Vallby

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Vallby
1952-1968 Hammenhög
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: Glivarp 1778/79, Salarp 1778/79, Vallby 1777/78
Enskifte: Glivarp 1820, Salarp 1815 (fastställd 1823), Vallby (1806/1809) 1818/19
Till "Historiska Kartor"

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 113-114. 1991
Ljungmo, C. K. Glimmingehus och sydöstra Skåne. 1923
Rydbeck, O. Glimmingehus. 1965
Tengwall, S. N. Sockne-Beskrifning. Wallby Socken. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 4. 1818.
Wallin, C. Jens Holgersen Ulfstand till Glimminge. 1979
Wallin, C. "Rige Holger" till Glimmingehus och Dömestorp. 1943
Wallin, C. Sägner kring Glimmingehus. 1952
Wallin, C. Till Vallby skolas historia. 1943
Wallin, C. Vallby och Bolshög - en "Sighrafkyrka" och en "Tomarpskyrka"? 1943
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 146-147. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1735-1743 (Skriftserie 1)
Sockenrelation 1729 (Skriftserie 2)
Gravstensinventering
Vallby-Salarps hemsida 1
Vallby-Salarps hemsida 2
Glimmingehus
Se även mer om Vallby under Bönder

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Walby Sokn och By har: (e)

Crono indelt 1. 1/4
Utsokne Frällse 19/24 Herr Baron och häradsh. von Otter 5/8 och Landscrona Hospital 1/6
Prästegård 1/2
Insokne Frällse 9. 1/2 Glimminge Gård
Gatehus 26 "
Qwarn 1 "

God och tillräckelig åker, swagt höbol och ej mera.

Salarp har:

Insokne Frällse 3 Glimminge.
Gatehus 1 "

Mycken och god åker, men swagt höbol.

Glifarp har:

Insokne Frällse 3. 1/2 Glimminge
Gatehus 6

Nödigt utsäde och höbol med torfjord.

Lunne Mölla 1 Glimminge.

Har någon åker och äng.

Glimminge Säteri (f) 5. 1/2 Herr Landshöfdingen och Herr Capitain Beckfris

Soknen har 52 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

(e)Uti kyrckan och på norra sidan finnes en huggen sten i muren af denna Inscription: Anno 1499 d. 1 Maji lade Jöns Holgerson Ulfstand, Riddare, Riks Ammiral, och Ländsman på Gylland, Glimminge fasta stenhus Grund. Dödde 1523, begrafwen här med sin andra Fru Margaretha Trolle och hafwer wälb. Måns Rosencrantz bekåstadt denna sten till en hugkommelse Anno 1651. 2:ne Likstenar i Coret med munckestyl uthugne wisa, att Helge Hindrikson och Jöns Holgerson Ulfstand ligga här begrafn, af hwilcka den förra afled 1485 och den senare 1523.

(f) Ett stycke ifrån kyrckan ligger denna Sätesgård på en holme i en liten insjö, hwarest den gamla Ulfstandska Bygnaden, som uppå åfwanförmälte sten i Walby kyrcka kallas Glimminge fasta stenhus, finnes, och med rätta bär ett sådant namn. Af murarne som är 3 och en half aln tjåcka; af de besynnerliga hålen som äro inrättade både i murarne och i trapporne, samt af hela husets inrättning intages nogsamt, at det icke blått till Boning och beqwämlighet utan fast mera till förswar och säkerhet blifwit upprättadt.

Huset består af 3:ne wåningars högd, hwaraf nedersta wåningen är indelt till kiällare, skafferi, bakestufwa och smedja m.m. i mittersta wåningen har Gudstiensten fordom blifwit förrättad uti ett rum, som ännu kallas kyrckan.
På hela huset är ej mera än en ingång emot norr och Borggården wid hwilckens östra sida står en uthuggen stenbild i muren insatt liknande en naken menniska med ett bredt skiägg, hållande i wänstra handen en trästubbe och i den högra ett Djur, som liknar en hare. Om denne bildförtäljes i orten en saga, som här förbigås. Öfwer ingången sitter en annan huggen sten som föreställer Jöns Holgerson Ulfstand uti Hielm och harnisk med sitt skiöldemärcke i handen och öfwer hans hufwud läses desse orden i otydelig munckestyl; Anno 1499 tå lade jag Jöns Holgerson första stenen i Grundwalen af detta hus.På hans högra sida står en bild af hans första Fru hållandes sitt wapn som wisar, att hon warit af BraheskaFamilien med denne öfwerskrift: Anno 1495 tå dödde jag Holger Axelsdotter på Wisborg och ligger i Tommarpe Closter. På hans wänstra sida föreställes hans senare Fru hållande Trålliska wapnet i handen med denne öfwerskrift: Anno 1498 tå giorde Jöns Holgerson sitt Bröllop med Margaretha Arveds-dotter på Wisborg.

Wid första inträdet i huset finner man å ömse sidor i muren 3:ne hål, som utan twifwel warit försedde med Canoner, och så wäl i trapporne som i öfwra wåningen ser man hål hwilcka finnes så passade, att man därigenom antingen med stenar eller med handgewär kunnat skiuta på dem som med wåld welat tränga sig upp uti huset. Uti öfwersta wåningen är en ganska stor Sahl, där ifrån man träder in uti en kammare, hwarest Jungfru Maria med Barnet finnes på wäggen i sten afbildadt, jemte åtskilliga adeliga wapn i fenster murarne som merendels nu äro utbrutne, undantagande en 8:ta kantig sten uti ena fenstret, hwaruppå är en mans bild ristad, såsom klädd uti hjelm och harnisk, stödjande sig med wänstra armen uppå sitt swärd och håller i högra handen det Ulfstandiska samt i wänstra handen det Braheska wapnet med denne öfwerskrift; Jag är en Kiämpe starck och stor, från Gylland jag till Skåne for Anno 1487.

Så wida kunnit är, har Glimminge gård warit bebodd af följande Herrskaper. Holger Hindrikson Ulfstand, död 1485. Jöns Holgerson Ulfstand, död 1523. Biörn Ulfstand, har 1531 warit på Riddaresyn å egorne mellan Gylleboa och Tommerups Closter, uti hwilcken förrättning han nämnes såsom herre till Glimminge. Efter honom har Eric Rosencrants fådt gården med sin Fru Margaretha Ulfstand, med hwilcken han hade flere Barn och ibland dem Axell Rosencrants som feck Godset och hade en Grobbe till Fru. Holger Rosencrants Axelson ägde Gården 1640. Måns Rosencrants Holgerson wid år 1656. Holger Rosencrants Månsson, död 1715. Holger Rosencrants, den förra Holgers Broder son och efterträdare sålde Gården till Fru Christina Piper, född Törnflyckt, som emot östre Torup bortbytte Glimminge Gård till Herr Öfwerste Lieutenanten Jockum Beckfris, efter hwars död Godset tillträddes af dess Broder Herr Majoren och Riddarn Corfits Ludvig Beckfris, och 2:ne af hans efterlemnade söner, herr Landshöfdingen och Herr Capitainen Beckfris äro nu för tiden däraf Egare.

Utom förrbeskrefne Corps de Logis äro på BorgGården 2:ne Pavilloner, grundmurade en wåning höga. Till gården har förr warit windbrygga öfwer watnet men nu igenlagder. Ladugården har 3:ne grundmurade och en korswärcks Bygnad. Trägården är med gamla frukteträn försedder, hwarför utan gården eger ansenligit och godt utsäde och hö i 4:ra wångar indelt, otillräckelig skog af eke och hassell, fiske till nödtorft uti insjön, som omgifwer Gården och i 3:ne st. dammar, efter jordebokens föranledande häri Länet 16 insokne Frällse 9 och nitton fyratioåttondels utsokne Frällse hemman 44 in och utsokne Gatehus eller Torp, 2:ne Miölqwarnar, tillräckelig torfjord och bokeskog i Albo Härad wid ett hemman.

Ägare Glimminge:

1300-talets mitt Jens Holgersen Ugerup, g.m. Kirsten Ovesdatter (Passov?)
Deras dotter Christine Jensdatter Ugerup, g.m. Gert Minchwitz
1435 Deras son Henrik Gertsen Ulfstand, g.m. 2:o Helle Hack
1459 Deras son Holger Henriksen Ulfstand, g.m. 3:o Christence Rosensparre
1485 Deras son Jens Holgersen Ulfstand, "borgens" byggherre, g.m 2:o Margrethe Trolle
1523 Deras son Börge Jensen Ulfstand, g.m Magdalene Tygesdatter Krabbe
Deras dotter Margrethe Börgesdatter Ulfstand, g.m. Erik Axelsen Rosenkrantz till Lanting
1591 Deras son Axel Eriksen Rosenkrantz, g.m. Mette Pallesdatter Grubbe
1630 Deras son Holger Axelsen Rosenkrantz, g.m. Lene Mogensdatter Gyldenstierne
1647 Deras son Mogens Holgersen Rosenkrantz, g.m. Sofie Andersdatter Bille
1695 Deras son Holger Mogensen Rosenkrantz, g.m. Mette Gundesdatter Rosencrantz, barnlösa
1709-1720 Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark och såsom förläning åt Johan August Meijerfelt
1709 Rosencrantzska fideikommisset
1713 Hans bror Anders Mogensen Rosencrantz, g.m. Sofie Steensdatter Bille 
1725 Deras son Holger Andersson Rosencrantz, g.m. Christina Piper
1734 Genom köp Christina Piper (född Törne1673, hennes far Olof Hansson Törne blev adlad Törnflycht år1698) till Högestad m.fl
1736 Genom byte Joachim Beck-Friis och Corfitz Ludvig Beck-Friis
1739 Genom köp av broderns del Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Sofia Skogh
1761 Deras son Joachim Beck-Friis, g.m. Vilhelmina Stael von Holstein
1797 Hans bror Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Stiernblad
1798 Genom köp Jacob Kjell Bennet, men detta köp återgick och sedan Lave Beck-Friis sålt sin andel till brodern ägdes gården av denne, Corfitz Ludvig Beck-Friis
1834 Genom köp på auktion till C. M. Lundgren, Ystad, som överlämnade gården till sin svärson Tage Ludvig Sylvan, g.m. Fredrika Lundgren
1879 Deras dotter Jenny Adéle Fredrique Sylvan, g.m. Carl Albert Holger Rosencrantz
1924 Svenska staten mottog borgen som gåva av barnen till Holger och Adéle Rosencrantz när dessa sålde gården till Nils Månsson

Skatteköp 1700-1875
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur.

Vallby nr 4, 3/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 13, 3/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 15, 5/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 24, 1/6 mtl (Landskrona hospitalshemman) 1772 juli 16, skattebrev. "SkatteRätten skall hembjudas Hospitalet om Skatteköparen Enkan Sophia Reslow eller hennes arfvingar vilja sälja utom rätta Börd, och skall Hospitalet hålla dem skadeslösa, om köpet på hwarjehanda sätt återgår" (AID: v566850.b1940)
Vallby nr 28, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
Vallby nr 32, 1/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 24 1/24 hemman, af hvilka 22 7/24 äro frälse, 1 1/4 skatte och 1/2 krono.

Militär indelning
Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholm nr 71 Svabesholm nr 74 Borrby skvadron nr 63

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani nr 6-13,103,104

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Wallby socken
Enligt indelningen skulle socknen välja efter Ola Andersson i Vallby (n:r 13) och valde

Per Persson, Vallby, vald 1826;
Matts Nilsson, Vallby, vald 9/9 1831;
Nils Andersson, Vallby, vald 1836;
Lars Andersson, Salarp, vald 5/12 1847;
Per Persson, Salarp, vald 21/9 1851;
Anders Olsson, n:r 13 Vallby, vald 26/12 1853;
Jöns Nilsson, Vallby, vald 23/2 1875;
Jöns Olsson, n:r 14 Vallby, vald 27/2 1895;
Jöns Mårtensson, Salarp, vald 30/7 1903;
Ola Svensson, n:r 13 Vallby, vald 3/8 1912;
Hans Nilsson, Gunnarshög, vald 31/3 1919; innehade fortfarande befattningen (1926)
Alfred Löfstedt, n:r 3 Vallby, 1934-1944-

Vallby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr Måns Rosenkrantz tillhörigt

 

Glimminge Gårdh

 

Ett Sätherij

-”-

1

Een Wäderqwarn

1

Berättas liggia på Gårdsens egen mark och Sätherij in wedh Gårdhen

Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

1

Glifwarp: Olof Nilsson

½

Har 4 husläng:r behållen

-”-

2

Gathehuus: Nils Biugh

1

Har 2 stomper hus fattigh

-”-

3

Jeppe Andersson

¼

Fins 3 små husl: wedh macht bonden fattigh

-”-

4

Jöns Söhrensson

½

Har 3 huusl: wedh macht

-”-

5

Gathehuus: Matz Andersson

1

Een lijten ödhetompt till ett golfz hus att på sette ödhe wedh 30 Åhr

Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

6

Lundemöllare: Ibruch aff Måns Erichssons Grundh

1/4

Fins här på ett stycke huus som denne Måns Erichss: Åboer

-”-

7

Pehr Madtzon

1

Ett lijtet stycke huus Uthfattigh

-”-

8

Måns Erichsson

¼

Har 3 dollige husläng:r Ungh drängh hielper sigh

-”-

9

Bengdt Pehrsson

½

Har 3 länger och een stompe bonden wedh macht

-”-

10

Christopher Nilsson

¼

Haf:r 2 läng:r wedh macht

-”-

11

Jöns Mårtensson

½

Haf:r 4 huusläng:r bonden wedh macht

-”-

12

Matz Hindrichsson

½

Har 3 huusläng:r nyligen antagen, Ungh drängh

-”-

1

Lundemölla: Arel Ollsson

1

Haf:r små husläng:r och wedh macht, Ett of:nfals qwarn

 

 

Sahlerup

 

 

-”-

1

Unge Pehr Nilsson

½

Har 3 längior tembl: wedh macht, hielper sigh

-”-

2

Gumme Staphansson

½

Har 4 g:le huusläng:r och bonden wedh macht

-”-

3

Nils Åkesson

½

Har 3 små huuslängior och bonden hielper sigh

-”-

4

Pehr Nilsson Kock

½

Har 4 små längiar wedh macht

-”-

5

Christopher Hansson

½

Dito 4 behålne huuslänger tembl wedh macht

-”-

6

Nils Olofsson

½

Har 3 huusläng:r och een stompe wedh macht och bonden medh

-”-

7

Gathehuus Anders Jönsson

1

Ödhe och Afhyst wedh 30 åhr

-”-

1

Walbyy: Satzer Thuasson nu Olof Zachariasson

½

Har 4 stycken g:le förfalne husläng:r nyligen antagat, hielper sig

-“-

2

Gathehuus: Jöran Hansson

     1

Ett stycke huus på 1 par Golfz hus hielper sigh

Dito Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

4

Nils Castensson och Eskell Larss:
Matz Eskelss: Ibruch

½

Haf:r hwar sigh een Längia men den sidsta apart gathehuus han åboer fattige

Swen Larss: Rusthåldh ringa och lijten hielp der aff

4

Erich Nilsson

1/3

Har 2 stompar huuslängiar bonden Uthfattigh och måste Gårdhen qvittera

Dito Wekudagz till Glimminge

5

Satzer Mårtensson

½

Fins 2 odogl: huusl: bondhen gandske Utarmadt

-”-

6

Anders Påhlsson

1

Ett lijtet stycke odogl: huus på een bindingh, Uthfattigh tiggiare

-”-

7

Lasse Gummesson

½

Har 4 huusläng:r tembl: wedh macht

-”-

8

Gathehuus: Nils Mårtensson

1

Een lijten stompe huuslänge fattigh

-”-

9

Hans Nilsson

½

Har 2 g:le läng:r och bonden fattigh drängh

-”-

10

Gathehuus Jep Andersson

1

Ett stycke huus fattigh

-”-

11

Olof Åckesson

1/4

Fins 2 dollige stomper läng:r Uthfatig

-”-

12

Jöns Ollsson

½

Har 4 huusl: och bondhen behållen

Rusthållare ringa Rusthåldh

13

Swen Larsson

5/8

Har 2 stycken g:le huusläng:r hielper sigh så tembl:

Wekudagz till Glimminge Gårdh

14

Truls Bengdtzon nu Nils Swensson

½

Har 4 längiar hielper sigh nyligen Antagen

Swen Larss: Rusthåldh

15

Allgutt Pehrss: Gårdh
Pastoren Ibruch

½

Afhyst öf:r 29 Åhr och Jssie[?] Pastoren Ibruch

Insochne Wekudagz till Glimminge

16

Gathehuus: Swen Andersson

1

Ett lijtet stycke hus Åboen ähr Uthfattigh

-”-

17

Anders Håckonsson

½

Har 3 huslängiar hielper sigh

-”-

18

Nils Thuasson

1/2

Har 2 huslängiar bröstfeldige, bonden fattige

Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh

19

Olof Andersson Stock

¼

Har 2 stomper läng:r fattigh

-”-

20

Anders Hansson

1/2

Fins 3 dollige stomper hus Bonden Uthfattigh

-”-

21

Gathehuus: Mårten Eskelss:

1

Ett stycke huus fattigh

-”-

22

Tygge Mårtensson och Thua Pehrsson

1/2

Bebygdt medh 3 läng:r och bönderne fattige serdehles Åth skilte och hwar sine huus nyligen Inrättadhe

-”-

23

Arendatoren Lorentz Witingh

½

Bebygdt medh 4 husläng:r och håller folk som brukar

LandzCrona Hospital

24

Nils Hansson och Pehr Clemmetzon

1/6

Fins här til 2 stomper hus bönderne fattige

Dito till Glimminge

25

Pehr Andersson

½

Har 2 små huslänger fattigh

-”-

26

Hans Gummesson

½

Dito beskaffanheeth

-”-

27

Degnebohligen

 

Een lijten huuslänge. Af deignen Upbygdt

Cronans har Kongl: May:tz bref på Lijfztijdz Frijheeth

28

Häradzdommaren Marchus Welumsson

¼

Haf:r 3 huusläng:r wähl wedh macht

Till Glimminge Gårdh

29

Gathehuus: Pehr Åckesson

1

Ett lijtet huus fattigh

-”-

30

Kyrckioladen Nils Bertellsson

1

Een huslänge aff steen och tegelltak bebygdt

Prästestombnen

31

Präste Gården

½

Warit mycket ruinerat och aff Pastor Loci igien reparerat som och medh 2:ne nya husläng:r till bygdt

Swen Larss: Rusthåldh

32

Marchus Wellumsson Ibruch

1/6

Ödhe och Afhyst

Wekudagz till Glimminge

33

Nils Madtzon

¼

Har 3 små stomper husläng:r bröstfeldigh och bonden fattigh

-”-

34

Gathehuus: Påhl Christensson

1

Ett stycke hus uthj bygningh och intet fullferdigh

Dito Wekudagz till Glimminge

35

Mårten Ingemansson

¼

Har 4 huuslängior wedh macht och bonden medh

-”-

36

Gathehuus: Nils Clemmetzon

1

Ett lijtet stycke huus fattigh

-”-

37

Thua Andersson medh 7 stycken gathehuusmän Ibruch förbem:te

½

Ett stycke huus Ähr på denne Gårdz Grundh

Uthfrälse till Bollerup

38

Pehr Thuasson

5/8

Ödhe och Afhyst

Dito Insochne till Glimminge

39

Gathehuus: Anders Pehrsson

1

Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh

-”-

40

Pehr Hansson

1/2

Har 3 små dollige huuslängiär fattigh

-”-

41

Jeppe Gudmunsson

½

har 4 stomper Elake och förfalne läng:r bonden Uthfatig

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 58 / sid 53 ff (AID: v98462.b58.s53)

Ur: Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:10, Landsarkivet i Lund (tidigare infört i Släkt och Bygd 4/91)

Förteckning på så många af födde och döde ifrån och med 1721 til och med 1735, som finnas upförde i Wahlby och Bolshögz kyrckioböcker. [not. Bolshög är här utelämnat]

Mankön Qwinkiön
Ao 1721 Ao 1721
d. 11 Aug. döptes en wid namn Jörgn Chistophersson 1 d. 4 Jun. döptes Elna Clementsdotter 1
27 Aug. döptes ett oächta barn kalladt Tue 1 30 Jun. Bolla Lassesdotter 1
15 oct. en wid namn Tue 1 3 Sept. Tyre Bossdotter 1
22 oct. Hans Olufzson 1 10 oct. Ingar Olufzdotter 1
26 oct. Pähr Matzson 1 22 dito Cissa Bängtzdotter 1
Sum Sum 5
Äro här i församlingen 5 personer döde, så at öfwerskottet af de födda belöper sig til 5
1722 1722
3 maj döptes kyrckioherden herr Hollbecks son, och blef kallad Gislo 1 15 Sept. Marna Larsdotter 1
22 Jul. Pär Matsson 1 30 dito Janna Pärsdotter 1
26 Aug. Åke Zassarsson 1 1 Nov. Elna Tuesdotter 1
3 oct. Pär Lorentzson 1 19 dito Anna Christina Bergmans 1
25 dito Ingar Andersdot. 1
2 dec. Märta Pärsdotter 1
Sum 4 Sum 6
Äro 12 menniskor döde, och blir öfwerskott af döde personer 2
1723 1723
24 febr. Nils Hinrichzson 1 27 Jan. Cissa Larsdotter 1
10 mart. Pähr Bengtzson 1 16 Jun Sophia Andersdotter 1
10 dito Oluf Matzson 1 7 Sept. Christnades Comij. Bergmans dotter Lena Maja 1
31 mart. Trygge - Nils Perssöner 2 15 Sept Bengta Tuesdotter
5 maj Håkon Månsson 1 17 Nov. Kirstina Zassarsdot. 1
21 Sept. Ingeman Nilsson 1
21 dito Christian past. sal. herr Hollbeckz 1
29 Sept Mårten Bengtzson 1
20 oct. Jöns Clementzson 1
17 Nov. Nils Christophersson 1
29 Dec. Nils Christophersson 1
29 dito Nils Hansson 1
Sum (13) Sum (4)
Äro 5 personer döde, men siutton födde, at öfrskotter af födde löper til personer 12
1724 1724
9 febr. Håkon Truedzson 1 29 mart. Bolla Larsdotter 1
23 febr. Mårten Pärsson 1 12 Apr. Kirstina Nilsdotter 1
12 Apr. Mårten Nilsson 17 maj Karna Staphansdot. 1
31 maj Swän Matzson 1 6 Dec. Janna Nilsdott. 1
25 oct. Nils Hinrickzson 1
11 Dec. Pär Lorentzson 1
Sum 5 Sum 4
Äro 6 döde Och 9 födde, öfwerskottet af födde blir personer 3
1725 1725
24 Jan. Christopher Jakobzson 1 17 Jan. Elna Christophersdotter 1
31 dito Jeppe Nilsson 1 28 febr. döptes wälborne fröken Sophia Rosenkrantz 1
9 Trin. Nils Zassarsson 1 10 Trin. Cissa Andersdot. 1
13 Trin. Marna Hansdot. 1
Sum 3 Sum 4
Äro 14 personer döde, men 7 allena födde at öfwerskottet af döde går till 7
1726 1726
27 febr. Bo Matzson 1 20 febr. Ingar Tuesdot. 1
17 Apr. Pär Bengtzson 1 13 mart. Anna Jakobzdot. 1
24 Apr. Lars Nilsson 1 27 dito Kirstina Arilsdotter 1
7 Nov. Truls Bengtzson 1 3 Apr. Elna Clementzson 1
13 Nov. Jöran Christopherson 1 25 maj fröken Merta Rosenk. 1
12 Jun. Kirstina Matzdot. 1
10 Jul. Kirstina Larsdot. 1
20 Nov. Cissa Bossdotter 1
4 Dec. Janna Trulsdot. 1
Sum 5 Sum 9
i åhr äro 9 döde, 15 födde af h:ka öfwerskottet går till 6
1727 1727
12 febr. Ola Andersson 1 19 mart. Sine Henrichzdot. 1
30 Apr. Oluf Stänkelson 1 16 Apr. Anna Olufzdotter 1
25 Jun. Carl Gabriel oächta 1 9 Jul. Anna Stina Jakobzdot. 1
25? Jun. Holger Anders [Rosenkrantz] 1 6 Aug. Cissa Larsdot. 1
29 julii Nils Sassarsson 1
16 Oct. Gilius Retzlov 1
26 Nov. Henrich Pärsdotter[!] 1
3 Dec. Oluf Larsson 1
Sum 8 Sum 4
för detta åhr finnes 4 döde upförde och 12 födde öfwerskottet af födde är 8

Ifrån 1727 åhrs slut til 3 söndagen efter helige trefallighetz söndag finnes ingen uptekning på hwarken födde eller döde, utan är i kyrkioherden sal. Jonas herr Hollbeckz tid försummad. Och berättar klockaren at sal. herr Jonas i de siste åhren war behaftad, som oftast med siukdomar och swagheter, af hwilken orsak han skall haft, för sitt Embetes så myckit redigare utförande skull, till medhielpare i sitt Embetes sysslor herr Albrecht Weibull; Jag har elliest så wida mig warit giörligit sökt redo härutinnan, och efter gudztiensten på kyrkiogålfwet begärat at hwar i församlingen wille gifwa uptekning på sina, men har fåt ännu ingen widare än som fins i kyrkioböckerna, hwarföre jag den samma måste till föreskrefen Datum här igenom affärda.

1734 1734
30 Jul. Ingeman Jöransson 1 28 Jul. Boel Andersdotter 1
11 Aug. Tue Johansson 1 8 Dec. Sine Nilsdotter 1
13 Oct. Matz Lassesson 1
27 oct. Nils Månsson 1
27 dito Mårten Henrichzson 1
17 Nov. Hans Zassarsson 1
15 Dec. Nils Jöransson 1
Sum 7 Sum 2
Äro 7 döde 9 födde öfrskott af födde 2
1735 1735
8 Jul Jöns Chrsitopherson 1 16 febr. Elna Trulsdot. 1
15 Jul. Lasse Olufzson 1 23 dito Britta Nilsdotter 1
15 dito Oluf Jacobzson 1 30 Mart. Anna Månsdotter 1
7 Dec. Mårten Persson 1 31 Aug. Bolla - Ingar Swänsdöttrar 2
19 oct. Boel Larsdot. 1
16 Nov. Cissela Matzdot. 1
Sum 4 Sum 7
Äro 15 döde 11 födde at öfwerskottet består af döde 4
Summa summar. 52 Sum 47
Wahlby d. 28 Aprilij 1736
på prästeembetets wägnar
Andreas Segerstedt

Källa: Vallby ÖVR:1 (1721-1735) Bild 2 ff (AID: v172145.b2)Födda, vigda och döda i Vallby åren 1749-1756:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Döda kvinnkön
1749 16 8 8 1 0 8 3 6
1750                
1751 28 8 20 1 0 9 19 12
1752 19 3 16 0 0 0 4 2
1753 9 2 7 0 0 1 2 2
1754 15 11 4 0 0 5 4 2
1755 19 9 10 0 0 4 5 4
1756 20 12 8 0 0 5 4 4

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Vallby kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).

Åter till huvudmenyn