Valleberga

Pastorat: Löderup, Hörup, Valleberga, Glemminge och Ingelstorp
Härad: Ingelstad
Kommun:
1971-- Ystad

Storskifte: "Storskiften eij begierte, äro otienlige" [år 1762]
Enskifte: Fröslöv 1814, Valleberga 1818, Peppinge 1818

Byordningar:
Valleberga byordning stadfäst 1725 26/2
Fröslöv sakande byordning 1778

Litteratur:
Andersson, H. Klockarna i Ingelstorp och Valleberga
Hörlén, A, Valleberga kyrka. 1957
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 137-138. 1981

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Walleberga Sokn och By har:

Skatte 3. 11/24  
Utsokne Frällse 7 Tåsterup 3, Bållerup 3, Högesta 1/2 och Probsten Sommar 1/2
Crono indelte 4. 23/24  
Annex 1/2  
Mensal, Utsok. Fr. 3 Pastorns.
Gatehus 14   Tåsterup 1, Kyrckans 4.

Tillräckelig åker, liten äng, tillräckelig torfjord med ål- och laxefiske i saltsiön.

Fröslöf har:

Skatte 1. 1/8  
Crono indelt 5/16  
Utsokne Frällse 4 Gyllerup 1. 1/2 och Tåsterup 2. 1/2
Qwartermästar Boställe 1/2  
Gyllerup 6   till Gyllerup 3 st.

God och ömnig åker samt liten äng men ej mera.

Kåseberga fiskeläye har: [AID: v884450.b20]

Hus 26   Tåsterup 1 och Bollerup 1.
Åledrätter 6    

Här fånges marswin, lax, ål, flundror, torsk och tobbis.

Sokn har 62 st. hemmansbrukare och giör med Ingelstorps Sokn ett Regalt Pastorat.

Skatteköp 1700-1856
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Backhufvudsdrätten, åledrätt 1851 augusti 14, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Baffadrätten, åldedrätt 1851 december 29, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Djupaskers Drätten, åledrätt 1854, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Gamla van, åledrätt 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Hosätteret, åledrätt 1854 september 3, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Qvedradrätten, åledrätt 1854 december 11, skattebrev (AID: v566850.b1240)
Ramnakulla drätten, åledrätt 1851 november 3, skattebrev (AID: v566850.b1250)
Sandskärs drätten, åledrätt 1854, skattebrev (AID: v566850.b1250)
Fröslöv nr 2, 1/8 mtl 1840 december 22, skattebrev (AID: v566850.b1220)
Fröslöv nr 9, 5/8 mtl 1761 juni 9, skattebrev på 5/8 mtl
Fröslöv nr 12, 3/16 mtl 1790 mars 1, kvittens i landskontoret
Valleberga nr 2, 1/4 mtl 1790 juli 15, kvittens i landskontoret
Valleberga nr 4, 5/16 mtl 1791 maj 24, skattebrev (AID: v566850.b1200)
Valleberga nr 5, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
Valleberga nr 6, 1/4 mtl 1761 maj 4, skattebrev på 1/4 mtl
Valleberga nr 12, 1/4 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b1220)
Valleberga nr 18, 1/8 mtl 1847, skattebrev (AID: v566850.b1220)
Valleberga nr 24, 3/8 mtl 1838 mars 27, skattebrev (AID: v566850.b1220)
Valleberga nr 28, 1/4 mtl 1837 januari 31, skattebrev (AID: v566850.b1220)
Valleberga nr 35, 1/64 mtl 1856 oktober 6, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 37, 1/4 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 38, 1/4 mtl 1790 aug. 14, kvittens i landskontoret
Valleberga nr 44, 3/8 mtl 1842, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 49, 1/32 mtl 1838 februari 27, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 49, 1/8 mtl 1840 augusti 25, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 49, 1/64 mtl 1841, skattebrev (AID: v566850.b1230)
Valleberga nr 50, 3/32 mtl 1837 januari 31, skattebrev (AID: v566850.b1230)

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd)

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 25 13/24 hemman, af hvilka 15 1/2 äro frälse, 9 27/224 skatte och 619/672 krono.

Ur: Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne av Nils G. Bruzelius (sid. 118)
Nära havet vid Kåseberga läge ligger på en sandås en särdeles ansenlig fornlämning, ursprungligen bestående av en över hundra alnar lång, av 48 stenar bildad skeppssättning med ett mindre skepp på varje sida. Nämnda fornlämning kallas av allmoge för "Urbans grav" eller "Ales stenar". Numera äro endast mittskeppet och ena sidoskeppet kvar, men då författaren (N. Bruzelius) för nära 30 år sedan (=c:a 1846) för första gången besökte platsen, omnämnde ägaren, en gammal bonde, att i hans ungdom även det andra skeppet var oskadat. Han omtalte tillika, att en sjöhjälte, vid namn Ale, hade sin grav i mittskeppet, och att mycket buller, hördes där om nätterna, så att ingen vågade gå där förbi, sedan det blivit mörkt.

Ur: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1873, Martin Weibull, s. 8-10
Nära sjökanten vid Kåseberga fiskläge ligger en ansenlig fornlemning, bestående af ett ofantligt stort stenskepp med ett mindre stenskepp på hvarje sida, af allmogen kallad "Urbans-graf, Ales och Hedestenar". Numera [1873] består fornlemningen af ett omkring 106 alnar långt och 30 alnar bredt, af 48 stenar bestående skepp, liggande i sydost och nordvest. Se 3:dje planschen, hvarest dock står sydvest för nordvest. Den i fören stående stenen är 6 alnar ofvan jord och den i aktern, nu kullfallen, är 9 alnar. Som teckningen visar, äro de öfrige stenarne lägre, samt de vid ändarne och i midten högst. I sydöstra ändan är skeppet beredare än i den andra. Vide den ena sidan ligger ett af åtta mindre stenar bildadt skepp, omkring 32 alnar långt och 10 alnar bredt. På andra sidan skeppet äro endast ett par stenar qvar, men bonden, som egde jorden för omkring 20 år sedan, omtalte, att i hans ungdom fans ett liknande skepp vid andra sidan. Utan tvifvel hvilar här någon sjökonung, som velat högas i närheten af hafver, för att ständigt höra svallet af vågorne, som fordum burit hans kölar till seger och ära. Otroligt är det ej, att fornlemningen skall föreställa ett drakskepp, bundet midtemellan tvenne mindre fartyg, såsom vikingarne brukade i sjöstrider. Mig veterligen finnes intet stenskepp i Norden, som i storlek öfverträffar "Hedestenar", äfven om åtskilliga finnas, som kunna uppvisa vida högre omgifningsstenar. Stenarne bestå af qvarts-artad sandsten och äro säkerligen hemtade från "Gislöfs hallar", alldenstund, enligt trovärdige personerns uppgift denna stenart ej finnes på närmare håll. Denna ansenliga fornlemning är ej omnämnd hos någon fornforskare, åtminstone såvidt jag vet, men i "Inberetninger til O. Worm" nämner Presten Niels Ipssön derom följande: "Paa Wallebierg Marck, hos Kaasebierge Leye, j Fierdings Weis fraa dett Reeff, som kalldis Sandhammer, udj Vester, starr dj Stene, som kalldis Als Stene. Dj ere disponerat og sette ligesom et Skib, small udj den vester Ende og britt udj den östre. Disse stene ere udj deras Tall - 56. Lengden inden udj ere 90 gemeinlig Triin. Bridden fra den ene Side til den anden middelst udj ere 25 gemeenlige Triin.
Bönderne der hos siger, at gammelt Tale staar: at Ale haffde satt sig forre, at han ville gjöre sig en Haffn neden for dette Bierg, som disse Stene staae paa, udj den dall, som ligger mellom dj syndre og nörre Bierge; og at han ville gjöre sit Indlöb ok Udlöb til sine Skibe igennom dj 2 Skaar udj di syndre Bierge nest Haffuett, som kalldis Kaasebierg Skaar og Lynde Skaar.
Af denna berättelse finner man, att under tidernas lopp 8 stenar blifvit borttagna, såvida det mindre skeppets stenar ej också blifvit tagna med i räkningen; hvilket dockär mindre troligt, ty i så fall borde detsamma hafva varit omnämndt.
I ett föregående häfte af denna Tidskrift har författaren häraf sökt visa, att Skånes kust i trakten af Ystad sänkt sig ej obetydligt under tidernas lopp. Ej blott fynden i Ystads hamn bevisa nemligen, att en verklig sänkning af landet egt rum, utan äfven det faktum, att massor af kullfallna träd och stubbar ligga i hafvet på 7 till 10 fots djup på ett afstånd från stranden af 200 á 250 fot i en längd af bära en mil längs byarne Köpinge , Kabusa och Hammars område ändra fram mot Kåseberga gräns. Ehuru inga trädstammar blifvit mig veterligen anträffade i närheten af Kåseberga fiskläge, erbjuder dock denna plats äfven ett talande bevis derpå, att stranden åtminstone på de sista 120 åren betydligt minskats, ehuru det är svårt att afgöra, om denna landminskning beror på en verklig sänkning eller endast på vågornas underminerande af den höga stranden. Kåseberga läge, hvilket fordom låg helt nära hafvet, men numera ligger ett helt stycke från stranden i en liten däld bakom den yttersta raden af sandkullar, flyttades till sitt nuvarande rum omkring 1740, alldenstund vågorna årligen inkräktade på den plats, der det fordom var beläget. Denna plats visas ännu på en sluttning emellan hafvet och de yttersta sandkullarne, ehuru densamma till en stor del under tidernas lopp försvunnit i hafvet och årligen minskas. Ett stycke från land ligger en stor sten, som kallas af fiskrarne "Räddaren" och om hvilken berättas, att densamma stått nära dörren i ett af de gamla husen. För endast några år sedan slingrade sig en väg längs hafvet nedanför sluttningen, men numera är densamma, om ej helt och hållet, åtminstone delvis bortsköljd, så att det är omöjligt att köra derstädes. Flera fiskare berättade, att sjön med hvarje år inkräktade mera af stranden eller, som en af dem uttryckte sig, "lannet ger sej ud i vannet", hvilket visar att landminskningen äfven af allmogen blifvit bemärkt".

Ur: Slott och herresäten i Sverige, Skåne 3: Kristianstads län (edit. Sven T Kjellberg),  s. 99
Till Tosterups säteri hörde sedan gammalt utsockne frälsegårdar i Ingelstorps och Valleberga socknar med hoveriskyldighet till säteriet. Av dessa bildade greve Gustaf Ehrensvärd en avelsgård, som han kallade Hedvigsdal efter sin andra fru, friherrinnan Hedvig Liljencrantz, och som han avsåg till änkesäte åt henne. Den omfattade då cirka 1200 tunnland". Gustaf Ehrensvärd kompletterade 1839 den befintliga mangårdsbyggnaden med två ståndsmässiga envåningsflyglar.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Ingelstorps och Walleberga socknar
Vid distriktsindelningen 1825 tjänstgjorde Per Hansson i Ingelstorp. Han avgick 1853. Efter honom valdes

Sven Persson, n:r 13 Ingelstorp, vald 16/10 1853;
Ola Nilsson, n:r 24 Walleberga, vald 28/9 1865, tjänstgjorde ännu 1893;
Nils Svensson, n:r 48 Ingelstorp, vald 30/9 1893;
Anders Larsson, Walleberga, vald 14/4 1900;
Nils Henriksson, Walleberga, vald i juli 1909;
Kvarnägare Måns Svensson, Ingelstorp, vald 7/8 1915;
Nils Henriksson, Walleberga, åter vald 1922;
Per Nilsson, n:r 48 Ingelstorp, vald 2/8 1924, vilken fortfarande innehar befattningen (1926)

Einar Ingvarsson, lantbrukare, Valleberga, -1957-.

Valleberga socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Jöns Joensson Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 1 Walleberga: Madtz Mårtensson ½ Har 3 små husl:r något wedh macht, bondhen fattigh
Pastorens Rusthåldh 2 Olof Jönsson ½ Fins 3 huusl: bonden och husen wedh macht
Tycke Månss: Rusthåldh 3 Nils Andersson ½ Dito 3 huusläng:r Ut supra
Förbytt ifrån Buckwaldt till Cronan Pastorens Rusthåldh 4 Lasse Thuasson ½ Har 4 huusläng:r någorlundha wedh macht, wedh macht och behållen
Nils Esbiörnss: Rusthåldh 5 Östre Nils Thuass: Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
-”- 6 Mattias Sigwardhss: Ibruch ½ Dito Afhyst och Ibruch
Prästens Mensalhemman 7 Mårten Jönsson 1 Haf:r 3 huusläng:r wedh macht bonden fattigh
Dito Nils Esbiörnss: Rusthåldh 8 Mattis Sigwardss: för Töke Gårdh(?) ¼ Afhyst och Ibruch
Till Bollerup 9 Östre Nils Hindrichsson ½ Har 4 huuslängior tembl: wedh macht bonden fattigh
På Mensalhemmanets grundh 10 Gathehuus: Swen Åckesson Upbygdt

1

Ett lijtet stycke huus, Uthfattigh Åbo
Östre Tycke Månss: Rusthåldh 11 Swen Nilsson ½ Fins 4 g:le bröstfeldige huslängiar bonden hielper sigh
Jep Jönss: Rusthåldh men Ordi:e till kyrckian 12 Lasse Erichsson Ibruch ½ Fins 2 små golfz huusl: ingen Åbo Ibruch
Mensal hemman 13 Måns Swensson 1 Fins 4 husl: tembl: wedh macht och Åbo
Till Swanneholm 14 Andhers Ollsson 1 Har 4 husl: någorlunda wedh macht
Nils Erichss: Rusthåldh 15 Åcke Pehrsson ½ Haf:r 3 odogl: husl: bonden Uthfattigh
Nils Erichss: Rusthåldh men Ordin:e till kyrckian 16 Jep Pehrsson ½ Har 3 små husläng:r och een stompa bröstfeldig bonden fattigh
Rusthållare 17 Östre Tycke Månsson ½ Har 3 behålne huusläng:r och åboen hielper sigh
Förbydt ifrån Hr Buckwaldt Tycke Månss: Rusthåldh 18 Thuas Nilsson ½ Fins 3 små husläng:r bonden fattigh
Olof Jönss: Rusthåldh 19 Anders Ollsson Ibruch ½ Haf:r 3 små husläng:r wedh macht
-”- 20 Olof Jönsson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
Pastorens Rusthåldh 21 Lasse Håckonsson ½ Fins 2 små husläng:r, Uthfattigh Åbo
Olof Jönss: Rusthåldh 22 Anders Pehrsson ½ Afhyst och Ibruch
[v331250.b11510]
Nils Erichss: Rusthåldh 23 Nils Erichsson ½ Fins 3 husläng:r bonden hielper sigh tembl:
-”- 24 Åcke Nilsson ½ Har 3 små husläng:r wedh macht nyligen antaget och Åboen hielper sigh
Till Tåsterup 25 Olof Andersson 1 Haf:r 2 små bröstfeldige husläng:r bonden fattigh
Nils Lass: Rusthåldh
Landg:le till kyrckian
26 Anders Erichsson 1 Har 3 små husläng:r bonden fattigh
Olof Jönss: Rusthåldh 27 Matz Åckesson ½ Nyligen af ödhe Uptaget och bygdt 6 golfz huus [v331250.b9990]
Nils Lassons Rusthåldh 28 Anders Esbiörnss: Rusthål: Ibruch ½ Fins 2 huslängiar gandske förfallit bonden bordtrymbdt
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Pastoren i Weethsköfle 29 Thuas Swensson ½ Fins 2 små husläng:r bonden fattigh
Mensal hemman 30 Lasse Swensson ½ Haf:r 3 små husläng:r bonden hielper sigh
Jöns Joenss: Rusthåldh 31 Jöns Joenss: Ibruch ½ Fins Eeen lijten huslängia Ibruch
Jöns Joenss: Rusthåldh 32 West: Tycke Månsson ½ Fyra g:le bröstfeldige husläng:r
-”- 33 Jöns Joensson ½ Har 4 husl: wedh macht och bonden behål:
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Christian Bille på Dybeck 34 Nils Thuasson ½ Har 2 husl: wedh macht, bonden hielper sigh
Nils Lass: Rusthåldh, landg:le til kyrckian, ringa Rusthåldh 35 Mårten Nilss: nu Hindrich Nills: Hök ½ Har 2 stomper huusl: bonden hielper sigh lijtet
Till Bollerup 36 Jöns Thuasson Ibruch ½ Afhyst och Ibruch
Nils Lass: Rusthåld 37 Hindrich Nilsson Hök 1 Haf:r 3 bröstfeldige husl: bonden fattigh
Lasse Ploghsson Rusthållare
Landg:le till kyrckian
38 Plogh Nilss: och Lasse Ploghsson 1 Haf:r 4 huusläng:r behållen bondhen
Till Tåsterup 39 West: Thua Nilsson ½ Haf.r 3 huusläng:r något wedh macht
Kyrckians 40 Gathehuus Thua Smedh

1

Har 2 stomper huusl: hielper sigh
Kyrckians och Prästens 41 Nils Thorss: nu Hans Bruuse

1

Ett lijtet förfallit stycke huus
-”- 42 Matz Hyras Änckia

1

Dito beskaffanheeth
Mensalhemman 43 Anders Perss: och Hans Nilsson ½ Fins 3 små husläng:r och bönderne hielper sigh
Rusthållare
Landg:le till kyrckian
44 Nils Lasson ½ Fins 4 g:le bröstfeld: husl: Åboen hielper sig
Lasse Ploghss: Rusthåldh 45 Wets: Nils Hindrichsson ½ Har 3 huusl: förfalne och bondhen Uthfattigh
Till Bollerup 46 Anders Nilsson 1 Haf:r 3 små husl: bonden Uthfattigh
Lasse Plogss: Rusthåldh 47 Lars Thuasson ½ Har 3 huusläng:r bonden fattigh
Till Swanneholm 48 Åcke Nilsson Ibruch ½ Afhyst i Uhrminnes tijdh
Lasse Ploghss: Rusthåldh 49 Spincke Gårdhen Jöns Mårtenss: Ibruch 1 Afhyst och Ibruch ähr mycket ringa bruk och meriteratz ingen bygningh
Jöns Joenss: Rusthåldh 50 Jöns Thuasson Ibruch ½ Afhyst, finns 1 lijtet stycke ruinerat hus
[v331250.b10310]
Mensalhemman 51 Jöns Nilsson ½ Fins 4 små husläng:r hielper sigh
Ifrån Tåsterup till Hr Rotsteens Arfwing:r i Danm:k 52 Berge Gårdhen Pehr Swenss:n 1 Har 3½ huslängia wedh macht och behållen Åboo
Cronans Ograverat 1 Fröslöf: Gathehus: Thron Madtzon

1

Fins een lijten husl: Uthfattigh
Jeppe Jönss: Rusthåldh i Fröslöf 2 Asmund Ingemanss: nu Jeppe Ibruch ¼ Har 2 st: g:le huusläng:r bondhen ifrån gårdhen
Till Öhrup 3 Matz Joensson 1 Fins 3½ husläng:r 2 bröstfeldige bonden hielper sigh lijtet
Ifrån Tåsterup till Efwert Weijman i Kiöpenhambn 4 Pehr Nilsson 1 Har 4 g:le huusläng:r, bonden hielper sigh
Hr Major Böhns Uthfrälse 5 Gathehuus Nils Ollsson

1

Består af ett stycke huus och Gyllerup Män bruka dess Egendomb
Dito till Efwert Weijman I Kiöpenhambn 6 Hans Nilsson ½ Haf:r 3 g:le huslängiar bonden tembl: wedh macht
Uthlagdt ifrån Tåsterup till Hr Måns i Brobyy 7 Hans Joensson 1 Haf:r 3 g:le huuslängiar
Rusthållare 8 Jeppe Jönsson 1 Haf:r 4 behål: huusläng:r wähl wedh macht
Till Gunnarlöf 9 Pehr Pehrsson ½ Finns 2 små g:le huusläng:r bonden fattigh
Qwartermäst: hestehemman 10 Lasse Nilss: och Olof Nilsson 1 Har 3 g:le förfalne huuslängiar bönderne Uthfattiga
Till Örup 11 Mårten Andersson ½ Fins 2 g:le förfalne huuslängiar ödhe och obrukadt
Jeppe Jönss: Rusthåldh 12 Truedt Perss: nu Jeppe Ibruch ½ Afhyst I Uhrminnes tijdh och nu Ibruch
    Kårseberga Fiskeleye    
Till Bollerup 1 Swen Jönsson 1 Har 2 små stycken husl: Åboen Uthfattigh
Cronans Ograverade 2 Christen Nilsson 1 Haf:r hwardera ett stycke huus, Uthfattighe
-”- 3 Olof Ploghsson 1 -”-
-”- 4 Jacob Hansson 1 -”-
-”- 5 Esbiörn Mårtensson 1 -”-
-”- 6 Hans Jacobss: Änckia 1 -”-
-”- 7 Nils Swensson 1 -”-
-”- 8 Knuth Nilsson 1 Har 2 stycken hus, Uthfattigh Åbo
-”- 9 Lasse Pehrsson 1 Dito 2 stomper huus, fattigh Åbo
-”- 10 Knuth Andersson 1 Halft annat golfz huus, Uthfattig Åboo
-”- 11 Mårten Pehrsson 1 Ett lijtet stycke huus, Åboen fattigh
-”- 12 Håckon Christensson 1 Dito Uthj een längia bebygdt
-”- 13 Jöns Mårtensson 1 -”-

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 87 / sid 82 ff (AID: v98462.b87.s82)

Åter till huvudmenyn