Vallby

Pastorat: Hammenhög, Hannas, Ö Herrestad och Vallby
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Vallby
1952-1968 Hammenhög
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: Glivarp 1778/79, Salarp 1778/79, Vallby 1777/78
Enskifte: Glivarp 1820, Salarp 1815 (fastställd 1823), Vallby (1806/1809) 1818/19
Till "Historiska Kartor"

Byordningar:
Vallby, Glivarp och Salarps byordning stadfäst 1756 18/5

Arkeologiska undersökningar:
Norr om Vallby (år 2016) (pdf)

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 113-114. 1991
Ljungmo, C. K. Glimmingehus och sydöstra Skåne. 1923
Rydbeck, O. Glimmingehus. 1965
Tengwall, S. N. Sockne-Beskrifning. Wallby Socken. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 4. 1818.
Wallin, C. Jens Holgersen Ulfstand till Glimminge. 1979
Wallin, C. "Rige Holger" till Glimmingehus och Dömestorp. 1943
Wallin, C. Sägner kring Glimmingehus. 1952
Wallin, C. Till Vallby skolas historia. 1943
Wallin, C. Vallby och Bolshög - en "Sighrafkyrka" och en "Tomarpskyrka"? 1943
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 146-147. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)
Lysningar och vigslar 1733, 1735-1743 (Skriftserie 1)
Sockenrelation 1729 (Skriftserie 2)
Gravstensinventering
Vallby-Salarps hemsida 1
Vallby-Salarps hemsida 2
Glimmingehus
Se även mer om Vallby under Bönder

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Walby Sokn och By har: (e)

Crono indelt 1. 1/4  
Utsokne Frällse 19/24 Herr Baron och häradsh. von Otter 5/8 och Landscrona Hospital 1/6
Prästegård 1/2  
Insokne Frällse 9. 1/2 Glimminge Gård
Gatehus 26   "
Qwarn 1   "

God och tillräckelig åker, swagt höbol och ej mera.

Salarp har:

Insokne Frällse 3 Glimminge.
Gatehus 1   "

Mycken och god åker, men swagt höbol.

Glifarp har:

Insokne Frällse 3. 1/2 Glimminge
Gatehus 6    

Nödigt utsäde och höbol med torfjord.

Lunne Mölla 1   Glimminge.

Har någon åker och äng.

Glimminge Säteri (f) 5. 1/2 Herr Landshöfdingen och Herr Capitain Beckfris

Soknen har 52 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

(e)Uti kyrckan och på norra sidan finnes en huggen sten i muren af denna Inscription: Anno 1499 d. 1 Maji lade Jöns Holgerson Ulfstand, Riddare, Riks Ammiral, och Ländsman på Gylland, Glimminge fasta stenhus Grund. Dödde 1523, begrafwen här med sin andra Fru Margaretha Trolle och hafwer wälb. Måns Rosencrantz bekåstadt denna sten till en hugkommelse Anno 1651. 2:ne Likstenar i Coret med munckestyl uthugne wisa, att Helge Hindrikson och Jöns Holgerson Ulfstand ligga här begrafn, af hwilcka den förra afled 1485 och den senare 1523.

(f) Ett stycke ifrån kyrckan ligger denna Sätesgård på en holme i en liten insjö, hwarest den gamla Ulfstandska Bygnaden, som uppå åfwanförmälte sten i Walby kyrcka kallas Glimminge fasta stenhus, finnes, och med rätta bär ett sådant namn. Af murarne som är 3 och en half aln tjåcka; af de besynnerliga hålen som äro inrättade både i murarne och i trapporne, samt af hela husets inrättning intages nogsamt, at det icke blått till Boning och beqwämlighet utan fast mera till förswar och säkerhet blifwit upprättadt.

Huset består af 3:ne wåningars högd, hwaraf nedersta wåningen är indelt till kiällare, skafferi, bakestufwa och smedja m.m. i mittersta wåningen har Gudstiensten fordom blifwit förrättad uti ett rum, som ännu kallas kyrckan.
På hela huset är ej mera än en ingång emot norr och Borggården wid hwilckens östra sida står en uthuggen stenbild i muren insatt liknande en naken menniska med ett bredt skiägg, hållande i wänstra handen en trästubbe och i den högra ett Djur, som liknar en hare. Om denne bildförtäljes i orten en saga, som här förbigås. Öfwer ingången sitter en annan huggen sten som föreställer Jöns Holgerson Ulfstand uti Hielm och harnisk med sitt skiöldemärcke i handen och öfwer hans hufwud läses desse orden i otydelig munckestyl; Anno 1499 tå lade jag Jöns Holgerson första stenen i Grundwalen af detta hus.På hans högra sida står en bild af hans första Fru hållandes sitt wapn som wisar, att hon warit af BraheskaFamilien med denne öfwerskrift: Anno 1495 tå dödde jag Holger Axelsdotter på Wisborg och ligger i Tommarpe Closter. På hans wänstra sida föreställes hans senare Fru hållande Trålliska wapnet i handen med denne öfwerskrift: Anno 1498 tå giorde Jöns Holgerson sitt Bröllop med Margaretha Arveds-dotter på Wisborg.

Wid första inträdet i huset finner man å ömse sidor i muren 3:ne hål, som utan twifwel warit försedde med Canoner, och så wäl i trapporne som i öfwra wåningen ser man hål hwilcka finnes så passade, att man därigenom antingen med stenar eller med handgewär kunnat skiuta på dem som med wåld welat tränga sig upp uti huset. Uti öfwersta wåningen är en ganska stor Sahl, där ifrån man träder in uti en kammare, hwarest Jungfru Maria med Barnet finnes på wäggen i sten afbildadt, jemte åtskilliga adeliga wapn i fenster murarne som merendels nu äro utbrutne, undantagande en 8:ta kantig sten uti ena fenstret, hwaruppå är en mans bild ristad, såsom klädd uti hjelm och harnisk, stödjande sig med wänstra armen uppå sitt swärd och håller i högra handen det Ulfstandiska samt i wänstra handen det Braheska wapnet med denne öfwerskrift; Jag är en Kiämpe starck och stor, från Gylland jag till Skåne for Anno 1487.

Så wida kunnit är, har Glimminge gård warit bebodd af följande Herrskaper. Holger Hindrikson Ulfstand, död 1485. Jöns Holgerson Ulfstand, död 1523. Biörn Ulfstand, har 1531 warit på Riddaresyn å egorne mellan Gylleboa och Tommerups Closter, uti hwilcken förrättning han nämnes såsom herre till Glimminge. Efter honom har Eric Rosencrants fådt gården med sin Fru Margaretha Ulfstand, med hwilcken han hade flere Barn och ibland dem Axell Rosencrants som feck Godset och hade en Grobbe till Fru. Holger Rosencrants Axelson ägde Gården 1640. Måns Rosencrants Holgerson wid år 1656. Holger Rosencrants Månsson, död 1715. Holger Rosencrants, den förra Holgers Broder son och efterträdare sålde Gården till Fru Christina Piper, född Törnflyckt, som emot östre Torup bortbytte Glimminge Gård till Herr Öfwerste Lieutenanten Jockum Beckfris, efter hwars död Godset tillträddes af dess Broder Herr Majoren och Riddarn Corfits Ludvig Beckfris, och 2:ne af hans efterlemnade söner, herr Landshöfdingen och Herr Capitainen Beckfris äro nu för tiden däraf Egare.

Utom förrbeskrefne Corps de Logis äro på BorgGården 2:ne Pavilloner, grundmurade en wåning höga. Till gården har förr warit windbrygga öfwer watnet men nu igenlagder. Ladugården har 3:ne grundmurade och en korswärcks Bygnad. Trägården är med gamla frukteträn försedder, hwarför utan gården eger ansenligit och godt utsäde och hö i 4:ra wångar indelt, otillräckelig skog af eke och hassell, fiske till nödtorft uti insjön, som omgifwer Gården och i 3:ne st. dammar, efter jordebokens föranledande häri Länet 16 insokne Frällse 9 och nitton fyratioåttondels utsokne Frällse hemman 44 in och utsokne Gatehus eller Torp, 2:ne Miölqwarnar, tillräckelig torfjord och bokeskog i Albo Härad wid ett hemman.

Ägare Glimminge:

1300-talets mitt Jens Holgersen Ugerup, g.m. Kirsten Ovesdatter (Passov?)
Deras dotter Christine Jensdatter Ugerup, g.m. Gert Minchwitz
1435 Deras son Henrik Gertsen Ulfstand, g.m. 2:o Helle Hack
1459 Deras son Holger Henriksen Ulfstand, g.m. 3:o Christence Rosensparre
1485 Deras son Jens Holgersen Ulfstand, "borgens" byggherre, g.m 2:o Margrethe Trolle
1523 Deras son Börge Jensen Ulfstand, g.m Magdalene Tygesdatter Krabbe
Deras dotter Margrethe Börgesdatter Ulfstand, g.m. Erik Axelsen Rosenkrantz till Lanting
1591 Deras son Axel Eriksen Rosenkrantz, g.m. Mette Pallesdatter Grubbe
1630 Deras son Holger "den Rige" Axelsen Rosenkrantz (1586-1647), g. 1614 m. Lene Mogensdatter Gyldenstierne (1588-1639)
1647 Deras son Mogens Holgersen Rosenkrantz, g.m. Sofie Andersdatter Bille
1675-(1679) Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark
1673/1695 Deras son Holger Mogensen Rosenkrantz (huldhetsed till svenske kungen 1684 16/12; AID: v446649.b140), g.m. Mette Gundesdatter Rosencrantz, barnlösa
1709-1720 Svenska kronan i beslag under kriget med Danmark och såsom förläning åt Johan August Meijerfelt [ https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039187_00074 ]
1709 Rosencrantzska fideikommisset
1713 Hans bror Anders Mogensen Rosencrantz, g.m. Sofie Steensdatter Bille 
1725 Deras son Holger Andersson Rosencrantz, g.m. Christina Piper
1734 Genom köp Christina Piper (född Törne1673, hennes far Olof Hansson Törne blev adlad Törnflycht år1698) till Högestad m.fl
1736 Genom byte Joachim Beck-Friis och Corfitz Ludvig Beck-Friis
1739 Genom köp av broderns del Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Sofia Skogh
1761 Deras son Joachim Beck-Friis, g.m. Vilhelmina Stael von Holstein
1797 Hans bror Corfitz Ludvig Beck-Friis, g.m. Maria Stiernblad
1798 Genom köp Jacob Kjell Bennet, men detta köp återgick och sedan Lave Beck-Friis sålt sin andel till brodern ägdes gården av denne, Corfitz Ludvig Beck-Friis
1834 Genom köp på auktion till C. M. Lundgren, Ystad, som överlämnade gården till sin svärson Tage Ludvig Sylvan, g.m. Fredrika Lundgren
1879 Deras dotter Jenny Adéle Fredrique Sylvan, g.m. Carl Albert Holger Rosencrantz (till Örup, Benestad socken)
1924 Svenska staten mottog borgen som gåva av barnen till Holger och Adéle Rosencrantz när dessa sålde gården till Nils Månsson

Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872, Martin Weibull, s. 58-60
Glimminge fasta stenhus stod ännu 1676 fullt befästadt och kunde då ännu betraktas som ett tjenstbart fäste, ehuru nära två århundraden förflutit, sedan det uppfördes af sjöhjelten i konung Hans dagar Jens Holgersön Ulfstand (1499). Det svenska militära ombudet, som 1676 besigtigade detsamma, tvekar ej att sluta sin berättelse med dessa ord: ist also dieses Haus eins der stärksten Häuser im Lande und mag mit Wahrheit eine Burg genannt werden.
Den skildring Hintzke lemnar af denna intressanta borg, den enda ännu qvarstående inom de skånska landskapen, som lemnar en tydlig bild af den semaste medeltiden, torde äfven vid sidan af senare skildringar förtjena att anföras: "Glimminge hus", så lyder den, "är en aflångt fyrkantig byggnad om 100 fots längd och 40 fots bredd, 22 3/4 svenska alnar i höjd från marken till taket. Murarne är alltigenom 3 ½ alnar tjocka och från grunden till taket uppförde af kantig och sprängd sten. Källrarne äro till en del hvälfda, till en del täckta med väldiga tätt till hvarandra liggande bjelkar, och i dem befinna sig en förträfflig brunn, brygghus, bakstuga, kök samt öl- och vinkällare; lufthålen äro så anbragta, att man med dubbla nickhakar kan bestryka hela borggårdens yta. Dörröppningen, genom hvilken man inträder i huset, är hvälfd och försedd med en dörr af ek, hvars styrka ökas genom ett beslag af kopparplåtar och jernband: denna dörr har två hål, genom hvilka man inifrån kan skjuta ut på borggården. Midt i hvälfningen är ett skottgaller och längre in ännu ett hål för kastning af handgranater. Går man nu vidare upp i första våningen, har man att öppna ännu en jerndörr, hvarvid man likaledes står i fara för skott från ett hål uppe i hvälfningen och från en annan öppning i trappgången. Man stiger högre upp och kommer i första våningens stora sal med dess små, med starka jerngaller försedda fönsteröppningar, der Jens Holgersön brukade spisa med sitt folk. Derinvid ligger sofkammaren, der tätt invid kaminen Jens Holgersöns hvilobänk är uthuggen i sjelfva muren. Ofvanför på väggen, öfver hufvudgärdet, står på tyska skrifvet: Friederich, König in Dennemarck: allein war billig ist. Invid detta rum är ännu ett annat, ur hvilket man åter kommer in i salen. Alla dessa rum äro hvälfda, och sofkammaren är försedd med en jerndörr. Tätt invid denna är en stor trappa, på hvilken man går vidare: trappstegen äro så förfärdigade, att man kan taga ut stenarne och, såsom förut är nämndt, skjuta ned inunder. Åter måste man öppna en jerndörr för att komma upp i andra våningen, som är af afdelas i åtskilliga hvälfda rum, äfvendeles med starka galler för fönsteröppningarne. Derifrån kommer man till tredje våningen, som till hälften är hvälfd, till hälften har tak af tätt intill hvarandra fogade bjelkar. I den hvälfda delen ligger kyrkan, som äfvenledes har med galler väl förvarade fönster. Slutligen stiger man upp för en trädtrappa till en halfvåning med tak af täta bjelkar. Vinden ofvanför har 3 finger tjocka furuplankor och der finnas 18 skottgluggar, hvarest 18 stycken [kanoner] af koppar kunna beqvämt uppställas och fritt spela omkring i grannskapet. I de andra våningarnes fönsteröppningar kunna äfven allahanda små och medelmåttigt stora stycken anbringas. Byggnadens tak är af tegel på starkt sparrverk. Herrarne Rosencrantz, som efter slägten Ulfstand innehafva gården, hafva invid detta fasta hus uppfört trenne lägre hus, tvenne af sten och det ena af korsvirke, två våningar höga, för att få en sluten borggård. Stenhusen hafva fasta murar om 2 alnars tjocklek och bidraga äfven till försvaret. Rundtomkring borgen går en djup graf och utanför denna ligger ett moras: deremellan är den enda vägen upp till borgen, utmed mer än hälften af grafven , så att enhvar som vill tränga dit, måste utsätta sig för faran att från 3 sidor af huset kunna träffas af skott, innan han kommer fram till bryggan. Visserligen har denna intet vindspel, men hon kan med lätthet helt och hållet upprifvas".
Glimminge innehades vid det skånska krigets utbrott af Mogens Rosencrantz, som var dansk undersåte och vistades på Själland. Det blef derföre redan 1675 lagdt i beslag af svenska kronan. Under kriget fick det svensk besättning för att hålla snapphanepartierna i denna trakt af Skåne i tygel. Öfverste Sparrfelt förde befälet öfver densamma. Ystad hoppades, att Glimminge och Krageholms garnisoner skulle kunna skydda det för snapphanarnes öfverfall; men det visade sig vara fåfängt. Glimminge utrymdes sommaren 1678 af sin besättning vid ryktet om den danska truppkårs annalkande, som var beordras att angripa de adliga fästena; den brände vindbryggan efter sig, så att borgen då stod alldeles öfvergifven inom sina befästningar. Lyckligtvis trängde ej 1678 denna danska här så långt fram som till Glimminge, och Jens Holgersön Ulfstands och Rosencrantzernas gamla borg, jemte Lunds domkyrka de skånska landskapens intressantaste fornminne, står ännu oförstörd, väl värd en fullständig historisk återställning. kanske skall den ej heller låta vänta på sig, när kärleken för Skånes minnen kommit ej blott till lif, utan äfven till kraft.

Skatteköp 1700-1875
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Vallby nr 4, 3/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 13, 3/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 15, 5/16 mtl 1790 juni 29, skattebrev
Vallby nr 24, 1/6 mtl (Landskrona hospitalshemman) 1772 juli 16, skattebrev. "SkatteRätten skall hembjudas Hospitalet om Skatteköparen Enkan Sophia Reslow eller hennes arfvingar vilja sälja utom rätta Börd, och skall Hospitalet hålla dem skadeslösa, om köpet på hwarjehanda sätt återgår" (AID: v566850.b1940)
Vallby nr 28, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
Vallby nr 32, 1/8 mtl 1790 juni 29, skattebrev

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 24 1/24 hemman, af hvilka 22 7/24 äro frälse, 1 1/4 skatte och 1/2 krono.

Militär indelning
Södra Skånska kavalleriregementet/Skånska Dragonregementet:

Åren 1689-1728 Åren 1728-1832 Åren 1833-1901
Svabesholm nr 71 Svabesholm nr 74 Borrby skvadron nr 63

Södra Skånska Infanteriregementet:

1812-1816 1816-1901
Roterat vid Norra Skånska Inf.regementet Ingelstads kompani nr 6-13,103,104 [AID: v792654.b1090.s209 ]


Värnpliktiga i Vallby

Alla män mönstrades det år de inträdde i värnpliktsåldern som var 21 år t.om år 1914. De skrevs vid mönstringen in i en s.k inskrivningslängd och de som godkändes tilldelades fr.o.m 1886 ett inskrivningsnummer (värnpliktsnummer). Det var i den socken/församling som man bodde i vid tidpunkten för mönstringen som avgjorde i vilket inskrivningsområde man tillhörde.

Inskrivningsår: Födda år: Kompaniområde: Inskrivningsområde: Länk: Riksarkivet alt. ArkivDigital (AID):
1866 1845     AID: v904559.b1680
1887 1866 Nr 7 - Ingelstads kompani V. del av Ingelstads och Järrestads härader https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300195_00298
1888 1867 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300197_00198
1889 1868 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300198_00441
1890 1869 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300200_00203
1891 1870 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300202_00233
1892 1871 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300204_00180
1893 1872 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300206_00218
1894 1873 Nr 7 - Ingelstads kompani    
1895 1874 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300212_00090
1896 1875 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300215_00134
1897 1876 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300218_00118
1898 1877 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300221_00109
1899 1878 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00126
1900 1879 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300227_00117
1901 1880 Nr 7 - Ingelstads kompani   https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300224_00126
1902-1950 1881-1930     https://www.arkivdigital.se/online/register/varnpliktskort

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Wallby socken
Enligt indelningen skulle socknen välja efter Ola Andersson i Vallby (n:r 13) och valde

Per Persson, Vallby, vald 1826;
Matts Nilsson, Vallby, vald 9/9 1831;
Nils Andersson, Vallby, vald 1836;
Lars Andersson, Salarp, vald 5/12 1847;
Per Persson, Salarp, vald 21/9 1851;
Anders Olsson, n:r 13 Vallby, vald 26/12 1853;
Jöns Nilsson, Vallby, vald 23/2 1875;
Jöns Olsson, n:r 14 Vallby, vald 27/2 1895;
Jöns Mårtensson, Salarp, vald 30/7 1903;
Ola Svensson, n:r 13 Vallby, vald 3/8 1912;
Hans Nilsson, Gunnarshög, vald 31/3 1919; innehade fortfarande befattningen (1926)
Alfred Löfstedt, n:r 3 Vallby, 1934-1944-

Vallby socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Hr Måns Rosenkrantz tillhörigt   Glimminge Gårdh   Ett Sätherij
-”- 1 Een Wäderqwarn

1

Berättas liggia på Gårdsens egen mark och Sätherij in wedh Gårdhen
Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 1 Glifwarp: Olof Nilsson ½ Har 4 husläng:r behållen
-”- 2 Gathehuus: Nils Biugh

1

Har 2 stomper hus fattigh
-”- 3 Jeppe Andersson ¼ Fins 3 små husl: wedh macht bonden fattigh
-”- 4 Jöns Söhrensson ½ Har 3 huusl: wedh macht
-”- 5 Gathehuus: Matz Andersson

1

Een lijten ödhetompt till ett golfz hus att på sette ödhe wedh 30 Åhr
Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 6 Lundemöllare: Ibruch aff Måns Erichssons Grundh 1/4 Fins här på ett stycke huus som denne Måns Erichss: Åboer
-”- 7 Pehr Madtzon

1

Ett lijtet stycke huus Uthfattigh
-”- 8 Måns Erichsson ¼ Har 3 dollige husläng:r Ungh drängh hielper sigh
-”- 9 Bengdt Pehrsson ½ Har 3 länger och een stompe bonden wedh macht
-”- 10 Christopher Nilsson ¼ Haf:r 2 läng:r wedh macht
-”- 11 Jöns Mårtensson ½ Haf:r 4 huusläng:r bonden wedh macht
-”- 12 Matz Hindrichsson ½ Har 3 huusläng:r nyligen antagen, Ungh drängh
-”- 1 Lundemölla: Arel Ollsson

1

Haf:r små husläng:r och wedh macht, Ett of:nfals qwarn
[v98384a.b1990]
    Sahlerup    
-”- 1 Unge Pehr Nilsson ½ Har 3 längior tembl: wedh macht, hielper sigh
-”- 2 Gumme Staphansson ½ Har 4 g:le huusläng:r och bonden wedh macht
-”- 3 Nils Åkesson ½ Har 3 små huuslängior och bonden hielper sigh
-”- 4 Pehr Nilsson Kock ½ Har 4 små längiar wedh macht
-”- 5 Christopher Hansson ½ Dito 4 behålne huuslänger tembl wedh macht
-”- 6 Nils Olofsson ½ Har 3 huusläng:r och een stompe wedh macht och bonden medh
-”- 7 Gathehuus Anders Jönsson

1

Ödhe och Afhyst wedh 30 åhr
-”- 1 Walbyy: Satzer Thuasson nu Olof Zachariasson ½ Har 4 stycken g:le förfalne husläng:r nyligen antagat, hielper sig
-“- 2 Gathehuus: Jöran Hansson

     1

Ett stycke huus på 1 par Golfz hus hielper sigh
Dito Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 3 Nils Castensson och Eskell Larss:
Matz Eskelss: Ibruch
½ Haf:r hwar sigh een Längia men den sidsta apart gathehuus han åboer fattige
Swen Larss: Rusthåldh ringa och lijten hielp der aff 4 Erich Nilsson 1/3 Har 2 stompar huuslängiar bonden Uthfattigh och måste Gårdhen qvittera
Dito Wekudagz till Glimminge 5 Satzer Mårtensson ½ Fins 2 odogl: huusl: bondhen gandske Utarmadt
-”- 6 Anders Påhlsson

1

Ett lijtet stycke odogl: huus på een bindingh, Uthfattigh tiggiare
-”- 7 Lasse Gummesson ½ Har 4 huusläng:r tembl: wedh macht
-”- 8 Gathehuus: Nils Mårtensson

1

Een lijten stompe huuslänge fattigh
-”- 9 Hans Nilsson ½ Har 2 g:le läng:r och bonden fattigh drängh
-”- 10 Gathehuus Jep Andersson

1

Ett stycke huus fattigh
-”- 11 Olof Åckesson 1/4 Fins 2 dollige stomper läng:r Uthfatig
-”- 12 Jöns Ollsson ½ Har 4 huusl: och bondhen behållen
Rusthållare ringa Rusthåldh 13 Swen Larsson 5/8 Har 2 stycken g:le huusläng:r hielper sigh så tembl:
Wekudagz till Glimminge Gårdh 14 Truls Bengdtzon nu Nils Swensson ½ Har 4 längiar hielper sigh nyligen Antagen
Swen Larss: Rusthåldh 15 Allgutt Pehrss: Gårdh
Pastoren Ibruch
½ Afhyst öf:r 29 Åhr och Jssie[?] Pastoren Ibruch
Insochne Wekudagz till Glimminge 16 Gathehuus: Swen Andersson

1

Ett lijtet stycke hus Åboen ähr Uthfattigh
-”- 17 Anders Håckonsson ½ Har 3 huslängiar hielper sigh
-”- 18 Nils Thuasson 1/2 Har 2 huslängiar bröstfeldige, bonden fattige
Insochne Wekudagz till Glimminge Gårdh 19 Olof Andersson Stock ¼ Har 2 stomper läng:r fattigh
-”- 20 Anders Hansson 1/2 Fins 3 dollige stomper hus Bonden Uthfattigh
-”- 21 Gathehuus: Mårten Eskelss:

1

Ett stycke huus fattigh
-”- 22 Tygge Mårtensson och Thua Pehrsson 1/2 Bebygdt medh 3 läng:r och bönderne fattige serdehles Åth skilte och hwar sine huus nyligen Inrättadhe
-”- 23 Arendatoren Lorentz Witingh ½ Bebygdt medh 4 husläng:r och håller folk som brukar
LandzCrona Hospital 24 Nils Hansson och Pehr Clemmetzon 1/6 Fins här til 2 stomper hus bönderne fattige
Dito till Glimminge 25 Pehr Andersson ½ Har 2 små huslänger fattigh
-”- 26 Hans Gummesson ½ Dito beskaffanheeth
-”- 27 Degnebohligen   Een lijten huuslänge. Af deignen Upbygdt
Cronans har Kongl: May:tz bref på Lijfztijdz Frijheeth 28 Häradzdommaren Marchus Welumsson ¼ Haf:r 3 huusläng:r wähl wedh macht
Till Glimminge Gårdh 29 Gathehuus: Pehr Åckesson

1

Ett lijtet huus fattigh
-”- 30 Kyrckioladen Nils Bertellsson

1

Een huslänge aff steen och tegelltak bebygdt
Prästestombnen 31 Präste Gården ½ Warit mycket ruinerat och aff Pastor Loci igien reparerat som och medh 2:ne nya husläng:r till bygdt
Swen Larss: Rusthåldh 32 Marchus Wellumsson Ibruch 1/6 Ödhe och Afhyst
Wekudagz till Glimminge 33 Nils Madtzon ¼ Har 3 små stomper husläng:r bröstfeldigh och bonden fattigh
-”- 34 Gathehuus: Påhl Christensson

1

Ett stycke hus uthj bygningh och intet fullferdigh
Dito Wekudagz till Glimminge 35 Mårten Ingemansson ¼ Har 4 huuslängior wedh macht och bonden medh
-”- 36 Gathehuus: Nils Clemmetzon

1

Ett lijtet stycke huus fattigh
-”- 37 Thua Andersson medh 7 stycken gathehuusmän Ibruch förbem:te ½ Ett stycke huus Ähr på denne Gårdz Grundh
Uthfrälse till Bollerup 38 Pehr Thuasson 5/8 Ödhe och Afhyst
Dito Insochne till Glimminge 39 Gathehuus: Anders Pehrsson

1

Ett lijtet stycke huus och Åboen fattigh
-”- 40 Pehr Hansson 1/2 Har 3 små dollige huuslängiär fattigh
-”- 41 Jeppe Gudmunsson ½ har 4 stomper Elake och förfalne läng:r bonden Uthfatig

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 58 / sid 53 ff (AID: v98462.b58.s53)

Glimminge gård år 1682:

Adelsmanns Frälsse Godtz

1. Glimminge gårdh: HufwudhGården består af 4:ra Länger dhe 3:ne Grundmuhradhe, den 4:de medh Korswärke af Timmer och Steen emellan Muhradt; Ligger på een holme medh watten omkring sampt Groop,
Lade Gården straxt synan före bestående af Een Temmelig Långh Rijdestalldz Längia, och Een kort Port Längia Östan optill, Een deehl medh Taaksteen och een deehl medh Långhalm betäkt:
Tröskeladan af Timmer medh bräder emillan stålparne, Tekt medh Långhalm;
Wästan till Een Lång och stoor Grundmuhradt Öxsen stall, och medh halm betächt,
Noch Eet lijtet stycke huus wästan op till Rijdestallet medh Trä korswärck och steen emillan muhradt;
Emillan hufwud Gården och LadeGårdhen är Graf med watten och brygga öfwer, Wästan om Ladegårdhen Een skiön Träagårdh, och på åtskillige steder wed Gården skiöna dammar och Fiskes watten;

Uthsädett effter Fuldmechtigens berätningh
Ruugh 30 Tunnor
Korn 40 Tunnor
Hafre 100 Tunnor
Höö 500 Lass kan höstas

2. Aflingen bruukas af Adelsmannen sielf medh dess bönder och tiänare;

4. Säte Gården Ligger fast mit emellan 2:ne Kyrckior och Sochner, Nembl: Walby sochn Westan före Ungefährl: 2:ne Muskwete skott; Uthi samma sochn är Tree byar;
Först Walby som är Kyrkiebyen der Uthj är Weekudagzhemman till Glimminge Gårdh 9½ hemman och 10 Gatehuus, och bygges på det 11:te.
Item Cronohemman 1 13/16 hemman, Skattehemman 1/4 hem:n, Hospitals till LandtzCrona Hospital 3/16 hemman. Uthsochne Frälsse till Bollerup 1 hem:n Alt Uthj Fläd medh hwarannan, och Separerat Ifrån Glimminge Gårdz Ägor, Uthj Kyrkian är stoohle ställen till Gården för Adellssmannen, Frun Barn och tiänare, Eer och een Grundmuhrdt Graf eller begrafwelsse, hwar Uthj ståår åtskillige Adeliga Lijk ifrån bem:te Gårdh, deribland står och den Kiempe som först Glimminge Gård Funderat haf:r benämdh Jönss Holgersson;
2. Andra byen är Sahlerup by, der uthj är 3 heela hem: Weekudagz under Glimminge Gårdh, inga Andra finnes der,
3 Byen är Glifwarp by, der uthj är 3½ hemman och 3:ne Gatehuus, Alla Weekudagz till Glimminge Gård

Den Andra sochnen Bolsshögh benämbdh, Och I lijka måtto 2: Musqvetskot Öster ifrån Säthegården, hwartill ähr och 3:ne Byar;
Först Wästanbäck, der Uthj är Weekudagz 2 1/4 hemman och 3 Gathuus, och ingen annan Lödtz Ägare;
2:dra Byen är Östre Glimminge, der Uthj är Wekudagz bönder till 4 1/4 hemman, och Eett Gathehus Crono hemman 3/4 hem:n Till Lunde DomKyrckia 1/2 hemman, och Eet Gathuus till Cronan
3:die Byen är Gnalöf, Ungefähr 1/4 Mijhlwägh ifrån Sätherijet, der Uthj är 3 heela hemman, Weekudagz till samma Glimminge Gårdhz Sätherij, och intet wijdare; Dess Uthan skall och wara mooth 13 heela Uthsochne Frälssehem:n för Uthan Gathehuus och Watten Qwarner.

Alla Glimminge Gårdz härligheeter af Åker Ängh och Fiskewatten eller dammar äro allt inom Gårdsens Råå och Röör på alla sijdor bestående af stoora steen gärdar Grooper och Greffter och beckegångar; Een WäderQwarn och Qwarnhuus är bygd innom sielfwa Rågången;

6. Skoogar finnes inge Inom Glimminge Gårdz Råå och Röö; Elliest skall wara skiöna skogar till Glimminge Gårdh Uthj Albo Häradh;

10. Anno 1484 är Glimminge Gårdh först Funderat af Een Kiempe kommen ifrån Gotland Jönns Holgersson benämbd och står hans Lijk Uthj Walby Kyrckias Muhrade begrafwelsse som Uthj 4:de Punct ben:t ähr.

Uthj Bolsshögs Kiörckia ähr och stohleställen till Welb: Adelsmannen, Frun, dess barn och Tiähnare;

Kongl. May:tt och Cronan har Juss till Walby och Bolsshögz Kyrkior.

Detta åfwanbem:te är förrättadt Uthj dhee 12 Nämbdemäns hooswarandhe Attestera Rättens betiänter. Actum Tommerup d 15 Julij A:o 1682
Marcus Willumson Jacobh Rassmusson

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066305_00131

Källa: Skånska generalguvernementskontorets och Landsbokhålleriets arkiv, Handlingar rörande tionde, Tiondekommissionens dokumentbok 1682-1683, SE/LLA/10880/G III e/5 (1682-1683)

Ur: Lunds Domkapitels arkiv, FIIja:10, Landsarkivet i Lund (tidigare infört i Släkt och Bygd 4/91)

Förteckning på så många af födde och döde ifrån och med 1721 til och med 1735, som finnas upförde i Wahlby och Bolshögz kyrckioböcker. [not. Bolshög är här utelämnat]

  Mankön     Qwinkiön  
Ao 1721   Ao 1721  
d. 11 Aug. döptes en wid namn Jörgn Chistophersson 1 d. 4 Jun. döptes Elna Clementsdotter 1
27 Aug. döptes ett oächta barn kalladt Tue 1 30 Jun. Bolla Lassesdotter 1
15 oct. en wid namn Tue 1 3 Sept. Tyre Bossdotter 1
22 oct. Hans Olufzson 1 10 oct. Ingar Olufzdotter 1
26 oct. Pähr Matzson 1 22 dito Cissa Bängtzdotter 1
  Sum     Sum 5
Äro här i församlingen 5 personer döde, så at öfwerskottet af de födda belöper sig til 5
  1722     1722  
3 maj döptes kyrckioherden herr Hollbecks son, och blef kallad Gislo 1 15 Sept. Marna Larsdotter 1
22 Jul. Pär Matsson 1 30 dito Janna Pärsdotter 1
26 Aug. Åke Zassarsson 1 1 Nov. Elna Tuesdotter 1
3 oct. Pär Lorentzson 1 19 dito Anna Christina Bergmans 1
      25 dito Ingar Andersdot. 1
      2 dec. Märta Pärsdotter 1
  Sum 4   Sum 6
Äro 12 menniskor döde, och blir öfwerskott af döde personer 2
  1723     1723  
24 febr. Nils Hinrichzson 1 27 Jan. Cissa Larsdotter 1
10 mart. Pähr Bengtzson 1 16 Jun Sophia Andersdotter 1
10 dito Oluf Matzson 1 7 Sept. Christnades Comij. Bergmans dotter Lena Maja 1
31 mart. Trygge - Nils Perssöner 2 15 Sept Bengta Tuesdotter  
5 maj Håkon Månsson 1 17 Nov. Kirstina Zassarsdot. 1
21 Sept. Ingeman Nilsson 1      
21 dito Christian past. sal. herr Hollbeckz 1      
29 Sept Mårten Bengtzson 1      
20 oct. Jöns Clementzson 1      
17 Nov. Nils Christophersson 1      
29 Dec. Nils Christophersson 1      
29 dito Nils Hansson 1      
  Sum (13)   Sum (4)
Äro 5 personer döde, men siutton födde, at öfrskotter af födde löper til personer 12
  1724     1724  
9 febr. Håkon Truedzson 1 29 mart. Bolla Larsdotter 1
23 febr. Mårten Pärsson 1 12 Apr. Kirstina Nilsdotter 1
12 Apr. Mårten Nilsson   17 maj Karna Staphansdot. 1
31 maj Swän Matzson 1 6 Dec. Janna Nilsdott. 1
25 oct. Nils Hinrickzson 1      
11 Dec. Pär Lorentzson 1      
  Sum 5   Sum 4
Äro 6 döde Och 9 födde, öfwerskottet af födde blir personer 3
  1725     1725  
24 Jan. Christopher Jakobzson 1 17 Jan. Elna Christophersdotter 1
31 dito Jeppe Nilsson 1 28 febr. döptes wälborne fröken Sophia Rosenkrantz 1
9 Trin. Nils Zassarsson 1 10 Trin. Cissa Andersdot. 1
      13 Trin. Marna Hansdot. 1
  Sum 3   Sum 4
Äro 14 personer döde, men 7 allena födde at öfwerskottet af döde går till 7
  1726     1726  
27 febr. Bo Matzson 1 20 febr. Ingar Tuesdot. 1
17 Apr. Pär Bengtzson 1 13 mart. Anna Jakobzdot. 1
24 Apr. Lars Nilsson 1 27 dito Kirstina Arilsdotter 1
7 Nov. Truls Bengtzson 1 3 Apr. Elna Clementzson 1
13 Nov. Jöran Christopherson 1 25 maj fröken Merta Rosenk. 1
      12 Jun. Kirstina Matzdot. 1
      10 Jul. Kirstina Larsdot. 1
      20 Nov. Cissa Bossdotter 1
      4 Dec. Janna Trulsdot. 1
  Sum 5   Sum 9
i åhr äro 9 döde, 15 födde af h:ka öfwerskottet går till 6
  1727     1727  
12 febr. Ola Andersson 1 19 mart. Sine Henrichzdot. 1
30 Apr. Oluf Stänkelson 1 16 Apr. Anna Olufzdotter 1
25 Jun. Carl Gabriel oächta 1 9 Jul. Anna Stina Jakobzdot. 1
25? Jun. Holger Anders [Rosenkrantz] 1 6 Aug. Cissa Larsdot. 1
29 julii Nils Sassarsson 1      
16 Oct. Gilius Retzlov 1      
26 Nov. Henrich Pärsdotter[!] 1      
3 Dec. Oluf Larsson 1      
  Sum 8   Sum 4
för detta åhr finnes 4 döde upförde och 12 födde öfwerskottet af födde är 8

Ifrån 1727 åhrs slut til 3 söndagen efter helige trefallighetz söndag finnes ingen uptekning på hwarken födde eller döde, utan är i kyrkioherden sal. Jonas herr Hollbeckz tid försummad. Och berättar klockaren at sal. herr Jonas i de siste åhren war behaftad, som oftast med siukdomar och swagheter, af hwilken orsak han skall haft, för sitt Embetes så myckit redigare utförande skull, till medhielpare i sitt Embetes sysslor herr Albrecht Weibull; Jag har elliest så wida mig warit giörligit sökt redo härutinnan, och efter gudztiensten på kyrkiogålfwet begärat at hwar i församlingen wille gifwa uptekning på sina, men har fåt ännu ingen widare än som fins i kyrkioböckerna, hwarföre jag den samma måste till föreskrefen Datum här igenom affärda.

  1734     1734  
30 Jul. Ingeman Jöransson 1 28 Jul. Boel Andersdotter 1
11 Aug. Tue Johansson 1 8 Dec. Sine Nilsdotter 1
13 Oct. Matz Lassesson 1      
27 oct. Nils Månsson 1      
27 dito Mårten Henrichzson 1      
17 Nov. Hans Zassarsson 1      
15 Dec. Nils Jöransson 1      
  Sum 7   Sum 2
Äro 7 döde 9 födde öfrskott af födde 2
  1735     1735  
8 Jul Jöns Chrsitopherson 1 16 febr. Elna Trulsdot. 1
15 Jul. Lasse Olufzson 1 23 dito Britta Nilsdotter 1
15 dito Oluf Jacobzson 1 30 Mart. Anna Månsdotter 1
7 Dec. Mårten Persson 1 31 Aug. Bolla - Ingar Swänsdöttrar 2
      19 oct. Boel Larsdot. 1
      16 Nov. Cissela Matzdot. 1
  Sum 4   Sum 7
Äro 15 döde 11 födde at öfwerskottet består af döde 4
  Summa summar. 52   Sum 47
  Wahlby d. 28 Aprilij 1736
  på prästeembetets wägnar
  Andreas Segerstedt

Källa: Vallby ÖVR:1 (1721-1735) Bild 2 ff (AID: v172145.b2)Födda, vigda och döda i Vallby åren 1749-1756:

Årtal Antal födda Födda pojkar Födda flickor Varav "oäkta" födda pojkar Varav "oäkta" födda flickor Antal vigslar Döda mankön Döda kvinnkön
1749 16 8 8 1 0 8 3 6
1750                
1751 28 8 20 1 0 9 19 12
1752 19 3 16 0 0 0 4 2
1753 9 2 7 0 0 1 2 2
1754 15 11 4 0 0 5 4 2
1755 19 9 10 0 0 4 5 4
1756 20 12 8 0 0 5 4 4

Källa: ships.ddb.umu.se (Tabellverket/SCB); Vallby kyrkoarkiv G:1, Befolkningsstatistiska tabeller (Eg.: döpta, vigda och begravda).Äktenskapsmål i Domkapitlet i Lund:

År 1736:
dräng Måns Persson i Wallby och qwinfolk Elna Larsdotter. AID: v234820.b3650

Åter till huvudmenyn