Ullstorp

Pastorat: Tryde, Tomelilla, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad
Härad: Ingelstad
Kommun:
1863-1920 Ullstorp
1921-1951 Tomelilla köping (del av församl)
1921-1951 Ullstorp (del av församlingen)
1952-1970 Tomelilla köping
1971- Tomelilla

Storskifte: "Storskifts delningar eij förrättade" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Toarp saknade byordning 1778
Ullstorp saknade byordning 1778

Litteratur:
Schantz, J. Beskrifning öfwer Ullstorps Sockens Geographiska Läge. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 3. 1817
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid.140-141. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Ulstorp Sokn och By har:

Skatte 1. 1/2  
Crono indelt 3/16  
Prästegård 1/2  
Klåckarebohl 1/8  
Utsokne Frällse 2 Örup 1/2, Bollerup 1. 1/2
Gatehus 8    

Mycken dåck sandig åker, godt höbohl, någon torfjord och krattmarck.

Toarp har:

Skatte 15/16  
Utsokne Frällse 3 Örup 1, Bollerup 1. 1/2, och Magist. Utterbom 1/2
Crono indelt 3/8  
Gatehus 4   Örup 1
Qwarn 1   Örup

Nödig dåck sandig åker, litet höbohl.

Soknen har 24 st. hemmansbrukare.

Skatteköp 1700-1828
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Toarp nr 4, 1/4 mtl 1761 juni 8, skattebrev på 1/4 mtl
Toarp nr 8, 3/8 mtl 1791 mars 29, skattebrev (AID: v566850.b1160)
Ullstorp nr 6, 1/16 mtl 1828 mars 11, skattebrev (AID: v566850.b1170)
Ullstorp nr 9, 3/8 mtl 1761 april 14, skattebrev på 3/8 mtl
Ullstorp nr 12, 1/8 mtl 1790 mars 27, kvittens i landskontoret

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 8 5/8 hemman, af hvilka 5 äro frälse, 3 skatte och 5/8 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Ullstorps och Bollerups socknar
jämte (till år 1891) del av Stora Köpinge socken.
Enligt valkretsindelningen skulle denna krets välja nämndeman efter då tjänstgörande Nils Persson i Löderup. Han avgick 1826 och efter honom valdes

Sven Mattsson i Stora Köpinge, vald 25/2 1827;
Nils Olsson, n:r 9 Toarp, vald 1829;
Ola Nilsson, Ullstorp, vald 1831;
Nils Nilsson, Köpinge, vald 8/3 1835;
Göran Larsson, Köpinge, vald 18/12 1841;
Matts Svensson, Köpinge, tjänstgjorde 1848;
Mårten Ingvarsson, Kabusa, vald 15/10 1851;
Nils Åkesson, Ullstorp, vald 15/10 1854;
Per Svensson, St. Köpinge, vald 1860;
Ola Persson, Toarp, vald 18/9 1864, entl. 1867;
John Nilsson, Kabusa, vald 19/1 1867;
Godsägaren P. Hj. Sylvan å Bollerup, vald 24/3 1883, avled 1897;
Per Paulsson i Ullstorp, vald 1897;
Frithiof Hederström, Walterslund, vald 10/2 1905;
Arrendatorn Mårten Eriksson, Ullstorp, vald 1926; innehar nu befattningen (1926).

Oscar Anton Persson, Ullstorp, -1957-.Ullstorps socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Rusthållare 1 Uhlstorp byy: Oluff Andersson Giöng ½ Har 3 st:n huuslängior wedh macht bonden hielper sigh
[v331250.b10240]
Dito Oluff Anderss: Rusthåldh, oförmöget och ringa 2 Pehr Skomakare och Marcus Pehrsson 1 4 huuslängior wedh macht och den ene Marcus Ung och fattig
Uthfrälse till Öhrup 3 Anders Jönsson ½ Har 4 små längior bröstfeldige bonden fattigh
-”- 4 Pehr Andreasson ½ Har 3 stycken huusläng:r wedh macht runga bruuk och fattigh
Cronones Ograverat Ordin: till kyrkian 5 Gathehuus: Smedhen Nils Jbsson

1

Har 2 små st:n huusl: Uthfattigh
-”- 6 Dito Nils Ibruuk ¼ Finnes Allenast 2 golfz huus
Cronones Prästestomben 7 Präste Gårdhen   Finnes 4 huuslängior tembl: wedh macht
Klåckarebohl 8 Deigne bohligen 1/8 Har 2 små huuslängior wedh macht
Thua Månssons Rusthåldh ringa och oförmöget 9 Nils Jönsson 1 Finns 4 g:l bröstfeldige huuslenger bonden Uthfattigh
-”- 10 Lasse Hansson ½ Har 3 små lengior bonden Uthfattig
Till Öhrup 11 Månns Christensson ½ Har 4 g:l förfalne huuslängior och bonden Uthfattigh
Oluff Giöngz Rusthåldh 12 Måns Ingwarsson ½ Fins 3 förfalne och nästan ruinerade huusläng:r Uthfattigh
Rusthållare 13 Thua Månsson ½ Har 4 små huuslängior wedh macht, bonden hielper sigh
Dito Rusthåll 14 Jöns Andersson ½ Har 3 små lengior bonden fattig
Uthfrälse till Bollerup 15 Mårthen Månnsson ½ Har 4 små huuslängior och bondhen fattigh
    Toerup    
Dito Till Bollerup 1 Pastoren Hr Nils Pehrsson ½ Består aff fyra huuslengior wähl wedh macht
Dito Härskap 2 Nils Andersson ½ Har 2 små huuslengior Uthfattig och ett mycket ringa bruk
Rusthållare 3 Nills Andersson 1 Har 3 st:n huuslengior och bondhen hielper sigh
På Nils Anderss: Rusth: 4 Ibm: Michel Håkonsson ½ Hafuer 4 g:le små huuslengior Åboen hielper sigh
Uthfrälse till Öhrup 5 Gathehuus: Åstredt Pehrsson

1

Ett lijtet stycke huuslengia
Hr Arel Swawes Uthfrelse 6 Nils Trulsson ½ Har 3 g:le förfalne huusleng:r bonden Uthfattigh
Clas Jönss Rusthåldh uthj Giärerup 7 Knuth Jönsson ½ Haf:r 4 g:le huuslengior och bonden fattigh
Nils Anderss: Rusthåldh 8 Mårthen Jönsson 1 Fins 3½ huuslengie tembl: wähl Upbygdt, ingen Åboe och aff Rusthål: lijtet Ibruuk
Hr Aril Swawes 9 Jönns Nilssons Änkia ½ Har 2 små huuslängior Enkian Uthfattigh
Till Öhrup 10 Anders Pehrsson 1 Har 4 huuslengior Åboen tembl: wedh macht

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 113 / sid 108 ff (AID: v98462.b113.s108)

Åter till huvudmenyn