Ö Vemmerlöv

Pastorat: Stiby och Ö Vemmerlöv
Härad: Järrestad
Kommun:
1863-1951 Östra Vemmerlöv
1952-1968 Tommarp
1969-1970 Simrishamns stad
1971- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften eij begierte" [år 1762]
Enskifte:

Byordningar:
Vemmerlövs bys byordning stadfäst 1765 21/5
Vemmerlövstorps byordning upprättad 1772 9/5 och stadfäst 1772 15/5
Virresta bys byordning stadfäst 1749 15/2
Karlaby hade ingen byordning 1778

Kyrkoarkivet eldhärjades år 1808.

Litteratur:
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 87-90. 1991
Thomée, G. A. Beskrifning öfwer Wemmerlöfs Socken. Handlingar af Christianstads Läns Kongl. Hushålls-Sällskap. 3. 1817
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 143. 1981
Österportskolan i Ystad. Gyllebo- Ö Vemmerlöv. Projektarbete vt 1978

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geographisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 ( av J. L. Gillberg)
Wämmerlöfs Sokn och By har: (i)

Crono indelt 4  
Corporals Boställe 1  
Prästegård 3/8  
Klåckarebol 1/8  
Utsokne Frällse 5/6 Giärsnäs Gård.
Gatehus 18   till Gylleboa 5.

God åker, nödig äng och någon torfjord.

Karlaby har:

Skatte 1/3  
Utsokne Frällse 1. 5/24 Torsiö i M. Lähn 1/6 och Cornet Wallstedt 1. 1/24
Crono 3/8  

God åker, nödig äng, någon torfjord andre delen ligger i Gladsax och Tommerups Soknar.

Stora Ramnekulla:

Skatteqwarn 1 1/8 Christian Ekelund

Liten och swag åker och äng samt någon krattmarck.

Wiresta har:

Crono indelt 1  
Utsokne Frällse 1/2 Torsiö i Malmö Lähn.

God åker och äng, och andre delen af Byn ligger Tommerups Sokn.

Wämmerlöfstorp har:

Skatte 5/16  
Crono indelt 1. 5/6 Gyllebo eger 1. 1/48
Munsterskrifware Boställe 1  
Gatehus 10   till Gylleboa 2.

Nödtorftigt utsäde och hö med Buskage af ene.

Stora Esperöd:

Crono indelt 3/8  

Swag åker, god äng, någon ung bok och ekeskog.

Skräddary har:

Crono indelt 9/16 Gylleboa
Röla har:    
Crono indelt 1/4 Gylleboa

Desse hafwa god åker, äng och muhlbete med nödig surskog.

Forssemölla:

Crono qwarn 1 1/4  

Swag åker och äng, någon surskog.

Siöröd har:    
Crono indelt 3/16 Gylleboa
Munckarynga:    
Crono indelt 3/16 Gylleboa

Hafwa nödig åker, äng, mulbete och någon surskog.

Stora Dode har:

Crono indelt 3/16 Gylleboa

Swag åker, nödig äng och någon surskog.

Yxnaröd har:

Crono indelt 3/16 Gylleboa

Swag åker, äng och muhlbete.

Lilla Dode:

Crono indelt 1/16 Gylleboa

Nödig åker, äng, bete och surskog.

Näbb har:    
Crono indelt 1/16 Gylleboa
Tryna:    
Crono indelt 1/16 Gylleboa
Lilla Esperöd:    
Crono indelt 1/16  

Desse hafwa nödig åker, äng, muhlbete och surskog.

Lilla Ramnekulla:

Utsokne Frällse qwarn 1 1/8 Lars Örngren.

Swag åker, äng och muhlbete.

Enstaka Torp 15   till Gylleboa

Gylleboa Berustade

Säteri (k) 2. 3/8 Fröken Schiönström

Soknen har 64 st. hemmansbrukare utom Säteriet.

Denne Sokn med Rörum i Albo Härad giör ett Regalt Pastorat.

(i) Förr har kyrckoherden bodt i Rörums Sokn, men sedan Prästegården 1715 afbrände, hafwa Prästerne efter den tiden bodt uti Wämmerlöfs By.

(k) har i förra tider warit ett frällse Säteri af mycken lyster, i anseende till Situationen, Bygnad och egor, gamla och aldeles ruinerade Mangården har warit ganska wäl belägen och af en siö omgifwen, hwar wid en angenäm högd, Winberget kallad, med några skuggrika trän faller i ögnasikte.
Uti östra wäggen står fölljande Inscription uthuggen uti en sten: Ärlig och wälbördig Man Laurits Knof med sin hustru Fru Sicelia Henning, Walckendorfs dotter af Glorup Anno 1538, begynte jag denne Gård och fullbordade honom 1544 i Jesu Christi Namn Amen. Ehuru swårt det är att namngifwa de aldra äldsta Herrskaper, så wet man likwäl, att Torckel Brahe wid pass år 1400 däraf warit Egare, jämwäl att Fiolmer Knof hafwer uppbygt Gården 1434; men obekant är, hwad öden denne Gård sedan har undergådt, som förorsakat, att den sedan af Laurits Knof år 1538 å nyo blifwit uppbygd, som åfwanförmälte sten utwisar. Så länge murarne stodo under tak, såg man iblandt åtskilliga Inscriptioner, i en stor Sahl äfwen denna: Nils Gylte till Gylleboa, så länge Gud will, och är troligit att denna Gylte, af hwilcken man håller före Gården fådt sitt namn, warit Knoffarnes efterträdare. På ett annat ställe har man läst följande Inscription: Der Henning fic egit, giorde han strax fred med Keiser Carl, Aar 811, och skaffede all ting i lafwe; På Keiserens wägner war ...; På Konungens sida af Dannemarck, förutan 2:ne hans Bröder, 10 Herremend blandt hwilcka war en af Edle Urner. Detta är den freden Hvitfeldt uti sin krönika p. 19 omtalar.
Paul Urne med sin Fru en Ulfstand hafwer wid pass 1641 bebodt denne Gård. När Gylleboa sedermera under namn af Bornholms wederlag kommit till Cronan, är troligit, att Landt Dommaren i Skåne, Assistance Rådet wid General Gouvernementet och Burg Grefwen i Malmö Herr Gilius Ehrenberg, fådt honom i förläning, wars Epitaphium sitter i Sokne kyrckan. Härefter har Gården blifwit indelt till Rustning och kommit i Herr Landshöfding Adlerstens händer, uti hwars Familie den nu innehafwes af Fröken Schiönström.
Mangården är flyttad något i söder från den Knoffiska Bygnaden och är försedd med ett wäl indelt Caractairs hus af korswärcke. Ladugården har en grundmurad och 4 st. korswärcks Bygnader. Gården äger sandig, dåck tillräckeligit åker, godt höbol, skiöne skogar och torfmåssar, godt muhlbete, tillräckeligit fiske, 2 och trettiosiu fyratioåttondedels Crono hemman och 22 st. Gatehus eller Torp. På egorne och wid en kulle, korskullen kallad, har stådt et Chr. Crusifix, som förwaras i kyrckan, wid hwilcket det säges Herr Paul Urne förrättat sin privata andakt.

Ägare Gyllebo:

omkr. 1280 Verner Brahe, g.m. Inger Egeside
1300-talet Deras son Niels Vernersen Brahe, g.m. Anne Ovesdotter Passov
Deras son Torkild Nielsen Brahe, g.m. Barbara Axelsdotter Mule
Deras som Peder Nielsen Brahe
1400-talet Genom köp Folmer Knob, g.m. 2:o Brita Bondesdotter Thott
Deras söner Otte, död omkr. 1480, och Laurids Folmersen Knob, g.m. Tale Arildsdatter Baad
omkr. 1510 Deras son Laurids Lauridsen Knob, g.m. Sidsel Henningsdatter Walkendorff
1545 Deras två söner och fem döttrar. (Sönerna Folmer och Johan dog ogifta, 1563 resp. 1564, varvid släkten utdog på svärdssidan. Yngsta dottern Anne Knob, g.m. Palle von Mehlen, hade dottern Tale
1597 Tale von Mehlen, g.m. Johan Clausen Urne
1634 Deras son Palle Urne, g.m. Tale Melkersdatter Ulfstand
1661 Såsom Bornholms vederlagsgods till svenska kronan
1670-talet Såsom förläning av nyttjanderätten: Gilius Ehrenberg, g.m. Ingrid Hinman
1684 Såsom ärftlig förläning av nyttjanderätten: Jöran Adlersten, g.m. Maria Ehrenberg
1713 Deras döttrar och mågar (se Gärsnäs)
1720-talet Olof Dagström, g.m. Christina Beata Adlersten
1734 Hans hustru Christina Beata Adlersten
1754 Genom testamente hennes systerdotter Beata Helena Schönström
1767 Hennes bror Albrekt Schönström, g.m. Hedvig Sofia von Schantz
1842 Hennes dotter Ulrika Schönström, g.m. 2:o Holger Otto Rosencrantz
1857 Deras barn, av vilka Börje Rosencrantz blev ensam ägare 1859
1904 Genom köp Raymond Marthe
1912 Genom köp Sven Eilertsen
1916 Genom köp Oscar Scheitel
1927 Genom köp Andelsföreningen Eget hem, som styckade gården

Skatteköp 1700-1859
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev. ["AID" hänvisar till ArkivDigital]

Gylleboa gård, 2/3 mtl 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2040)
Forse nr 1, 1/4 mtl, mjölkvarn 1832 juli 27, skattebrev (AID: v566850.b2060)
Johnstorp nr 1, ett gatehus 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2060)
Karlaby nr 15, 3/8 mtl 1790 december 14, skattebrev (AID: v566850.b1990)
Ljungshus nr 1, ett gatehus 1859 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2040)
Stora Rafnekulla, med en kvarn, 1/8 mtl 1740 febr. 13, skattebrev på 1/8 mtl (AID: v835478.b5980.s696)
Stora Esperöd nr 1, 3/8 mtl 1789, skattevärdering
Vemmerlöv nr 2, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 2, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 5, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 5, 1/3 mtl 1791 dec. 16, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 9, 1/3 mtl 1815 maj 26, skattebrev (AID: v566850.b1990)
Vemmerlöv nr 12, 1/6 mtl 1829 mars 10, skattebrev (AID: v566850.b2010)
Vemmerlöv nr 12, 1/6 mtl 1835(?), skattebrev (AID: v566850.b1990)
Vemmerlöv nr 16, 1/3 mtl 1813 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b1990)
Vemmerlöv nr 19, 1/3 mtl 1816 juni 20, skattebrev på 1/18 mtl; 1817 februari 20, skattebrev på 5/18 mtl (AID: v566850.b1990)
Vemmerlöv nr 20, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 20, 1/6 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlöv nr 24, 1/3 mtl 1790 juli 30, kvittens i landskontoret
Vemmerlövstorp nr 2, 3/16 mtl 1844 juli 29, skattebrev (AID: v566850.b2020)
Vemmerlövstorp nr 3, 1/8 mtl 1844, skattebrev (AID: v566850.b2020)
Vemmerlövstorp nr 3, 1/4 mtl 1846, skattebrev (AID: v566850.b2020)
Vemmerlövstorp nr 6, 1/8 mtl 1761 april 14, skattebrev på 1/8 mtl
Vemmerlövstorp nr 11, 3/16 mtl 1761 april 14, skattebrev på 3/16 mtl
Virrestad nr 1, 1/4 mtl 1796, skattevärdering
Virrestad nr 6, 1/4 mtl 1813 oktober 29, skattebrev (AID: v566850.b2000)
Yxnaröd nr 1, 3/16 mtl 1761 nov. 9, skattebrev på 3/16 mtl

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 17 23/24 hemman, af hvilka 2 2/3 äro frälse, 12 19/24 skatte och 2 1/2 krono.

Ur: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i sydöstra Skåne, skrift 2 (av Carl Cederström)
Nämndemän 1825-1926:

Östra Wemmerlövs socken
Enligt indelningen skulle socknen välja nämndeman efter Måns Andersson i Stiby, Komstad. Han efterträddes av Lars Bengtsson i Wemmerlöv, vald 30/3 1827. Efter honom kom

Per Persson, n:r 20 Wemmerlöv, vald 8/1 1854, var avflyttad från orten 1864 och efterträddes av
Fjärdingsmannen Per Ervastsson, n:r 7 Wemmerlöv, vald 30/3 1864, entledigad 1873 3/8;
Jöns Olsson, Wemmerlöv, vald 1873, entledigad 19/12 1893;
Jöns Nilsson, Sofielust, vald 28/1 1894;
Kammarherren Börje Rosencrantz å Gyllebo, vald 1/8 1897;
Johan Håkansson, n:r 3 Wemmerlöv, vald 28/4 1901;
Henrik Olsson, Wemmerlövstorp, vald 2/8 1911;
Kyrkvärden Nils Persson, Wemmerlövsgård, vald 8/12 1913;
Sven Eljertsson, Gyllebo, vald 2/5 1916;
Arvid Christoffersson, Wirrestad, vald 19/1 1918;
Jöns Jönsson, Wemmerlövsgården, vald 6/5 1924; innehar fortfarande befattningen (1926).

Arthur Gerhard Ohlsson, Karlsro, Gyllebo, Vemmerlöv, 1935-1957-.

Östra Vemmerlövs socken år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

Under Rustningh och Ährhållit Sätherijes Frijheeth   Gyllabo Gårdh   Består aff 3 steenhusläng:r och Een medh kårswärck
Cronans ograverat blif:r till Gyllebo och dess Rusth: 1 Nils Huuses tompt I Wemmerlöff byy

1

Een ödhe tompt intet funit hus på 14 åhrs tiidh
RegementzPrästens hestehemman 2 Jochum Påhlss: och Påhl Jochumss: 3/8 Har 3 små g:le husl: bönderne äro fattige
Häradzskrif:rens hemman 3 Häradzskrif:ren Ibruch 3/8 2:ne g:le bröstfeldige husläng:r. Inhyses Holger och Hindrich Hindrichss:
Hr Cammereraren Adlersteen till Gyllaboo Rusthåldh 4 Gathehuus Jacob Lollick

1

Haf:r 2 små stomper husläng:r och åboen fattigh
Regementz Prästens hestehemman 5 Swen Hansson 3/8 Haf:r 4 små stompor huus fattige
Corporalens häste hemman och säthe 6 Lars Nilsson 3/8 Har 3 g:le förrutne huusläng:r hielper sigh
Regementz Sadellmaakarens hemman 7 Olof Åttesson 3/8 På rothe A.o 1680 Uptaget och å nyo Upbygdt 2 stomper hus fattig
Till Gyllabo Gårdh 8 Gathehuus: Påhl Skräddare

1

Ett stycke huus fattigh
Nils Swenss: Rusthåldh 9 Anders Kock och Pehr Erichsson 3/8 Haf:r 2 små bröstfeldige och g:le huusläng:r och Uthfattige
Klåckare bohligh 10 Degnebohligen 1/8 Fins 2 små stomper husläng:r
Jacob Rasmuss: sigh tillhandlat 11 Smedhe Gårdhen Jacob Rasmuss: Ibruch 1/3 Ödhe tompt och Afhyst wedh 40 Åhr
Rusthållare 12 Nils Swensson 3/8 Har 3 g:le bröstfeldige huusläng:r bonden hielper sigh
Jacob Rasmuss: sigh tillhandlat 13 Jacob Rasmusson ½ Haf:r 4 g:le läng:r wedh macht
Corporalens hestehemman och säthe 14 Christen Nilsson 3/8 Har 3 huusläng:r wedh macht hielper sigh
-”- 15 Arfwedt Håckonsson 3/8 Har 4 små g:le husläng:r bonden wedh macht
Nils Swenss: Rusthåldh 16 Jöns Thuasson 3/8 På Rotha A;o 1680 Uptaget, Upbygdt 2 stycken läng:r, Uthfattigh
Präste stombnen 17 Präste Gårdhen Ibruch 3/8 Består aff 4 husläng:r
Pehr Bengdtzons Rusthåldh i Torp 18 Erich Pehrsson och Nils Biörn 3/8 Fins 4 små g:le huusläng:r bröstfeldige och fattige
Sadellmackarens hemman 19 Pehr Mattisson 3/8 Fins 3 stomper huusläng:r gådt timmer förfalles ödhe och obrukadt
Regementz Prästens hemman 20 Ollof Halle 3/8 Haf:r 3 stomper huuslängior bonden Uthfattigh
Cronans På Hr Cammerarens till Gyllabo 21 Gathehuus: Nils Pehrsson

1

Een ödhe platz Afhyst 14 Åhr på Ett golfz huus
Byens Smedhie Ograverat 22 Dito Olof Smedh

1

Ett stycke huus hielper sigh
Till Gyllaboo Gårdh 23 Bengdt Larsson

1

Ett stycke huusl: Uthfattigh
Nils Swenss: Rusthåldh 24 Anders Bock och Christopher Perss:
Swent: Olof Bom
3/8 Haf:r 2 ruinerade husläng:r Rusthål: och Rytt: Ibruch
Till Gyllabo Gårdh 25 Gathehuus Pehr Kock

1

Ett stycke husl: hielper sigh lijtet
-”- 26 Nils Larsson

1

Dito Ett stycke huus
-”- 27 Arfwest Nilsson

1

Ett g:l stycke hus fattigh
Häradzskrif:re hemman 28 Tilloff Mårtensson nu Häradzskrif:ren Daniel Andersson 3/8 Består aff fyra små g:le och förruttne husläng:r mycket Uthi Innewarande Åhr förbettrat
[v98384a.b800]
Anders Lindz Rusthåldh 1 Wirresta: Joen Andersson nu Anders Lindh Ibruch 5/8 Fins här till 2 bröstfeldige huuslängior
-”- 6 Pehr Tyckesson och Anders Lindh 2/3 Har 3 stycken g:le mycket bröstfeldige huslängior fattige
Hr Öfwerste Jönsses von Leÿonklous Uthfrälse 9 Måns Jönsson ½ Har 2 stomper bröstfeldige läng:r bonden fattigh och lijtet til besta
Corporal Törners Rusthåldh 7 Carleby: Bengdt Thuasson nu Unge Anders Anderss: 1/3 Finnes 2 stycken Elake och förfalne huus fattigh drängh
Hr Hindrich Horns Uthfrälse 8 Jöns Trulsson 3/8 Detta Underlagdt Ett Annat hemman och Ibruch och Gården Afhyst
-”- 11 Dito Jöns Trulsson 1/6 Har på detta han Åboer 2 st: husläng:r, bonden fattigh
2/3 Hr Billinskiöldz och 1/3 Hr öfwerste Jönss: von Leÿonklous 12 Börge Gudmunsson 1/2 Har 2 små husläng:r bonen fattigh
Hillabran Bertellss: Rusthåldh ringa Rusthåldh 15 Nils Madtzon ½ Haf:r 3 g:le husläng:r mycket förfallit bonden Uthfattigh
    Wemmerlöff Torp    
Munsterskrif:re hemman 1 Jöns Bondhesson ½ Har 2 stycken husläng:r och bonden hielper sigh
Pehr Bengdtz Rusthåldh 2 Nils Halle 1/6 Har 2 g:le bröstfeldige husl: bonden Uthfattig tiggiare
Rusthållare ähr ringa och oförmöget Rusthåldh 3 Pehr Bengdtzon 3/8 Har 3 små husläng:r lijtet wedh macht
Tillof Mårtenss: Rusthåldh ringa Rusthåldh och oförmöget 4 Olof Månss: och Jochum Asmunss: 3/8 Har 3 husläng:r och någet lijtet wedh macht
Cronans och swarer till Gyllabo Gårdh Undher Hr Cammarer:s Rusth: 5 Gathehuus: Lars Ollsson

1

Ett lijtet stycke huus åboen Uthfattig
Pehr Bengdtz Rusthåldh ringa Rusthåldh 6 Christen Alexiusson ¼ Een g:l huusl: bonden Uthfattigh
Munsterskrif:re hemman 7 Christopher Håckonsson ¼ 1680 Af ödhe Uptaget och bygdt å nyo 2 husläng:r hielper sigh
Hr Adlersteens Rusthåldh och sware till Gyllaboo 8 Mårten Willadtzon 1/6 Har 2 stycken små nya husläng:r behållen
Tillof Mårtenss: Rusthåldh ähr mycket ringa 9 Jacob Rasmusson nu Tillof Ibruch 1/3 Fins Een g:l bröstfeldigh huuslängia ödhe
Munsterskrif:re hemman 10 Erich Stubb nu Olof Jönss: Ibruch ¼ Fins 2 stomper g:le huusl: Rytt: bekom Rothe och medh sig taget Rothe fänadhen aff Hr Major Ridderskantz Compagnie
Pehr Bengdtz Rusthåldh ähr mycket ringa 11 Jöns Ollsson ¼ Fins 2 stomper huusl: bröstfeld: fattigh bondhe
Hr Cammareraren Under Rustningh till Gyllabo Gårdh 12 Hans Alexsson 1/3 Har 2 stycken g:le huusl: hielper sig lijtet
-”- 13 Hans Nilsson 1/3 Har 3 st: g:le huusl: hielper sigh wähl
-”- 14 Gathehuus Mårten Månsson

1

Ett lijtet stycke huus
-”- 15 Olof Månsson

1

Dito beskaffanheeth
-”- 1 Liungz Gårdzhuset: Michell Castensson

1

Ett g:le stycke huus har lijtet bruk Uthfattigh
-”- 1 Siörödh: Mårten Håckonss: 1/3 Haf:r 4 stycken huslängior hielper sigh
-”_ 1 Munckeryngener: Jesper Arfwetzon ¼ Består aff 4 huusl: behållen
-”- 1 Jönstorp: Joen Jönsson

1

Fins 3 små huusläng:r Åbon ähr Uthfattigh
Rusthållare ringa bruk och Rusthåldh 1 Rölla: Tillof Mårtensson ½ Fins 3 g:le huuslängior och Een ruinerat, behål: bondhe
Hr Cammarerarens Rusthåldh 1 Skräddaröd: Erich Thuasson 2/3 Fins 3 g:le husl: och Een Nedherfal: bonden hielper sig wähl
-”- 2 Nils Swensson ½ Fins 3 st:n g:le huslängior bonden hielper sig lijhtet
Hr Major Klingspores Rusthåldh 1 Lilla Esparödh: Lars Trulsson 1/8 Har 3 stomper g:le husläng:r Uthfattigh
-”- 2 Stora Esparöd: Pehr Månss: ½ Fins 3 stycken små husl: hielper sigh
Cronans Ograverat 1 Forsemöl: Pehr Gisslesson 1/4 Een qwarn står aff 4 små husstomphar hielper sigh
Hustru Anna Sahl: Mest: Nilses i Malmö 1 Lilla Rafnekul: mölla: Pehr Swensson 1/8 Fins 3 stompar husläng:r hielper sigh
Cronans Ograverat 1 Stora Rafnekulla: Bertell Larsson 1/8 Ähr een qwarn aff 4 stomper husläng:r hielper sigh
Sadellmackarens hesthe hemman 1 Öxnerödh: Erich Alexsson 1/3 Fins 4 g:le förfalne huslängior bonden Uthfattigh Och lather
Hr Adlersteens Rusthåldh till Gyllaboa 1 Stora Doda: Pehr Swensson 1/3 Har 2 nya husläng:r bonden tembl: wedh macht
-”- 1 Lilla Doda: Nils Jönsson 1/8 Een stompe huslänge, på taket bröstfeldigt och bonden fattigh
-”- 1 Tryna: Pehr Strick 1/6 Har Ett g:l stycke huslängia bonden Uthfattigh
-”- 1 Näbb: Nils Håckonsson 1/8 Har 2 stomper dollige huus bonden fattigh
På Hr Cammar:s Rusthåldh till Gyllabo 1 Swartaboa: Nisse

1

Een ödhe och Afhyst tompt, I månge Åhr

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 62 / sid 57 ff (AID: v98462.b62.s57)

Åter till huvudmenyn