom köp Jan Björkman, g.m. Karin Anna-Brita Larsson

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfwer Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne af Lorentz Gillberg, andra upplagan av Nils Bruzelius år 1840.
Efweröds by af Tryde
, 2 ½ mantal Utsockne-Frälse, 8 nummererade Gatuhus; folknummern 460, 235 man- och 225 qwinkön; ordinarie räntan 10 R:dr 15 sk. B:co; kronotionden Råg 4 tunnor 25 ½ kappar, Korn 9 tunnor och 34 ½ kappar, Hafre 2 tunnor 6 kappar. Åkerjorden är sidländ och mager, höbolet tillräckligt; torfjord finns till husbehof. Dessa hemman äro sammandragne i ett skifte, med stora Ladugårdshus af stenmur bebyggde, samt ägorne i flera gärden indelte och med stengård inhägnade. I afseende på kyrkogången lyder denna by under Tryde kyrka.

Skatteköp 1700-1775
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Efweröd nr 1, 3/16 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 3/16 mtl
Efweröd nr 2, 3/16 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 3/16 mtl
Efweröd nr 19, 1/4 mtl 1761 juli 30, skattebrev på 1/4 mtl
Sälshög nr 1, 1/2 mtl 1750 juni 7, skattebrev på 1/2 mtl (AID: v835487.b1260.s239)
Sälshög nr 21, 3/16 mtl 1766 jan. 30, skattebrev på 3/16 mtl
Tomelilla nr 1, 1/4 mtl 1759 dec. 22, skattebrev på 1/4 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 17 9/16 hemman, af hvilka 13 7/16 äro frälse, 2 7/8 skatte och 1 1/4 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Tryde och Spjutstorps socknar
Vid indelningen tjänstgjorde Sven Larsson, Spjutstorp (Hedeberga). Efter honom valdes

Mårten Nilsson, Norra Spjutstorp, 1829; därefter
Mårten Göransson, n:r 9 Selshög, vald 1829;
Ola Persson, Hedeberga, vald 31/12 1839;
Sven Carlsson, n:r 8 Selshög, vald 14/10 1849;
Per Jönsson, Hedeberga, vald 1854, entl. 31/7 1855.
Sven Nilsson, n:r 19 Tryde, vald 26/8 1855, häradsdomare;
Jöns Simmonsson, Hedeberga, vald 8/3 1890;
Kyrkovärden Anders Nilsson, Everöd, vald 20/10 1902;
Gustaf Anton Johnsson, Hedeberga, vald 25/6 1912;
Paul Jönsson, Ekedala, vald 6/7 1918;
Lars Håkansson, n:r 12 Spjutstorp, vald 13/12 1925; innehar fortfarande befattningen (1926)

Tomelilla köping
År 1926 tillkommen valkrets

Apotekaren Anders Hallinder, Tomelilla, vald 7/2 1926; innehar befattningen (1926).

Lantbrukaren C. A. Amilon, Everöds gård, Tomelilla, 1932-1938, 1944-1957-.
Mårten Eriksson, Tomelilla, -1944-
Oscar E. Landgren, Tomelilla, -1944-1957-.
Charles B. Nordkvist, Tomelilla, -1957-.

Tryde socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Rusthållare 1 Selshögh byy: Hans Månsson 1 Har 4 huuslengior wedh macht bonden behållen
Insochne Wekudagz till Kååseholm Fru Margretha Stensson 2 Jöns Mårtensson ½ Dito 4 små huuslengior och bonden hielper sigh
[v98384a.b1160, v331250.b10260]
Hans Månss: Rusthåldh 3 Jöns Andersson, Tyke och Mårthen Andersson ½ Dito 4 längior Jöns fattig och Mårten hielper sigh
Dito till Kååseholm 4 Håkon Thuasson ½ Haf:r 2 små huuslengior bonden hielper sigh
Till Öhrup 5 Mårthen Lasson Möllare ½ Ett och ett halft stycke huusl: bonden Uthfattigh
Uthfrälse till Tåsterup 6 Håkon Mårtensson ½ Fins 3 små huuslengior och bonden fattig
Hr Lieutnantens hästehemman 7 Jor Pehrsson ½ Har 4 små lengior och bonden fattig
Till Kååseholm 8 Arfwedt Jönsson ½ Har 2 små lengior och fattigh
Jöns Joenss: Rusthåldh i Selshögh 9 Anders Jonsson ¼
Lasse Månsson ½
Jöns Anderss: IBruch ¼
1 Består af 4 st:n huuslengior ¼ ödhe och bönderne fattige
Till Öhrup 10 Mårthen Jepsson ½ Har 3 stycken huuslängior bondhen hielper sig lijtet
Hr Lieutnantens hästehen:n 11 Lasse Nilsson ½ Fyra små huusleng:r hielper sigh
Cronans, Rusthål: Hans Månss: sigh tillhåller dock Ograv:t 12 Gathehuus: Lasse Skräder och Nils Lasson

1

Har här på Upbygdt fyra små huuslengior, hielpa sig, kan här till Uthsåås 2 skp: Uthsäde och ingen Äng
Till Öhrup Gårdh 13 Nils Swensson ½ Afhyst och ödhe Engen höstas och Inbärgas
H:r Lieutnant Dahlpijls Säthe och hestehemman 14 Pehr Ingemansson 1 Har 4 Nya behålne huus längior Åboen wedh macht
Nils Håkonssons Rusthåld i Spiustorp 15 Oluf Andersson och Jöns Jbsson ½ Fins 3 förfalne längior fattige bönder
Jöns Joenss: Rusthåldh 16 Lasse Pehrsson  ½ Nyligen Antaget på 3 Åhrs frijheeth, Upsatt 3 golfz huus fattig
Hans Månss: Rusthåldh 17 Måns Lass: nu Anders Månss: ½ Fins 4 små g:le huusläng:r dhe 2 förfalne, Uthfattigh dräng
Jöns Joensson Rusthål: och dess Rusthåldh 18 Bosegårdhen: Jöns Joensson ½
Åke Andersson och Lasse Pehrsson Ibruch ½
1 ½ parten Afhyst och Ibruch finns 4 st: huuslengior och bönderne der på hielper sigh
Jöns Håkonssons Rusthåldh 19 Mårthen Lasson ½ Har 3 små huuslengior bonden fattigh
Till Öhrup 20 Mårthen Nilsson ¼ Ett stycke huuslengia förfal: bonden Uthfattig
Hans Månss: Rusthåld 21 Nils Lasson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch och boer på förbem:te Gathehuus
Till Öhrup 1 Lasse Mårthensson Qwarn

1

Ett stycke g:lt förfallit Möllehuus Åboen Uthfattig
Pastoren Hr Otto Erichssons Rusthåldh i Öhraby 1 Tommalilla: Truls Jönsson ½ Haf:r 2 st:n huuslengior bonden ähr fattigh ringa bruuk
Uthfrälse till Öhrup 2 Een Ödhe Grundh ½ Afhyst j många Åhr och bruket Öhrup Gårdh Underlagdt
-”- 3 Påhl Lassons Gårdh 1 Een huuslengia och bruuket Underlagdt Öhrup Gårdh
-”- 5 Een Ödhe Grundh ½ Afhyst och bruuket Öhrup Gårdh Underlagdt
Insochne och wekudagz till Kååseholm 6 Johan Pehrsson ½ Fins här till 2 grundar, men i Jordeboken för Ett hemman Upfördt. Har 3 längior, bonden hielper sigh
-”- 7 Dito Ibruch ½ -”-
-”- 8 Gathehuus Pehr Skomakare

1

Ett lijtet stycke huus Åboen fattigh
-”- 1 Pantharehuuset i Tryde Eeke Hindrich Månsson   Ett stycke huus och Åboen fattigh
-”- 1 Trydemölla: Jepp Månsson

1

Består af Een lijten qwarn och 2 st:n små längior, hielper sigh
-”- 1 Ryngetorp: Frun på Kååseholm Ibruch ½ Fins Een huuslengia och brukat Underlagt Kååseholm
-”- 1 Kantan: Måns Pehrsson   Afbrändt och Afhyst och dess ringa bruuk Underlagt gården
-”- 1 Skyttehuusett

1

Ligger undher Gården finns Een lijten huuslengia
Insochne till Kååseholm 1 Tryde byy: Enewåldh Pehrsson 1/2 Haf:r 4 huuslengior tembl: wedh macht och bonden hielper sigh
-“- 2 Gathehuus: Pehr Mårtensson

1

Ett lijtet stycke huus Åboen Uthfattigh
-”- 3 Anders Nilsson

1

Dito Ett sycke huus Åboen hielper sigh
-”- 4 Pehr Skomakare

1

Dito beskaffenheeth
Prästestomnen 5 PrästeGårdhen   Fins 4 huuslengior wähl wedh macht hålne och reparerade
Klåckare bohl 6 Deigne bohligen

1

Ett lijtet stycke huus wedh macht
Dito Insochne till Kååseholm 7 Gathehuus: Nils Joensson

1

Ett lijtet stycke huus, fattig
-”- 8 Pehr Nilsson

1

Dito beskaffenheeth
-”- 9 Jep Jönsson ½ Har 3 huuslengior bonden hielper sigh
-”- 10 Oluf Månsson ½ Har 4 längior wähl wedh macht [v331250.b10050]
-”- 11 Gathehuus: Oluf Sÿare

1

Ett lijtet stycke huus fattig
-”- 12 Smedehuuset: Erich Pehrss:

1

Ett lijtet huuslengia wedh macht
-”- 13 Nils Pehrsson ½ Har 3 stycken huuslengior wedh macht och hielper sigh
-”- 14 Lasse Olsson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 15 Måns Andersson ½ Dito legenheeth
-”- 16 Åstredt Pehrsson ½ Dito 3 st: huuslengior Åboen fattig
-”- 17 Carl Lasson ¼ Dito beskaffenheeth
-”- 18 Bengdt Lafogde nu Mårten Jönss: ¼ Fins 2½ huuslengia fattig
-”- 19 Bengdt Olsson ½ Har 3 st: huuslengior bonden Uthfattigh
-”- 20 Pehr Olsson ½ Dito beskaffenheeth
-”- 21 Måns Pehrsson ½ Dito huus bonden hielper sigh
-”- 22 Nils Jbsson ½ Har 4 huuslengior och bonden wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 126 / sid 123 ff (AID: v98462.b126.s123)

Åter till huvudmenyn