Vitaby

Pastorat: S Mellby och Vitaby
Härad: Albo
Kommun:
1863-1951 Vitaby
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

1889-1951 Vitemölle municipalsamhälle
1952-1973 Kivik
1974- Simrishamn

Storskifte: "Storskiften eij existerade eller har kunnat förrättas" [år 1762]
Enskifte:

Litteratur:
Haväng, H. Det ursprungliga Vitaby stationssamhälle. Stencil. 1977
Landsarkivet i Lund skriftserie 2. Biskopsvisitationer i Skåne 1697, sid. 133-135. 1991
Vuxenskolan i Österlen. Hjälmaröd i Vitaby socken. 1977
Vuxenskolan i Österlen. Vitaby socken. 1976
Wallin, C. Kristianstads län 1762, sid. 120-121. 1981
Åberg, G. Vitaby kyrka. 1966

Kyrkoböcker (SVAR)
Kyrkoböcker (Arkiv Digital)
Brandförsäkringar (SVAR)

Ur: Historisk, Oeconomisk och Geografisk Beskrifning öfver Christianstads län - 1767 (av J. L. Gillberg)
Hvitaby Sokn och By har: (e)

Annex 3/16  
Insokne Frällse 4 Torups Gård.
Gatehus 8   till Torup 7 st.

Mycken men skarp åker, liten äng och ey mera,

Gräflunda har: (f)

Skatte 1/4  
Crono in och oindelte 2. 1/4  
Länsmans Boställe 1/4  
Utsokne Frällse 1/8 Torup 1/16 och Giärsnäs 1/16
Insokne Frällse 1. 5/24 Torups Gård.
Gatehus 26   till Torup 3 st.
Qwarn 1    

Nödtorftigt utsäde och höbohl med någon bok- och surskog.

Axellhult har:

Skatte 1/8  

Skarp åker, godt höbohl med någon bok- och surskog.

Hielmaröd har:

Crono indelt 1. 3/4  
Utsokne Frällse 1/8 Torups Gård.
Insokne Frällse 1. 1/4 "
Gatehus 30   till Torup 7 st.

Skarp och swag åker och äng men ey flere lägenheter.

Krubbemölla:

Crono indelt 1 1/6 Torups Gård.
Utsokne Frällse 1/12 Torups Gård.

Nödtorftigt utsäde och höbohl med någon surskog.

Torups By har:

Insok. Frällse 2. 5/8 Torups Gård.
Gatehus 6   "

Skarp och swag åker samt äng men ej mera.

Biärneboa:

Insokne Frällse 1/4 Torups Gård.

Sidländ och swag åker, god äng, tillräckelig bok-, eke-och surskog.

Ljungseröd:

Insokne Frällse 3/16 Torups Gård.

Egor af lika beskaffenhet med Biärneboa.

Hyblekille:

Insokne Frällse 1/8 Torups Gård.

Skarp åker, god äng, tillräckelig bok-, eke- och surskog.

Hwitemölla:

Insokne Frällse 1   Torups Gård.
Gatehus dito 16   "
Åledrätter dito 4   "

Detta fiske Läye idkar saltsiöfiske bestående uti lax, ål, torsk, flundror, tobis och sill.

Torups Säteri (g) 1. 2/3 Herr Grefwen Præsidenten Riddarn och Commend. af kongl. Maj:t orden Carl Fried. Piper.

Soknen har 61 st. hemmansbrukare utom Säteriet, och giör med Mälby Sokn ett Regalt Pastorat.

(e) Sax Gram. berättar pag 152 att Ragnar Lodbrok, then Swänske konung Sigurd Hrings Son har wid denne By hullit ett fäldtslag och därigenom banat sig wägen till det Skandiska öfwerwäldet.

(f) Wäster om denne By synes Rudera efter en Gård. Berättelsen i orten är därom sålunda, att en Grefwe wid namn Lund, bygt denne Gård, af hwilcken Byn sedermera fådt sitt namn och att denne Grefwe skall ligga begrafwen i en kulle ej långt från Gården, warest en stor sten till åminnelse däraf finnes upprättad.

(g) Sätesgården har en grundmurad Caractairs Bygnad en Wåning hög utom kiök och 3:ne kiällare, samt en flygelbygnad af korswärcke för Betieningen inrättad, hwilcka bägge med tegel äro betäckte, men den södra och östra sidan af gården finnes med Gråstensmur instängder. I norr bredewid korswärcks bygnaden är en liten trägård, och i öster en liten humblegård, uti hwilcken finnes en del asketrän af en anseenlig högd hwaraf de siöfarande taga rättelse. Ladugården som ligger något i söder från Mangården, består af 2:ne Bygnader, den ena af Gråstens grundmur, uppbygd 1639, och den andre af korswärcke, samt bägge med halmtak försedde. Emellan Man och Ladugården äro 2:ne dammar tillämnade, som komma att i ståndsättas, hwarförutan Gården eger, ett important Laxörefiske uti en ström en fierdedels mil från Gården, utom saltsiöfisket. Skarpt och sandigt, dåck nödtorftigt utsäde i 3:ne Wångar. Liten höbärgning. Tillräckelig hög- och surskog med mycken kåstnad instängd, utom 2:ne anseenliga Planterings hagar. Efter Jordeböckernes föranledande 9 och trettioen fyratioåttondedels Insokne, 3 och fem tolftedels Utsokne Frällse hemman. 3 och en siettedels Rusthåls hemman. 64 st. In- och Utsokne samt Crono Gatehus 64 st. fiskare hus som idka saltsiöfiske. 5 st. odal Miölqwarnar utom sqwatteqwarnar på underliggande gods och 22 st. så kallade ålefisken eller Drätter. Floreus pag. 125 förmenar, at denne Gård har sitt namn af en mägtig Thor som i förra tider härstädes haft sitt säte, hwarest ock till dess åminnelse, skall finnas en kiälla i neiden liggande, Thorskiälla kallad, wid hwilcken mycken wantro med offrande och dantsande, Midsommars natten fordom blifwit föröfwad. Detta Gods har i äldre tider tilhört Beckiska Familien men gienom byte mot Glimminge kommit till Fru Christina Piper.

Skatteköp 1700-1825
Skatteköp var ett köpeavtal, varigenom äganderätten till kronojord övergick från kronan till enskild person och den sålda kronojordens natur ändrades till skattenatur. Från 1701 blev skatteköp på nytt tillåtna. Köpeskillingen skulle bestämmas genom en skattevärdering. Kammarkollegiet avgjorde skatteköpen och utfärdade s.k. skattebrev efter inbetalning av köpeskilling (se kvittenser i landskontoret, LLa). Genom kungliga brev 1770 och 1773 upphörde skatteköp av kronohemman, men fr.o.m 1789 blev de tillåtna på nytt. En regeländring 1793 stadgade att skattelösen normalt skulle motsvara 10 års räntor (skatt) och att endast i undantagsfall skulle skattevärdering ske. Från 1848 var det landshövdingen i respektive län - och inte som tidigare Kammarkollegiet - som utfärdade skattebrev.

Axlahult nr 1, 1/8 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/8 mtl
Grevlunda nr 1, 1/8 mtl 1809, december 5, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414)
Grevlunda nr 3, 1/4 mtl 1790 aug. 5, kvittens i landskontoret
Grevlunda nr 5, 1/8 mtl 1813, juni 25, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414)
Grevlunda nr 7, 1/8 mtl 1825 december 20, skatteköp (AID: v567030.b4280.s417)
Grevlunda nr 11, 1/8 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Grevlunda nr 14, 1/6 mtl 1790 mars 30, kvittens i landskontoret
Grevlunda nr 15, 1/4 mtl 1767 sept. 23, skattebrev på 1/4 mtl
Grevlunda nr 17, 1/4 mtl 1756 okt. 14, skattebrev på 1/4 mtl
Grevlunda nr 18, 1/4 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Hjälmaröd nr 4, 1/4 mtl 1809 maj 16, skatteköp (AID: v567030.b4250.s414)
Hjälmaröd nr 5, 1/4 mtl  1797 maj 26, kvittens i landskontoret
Hjälmaröd nr 6, 1/4 mtl 1790 juni 26, kvittens i landskontoret
Hjälmaröd nr 7, ett gatehus 1769 okt. 5, skattebrev
Hjälmaröd nr 11, 1/8 mtl 1795 apr. 4, kvittens i landskontoret
Hjälmaröd nr 14, torp 1812 juni 5, skatteköp (AID: v567030.b4270.s416)

Sjövant folk på Österlen år 1742

Källa: Kristianstads läns landskontor Giab:8, LLA (ur artikel tidigare publicerad i Släkt & Bygd).

Ur: Kristianstads läns landsbygd, fullständigt beskrifven härads- och sockenvis 1877-79
Socknen utgöres af 16 5/8 hemman, af hvilka 11 31/48 äro frälse, 2 3/4 skatte och 2 11/48 krono.

Vitaby år 1684:
(Första gången då gårdar och hus får nummer på Österlen)

    Hwijtaby Sochn    
Hr Beckers Sätherij och Afwels Gårdh   Torup Gårdh   Består aff 2 huus med kårswärk
Insochne Wekudagz till Torup 1 Hwijtaby: Pehr Månsson 1/2 Fyra huusläng:r något bröstfeldige hielper sigh
-”- 2 Jöns Ingwarsson 1/4 Fins 2 små husläng:r wedh macht Een fattigh Åbo
Dito Insochne till Torup 3 Gathehuus: Mårten Håckonsson

1

Lijtet stompe huus fattig Åboo
-”- 4 Dito Christen Hansson

1

Dito beskaffanheeth
Anexehemman 5 Pehr Jacobsson 3/16 Fyra små huusläng:r och bonden wedh macht
Insochne Wekudagz till Torup 6 Håckon Esbiörnsson

1

Fins 3 huusläng:r ½ parten ödhe och obrukadt
-”- 7 Knuth Knuthsson 1/4 Fins 3 stomper huus
-”- 8 Lars Truedtzon 1/2 Ähr 3 huuslängior
-”- 9 Gathehuus Truls Hansson

1

Ähr 3 stomper huus
-”- 10 Anders Pehrsson och Lasse Jbsson 1/2 Fyra stomper huus, bröstfeldigh och fattigh
-”- 11 Olof Jbsson Möllar 1/2 Ähr 3 stycker huuslängier
-”- 12 Pehr Swensson Torn 1/2 Een ruin: längia ähr ödhe och obrukadt
-”- 13 Gathehuus Lasse Pehrsson

1

Ett stycke huus Uthfattigh
-”- 4 Torup: Pehr Lasson 1/2 Fyra små husläng:r fattigh
-”- 5 Olof Swensson 1/4 Fins 3 stomper huus och ödhe
-”- 6 Nils Swensson nu Nils Larsson 1/8 Ett stompe huus författadt
-”- 7 Åradh Ollsson 1/2 Een stompe huus ödhe
Pantsatt ifrån Nils Juhl till Sahl: Hr Pehr I Mählby, doch medh dhe öfrige ifrån Jularne Crono hemfalne 1 Hwijtamölla: Hans Hansson

1

2 små huusläng:r behållen
-”- 2 Gathehuus: Pehr Thomasson

1

Tre små stomper huus
Olof Albrecht Rusthåldh 1 Hielmarödh: Måns Nilsson 1/4 Fins 3 huusläng:r något lijtet wedh macht
Hr Beckers frälse och Insochne till Torup 2 Thommas Bengdtzon 1/2 Ödhe och Afhyst
Olof Albrechtz Rusthåldh 3 Pehr Lasson 1/4 Fyra små odogl: huus, Uthfattig
-”- 4 Swen Swensson 1/4 Fyra huusläng:r något tembl: wedh macht
Rusthållare 5 Olof Albrechtzon 1/4 Fins 3 husläng:r behålen
Gregers Månss: Rusthåldh 6 Håckon Madtzon 1/4 Een längia och een stompe odogl: fattigh
Cronones Ograverat 7 Gathehuus Swen Nilsson

1

2 stomper huus fattigh
Ähr bebygdt på Corporal Johan Törners hestehemman 8 Ett huus Clemmet Sandhersson

1

Ett stycke huus, Åboen wedh macht
Hr Lieutnant Dahlpijhls Insochne Frälse 9 Jeppe Swensson 1/8 Tre stomper huus bonden Uthfattig
Corporalens heste hemman 10 Arfwest Clemmetzon 1/4 Fins 3 huusläng:r bröstfeldigh och Uthfattigh
Hindrich Lustigz Rusthåldh 11 Jöns Esbiörnsson 1/4 Fyra huusläng:r bröstfeldige bondhen wedh macht
Hr Beckz Wekudagz 12 Nils Håckonsson 1/2 Fins 2 stomper hus ½ parten ödhe fattigh
-”- 13 Truls Pehrsson ett huus

1

Ett stycke huus
Cronones Ograverat 14 Jöns Gummesson Dito

1

Fins 3 stomper huus
Hr Beckz, Wekudagz 15 Håckon Jönss: Bierne 1/4 Fins 3 stomper huus fattigh
Öfwerstl: Salmon 16 Gathehuus: Jep Månsson

1

Fins 2 stomper odogl: fattigh
Dito Hr Beckz Wekudagz 17 Killehuset

1

Ödhe och Afhyst
-”- 18 Pehr Bengdtz huus

1

Ödhe och Afhyst
Präste Änckians fiskarehus emoth strandhen 1 Nils Håckonsson Bagga

1

Ett lijtet stycke fiskarehus emoth stranden Åboen fattigh
2/3 Fru Sophia Krabbes
1/3 Hr Beckernes
1 Krubbemöl:a Olof Trulsson 1/4 Fins 2 stomper huusbröstfeldige hielper sigh
Crono Ograverat 1 Greflundamöl: Tycke Nilsson

1

Fins 2 små stomper huus. Intet bruk Uthan een qwarn
Corporal Törners heste hem:n 1 Greflunda: Anders Månss: Änckia 1/3 Fins 3 små läng:r 1683 afbrändt. Uthfattig haf:r 2 åhrs frijheeth
Hr Beckz Wekudagz 2 Gudmun Månsson 1/8 Fins 3 små hus fattigh
Hindrich Lustigz Rusthåldh 3 Jacob Gudmunsson 5/16 Har 3 läng:r wedh macht warit Afbrändt hielper sigh
Cronan Ograverat 4 Gathehuus Åcke Hansson

1

Ett stycke huus
Gregers Månss: Rusthåldh 5 Ibm: Håckon Jepsson 1/8 Fins 2 stomper huus hielper sigh
Hr Beckz Wekudagz 6 Lars Skytt ett hus

1

Fins 2 stomper huus, Uthfattigh
Corporal: Törners heste hemman 7 Mattis Nilsson 3/8 Ähr 3 stomper huus och Uthfattig, har 2 åhrs frijheet ifrån A:o 1683
Hr Beckz Wekudagz 8 Nils Mårtensson

1

Ett lijtet huus Uthfattigh
-”- 9 Anders Jbsson 1/4 Fins 4 stycken små hus, Uthfattigh
½ till Giärsnähz
½ till Ugerup
10 Joen Esbiörnsson 1/8 Een längia ruinerat ödhe och obrukadt
Gregers Månss: Rusthåldh 11 Clemet Frännesson 3/16 Haf:r fyra små husläng:r fattigh
Hr Beckz Wekudagz 12 Måns Nilsson 1/4 Här fins 3 huuslängiar
Rusthållare 13 Hindrich Lustigh 3/8 Fyra små stomper läng:r I åhr reparerat aff Ryttaren
Corporal Törners heste hem:n 14 Åcke Esbiörnss: Knalle 1/2 Fins 3 stomper hus ruinerat, aldehles Uthfattigh Corporalen lijtet Ibruch
Gregers Månss: Rusthåldh 15 Gudmun Jacobss: Änckia 1/4 Fins 4 stomper huus wedh macht
Byens huus till Swanneholm 16 Hans Esbiörnsson

1

Ett stycke hus fattigh
Till Swanneholm 17 Eske Åstradhsson 3/8 Fins 3½ huuslänge wedh macht
-”- 18 Nils Håckonsson 1/3 Fyra små husläng:r wedh macht
Rusthållare och hemman 19 Gregers Månsson 5/16 Fyra husläng:r wedh macht
Till Swanneholm 20 Isach Pehrsson 1/3 fy[r]a husläng:r wedh macht
Hr Beckz wekudagz 21 Lars Pehrsson 1/3 Fins 3 små längior
Cronan Ograverade 1 Liungseröd: Per Jepsson 1/4 Fyra stomper hus wedh macht
-”- 1 Hyblekilla: Swen Tyckesson 1/4 Fins 3 st: husläng:r fattig snidh[?] bekommit
-”-_ 1 Biernabo: Håckon Mårtenss: 1/2 Fyra husläng:r hielper sigh
-”- 1 Axelhult: Mårten Andersson 1/4 Har 2 små huslängiar något wedh macht och bonden hielper sigh

Källa: Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet GIIIa:46 (1684) Bild 25 / sid 20 ff (AID: v98462.b25.s20)

Åter till huvudmenyn